Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ.doc

71 704 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:49

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ Chương 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu:Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển lên một cấp độ mới, nền kinh tế hội nhập. Điều đó đang đặt ra cho các chủ thể kinh doanh của nền kinh tế phải đối mặt với những thách thức mới. Đó là làm thế nào để có thể tồn tại, đứng vững và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của hội nhập quốc tế.Trong bối cảnh như vậy, hoạt động tín dụng ngân hàng được xem như là một mắt xích trọng yếu trong hoạt động kinh tế. Với vai trò trung gian tài chính của nền kinh tế, thông qua ngân hàng, các nguồn lực được phân bổ sử dụng một cách hợp lí và hiệu quả. Thông qua việc cung ứng nguồn vốn, tín dụng ngân hàng có tác dụng rất lớn tới quá trình hoạt động của doanh nghiệp.Thành phố Cần Thơ là trung tâm của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố về phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, giao thông vận tải…Kinh tế phát triển thì các doanh nghiệp ngày càng muốn trang bị cho mình một sức mạnh cạnh tranh, cũng như cần có đủ vốn để bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.Ngân hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ với vai trò là ngân hàng thương mại đã và đang từng bước mở rộng quy mô hoạt động, khẳng định vị thế của mình đối với kinh tế địa phương. Làm thế nào để bổ sung được vốn cho nền kinh tế, sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động là điều mà các ngân hàng quan tâm, Ngân Hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ cũng không ngoại lệ. Ngày từng bước khẳnh định là cầu nối giữa nơi cần vốn và nơi thiếu vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các thành phần kinh tế, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Hoạt động tín dụng là hoạt động chính của ngân hàng, đã góp phần quan trọng vào việc tạo thu nhập cho ngân hàng cũng như hỗ trợ tích cực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Nhận thấy được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng đối với ngân hàng, cho nên em quyết định chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ”.1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu:1.2.1 Mục tiêu chung:- Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân Hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ trong 3 năm gần đây và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín của ngân hàng trong tương lai.1.2.2. Mục tiêu cụ thể:- Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm (2004-2006) để thấy được sự biến động của kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm vừa qua.- Phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng nhằm thấy được thưc trạng huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng, tìm ra được những mặt mạnh và mặt yếu của ngân hàng.- Qua việc phân tích hoạt động tín dụng, từ đó đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả cũng như hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng.1.3. Câu hỏi nghiên cứu:- Ngân hàng trong thời gian qua làm ăn có hiệu quả không?- Có đủ vững chắc trước bất kỳ chấn động chính trị, kinh tế, xã hội nào không?- Kết quả tài chính(lỗ, lãi), tài sản Có và các rủi ro có thể của tài sản Có, khả năng thanh toán tiền mặt, vốn tự có, sự tăng trưởng hoạt động của ngân hàng nhằm đánh giá tiềm năng và năng lực của NH.1.4. Phạm vi nghiên cứu1.4.1. Không gian: Đề tài đuợc nghiên cứu tại Ngân Hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ.1.4.2. Thời gian: Đề tài được lấy số liệu khoảng thời gian 2004 - 2006.1.4.3. Đối tượng nghiên cứu: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm.Tình hình nguồn vốn và cho vay vốn tại Ngân hàng.Hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng.2Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. Phương pháp luận:2.1.1.KHÁI NIỆM – Ý NGHĨA - NHIỆM VỤ - NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH2.1.1.1. Khái niệm :Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanhquá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và hiệu quả hoạt dộng kinh doanh tại doanh nghiệp nhằm làm rõ chất lượng hoạt động kinh doanh và các nguồn tiềm năng cần khai thác, từ đó đề ra các phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.2.1.1.2. Ý nghĩa :Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh:+ Là cơ sở để ra các quyết định kinh doanh.+ Là công cụ quan trọng trong những chức năng quản trị có hiệu quảdoanh nghiệp.+ Là điều hết sức cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Nó gắn liền với hiệu quả hoạt động kinh doanh chỉ ra hướng phát triển của các doanh nghiệp+ Là biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro.2.1.1.3. Nhiệm vụ :Đánh giá kết quả thực hiện được so với kế hoạch hoặc so với tình hình thực hiện kỳ trước, các doanh nghiệp tiêu biểu cùng ngành hoặc chỉ tiêu bình quân nội ngành và các thông số thị trường.Phân tích những nhân tố nội tại và khách quan đã ảnh hưởng tình hình thực hiện kế hoạch.Phân tích hiệu quả các phương án kinh doanh hiện tại và các dự án đầu tư dài hạn.Xây dựng kế hoạch dựa trên kết quả phân tích.Phân tích dự báo, phân tích chính sách và phân tích rủi ro trên các mặt hoạt động của doanh nghiệp.3Lập báo cáo kết quả phân tích, thuyết minh và đề xuất kế toán quản trị.2.1.1.4. Nội dung :Nội dung của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là đánh giá quá trình hướng đến kết quả hoạt động kinh doanh với sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng, được biểu hiện qua các chỉ tiêu kinh tế. Nó không chỉ đánh giá biến động mà còn phân tích các nhân tố phụ thuộc vào mối quan hệ cụ thể của nhân tố với chỉ tiêu phân tích.Vậy trước hết phải xây dựng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế cùng với việc xác định mối quan hệ phụ thuộc của các nhân tố tác động đến chỉ tiêu. Xây dựng mối liên hệ giữa các chỉ tiêu khác nhau để phản ánh được tính phức tạp đa dạng của nội dung phân tích.2.1.2. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.2.1. Thế nào là ngân hàng thương mại :_ Ngân hàng Thương mại là tổ chức tài chính nhận gửi tiền và cho vay tiền._ Ngân hàng Thương mại là tổ chức tài chính có giấy phép kinh doanh của chính phủ để cho vay tiền và mở các tài khoản tiền gửi, kể cả các tài khoản tiền gửi mà dựa vào đó có thể dùng các tờ séc._ Ngân hàng Thương mại là nơi trực tiếp giao dịch với công chúng để nhận ký thác cho vay và cung ứng những dịch vụ tài chính._ Điều 1 của pháp lệnh Ngân hàng Việt Nam: Ngân hàng Thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng tiền đó cho vay. Thực hiện nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu và làm phương tiện thanh toán.Tóm lại, Ngân hàng Thương mại có thể định nghĩa như sau: Ngân hàng Thương mại là doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, huy động vốn cho vay chiết khấu. bảo lãnh dịch vụ thanh toán và cung cấp các dịch vụ khác.2.1.2.2. Chức năng của ngân hàng thương mại : a/Tạo tiền :Một trong những chức năng chủ yếu của Ngân hàng Thương mại là khả năng tạo tiền và huỷ tiền. Tạo tiền cùng với chức năng khác của Ngân hàng Thương mại hợp 4thành một hệ thống các chức năng, phản ánh bản chất của các Ngân hàng Thương mại. Chức năng này được thực hiện thông qua các hoạt động tín dụng và đầu tư, trong mối quan hệ chặt chẽ với Ngân hàng Trung Ương của mỗi nước. Nếu tín dụng Ngân hàng được mở ra để tạo điều kiện cho quá trinh sản xuất kinh doanh và những hoạt động của nó thì trong những trường hợp sản xuất không thực hiện được và nguồn tích luỹ khác sẽ bị hạn chế. Hơn nữa, các đơn vị sản xuất có thể bị ứ đọng vốn, không sản xuất được vào quá trình sản xuất ở mọi thời điểm, nhưng lại thiếu vốn kinh doanh ở thời điểm khác.Trong nền kinh tế, bao giờ và lúc nào cũng phải tôn trọng một nguyên tắc quan trọng là cung tiền tệ phải vừa đủ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, với tốc độ phát triển kinh tế dự kiến. Nếu tiền cung ứng tăng quá nhanh tất yếu lạm phát sẽ xuất hiện và những hậu quả của nó đương nhiên nền kinh tế phải gánh chịu. Các Ngân hàng Thương mại đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện chính sách này, trong mối quan hệ với Ngân hàng Trung Ương của mỗi nước. Tín dụng Ngân hàng, trong trường hợp này, thực hiện vai trò của nó như là kênh dẫn để thông qua đó, tiền cung ứng tăng lên hoặc giảm xuống phù hợp với chính sách tiền tệ quốc gia. b/Cơ chế thanh toán:Bên cạnh chức năng tạo tiền, các Ngân hàng Thương mại còn thực hiện một chức năng khác là đưa ra cơ chế thanh toán, hay nói cách khác, sự vận động vốn là một trong những chức năng quan trọng do các Ngân hàng Thương mại thực hiện. Ở các nước phát triển và đang phát triển phần lớn công tác thanh toán được thực hiện thông qua séc và thẻ thanh toán.Phần lớn séc thanh toán trong nước được thực hiện bằng thanh toán bù trừ, thông qua hệ thống Ngân hàng thương mại. Việc phát hành séc để rút tiền từ tài khoản tiền gửi và ký thác trong cùng một Ngân hàng thật ra đó là sự chuyển vốn từ tài khoản này sang tài khoản khác, và nếu giữa hai Ngân hàng trong cùng một địa bàn sẽ tiến hành trao đổi séc trực tiếp, nhưng nếu xảy ra một trong số Ngân hàng trong cùng một địa bàn, buộc phải tiến hành thông qua thanh toán bù trừ. Quá trình sẽ trở nên phức tạp, mất thời gian và tốn kém khi việc thanh toán bù trừ diễn ra giữa các Ngân hàng thuộc các địa bàn khác nhau trong nước. 5 c/Huy động tiết kiệm :Các Ngân hàng thực hiện các dịch vụ rất quan trọng đối với tất cả dân cư trong nước thuộc các khu vực của nền kinh tế bằng cách đáp ứng những điều kiện và các công cụ thuận lợi cho việc chuyển tiền và rút tiền tiết kiệm một cách dễ dàng, nhằm thực hiện các mục đích có tính chất xã hội rộng lớn. Do đó, huy động tiết kiệm đã trở thành một chức năng quan trọng của Ngân hàng Thương mại. d/Mở rộng tín dụng :Chức năng chủ yếu và quan trọng bậc nhất của Ngân hàng Thương mại là mở rộng tín dụng đối với các Ngân hàng đáng tin cậy. Chức năng tín dụng được hình thành từ rất sớm. Ngay từ khi hình thành những người tổ chức các Ngân hàng luôn tìm kiếm cơ hội để thực hiện cho vay. e/Tạo điều kiện để tài trợ ngoại thương :Việc tài trợ này góp phần vào tự do ngoại thương giữa các nước với nhau và với một phí tổn thấp hơn. Do quá trình hợp tác và phân công lao động có tính quốc tế, nghiệp vụ Ngân hàng đối ngoại của các Ngân hàng Thương mại cũng tăng không ngừng. f/Dịch vụ uỷ thác :Các văn phòng uỷ thác có trách nhiệm đầu tư quản lý số vốn này và phân phối thu nhập theo các điều khoản của hợp đồng uỷ thác. g/Bảo quản an toàn vật có giá :Chức năng bảo quản an toàn vật có giá chỉ diễn ra ở các Ngân hàng lớn, nơi có điều kiện hình thành các kho đặc biệt. Bảo quản an toàn và chắc chắn. h/Dịch vụ kinh kỷ :Phần lớn Ngân hàng Thương mại đều cung cấp dịch vụ kinh kỷ - đó là việc mua và bán các chứng khoán cho khách hàng - Mặc dù quyền hạn trong dịch vụ tài chính của các Ngân hàng được nâng lên nhưng không vượt quá giới hạn các hoạt động bảo lãnh hoặc cung ứng các dịch vụ nghiên cứu và vốn đầu tư thông thường, kết hợp với các hoạt động môi giới. Việc cho phép tiến hành cung cấp những dịch vụ này được thực hiện trước năm 1983 nhưng vẫn chưa hội đủ những kinh nghiệm cần thiết để đánh giá khả năng tiềm tàng của chúng. 62.1.2.3 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng :Ngân hàng Thương mại cổ phần được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần. Cổ đông của Ngân hàng Thương mại cổ phần bao gồm nhiều thế nhân và pháp nhân. Cổ đông được sở hữu số cổ phần của Ngân hàng theo tỷ lệ do Ngân hàng Nhà Nước quy định. Mức vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần (Nghị định 141/2006/NĐ - CP ngày 22/11/2006) như sau:Bảng 1: Quy định vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần:(Nguồn: Tạp chí ngân hàng).Ngân hàng Thương mại được xem như một doanh nghiệp họat động trên lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, với chức năng là trung gian tín dụng, các Ngân hàng Thương mại vừa là người đi vay vừa là người cho vay, từ đó nghiệp vụ hoạt động chủ yếu của Ngân hàng bao gổm 3 lĩnh vực: Huy động vốn, cho vay, môi giới trung gian.a/Hoạt động huy động vốn:Hoạt động huy động vốn là một trong những nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng Thương mại. Vốn huy động là nguồn vốn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nguồn vốn của Loại hình tổ chức tín dụngMức vốn pháp định áp dụng cho đến năm2008 2010Ngân hàng NHTM NHTM nhà nước 3.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồngNHTM cổ phần 1.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồngNgân hàng liên doanh 1.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồngNH 100% vốn nước ngoài 1.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồngChi nhánh NH nước ngoài 15 triệu USD 15 triệu USDNH chính sách 5.000 tỷ đồng 5.000 tỷ đồngNH đầu tư 3.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồngNH phát triển 5.000 tỷ đồng 5.000 tỷ đồngNH hợp tác 1.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồngQuỹ tín dụng nhân dân Quỹ tín dụng nhân dân TW 1.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồngQuỹ tín dụng nhân dân cơ sở 0,1 tỷ đồng 0,1 tỷ đồngTổ chức tín dụng phi ngân hàng Công ty tài chính 300 tỷ đồng 500 tỷ đồngCông ty cho thuê tài chính 100 tỷ đồng 150 tỷ đồng7Ngân hàng Thương mại. Vì vậy, nếu huy động được nhiều vốn thì có thể mang lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng cũng như có thể mở rộng hoạt động và cung cấp vốn cho hoạt động kinh tế.Trên thị trường có rất nhiều loại khách hàng khác nhau, trong đó gồm có hai loại chính: Khách hàng là cá nhân và khách hàng là đơn vị kinh tế, doanh nghiệp Nhà nước, công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Vì thế các hình thức hoạt động vốn cũng rất đa dạng để thích hợp với từng loại khách hàng. Hiện nay tại các Ngân hàng Thương mại các nước có những hình thức huy động vốn như sau: -Tiền gởi thanh toán:Ngân hàng thương mại từ khi mở cửa hoạt động thì không ngừng động viên khuyến khích khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng. Tiền gửi thanh toán là loại tiền gửi mà người gửi tiền có thể rút ra bất cứ lúc nào mà cũng không cần báo trước cho Ngân hàngNgân hàng phải đáp ứng được yêu cầu đó của khách hàngTài khoản được sử dụng cho tiền gửi thanh toán được coi là tài khoản giao dịch hay gọi là tài khoản Sec. Tài khoản Sec ngày nay chia ra hai loại: Tài khoản thanh toán dùng cho các tổ chức kinh tế và tài khoản thanh toán dùng cho cá nhân.Đặc điểm nổi bật của loại tiền gửi này là khách hàng gửi tiền vào ngân hàng đã hình thành một khế ước mặc nhiên, trong đó ngân hàng phải thỏa mãn nhu cầu chi trả của khách hàng bất cứ lúc nào. Nếu vi phạm Ngân hàng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luậtMục đích của loại tiền gửi này nhằm đảm bảo an toàn về tài sản, thực hiện các khoản chi trả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tiêu dùng, tiện lợi trong việc thanh toán bằng tiền mặt. Đối với ngân hàng loại tiền gửi thanh toán thường có sự dao động lớn, do đó Ngân hàng chỉ áp dụng một tỉ lệ nhất định để cho vay nên Ngân hàng thường áp dụng với lãi suất thấp. Trong việc sử dụng tiền gởi thanh toán, khách hàng thường dùng các công cụ thanh toán để chi trả như: séc, lệnh chuyển tiền…. trong đó séc được coi là công cụ thanh toán chủ yếu vì sử dụng séc một mặt bảo đảm an toàn về ngân quỹ mặt khác séc là hình thức chi trả đơn giản và tiện lợi.8động lớn, do đó Ngân hàng chỉ áp dụng một tỉ lệ nhất định để cho vay nên Ngân hàng thường áp dụng với lãi suất thấp. Trong việc sử dụng tiền gởi thanh toán, khách hàng thường dùng các công cụ thanh toán để chi trả như: séc, lệnh chuyển tiền…. trong đó séc được coi là công cụ thanh toán chủ yếu vì sử dụng séc một mặt bảo đảm an toàn về ngân quỹ mặt khác séc là hình thức chi trả đơn giản và tiện lợi. -Tiền gởi có kỳ hạn:Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và cá nhân sau khi thu được lợi nhuận mà tạm thời chưa sử dụng đến trong một thời gian nhất định nào đó có thể ký thác vào Ngân hàng một cách có kỳ hạn. Đối với loại tiền gởi này, người gởi tiền chỉ được rút ra khi đáo hạn. Tuy nhiên, trên thực tế do áp lực cạnh tranh, các Ngân hàng cho phép khách hàng rút tiền trước hạn với điều kiện là người gởi tiền không được trả lãi hoặc chịu một mức lãi suất thấp hơn lãi suất trả cho tiển gởi có kỳ hạn, điều kiện tuỳ thuộc vào chính sách huy động của Ngân hàng và loại tiền gởi định kỳ.Tiền gởi định kỳ có nhiều loại khác nhau, thông thường có kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Khác với tiền gởi thanh toán tiền gởi định kỳ là tiền gởi tạm thời chưa sử dụng hoặc tiền gởi để dành của các nhân. Vì vậy, mục đích gởi tiền vào Ngân hàng là nhằm kiếm lợi tức. Do đó thường dùng biện pháp lãi suất để huy động nguồn vốn này chủ là yếu.Hiện nay, các Ngân hàng Thương mại đang áp dụng hai loại tiền gởi định kỳ: tiền gởi định kỳ theo tài khoản và tiền gởi định kỳ với hình thức phát hành kỳ phiếu. Nguồn tiền gởi định kỳ là nguồn tiền gởi có tính chất ổn định ở Ngân hàng Thương mại. Do vậy, nó có thể dùng để cho vay trung và dài hạn với lãi suất cao hơn lãi suất tiền gởi thanh toán không kỳ hạn. Ngân hàng áp dụng nguyên tắc kỳ hạn càng dài lãi suất càng cao. -Tiền gởi tiết kiệm:Ở Việt Nam, tiền gởi tiết kiệm hết sức đa dạng và phong phú được chia ra làm nhiều loại: Tiền gởi tiết kiệm không kỳ hạn: Là loại tiền gởi không có thời gian đáo hạn, khi nào người gởi muốn rút tiền thì phải thông báo cho Ngân hàng một thời gian, tuy 9nhiên ngày nay Ngân hàng cho phép khách hàng rút tiền ra không cần thông báo trước. Đây là hình thức hoạt kỳ mà đối tượng gởi chủ yếu là người tiết kiệm, dành dụm hầu trang trãi những chi tiêu cần thiết đồng thời có một khoản lãi góp phần vào việc chi tiêu hàng tháng. Ngoài ra, đối tượng gởi tiền có thể là những người thừa tiền nhàn rỗi muốn gởi vào Ngân hàng để thu hoạch lợi tức đồng thời đảm bảo an toàn hơn tiển gởi ở nhà.Loại tiền gởi tiết kiệm không kỳ hạn lãi suất thấp do Ngân hàng không chủ động được nguồn vốn và lãi luôn được nhập vốn và thường tính lãi theo nhóm ngày gửi tiền. Còn đối với tiền gửi thanh toán thì lãi nhập vốn vào cuối tháng. Tiền gửi tiết kiệm có mục đích: người ký thác tiền ở ngân hàng nhằm mục đích nhất định như để mua sắm nhà cửa, trang trải chi phí học tập cho con cái… đối với những người gửi tiền loại này ngân hàng thường cấp thêm tín dụng để bù đắp phần thiếu hụt khi sử dụng theo mục đích của người gửi tiền.Tiền gửi tiết kiệm định kỳ hiện nay được phân thành 2 loại: tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dưới 12 tháng và tiền gửi tiết kiệm từ 12 tháng trở lên Khách hàng gửi tiết kiệm định kỳ thì được ngân hàng cấp cho một bản kê lúc gửi tiền đầu tiên và theo định kỳ hàng tháng để phản ánh tất cả số phát sinh, khách hàng quản lý và mang theo bên người khi đến ngân hàng giao dịchVề nguyên tắc khách hàng chỉ được rút vốn khi đến hạn. Nếu rút trước hạn phải được sự đồng ý của Ngân hàngchỉ được hưởng lãi suất của tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn hoặc không được hưởng lãi nếu gửi có kỳ hạn mà rút ra chưa được 1 tháng. -Kỳ phiếu ngân hàng có mục đích:là công cụ để huy động vốn tiết kiệm do ngân hàng phát hành nhằm mục đích kinh doanh trong từng thời kỳ nhất định. -Trái phiếu ngân hàng:là công cụ huy động vốn trung gian và dài hạn vào ngân hàng và đây là một loại chứng khoán có thể mua bán trên thị trường chứng khoán. Thời hạn trái phiếu thường một năm.10[...]... hoạch kinh doanh của Ngân hàng. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu của Ngân hàng INDOVINA Cần Thơ trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Để thấy rõ hơn kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian qua, ta xem xét bảng số liệu sau:Bảng 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA BA NĂM. Đvt: Triệu đồng (Nguồn: Phịng kế tốn NH INDOVINA Cần Thơ) Hoạt động kinh doanh. .. kết quả phân tích, thuyết minh và đề xuất kế toán quản trị.2.1.1.4. Nội dung :Nội dung của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là đánh giá quá trình hướng đến kết quả hoạt động kinh doanh với sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng, được biểu hiện qua các chỉ tiêu kinh tế. Nó khơng chỉ đánh giá biến động mà cịn phân tích các nhân tố phụ thuộc vào mối quan hệ cụ thể của nhân tố với chỉ tiêu phân. .. nhân do doanh thu tuy có tăng nhưng phần chi phí Ngân hàng bỏ ra cao hơn vì Ngân hàng bắt đầu bỏ ra chi phí mở rộng hoạt động Ngân hàng thời kỳ mới vào năm 2006, Ngân hàng cần mua sắm thêm một số tài sản và gia tăng thêm chi phí dịch vụ chăm sóc khách hàng như trích thưởng và chi phí quảng cáo đơn vị để bắt đầu bước lên theo đà hiện đại hóa Ngân hàng, trở thành một hệ thống dọc theo Ngân hàng Trung... tác động xấu đến quan hệ Ngân hàng và có thể làm cho Ngân hàng bị phá sản.Để có những biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa thiệt hại, chúng ta cần phải tìm hiểu những thiệt hại nào có thể xảy ra và nguyên nhân gây ra thiệt hại đó trong hoạt động tín dụng Ngân hàng. b/Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra:+ Đối với Ngân hàng: Rủi ro tín dụng tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng như: Ngân. .. lợi mà doanh số cho vay của INDOVINA Cần Thơ ngày một tăng lên trong những năm vừa qua. Một Ngân hàng muốn hoạt độnghiệu quả cần tạo mối liên hệ mật thiết giữa Ngân hàng và khách hàng. Ngân hàng thực hiện tốt vai trò của mình là cho khách hàng vay sau đó đến thời hạn thì thu hồi nợ vay. Doanh số thu nợ của khách hàng cũng tăng cùng với sự tăng của doanh số cho vay qua các năm.Đạt được doanh. .. Các chi phí liên quan đến tài sản sở hữu đã gia tăng chủ yếu vì sự lập thêm chi nhánh của Ngân hàng. _ Các chi phí nghiệp vụ khác: Bao gồm tất cả các chi phí khơng được phân loại trên dây nhưng dù sao cũng cần thiết cho hoạt động Ngân hàng như: chi phí bảo hiểm các loại quảng cáo, chi phí các cuộc thanh tra. Một chi phí lớn nhất là in ấn và các thiết bị văn phòng._ Các khoản thuế: Ngân hàng cũng... hoạt động của Ngân hàng: INDOVINA Cần Thơ được thành lập năm 1997, đến nay tổng số nhân viên của chi nhánh là 29 người được phân chia vào các phịng như sau:Hình 1:Sơ đồ tổ chức của IVB 3.2.1.Chức năng, nhiệm vụ: 3.2.1.1.Giám đốc:Đại diện pháp nhân của Chi nhánh Ngân hàng INDOVINA tại Cần Thơ.26Giám ĐốcP. QLý TDP. Tín DụngTiếp ThịPhóGiám ĐốcP. Nhân sựP .Ngân quỹP. TTQTP. Kế Toán của Ngân. .. vẫn rất cao, đây có thể dự đốn là dấu hiệu báo tình hình biến động xấu cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Bởi vì sự sút giảm của tài sản sinh lời làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập hiện tại và trong tương lai của Ngân hàng. Để đưa ra được nhận định đúng và tìm hiểu ngun nhân của nó ta sẽ tiếp tục phân tích cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng INDOVINA chi nhánh Cần Thơ.33 ... phép hoạt động số 08/NH-GP do NHNN Việt Nam cấp ngày 29/12/1992. Là một ngân hàng liên doanh đầu tiên của Việt Nam do ngân hàng Công thương Việt Nam (ICBV) liên doanh với ngân hàng Cathay United (Đài Loan) với mức vốn điều lệ ban đầu là 1.100 tỷ VND (mỗi bên 50% vốn). Tiền thân của IVB là sự tác đầu tư giữa ngân hàng công thương Việt Nam và ngân hàng PT Sumna (INDONESIA). Sau 7 năm hoạt động trong... do ở mỗi năm Ngân hàng thu nợ từ một số khoản nợ chậm trả, nợ khoanh, khoản nợ thu bất thường, Vì vậy doanh số thu nợ ngồi các khoản cho vay chủ yếu còn phát sinh thêm một số khoản bất thường khác. 50Triệu đồng Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG LIÊN DOANH INDOVINA CHI NHÁNH CẦN THƠ3.1.Giới thiệu về Ngân Hàng INDOVINA: 3.1.1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển: Ngân hàng INDOVINA (IVB) . Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ .1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu:1.2.1 Mục tiêu chung:- Phân tích, . quả hoạt động kinh doanh tại Ngân Hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ trong 3 năm gần đây và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ.doc, Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ.doc, Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Liên Doanh INDOVINA chi nhánh Cần Thơ.doc, Đặt vấn đề nghiên cứu:, Câu hỏi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu 1. Không gian: Đề tài đuợc nghiên cứu tại, Thế nào là ngân hàng thương mại : Chức năng của ngân hàng thương mại : aTạo tiền :, Hoạt động kinh doanh của ngân hàng :, Rủi ro tín dụng: aKhái niệm:, Thu nhập – chi phí - lợi nhuận của ngân hàng: aThu nhập:, Các chỉ tiêu thu nhập: aLợi nhuận trên tổng tài sản: Chỉ tiêu về rủi ro: aRủi ro tỷ lệ lãi suất:, Phương pháp phân tích số liệu:, Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ngân hàng:, Kết quả hoạt động của Ngân hàng qua 3 năm 2004 - 2006:, Khái quát tình hình tài sản:, Cơ cấu nguồn vốn :, Tình hình cụ thể:, PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC : 1.Tình hình thanh tốn quốc tế:, Đối với hoạt động huy động vốn:, Đối với hoạt động tín dụng: