Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng và áp dụng vào ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.DOC

44 2,994 21
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:48

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng và áp dụng vào ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦUPhân tích tình hình tài chính của ngân hàng thông qua các báo cáo tài chính một số tài liệu khác có ý nghĩa rất quan trọng không những đối với chủ ngân hàng mà còn đối với nhiều đối tuợng khác như các nhà đầu tư, ngân hàng khác, nhà cung cấp, khách hàng các cơ quan hữu quan khác. Mỗi đối tượng quan tâm tới tình hình tài chính của ngân hàng trên góc độ khác nhau:Ngân hàng là một tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về qui mô tài sản, thị phần số lượng các ngân hàng. Là một trong những mắt xích quan trọng của bất kỳ một nền kinh tế nào, trung gian tài chính, môt nhân vật không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, việc lập phân tích báo cáo tài chính là không thể thiếu được. Xuất phát từ mục tiêu trên, nên khi được tạo điều kiện thực tập tại Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect em xin nêu cách lập, phân tích báo cáo tài chính ngân hàng áp dụng vào ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam. Báo cáo tốt nghiệp của em được trình bày qua ba chương:Chương 1: Các vấn đề lý thuyết về phân tích báo cáo tài chínhChương 2: Áp dụng vào phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Chương 3: Đánh giá khuyến nghịEm xin chân thành cám ơn Tiến sĩ Ngô Văn Thứ các thấy cô trong khoa Toán kinh tế đã tận tình giúp đỡ em hoàn thiện đề tài này. Em cũng xin chân thành cám ơn các cô chú trong ban lãnh đạo Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect – Phòng Khách hàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong công việc tại công ty hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này.- 3 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh Lớp Toán Tài Chính46Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNỘI DUNGCHƯƠNG ICÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH1.1. Giới thiệu chung Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo tổng hợp từ các số liệu kế toán của công ty theo những mẫu biểu đã được qui định, nó phản ảnh tính hình sử dụng vốn, nguồn vốn; kết quả kinh doanh của công ty trong kỳ báo cáo.Hệ thống báo cáo tài chính công ty bao gồm 3 bảng báo cáo chính: - Bảng cân đối kế toán- Báo cáo kết quả kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệMục đích của việc phân tích báo cáo tài chính nhằm đánh giá mức độ rủi ro cũng như kết quả về mặt tài chính thông qua các hệ số các tỉ suất sinh lời của vốn. Những người phân tích báo cáo tài chính có thể là bản thân công ty hoặc những người bên ngoài công ty như ngân hàng, các công ty tài chính, công ty chứng khoán, các nhà cung cấp… những người đã hoặc đang xem xét có nên cho công ty vay hoặc mua cổ phiếu của công ty hay không Đối với bản thân công ty, việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị tài chính công ty đánh giá được tình hình tài chính của công ty một cách hệ thống đầy đủ, trên cơ sở đó có thể đưa ra những hoạch định phù hợp nhằm duy trì hoặc cải thiện tình hình tài chính công ty ngày càng tốt hơn.Tùy theo mối quan hệ của các đối tác đối với công ty mà các tổ chức bên ngoài công ty sẽ quan tâm đến các khía cạnh khác nhau về tài chính của công ty. Các chủ nợ ngắn hạn thường quan tâm đến khả năng thanh toán - 4 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh Lớp Toán Tài Chính46Chuyên đề thực tập tốt nghiệpngắn hạn của công ty thông qua các đảm bảo về tài sản lưu động ngân lưu ròng mang lại từ hoạt động kinh doanh. Trong khi đó các chủ nợ dài hạn các nhà đầu tư lại quan tâm đến khả năng sinh lời trong dài hạn rủi ro trong hoạt động cũng như trong cơ cấu tài chính của công ty. 1.2. Yêu cầu của báo cáo tài chính.* Các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính phải thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch về nội dung phương pháp tính toán.* Số liệu tài liệu trong báo cáo tài chính phải chính xác trung thực.* Báo cáo tài chính phải lập đầy đủ đúng mẫu quy định nộp cho cơ quan nhận báo cáo trong thời hạn quy định.- Theo chế độ kế toán hiện hành các doanh nghiệp phải lập những báo cáo sau:+ Bảng cân đối kế toán.+ Báo cáo kết quả kinh doanh.+ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính (riêng đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ không bắt buộc nhưng khuyến khích các doanh nghiệp lập).+ Qui định về thời hận thời gian gửi báo cáo.Đối với báo cáo quí (các doanh nghiệp nhà nước)Các doanh nghiệp hạch toán độc lập hạch toán phụ thuộc tổng công ty các doanh nghiệp hạch toán độc lập không nằm trong tổng công ty thời hạn gửi báo cáo tài chính quí chậm nhất là 20 ngày kết thúc quí.Đối với các tổng công ty thời hạn gửi báo cáo tài chính quí chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc quí.Báo cáo nămĐối với các doanh nghiệp nhà nước: các doanh nghiệp hạch toán độc lập hạch toán phụ thuộc tổng công ty các doanh nghiệp hạch toán độc lập - 5 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh Lớp Toán Tài Chính46Chuyên đề thực tập tốt nghiệpkhông nằm trong tổng công ty thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm.Đối với tổng công ty thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là90 ngày kể từ ngày kết thúc năm.Đối với các doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh thồi hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm.Đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài các loại hình HTX thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm.1.3. Tài liệu dùng cho phân tíchNhư đã nói trong phần 1, phân tích tài chính ở đây dựa vào các báo cáo tài chính do công ty lập ra. Theo quy định của Bộ tài chính, doanh nghiệp theo định kỳ phải lập các báo cáo tài chính theo yêu cầu của ngân hàng, khi vay vốn khách hàng phải nộp loại báo cáo tài chính sau đây:• Bảng cân đối kế toán hay còn gọi bảng tổng kết tài sản• Báo cáo thu nhập hay còn gọi là báo cáo kết quả kinh doanh• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay còn gọi là báo cáo dòng ngân lưu• Thuyết minh các báo cáo tài chính1.3.1 Bảng cân đối kế toánBảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp theo 2 mặt: kết cấu tài sản nguồn hình thành tài sản dưới hình thái tiền tệ vào một thời điểm nhất định.Theo chế độ kinh tế hiện hành, thời điểm lập Bảng cân đối kế toán là vào cuối ngày của ngày cuối quí cuối ngày của ngày cuối năm. Ngoài các thời điểm đó doanh nghiệp còn có thể lập Bảng cân đối kế toán ở các thời điểm khác nhau, phục vụ yêu cầu công tác quản lý của doanh nghiệp như vào thời - 6 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh Lớp Toán Tài Chính46Chuyên đề thực tập tốt nghiệpđiểm doanh nghiệp sát nhập, chia tách, giải thể, phá sản.1.3.2. Báo cáo kết quả kinh doanhBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ hạch toán theo từng nội dung tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp, tình hình về VAT được khấu trừ, được hoàn lại, hay được miễn giảm.1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệBáo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hình thành sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ này sẽ được công bố chung với những bản khác của báo cáo tài chính.1.3.4. Thuyết minh các báo cáo tài chínhThuyết minh bổ sung báo cáo tài chínhbáo cáo nhằm thuyết minh giải trình bằng lời, bằng số liệu một số chỉ tiêu kinh tế - tài chính chưa được thể hiện trên các báo cáo tài chính ở trên. Bản thuyết minh này cung cấp thông tin bổ sung cần thiết cho việc đánh giá kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm báo cáo được chính xác.Cơ sở:Căn cứ chủ yếu để lập thuyết minh báo cáo tài chính là:- Các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết kỳ báo cáo.- Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo.- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo.- Thuyết minh báo cáo tài chính kỳ trước, năm trước.1.4. Nội dung phân tích :- 7 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh Lớp Toán Tài Chính46Chuyên đề thực tập tốt nghiệpĐể đạt được mục tiêu của việc đánh giá mức sinh lợi rủi ro của một công ty, ta sẽ lần lượt xác định các chỉ tiêu tỉ suất sinh lời các hệ số phản ánh khả năng thanh toán, sau đó so sánh các chỉ tiêu này với các chỉ tiêu tương ứng của :- Kỳ Kế hoạch- Kỳ trước của công ty- Của một công ty khác trong cùng ngành- Bình quân của các công ty trong cùng ngànhCác chỉ tiêu về khả năng sinh lợi gồm :- Tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản- Tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu- Tỉ suất sinh lời trên vốn cổ phần thường- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu thường Các chỉ tiêu đo lường rủi ro ngắn hạn gồm :- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (Curent Ratio)- Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Acid – Test Ratio)- Tỉ suất vòng quay vốn lưu động, các chỉ tiêu liên quan: Số ngày luân chuyển hàng tồn kho; Số ngày tồn đọng các khoản phi thu; Số ngày tồn đọng các khoản phải trảCác chỉ tiêu đo lường rủi ro thanh khoản dài hạn :- Tỉ lệ nợ trên vốn (Debt-equity ratio)- Tỉ lệ ngân lưu từ hoạt động kinh doanh trên tổng nợ- Tỉ lệ bảo đảm lãi vay (Interest coverage ratio)1.5. Phân tích khả năng sinh lời1.5.1. Tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản* Tỉ suất sinh lời trên tài sản (Return on Asset – ROA) đo lường hoạt động của một công ty trong việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận, không phân biệt tài sản này được hình thành bởi nguồn vốn vay hay vốn chủ sở hữu- 8 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh Lớp Toán Tài Chính46Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lợi nhuận ròng + Chi phí lãi vay đã khấu trừ thuế thu nhậpROA= Tổng tài sản EBIT*( 1- t)Hay : ROA= Tổng tài sản Ý nghĩa của chỉ tiêu :- Phản ánh hiệu quả hoạt động đầu tư của công ty- Là cơ sở quan trọng để những người cho vay cân nhắc liệu xem công ty có thể tạo ra mức sinh lời cao hơn chi phí sử dụng nợ không - Là cơ sở để chủ sở hữu đánh giá tác động của đòn bẩy tài chính ra quyết định huy động vốnĐể phân tích những yếu tố tác động đến ROA, các nhà phân tích thường tách ROA làm 2 thành phần như sau : EBIT*( 1- t) Doanh thu ROA = * Tổng tài sản Tổng tài sản bình quân ROA = Tỉ suất lợi nhuận nhuận biên x Hệ số vòng quay tổng tài sản (trước khi trả lãi vay sau khi nộp thuế)* Tỉ suất lợi nhuận biên: Cho thấy khả năng công ty tiết kiệm chi phí so với doanh thu, tỉ suất lợi nhuận biên cao có nghĩa là công ty có tỉ lệ tăng chi phí thấp hơn tỉ lệ tăng doanh thu hoặc tỉ lệ giảm chi phí lớn hơn tỉ lệ giảm doanh thu. Tuy nhiên khi phân tích tỉ suất này cần thận trọng, bởi vì việc tăng tỉ suất lợi nhuận biên có thể mang lại từ những chính sách không tốt, chẳng hạn như việc giảm chi phí khấu hao do giảm đầu tư máy móc thiết bị hoặc giảm tỉ lệ khấu hao; giảm chi phí quảng cáo có khả năng ảnh hưởng đến doanh thu tương lai. - 9 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh Lớp Toán Tài Chính46Chuyên đề thực tập tốt nghiệp* Hệ số vòng quay tài sản: cho thấy hiệu quả của việc sử dụng tài sản. Hệ số vòng quay tài sản cao thể hiện công ty có thể tạo ra được nhiều doanh thu hơn trên 1 đồng vốn đầu tư. Hệ số vòng quay tài sản chịu tác động trực tiếp bởi hệ số quay vòng của các tài sản chủ yếu : Doanh thu không bằng tiền mặt- Vòng quay các khoản phải thu= Bình quân khoản phải thu Giá vốn hàng bán- Vòng quay hàng tồn kho = Tồn kho bình quân Doanh thu- Vòng quay tài sản cố định = Tài sản cố định bình quânCần lưu ý : Vòng quay khoản phải thu giảm có thể do chính sách bán hàng trả chậm nhằm mục đích mở rộng doanh thu hay do công việc thu hồi nợ của công ty kémHệ số vòng quay hàng tồn kho giảm thông thường là do hàng hoá bị ứ đọng không tiêu thụ được hay do công ty mở rộng kinh doanh, tăng tồn kho.Vòng quay tài sản cố định cũng có thể tăng do nguyên nhân là công ty không quan tâm đến việc gia tăng đầu tư vào Tài sản cố định (giá trị còn lại của tài sản cố định giảm)1.5.2. Tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu1.5.2.1. Tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (Return On Equity – ROE) cho ta thấy kết quả của việc sự dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu. ROE có liên quan đến chi phí trả lãi vay, vì vậy nó là chỉ tiêu tổng hợp phản ảnh hiệu quả sử dụng vốn của chủ sở hữu dưới tác động của đòn cân nợ Lợi nhuận ròng- 10 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh Lớp Toán Tài Chính46Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ROE= Vốn chủ sở hữu bình quân Lợi nhuận ròng Doanh thu thuần Tổng TS bình quân ROE= * * Doanh thu ròng Tổng TS bình quân Vốn CSH bình quânROE = Tỉ suất lợi nhuận biên ròng * Vòng quay tài sản * Hệ số đòn bẩy TCĐối với những công ty có huy động cổ phiếu ưu đãi, vì cổ phiếu ưu đãi đã được hưởng lãi suất cố định (cổ tức ưu đãi) nên hiệu quả sử dụng vốn cổ phần thường sẽ thường phản ánh qua tỉ suất sinh lời trên vốn cổ phần thường 1.5.2.2. Tỉ suất sinh lời trên vốn cổ phần thường (Retunr On Common Equity - ROCE) Chỉ tiêu này đo lường kết quả của việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận cho các cổ đông thường. Nó chịu ảnh hưởng bởi hiệu quả của việc sử dụng tài sản của công ty, đồng thời chịu tác động của cơ cấu nguồn vốn mà công ty huy động bao gồm nợ cổ phiếu ưu đãi (đòn bẩy tài chính) . Lợi nhuận ròng – cổ tức ưu đãiROCE = Vốn cổ phần thường bình quân1.5.2.3. Đòn cân nợ (đòn bẩy tài chính)Đòn cân nợ hay đòn bẩy tài chính thể hiện qua cơ cấu nguồn vốn mà công ty sử dụng để tài trợ cho tài sản. Đòn cân nợ được thể hiện bằng nhiều chỉ tiêu khác nhau, vì vậy khi phân tích cần phải hiểu rõ chỉ tiêu đòn cân nợ mà người nói muốn ngụ ý là chỉ tiêu nào. Tổng nợ- Tỉ số nợ = Tổng vốn Tổng nợ dài hạn- Tỉ lệ nợ dài hạn = Tổng nợ dài hạn vốn cổ phần - 11 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh Lớp Toán Tài Chính46Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tổng vốn - Hệ số đòn bẩy tài chính = Vốn cổ phiếu thườngTác dụng của đòn bẩy tài chính đến ROE hoặc ROCEPhần lợi nhuận dành cho các cổ đông thườngphần lợi nhuận mang lại từ hoạt động kinh doanh của công ty sau khi đã trang trãi các chi phí huy động vốn như chí phí sử dụng nợ (lãi vay sau khi trừ lá chắn thuế) lợi tức trả cho cổ đông ưu đãi. Nếu suất sinh lợi trên tổng tài sản của công ty lớn hơn chi phí sử dụng nợ chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi thì số chênh lệch còn lại các cổ đông thường sẽ được hưởng, kết quả là ROCE (hay ROE) > ROA. Ngược lại nếu suất sinh lời trên tài sản của công ty thấp hơn chi phí sự dụng nợ chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi thì cổ đông thường phải chịu giảm phần thu nhập của mình chính điều này làm cho ROCE (hoặc ROE) < ROANhư vậy đòn cân nợ có tác dụng khuyếch đại tỉ suất sinh lời trên vốn cổ phần thường khi hiệu quả sử dụng tài sản cao. Nhưng ngược lại nó cũng sẽ làm cho tỉ suất sinh lời trên vốn cổ phần thường bị sụt giảm nhiều hơn khi hiệu quả sử dụng tài sản giảm. Mặt khác cũng cần thấy rằng khi công ty huy động nợ cao thì rủi ro phá sản hoặc mất khả năng thanh toán càng lớn, vì vậy người cho vay sẽ đòi hỏi lãi suất cao hơn để bù vào rủi ro mà họ sẽ phải gánh chịu khi đó tác dụng của đòn bẩy tài chính sẽ giảm đi, thâm chí không còn tác dụng hoặc tác dụng tiêu cực đến suất sinh lời trên vốn cổ phần thường.1.5.2.4. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu thường (Earning per share – EPS) Lợi nhuận ròng – Cổ tức ưu đãi EPS = Số cổ phiếu thường TB lưu hành trong kỳĐối với những công ty có phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi hoặc có kế hoạch cho người lao động được nhận cổ phiếu thường của công ty, khi những người này thực hiện quyền - 12 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh Lớp Toán Tài Chính46[...]... phân tích báo cáo tài chính ngân hàng áp dụng vào ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam. Báo cáo tốt nghiệp của em được trình bày qua ba chương:Chương 1: Các vấn đề lý thuyết về phân tích báo cáo tài chính Chương 2: Áp dụng vào phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Chương 3: Đánh giá khuyến nghịEm xin chân thành cám ơn Tiến sĩ Ngơ Văn Thứ các thấy cơ trong khoa Tốn kinh tế... các loại hình HTX thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm.1.3. Tài liệu dùng cho phân tích Như đã nói trong phần 1, phân tích tài chính ở đây dựa vào các báo cáo tài chính do cơng ty lập ra. Theo quy định của Bộ tài chính, doanh nghiệp theo định kỳ phải lập các báo cáo tài chính theo yêu cầu của ngân hàng, khi vay vốn khách hàng phải nộp loại báo cáo. .. của công ty trong kỳ báo cáo. Hệ thống báo cáo tài chính cơng ty bao gồm 3 bảng báo cáo chính: - Bảng cân đối kế toán- Báo cáo kết quả kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệMục đích của việc phân tích báo cáo tài chính nhằm đánh giá mức độ rủi ro cũng như kết quả về mặt tài chính thơng qua các hệ số các tỉ suất sinh lời của vốn. Những người phân tích báo cáo tài chính có thể là bản thân... lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ này sẽ được công bố chung với những bản khác của báo cáo tài chính. 1.3.4. Thuyết minh các báo cáo tài chính Thuyết minh bổ sung báo cáo tài chínhbáo cáo nhằm thuyết minh giải trình bằng lời, bằng số liệu một số chỉ tiêu kinh tế - tài chính chưa được thể hiện trên các báo cáo tài chính ở trên. Bản thuyết minh... cũng như các kỹ thuật thực hiện phân tích báo cáo tài chính cơng ty. Tuy nhiên, trong điều kiện của Việt Nam phân tích báo cáo tài chính cịn một số hạn chế nhất định do điều - 37 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh Lớp Tốn Tài Chính4 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp2.2.4.2. Phân tích chỉ số* Phân tích chỉ số tài sản qua bảng sau: Tài sản 2002 2003 2004 2005 Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn 100% 95.23%... báo cáo tài chính sau đây:• Bảng cân đối kế tốn hay cịn gọi bảng tổng kết tài sản• Báo cáo thu nhập hay cịn gọi là báo cáo kết quả kinh doanh• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay cịn gọi là báo cáo dịng ngân lưu• Thuyết minh các báo cáo tài chính 1.3.1 Bảng cân đối kế toánBảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính phản ánh tổng qt tình hình tài sản của doanh nghiệp theo 2 mặt: kết cấu tài sản nguồn... doanh nghiệp trong năm báo cáo được chính xác.Cơ sở:Căn cứ chủ yếu để lập thuyết minh báo cáo tài chính là:- Các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết kỳ báo cáo. - Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo. - Thuyết minh báo cáo tài chính kỳ trước, năm trước.1.4. Nội dung phân tích :- 7 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh Lớp Tốn Tài Chính4 6 Chuyên đề thực... hạn trong kì báo cáo được cộng vào chỉ tiêu"Tiền đã trả nợ vay-mã số 34".3.2.4. Đối với bảng thuyết minh báo cáo tài chính Những số liệu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp chưa áp ứng được yêu cầu của nhữn người quan tâm.Do vậy,bản thuyết minh báo cáo tài chính cần thiết phải dùng một số chỉ tiêu tài chính đặc trưng nhằm giải thích thêm tình hình thực trạng tài chính doanh... khách hàng các cơ quan hữu quan khác. Mỗi đối tượng quan tâm tới tình hình tài chính của ngân hàng trên góc độ khác nhau: Ngân hàng là một tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về qui mô tài sản, thị phần và. .. tài chính ở các doanh nghiệp "3. Sách " Tài chính doanh nghiệp " - TS Lưu Thị Hương4. Sách " Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính dự đốn nhu cầu tài chính doanh nghiệp "5. Sách “ Tài chính cơng ty ” - Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright6. Tạp chí Kế tốn - Kiểm tốn7. Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp8. Tạp chí Tài chính - 44 - Sinh viên Nguyễn Văn Linh Lớp Tốn Tài . tế2.2. Áp dụng lý thuyết phân tích vào phân tích báo cáo tài chính của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam2 .2.1. Các báo cáo của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam* . Các vấn đề lý thuyết về phân tích báo cáo tài chínhChương 2: Áp dụng vào phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Chương 3: Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng và áp dụng vào ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.DOC, Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng và áp dụng vào ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.DOC, Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng và áp dụng vào ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.DOC, Giới thiệu chung Yêu cầu của báo cáo tài chính., Bảng cân đối kế tốn Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh các báo cáo tài chính, Nội dung phân tích : Phân tích khả năng sinh lời 1. Tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản, Hệ số khả năng thanh tốn nhanh Tiền mặt+ đầu tư ngắn hạn+khoản pthu Hệ số vòng quay khoản phải thu Hệ số vòng quay hàng tồn kho, Tỉ lệ ngân lưu ròng từ hoạt động kinh doanh đối với tổng nợ Tỉ lệ đảm bảo lãi vay Lợi nhuận trước thuế và lãi vay EBIT, Tỷ suất sinh lời so với doanh thu Khả năng sinh lợi so với tài sản:, Khả năng sinh lợi so với vốn chủ sở hữu:, Khả năng thanh toán ngắn hạn, Phân tích chỉ số, Đối với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ