đồ án bê tông cốt thép II (thiết kế nhà phố kèm bản vẽ)

15 1,197 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/05/2015, 12:39

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 Page 1 LỚP: 53XD_1 THIẾT KẾ NHÀ PHỐ Phần Kết cấu: Giải pháp kết cấu: hệ thống chịu lực của công trình là nhà khung chịu lực bê tông cốt thép toàn khối có cấu kiện như sau: Cách chọn dầm, cột sơ bộ:  Đối với dầm: h = (1/8 ~ 1/12) x L đối với dầm chính.  h = (1/12 ~ 1/10) x L đối với dầm phụ.  b = (0,3 ~ 0,5) x h. Trong đó L là nhịp dầm.  Đối với cột: b x h = (1,2 ~ 1,5) x N/Rb  b = (0,25 ~ 1) x h. Trong đó: N là lực dọc, Rb là cường độ chịu nén tính toán của cột. Lực dọc có thể lấy bằng= (diện chịu tải mỗi tầng) x (số tầng) x (tải trọng trên 1 mét vuông sàn). Trong đó tải trọng trên 1 mét vuông sàn có thể lấy bằng 1,2T/m 2 Phương án dầm: NHỊP L (m) DẦM CHÍNH TÊN h' (m) h (m) b (m) 5 D1 0,125 - 0,083 0.35 0.3 2.5 D1 0,125 - 0,083 0.35 0.3 4 D1 0,125 - 0,083 0.35 0.3 1.7 D1 0,125 - 0,083 0.35 0.3 4.6 D1 0,125 - 0,083 0.35 0.3 4.8 D2 0,125 - 0,083 0.35 0.3 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 Page 2 LỚP: 53XD_1 Phương án cột: CỘT DIỆN CHỊU TẢI TRÊN 1 CỘT (m2) SỐ TẦNG n TẢI TRỌNG/m2 SÀN (T/m2) LỰC DỌC N (T) Rb (T/m2) K DIỆN TÍCH CỘT (m2) h (m) b (m) C1 5.13 1 1.2 6.156 850 1.2 0.009 0.2 0.2 C1 5.13 1 1.2 6.156 850 1.2 0.009 0.2 0.2 C1 8 1 1.2 9.6 850 1.2 0.014 0.2 0.2 C1 8 1 1.2 9.6 850 1.2 0.014 0.2 0.2 C1 8.55 1 1.2 10.26 850 1.2 0.014 0.2 0.2 C1 8.55 1 1.2 10.26 850 1.2 0.014 0.2 0.2 C1 8.46 1 1.2 10.152 850 1.2 0.014 0.2 0.2 C1 8.46 1 1.2 10.152 850 1.2 0.014 0.2 0.2 C1 3.96 1 1.2 4.752 850 1.2 0.007 0.2 0.2 C1 3.96 1 1.2 4.752 850 1.2 0.007 0.2 0.2 Phương án sàn: 11 . 30 40 s hL     Chọn Hệ sàn toàn khối BTCT có bề dày: 10 (cm) NHỊP L (m) DẦM PHỤ TÊN h' (m) h (m) b (m) 2.5 D3 0,083 - 0,1 0.3 0.2 4 D4 0,083 - 0,1 0.3 0.2 4.8 D5 0,083 - 0,1 0.3 0.2 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 Page 3 LỚP: 53XD_1 Tải trọng:  SÀN: Tĩnh tải.  Công thức: tĩnh tải = trọng lượng x hệ số vượt tải x bề dày CÁC LỚP CẤU TẠO TRỌNG LƯỢNG (T/m3) HỆ SỐ VƯỢT TẢI BỀ DÀY (m) TẢI TRỌNG (T/m2) GẠCH MEN CERAMIC 2 1.2 0.01 0.024 VỮA LÓT SÀN 1.8 1.2 0.03 0.0432 VỮA TRÁT TRẦN 1.8 1.2 0.01 0.0216 TỔNG 0.089 Hoạt tải:  Công thức: hoạt tải = tải tiêu chuẩn x hệ số vượt tải (Dựa vào TC 2737:1995) TÊN SÀN HỆ SỐ VƯỢT TẢI TẢI TIÊU CHUẨN (T/m2) HOẠT TẢI (T/m2) Vệ sinh 1.2 0.15 0.18 Phòng ngủ 1.2 0.15 0.18 Hành lang 1.2 0.3 0.36 Ban công 1.2 0.4 0.48 Phòng thờ 1.2 0.15 0.18  CẦU THANG:  Hoạt tải cầu thang. HỆ SỐ VƯỢT TẢI TẢI TIÊU CHUẨN (T/m2) HOẠT TẢI (T/m2) 1.2 0.3 0.36 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 Page 4 LỚP: 53XD_1  Hoạt tải cầu thang tác dụng lên 1m dầm:  Công thức: hoạt tải = hoạt tải (tc) x (hệ số vượt tải) x (diện tích) / (chiều dài dầm)  Hoạt tải = [0.36 x 1.2 x (0.9x4)]/2.5 = 0.605 (T/m2)  Tĩnh tải cầu thang: CÁC LỚP CẤU TẠO TRỌNG LƯỢNG (T/m3) KÍCH THƯỚC (m2) HỆ SỐ VƯỢT TẢI TẢI TRỌNG (T/m2) BTCT 2.5 0.04 1.2 0.11 GẠCH XÂY 1.5 0.25 1.2 0.45 ĐÁ GRANIT 2.2 0.096 1.2 0.25 VỮA TRÁT 1.4 0.005 1.2 0.01 TỔNG 0.82  Tường: Diện tích cửa: TÊN LOẠI CHIỀU CAO (m) BỀ RỘNG (m) Số lượng (cái) DIỆN TÍCH (m2) CỬA ĐI Đ1 2 0.7 2 2.8 Đ2 2 1.2 1 2.4 CỬA SỔ S1 1.4 0.5 2 1.4 S2 1.4 1.2 1 1.68  % Diện tích 1 cửa: Công thức: % Diện tích 1 cửa = (số lượng x diện tích)/ diện tích tường x 100. ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 Page 5 LỚP: 53XD_1  Tải trọng tường tác dụng lên từng nhịp dầm: DẦM HỆ SỐ VƯỢT TẢI TƯỜNG TĨNH TẢI (T/m) TÊN h (m) BỀ DÀY (m) CHIỀU CAO (m) TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN (T/m3) SỐ LƯỢNG CỬA % S 1 CỬA D1(2-2) 0.42 1.2 0.2 4.1 1.8 4 5.7 1.23 D1(3-3) 0.42 1.2 0.1 4.1 1.8 2 5.7 0.70 D1(4-4) 0.42 1.2 0.1 4.1 1.8 2 5.7 0.70 D1(5-5) 0.42 1.2 0.1 4.1 1.8 2 5.7 0.70 D1(6-6) 0.42 1.2 0.1 4.1 1.8 2 5.7 0.70 D1(7-7) 0.42 1.2 0.2 4.1 1.8 2 5.7 1.41 D1(2-3) 0.42 1.2 0.2 4.1 1.8 2 5.7 1.41 D2(3-4) 0.42 1.2 0.2 4.1 1.8 0 5.7 1.59 D1(4-5) 0.42 1.2 0.2 4.1 1.8 0 5.7 1.59 D2(5-6) 0.42 1.2 0.2 4.1 1.8 0 5.7 1.59 D1(6-7) 0.42 1.2 0.2 4.1 1.8 2 5.7 1.41 D3(1-1) 0.42 1.2 0.1 4.1 1.8 2 5.7 0.70 D3(4'-5') 0.42 1.2 0.1 4.1 1.8 3 5.7 0.66 TƯỜNG CỬA % S 1 CỬA TẦNG DIỆN TÍCH (m2) LOẠI DIỆN TÍCH (m2) SỐ LƯỢNG 2 231.104 Đ1 1.4 1 5.7 Đ2 2.4 4 S1 0.7 3 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 Page 6 LỚP: 53XD_1 Sơ đồ dải bản: Nội lực trong dải theo phương 2: ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 Page 7 LỚP: 53XD_1 Nội lực trong dải theo phương 1: ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 Page 8 LỚP: 53XD_1 Bảng excel tính thép: Bêtông có cấp độ bền B15. Rb=85KG/cm2 Chiều dày sàn hb=10cm. Rs=2250Kg/cm2 STT Ô SÀN KÍ HIỆU M i (KGm) h o (cm)  m   (cm 2 /m) Thép chọn   Đánh giá (mm) a (mm) As(ch)(cm 2 /m ) 1 S1 Nhịp M 1' 506.30 8.5 0.08 0.09 2.77 6 150 1.88 0.22 OK M 2' 53.28 8.5 0.01 0.01 0.28 6 150 1.88 0.22 OK Gối M I 78.70 8.5 0.01 0.01 0.41 6 150 1.88 0.22 OK M II 278.32 8.5 0.05 0.05 1.49 6 150 1.88 0.22 OK 2 S2 Nhịp M 1' 627.38 8.5 0.10 0.11 3.47 6 150 1.88 0.22 OK M 2' 480.66 8.5 0.08 0.08 2.62 6 150 1.88 0.22 OK Gối M I 178.78 8.5 0.03 0.03 0.95 6 150 1.88 0.22 OK M II 297.36 8.5 0.05 0.05 1.59 6 150 1.88 0.22 OK 3 S3 Nhịp M 1' 267.03 8.5 0.04 0.04 1.43 6 150 1.88 0.22 OK M 2' 0.00 8.5 0.00 0.00 0.00 6 150 1.88 0.22 OK Gối M I 38.81 8.5 0.01 0.01 0.20 6 150 1.88 0.22 OK M II 212.37 8.5 0.03 0.04 1.13 6 150 1.88 0.22 OK 4 S4 Nhịp M 1' 544.61 8.5 0.09 0.09 2.99 6 150 1.88 0.22 OK M 2' 406.53 8.5 0.07 0.07 2.20 6 150 1.88 0.22 OK Gối M I 151.35 8.5 0.02 0.02 0.80 6 150 1.88 0.22 OK M II 251.75 8.5 0.04 0.04 1.34 6 150 1.88 0.22 OK 5 S5 Nhịp M 1' 456.30 8.5 0.07 0.08 2.48 6 150 1.88 0.22 OK M 2' 0.00 8.5 0.00 0.00 0.00 6 150 1.88 0.22 OK Gối M I 66.00 8.5 0.01 0.01 0.35 6 150 1.88 0.22 OK M II 386.00 8.5 0.06 0.06 2.09 6 150 1.88 0.22 OK 6 S6 Nhịp M 1' 590.44 8.5 0.10 0.10 3.25 6 150 1.88 0.22 OK M 2' 527.85 8.5 0.09 0.09 2.89 6 150 1.88 0.22 OK Gối M I 61.97 8.5 0.01 0.01 0.33 6 150 1.88 0.22 OK M II 381.10 8.5 0.06 0.06 2.06 6 150 1.88 0.22 OK tt s A min max     ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 Page 9 LỚP: 53XD_1 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 Page 10 LỚP: 53XD_1 [...]...ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 11 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 12 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 13 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 14 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II . S1 0.7 3 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 Page 6 LỚP: 53XD_1 Sơ đồ dải bản: Nội lực trong dải theo phương 2: ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ. Page 12 LỚP: 53XD_1 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 Page 13 LỚP: 53XD_1 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO. ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 Page 10 LỚP: 53XD_1 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án bê tông cốt thép II (thiết kế nhà phố kèm bản vẽ), đồ án bê tông cốt thép II (thiết kế nhà phố kèm bản vẽ), đồ án bê tông cốt thép II (thiết kế nhà phố kèm bản vẽ)

Từ khóa liên quan