Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam giai đoạn 2001-2005.doc

68 698 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:48

Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam giai đoạn 2001-2005. Chuyên đề tốt nghiệplời mở đầu Cùng với đầu t trực tiếp nớc ngoài, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hiện nay là nguồn tài chính rất quan trọng đối với Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Với khoản ODA trị giá 17,5 tỷ USD mà các nhà tài trợ cam kết dành cho Việt Nam và 41% trong số đó đã đợc giải ngân trong 8 năm qua, ODA đã khẳng định vai trò của nó đối với nền kinh tế Việt Nam. Nguồn ngoại tệ này đóng góp một phần quan trọng để khắc phục tình trạng thiếu vốn và cơ sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật thấp kém ở nớc ta.Bên cạnh đó, sự gia tăng của nguồn vốn ODA còn giúp Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục cơ bản.Trong quá trình thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA thời gian qua, mức giải ngân thấp luôn luôn là chủ đề thảo luận với nhiều nhà tài trợ song phơng và đa phơng nhằm tìm ra những nguyên nhân và giải pháp để khắc phục. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn cha có sự tiến bộ đáng kể mà còn xuất hiện xu hớng tốc độ giải ngân chậm lại trong thời gian gần đây. Giải ngân thấp thể hiện sự không hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn ODA và là một sự lãng phí lớn, trong điều kiện nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế còn rất lớn nh hiện nay.Vì nhữngdo trên, tôi đã chọn đề tài "Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam giai đoạn 2001-2005 " làm đề tài nghiên cứu cho bài Luận văn tốt nghiệp của mình. Mục tiêu của đề tài là trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận về ODA, phân tích thực trạng giải ngân ODA ở Việt Nam trong những năm qua để tìm ra những tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tốc độ giải ngân ODA, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này. Ngoài phần lời nói đầu và kết luận, bài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp này đợc bố cục nh sau:1Chuyên đề tốt nghiệpChơng I : Cơ sở lý luận chung về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)giải ngân vốn ODA. Chơng II : Đánh giá tổng quan về tình hình giải ngân nguồn vốn ODA tại Việt Nam giai đoạn 1993-1999.Chơng III : Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân ODA giai đoạn 2001-2005. 2Chuyên đề tốt nghiệpchơng Icơ sở lý luận chung về nguồn vốnhỗ trợ phát triển chính thức (ODA)I-Những lý luận cơ bản về ODA1-Khái niệm và đặc điểm của ODA1.1-Khái niệm ODA là tên gọi tắt của ba từ tiếng Anh Official Development Assistance có nghĩa là Hỗ trợ phát triển chính thức hay còn gọi là Viện trợ phát triển chính thức.Năm 1972, tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển đã đa ra định nghĩa nh sau: "ODA là một giao dịch chính thức đợc thiết lập với mục đích thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các nớc đang phát triển. Điều kiện tài chính của giao dịch này có tính chất u đãi và thành tố viện trợ không hoàn lại chiếm ít nhất 25%".Tại Điều I Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành ngày 5-8-1977 có nêu khái niệm về ODA nh sau :" Hỗ trợ phát triển chính thức đợc hiểu là sự hợp tác phát triển giữa nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hay nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, bao gồm các hình thức sau:1) Hỗ trợ cán cân thanh toán.2) Hỗ trợ theo chơng trình.3) Hỗ trợ kỹ thuật.4) Hỗ trợ theo dự án. ODA bao gồm ODA không hoàn lại và ODA cho vay u đãi có yếu tố không hoàn lại chiếm ít nhất 25% giá trị khoản vay.Hỗ trợ phát triển chính thức bao gồm các khoản viện trợ không hoàn lại , viện trợ có hoàn lại, hoặc tín dụng u đãi của các chính phủ, các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, các tổ chức tài chính quốc tế dành cho các nớc đang và chậm phát triển.3Chuyên đề tốt nghiệpNguồn vốn đa vào các nớc đang và chậm phát triển đợc thực hiện qua nhiều hình thức:-Tài trợ phát triển chính thức ( Official Development Finance - ODF ) là nguồn tài trợ chính thức của chính phủ cho mục tiêu phát triển. Nguồn vốn này bao gồm ODA và các hình thức ODF khác, ODA chiếm tỷ trọng chủ yếu trong nguồn ODF. -Tín dụng thơng mại từ các ngân hàng ( Commercial Credit by Bank ) là nguồn vốn chủ yếu nhằm hỗ trợ cho các hoạt động xuất nhập khẩu, thơng mại .-Đầu t trực tiếp nớc ngoài ( Foreign Direct Invesment - FDI ) là loại hình kinh doanh mà nhà đầu t nớc ngoài bỏ vốn tự thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh cho riêng mình, tự đứng ra làm chủ sở hữu, tự quản lý hoặc thuê ngời quản lý (đầu t 100% vốn ), hoặc góp vốn với một hay nhiều xí nghiệp của nớc sở tại thiết lập cơ sở sản xuất kinh doanh, rồi cùng các đối tác của mình làm chủ sở hữu và cùng quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này ( xí nghiệp liên doanh ).-Viện trợ cho không của các tổ chức phi chính phủ ( Nongovernment Organisation - NGO ).-Tín dụng t nhân: loại vốn này có u điểm là hầu nh không gắn với các ràng buộc chính trị - xã hội, song các điều kiện cho vay khắt khe ( thời hạn hoàn trả vốn ngắn và mức lãi suất cao), vốn đợc sử dụng chủ yếu cho các hoạt động xuất nhập khẩu và thờng là ngắn hạn. Vốn này cũng đợc dùng cho đầu t phát triển và mang tính dài hạn. Tỷ trọng của vốn dài hạn trong tổng số có thể tăng lên đáng kể nếu triển vọng tăng trởng lâu dài, đặc biệt là tăng trởng xuất khẩu của nớc đi vay là khả quan.Các dòng vốn quốc tế này có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Nếu một nớc kém phát triển không nhận đợc vốn ODA đủ mức cần thiết để hện đại hoá các cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, thì cũng khó có thể thu hút đợc các nguồn vốn FDI, cũng nh vay vốn tín dụng khác để mở rộng kinh doanh. Nhng nếu chỉ tìm kiếm các nguồn vốn ODA, mà không tìm cách thu hút các nguồn vốn FDI và các nguồn vốn tín dụng khác thì chính phủ sẽ không có đủ thu nhập để trả nợ 4Chuyên đề tốt nghiệpcho các loại vốn ODA.1.2-Đặc điểm của nguồn vốn ODA:-ODA là một giao dịch quốc tế, thể hiện ở chỗ hai bên tham gia giao dịch này không có cùng quốc tịch. Bên cung cấp thờng là các nớc phát triển hay các tổ chức phi chính phủ. Bên tiếp nhận thờng là các nớc đang phát triển hay các n-ớc gặp khó khăn về nguồn lực trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế hay môi trờng.-ODA thờng đợc thực hiện qua hai kênh giao dịch là kênh song phơng và kênh đa phơng. Kênh song phơng, quốc gia tài trợ cung cấp ODA trực tiếp cho chính phủ quốc gia đợc tài trợ. Kênh đa phơng , các tổ chức quốc tế hoạt động nhờ các khoản đóng góp của nhiều nớc thành viên cung cấp ODA cho quốc gia đợc viện trợ. Đối với các nớc thành viên thì đây là cách cung cấp ODA gián tiếp.-ODA là một giao dịch chính thức. Tính chính thức của nó đợc thể hiện ở chỗ giá trị của nguồn ODA là bao nhiêu, mục đích sử dụng là gì phải đợc sự chấp thuận và phê chuẩn của chính phủ quốc gia tiếp nhận. Sự đồng ý tiếp nhận đó đợc thể hiện bằng văn bản, hiệp định, điều ớc quốc tế ký kết với nhà tài trợ.-ODA đợc cung cấp với mục đích rõ ràng. Mục đích của việc cung cấp ODA là nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của các nớc nghèo. Đôi lúc ODA cũng đợc sử dụng để hỗ trợ các nớc gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhkhủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch bệnh .Do đó, có lúc các nớc phát triển cũng đợc nhận ODA. Nhng không phải lúc nào mục đích này cũng đợc đặt lên hàng đầu, nhiều khi các nhà tài trợ thờng áp đặt điều kiện của mình nhằm thực hiện những toan tính khác.-ODA có thể đợc các nhà tài trợ cung cấp dới dạng tài chính, cũng có khi là hiện vật. Hiện nay, ODA có ba hình thức cơ bản là viện trợ không hoàn lại (Ggant Aid), vốn vay u đãi ( Loans Aid ) và hình thức hỗn hợp.2-Phân loại ODA2.1-Phân loại theo tính chất5Chuyên đề tốt nghiệp-ODA không hoàn lại : Đâynguồn vốn ODA mà nhà tài trợ cấp cho các nớc nghèo không đòi hỏi phải trả lại. Cũng có một số nớc khác đợc nhận loại ODA này khi gặp phải các vấn đề nghiêm trọng nh thiên tai, dịch bệnh .Đối với các nớc đang phát triển, nguồn vốn này thờng đợc cấp dới dạng các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các chơng trình xã hội hoặc hỗ trợ cho công tác chuẩn bị dự án. ODA không hoàn lại thờng là các khoản tiền nhng cũng có khi là hàng hoá, ví dụ nh lơng thực, thuốc men hay một số đồ dùng thiết yếu.ODA không hoàn lại thờng u tiên và cung cấp thờng xuyên cho lĩnh vực giáo dục, y tế. Các nớc Châu Âu hiện nay dành một phần khá lớn ODA không hoàn lại cho vấn đề bảo vệ môi trờng, đặc biệt là bảo vệ rừng và các loài thú quý.-ODA vốn vay u đãi : đây là khoản tài chínhchính phủ nớc nhận phải trả nớc cho vay, chỉ có điều đây là khoản vay u đãi. Tính u đãi của nó đợc thể hiện ở mức lãi suất thấp hơn lãi suất thơng mại vào thời điểm cho vay, thời gian vay kéo dài, có thể có thời gian ân hạn. Trong thời gian ân hạn, nhà tài trợ không tính lãi hoặc nớc đi vay đợc tính một mức lãi suất đặc biệt. Loại ODA này thờng đợc nớc tiếp nhận đầu t vào các dự án cơ sở hạ tầng xã hội nh xây dựng đờng xá, cầu cảng, nhà máy .Muốn đợc nhà tài trợ đồng ý cung cấp, nớc sở tại phải đệ trình các văn bản dự án lên các cơ quan có thẩm quyền của chính phủ nớc tài trợ. Sau khi xem xét khả thi và tính hiệu quả của dự án, cơ quan này sẽ đệ trình lên chính phủ để phê duyệt. Loại ODA này chiếm phần lớn khối l-ợng ODA trên thế giới hiện nay. -Hình thức hỗn hợp : ODA theo hình thức này bao gồm một phần là ODA không hoàn lại và một phần là ODA vốn vay u đãi. Đây là loại ODA đợc áp dụng phổ biến trong thời gian gần đây. Loại ODA này đợc áp dụng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này.2.2-Phân loại theo mục đích:-Hỗ trợ cơ bản: là những nguồn lực đợc cung cấp để đầu t xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và môi trờng. đây thờng là những khoản cho vay u đãi.6Chuyên đề tốt nghiệp-Hỗ trợ kỹ thuật : là những nguồn lực dành cho chuyển giao tri thức, công nghệ, xây dựng năng lực, tiến hành nghiên cứu cơ bản hay nghiên cứu tiền đầu t phát triển thể chế và nguồn nhân lực .Loại hỗ trợ này chủ yếu là viện trợ không hoàn lại.2.3-Phân loại theo điều kiện :-ODA không ràng buộc : Là việc sử dụng nguồn tài trợ không bị ràng buộc bởi nguồn sử dụng hay mục đích sử dụng.-ODA có ràng buộc :+Ràng buộc bởi nguồn sử dụng: Có nghĩa là nguồn ODA đợc cung cấp dành để mua sắm hàng hoá, trang thiết bị hay dịch vụ chỉ giới hạn cho một số công ty do nớc tài trợ sở hữu hoặc kiểm soát ( đối với viện trợ song phơng ), hoặc công ty của các nớc thành viên (đối với viện trợ đa phơng).+Ràng buộc bởi mục đích sử dụng: Nghĩa là nớc nhận viện trợ chỉ đợc cung cấp nguồn vốn ODA với điều kiện là phải sử dụng nguồn vốn này cho những lĩnh vực nhất định hay những dự án cụ thể.-ODA ràng buộc một phần: Nớc nhận viện trợ phải dành một phần ODA chi ở nớc viện trợ (nh mua sắm hàng hoá hay sử dụng các dịch vụ của nớc cung cấp ODA), phần còn lại có thể chi ở bất cứ đâu.2.4-Phân loại theo hình thức:-Hỗ trợ dự án: Đây là hình thức chủ yếu của ODA để thực hiện các dự án cụ thể. Nó có thể là hỗ trợ cơ bản hoặc hỗ trợ kỹ thuật, có thể là cho không hoặc cho vay u đãi.-Hỗ trợ phi dự án: Là loại ODA đợc nhà tài trợ cung cấp trên cơ sở tự nguyện. Nhận thức về các vấn đề bức xúc ở nớc sở tại, nhà tài trợ yêu cầu chính phủ nớc sở tại đợc viện trợ nhằm tháo gỡ những khó khăn đó. Khi đợc chính phủ chấp thuận thì việc viện trợ đợc tiến hành theo đúng thoả thuận của hai bên. Loại ODA này thờng đợc cung cấp kèm theo những đòi hỏi từ phía chính phủ n-ớc tài trợ. Do đó, chính phủ nớc này phải cân nhắc kỹ các đòi hỏi từ phía nhà tài trợ xem có thoả đáng hay không. Nếu không thoả đáng thì phải tiến hành 7Chuyên đề tốt nghiệpđàm phán nhằm dung hoà điều kiện của cả hai phía. Loại ODA này thờng có mức không hoàn lại khá cáo, bao gồm các loại hình sau:+Hỗ trợ cán cân thanh toán: Trong đó thờng là hỗ trợ tài chính trực tiếp (chuyển giao tiền tệ) hoặc hỗ trợ hàng hoá, hay hỗ trợ xuất nhập khẩu. Ngoại tệ hoặc hàng hoá đợc chuyển vào qua hình thức này có thể đợc sử dụng để hỗ trợ cho ngân sách.+Hỗ trợ trả nợ: Nguồn ODA cung cấp dùng để thanh toán những món nợ mà nớc nhận viện trợ đang phải gánh chịu.+Viện trợ chơng trình: Là khoản ODA dành cho một mục đích tổng quát với thời gian xác định mà không phải xác định chính xác nó sẽ đợc sử dụng nh thế nào.3-Nguồn gốc lịch sử của ODASau Đại chiến thế giới lần thứ II, nền kinh tế thế giới lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Nhiều nớc tham chiến bị thiệt hại nặng nề về cả ng-ời và của. Với mục đích vực dậy nền kinh tế thế giới, nhiều tổ chức tài chính quốc tế đã đợc thành lập vào thời kỳ này. Một trong những kế hoạch tái thiết kinh tế lúc đó là kế hoạch Marshall, tiền thân của hình thức hỗ trợ phát triển chính thức sau này, có mục đích là hỗ trợ các nớc châu Âu khôi phục lại nền kinh tế đã bị chiến tranh tàn phá. Ngày 14-12-1960, tại Paris, Tổ chức hợp tác kinh tế châu Âu (OEEC ), tiền thân của tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) đợc thành lập để thực hiện kế hoạch Marshall. Các nớc tham dự hội nghị Paris đã thống nhất mục tiêu của Tổ chức hợp tác kinh tế châu Âu gồm:-Cải thiện mức sống và điều kiện lao động của các nớc thành viên.-Đạt đợc tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững, duy trì sự ổn định về tài chính.-Hỗ trợ các nớc khác đặc biệt là các nớc thành viên và các nớc chịu sự tàn phá nặng nề sau chiến tranh trong quá trình phát triển kinh tế.-Tăng cờng phát triển thơng mại quốc tế dựa trên cơ sở đa phơng.Tổ chức này ban đầu có 19 thành viên gồm có áo, Bỉ, Canađa, Đan Mạch, Pháp, Đức, 8Chuyên đề tốt nghiệpHy Lạp, Aixơlen, ý , Lucxămbua, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ. Các nớc gia nhập thêm sau đó là Nhật Bản (năm 1964), Phần Lan (năm 1969), Ôxtrâylia (năm 1971), Niuzilân (năm1973) và Mêhicô (năm 1994).OECD thành lập nhiều uỷ ban để phân chia quyền hạn và nhiệm vụ trong hoạt động của mình. Một trong số đó là ủy ban hỗ trợ phát triển (DAC). Đây là ủy ban chuyên cung cấp ODA dạng tài chính cho các nớc đang phát triển. Thành viên của ủy ban này gồm có Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Đức, Hà Lan, Vơng Quốc Anh, Canađa, Thụy Điển, Đan Mạch, ý, Na Uy, Ôxtrâylia, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Bỉ, áo, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Ailen, Niuzilân, Luxcămbua và ủy ban châu Âu.Ban đầu, OECD chỉ tập trung viện trợ cho các nớc tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ II và các nớc bị chiến tranh tàn phá. Sau khi kinh tế các nớc này đã đợc phục hồi, việc viện trợ đợc mở rộng ra các quốc gia khác với mục đích thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên toàn thế giới.Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các nớc đang phát triển thuộc phe Xã hội chủ nghĩa trong đóViệt Nam hầu nh không nhận đợc sự viện trợ trực tiếp từ các nớc thuộc DAC mà chỉ nhận gián tiếp thông qua các tổ chức phi chính phủ và Liên Hợp Quốc. Việt Nam trong nhiều năm liền chủ yếu nhận viện trợ từ Liên Xô và các nớc Đông Âu. Thời kỳ này việc cung cấp ODA chịu ảnh hởng rất nhiều bởi yếu tố chính trị. Sau khi Liên Xô và hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, các nớc Xã hội chủ nghĩa khác đã phải tiến hành cải cách chính trị cho phù hợp với tình hình mới, các nớc t bản đã nối lại viện trợ cho Việt Nam, Trung Quốc và Cuba. Nhìn chung hiện nay, vấn đề chính trị không còn ảnh hởng nhiều tới việc cung cấp ODA nữa. Nhờ những cải cách mang tính chất tích cực, nớc ta nhận đợc sự ủng hộ ngày càng lớn của cộng đồng các nhà tài trợ.Trong những năm qua, hoạt động của viện trợ chính thức đã góp nhiều công sức cho việc phát triển kinh tế toàn thế giới và giảm khoảng cách giàu 9Chuyên đề tốt nghiệpnghèo giữa các quốc gia. Một số nớc đã vơn lên từ đói nghèo và lạc hậu nh Nhật Bản, Hàn Quốc, Mêhicô . đã chứng minh cho những thành công của ODA trên thế giới. Bên cạnh đó, ODA trong những năm qua còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Tuy vậy nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong con đờng phát triển của toàn nhân loại.4- Vai trò của ODA đối với các nớc đang phát triển:Trong mỗi xã hội luôn tồn tại sự hoạt động của các ngành, các lĩnh vực không sinh lợi. Chẳng hạn nh trong lĩnh vực môi trờng, các công nhân thu dọn vệ sinh có thể bị coi là "ăn bám" xã hội bởi lẽ công việc của họ chẳng làm ra một đồng của cải nào cho xã hội cả. Thế nhng chỉ thiếu họ một tuần hay một ngày thôi thì mùi xú uế sẽ bốc lên nồng nặc cả thành phố. Có hay không tồn tại của một công viên cây xanh cũng chẳng phải là vấn đề sống còn của bất cứ ai, nhng nếu không có nó thì mọi ngời sẽ không có chỗ nghỉ ngơi, giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Đâynhững lĩnh vực mà t nhân hầu nh không quan tâm đầu t mặc dù nó giữ vai trò thiết yếu đối với bất kỳ xã hội hiện đại nào ngày nay. Bởi vì lĩnh vực này không sinh lời, nếu có thì cũng cần thời gian thu hồi vốn lâu. Hãy thử tởng tợng một thành phố không có bóng dáng công nhân quét rác hay một công viên cây xanh thì điều gì sẽ xảy ra. Chắc chắn, ngời ta sẽ không chịu nổi sự ô nhiễm môi trờng nặng nề mà chính họ là nguyên nhân gây ra.Môi trờng không sinh lợi đã đành, ngay cả những lĩnh vực có sinh lợi nhng hiệu quả kinh tế chậm nh giao thông, thuỷ lợi, điện, nớc . cũng chẳng có cá nhân nào dám bỏ tiền ra để xây dựng. Vì nó đòi hỏi vốn lớn và thời gian thu hồi chậm. Do đó các công trình cộng cộng thờng phải do Nhà nớc đầu t thực hiện.Thế nhng, Chính phủ các nớc đang phát triển lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc đầu t vào các lĩnh vực công cộng. Đây hầu hết là các nớc nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Do đó, có rất ít vốn tích lũy cho đầu t phát triển. Dân nghèo thì số tiền thu ngân sách cũng không đợc là bao, không đủ để xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật. Các quốc gia đang phát 10[...]... ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng. Do đó, việc thu hút nguồn lực bên ngoài sẽ giúp chính phủ trong việc giảm bội chi ngân sách.Kể từ năm 1987, các công ty nớc ngoài đợc phép chính thức hoạt động tại 14 Chuyên đề tốt nghiệpChơng I : Cơ sở lý luận chung về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và giải ngân vốn ODA. Chơng II : Đánh giá tổng quan về tình hình giải ngân nguồn vốn ODA tại Việt. .. quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành ngày 5-8-1977 có nêu khái niệm về ODA nh sau :" Hỗ trợ phát triển chính thức đợc hiểu là sự hợp tác phát triển giữa nớc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam víi mét hay nhiỊu qc gia, tỉ chøc qc tÕ, bao gåm các hình thức sau:1) Hỗ trợ cán cân thanh toán.2) Hỗ trợ theo chơng trình.3) Hỗ trợ kỹ thuật.4) Hỗ trợ theo dự án. ODA bao... nguồn vốn ODA tại Việt Nam giai đoạn 1993-1999.Chơng III : Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân ODA giai đoạn 2001-2005. 2 Chuyên đề tốt nghiệp -Chính sách tái định c cha chi tiết và cha đồng bộ. Điều đó đà ảnh hởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ thực hiện dự án và tác động của việc phải di chuyển chỗ ở tới ngời bị thu hồi đất cha đợc giải quyết một cách thống... nghiệp Nguồn vốn đa vào các nớc đang và chậm phát triển đợc thực hiện qua nhiều hình thức: -Tài trợ phát triển chính thức ( Official Development Finance - ODF ) là nguồn tài trợ chính thức của chính phủ cho mục tiêu phát triển. Nguồn vốn này bao gồm ODA và các hình thức ODF khác, ODA chiÕm tû träng chđ u trong ngn ODF. -TÝn dơng thơng mại từ các ngân hàng ( Commercial Credit by Bank ) là nguồn vốn. .. đồ 2: Giải ngân ODA cho phát triển nông th«n TriƯu USD 250 200 150 100 50 030 Chuyên đề tốt nghiệp độ giải ngân nguồn vốn ODA để phát triển nền kinh tế Việt Nam 1-Một số hình thức chủ yếu của ODA ở Việt Nam 1.1 -Hỗ trợ theo chơng trìnhHình thức này thờng tập trung giải quyết các vấn đề xà hội nh y tế, giáo dục và các vấn đề xà hội khác Các chơng trình thờng đợc phía nhà tài trợ chủ động... Mĩ thì mức giải ngân trong những năm gần đây là tích cực. Nguyên nhân đạt đợc những kết quả trên là do:45 Chuyên đề tốt nghiệpchơng Icơ sở lý luận chung về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) I -Những lý luận cơ bản về ODA1-Khái niệm và đặc điểm của ODA1.1-Khái niệm ODA là tên gọi tắt của ba từ tiếng Anh Official Development Assistance có nghĩa là Hỗ trợ phát triển chính thức hay còn... tích cực. Mặc dù vậy cũng không thể phủ nhận đợc tốc độ giải ngân trong những năm qua còn nhiều hạn chế, không có sự chuyển biến đáng kể, đây chínhnhững yếu kém mang tính hệ thống trong quá trình thực hiện vốn ODA của Việt Nam. 1.4-Tình hình giải ngân nguồn vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn 1993-1999 theo các tiêu thức khác nhau 1.4.1 -Giải ngân ODA theo ngành Từ năm 1993, cơ sở hạ tầng ngày... hình thức: -Hỗ trợ dự án: Đây là hình thức chủ yếu của ODA để thực hiện các dự án cụ thể. Nó có thể là hỗ trợ cơ bản hoặc hỗ trợ kỹ thuật, có thể là cho không hoặc cho vay u đÃi. -Hỗ trợ phi dự án: Là loại ODA đợc nhà tài trợ cung cấp trên cơ sở tự nguyện. Nhận thức về các vấn đề bức xúc ở nớc sở tại, nhà tài trợ yêu cầu chính phủ nớc sở tại đợc viện trợ nhằm tháo gỡ những khó khăn đó. Khi đợc chính. .. nhà tài trợ tập trung nguồn lực để đối phó với những khó khăn trong nớc nên đà cắt giảm nguồn ODA cho các nớc đang phát triển. Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ tại các n-ớc Đông Nam á lan sang một số nớc châu á khác vốn là các nền kinh tế mạnh của châu lục cũng đà có những tác động nhất định đến tình hình cung cấp viện trợ của nớc ngoài cho Việt Nam. Giá trị của các khoản giải ngân những năm... gia. Giai đoạn 1993-1999, với 1081 triệu USD vốn đầu t từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, tuy không phải là lớn nếu so với các nguồn vốn đầu t khác, nhng đà đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển của toàn vùng. Trong thời gian qua, vốn ODA giải ngân chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực nh năng lợng với các dự án điện nông thôn, các nhà máy điện ô Môn, Phú Mỹ và Hàm Thuận- Đa Mi hoạt động . chọn đề tài " ;Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam giai đoạn 2001-2005 ". về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và giải ngân vốn ODA. Chơng II : Đánh giá tổng quan về tình hình giải ngân nguồn vốn ODA tại Việt Nam giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam giai đoạn 2001-2005.doc, Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam giai đoạn 2001-2005.doc, Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam giai đoạn 2001-2005.doc, Khái quát về tình hình giải ngân

Từ khóa liên quan