Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập.doc

32 494 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:47

Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập LỜI NÓI ĐẦULý do chọn đề tài : Hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế hiện nay là xu thế tất yếu và là đòi hỏi khách quan của quá trình hợp tác và phân công lao động quốc tế. Xu thế này đang dần bao trùm lên hầu hết các lónh vực cuả đời sống xã hội. Lónh vực ngân hàng cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Quá trình hội nhập trong lónh vực ngân hàng đã trở thành một trong những nội dung chủ yếu, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ các quan hệ kinh tế, tài chính của mỗi nước và của toàn thế giới; nó vừa góp phần nâng cao hiệu quả phân phối nguồn lực và phát triển kinh tế, tăng cường khả năng thanh toán vừa thúc đẩy thò trường tài chính phát triển ổn đònh đồng thời nó cũng nâng cao chất lượng hoạt động cuả hệ thống ngân hàng và các trung gian tài chính khác. Vì vậy, nghiên cứu vấn đề hội nhập trong lónh vực ngân hàng là một việc làm quan trọng và cần thiết trong bối cảnh hệ thống ngân hàng nước ta đang từng bước hội nhập với quốc tế hiện nay.Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề tài : Nhận thức đúng đắn và đầy đủ những cơ hội và thách thức, những lợi ích và nguy cơ để chủ động hội nhập theo một lộ trình hợp lý chắc chắn sẽ giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam có được một sự chuẩn bò thật tốt trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Mục tiêu nghiên cứu cuả đề tài này là trên cơ sở phân tích thực trạng hiện nay cuả hệ thống NHTM Việt Nam và từ những vấn đề đó kiến nghò một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập.1Phần ICÁC CAM KẾT QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM VỀ TỰ DO HÓA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG11. Hiệp đònh thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA) Một số cam kết trong hiệp đònh BTA của Chính phủ Việt Nam đối với tổ chức ngân hàng và tài chính của Hoa Kỳ được trình bày tóm tắt như sau : Các nhà cung cấp dòch vụ tài chính Hoa kỳ được phép cung cấp dòch vụ tại Việt Nam thông qua các hình thức pháp lý: (i) Chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ; (ii) Ngân hàng liên doanh Việt Nam-Hoa Kỳ; (iii) Công ty thuê mua tài chính 100% vốn Hoa Kỳ và (iv) Công ty thuê mua tài chính liên doanh Việt Nam-Hoa Kỳ;  Trong vòng 3 năm kể từ khi Hiệp đònh có hiệu lực, hình thức pháp lý duy nhất thông qua đó các nhà cung cấp dòch vụ tài chính Hoa Kỳ khác (ngoài ngân hàng và công ty thuê- mua tài chính) có thể cung cấp các dòch vụ tài chính tại Việt Nam là liên doanh với đối tác Việt Nam. Sau thời gian đó, hạn chế này sẽ được bãi bỏ;  Sau 9 năm kể từ khi Hiệp đònh có hiệu lực, các ngân hàng Hoa Kỳ được phép thành lập ngân hàng con 100% vốn Hoa Kỳ tại Việt Nam (từ tháng 12 năm 2010, các ngân hàng con 100% vốn của Mỹ được phép hoạt động ở Việt Nam);  Việt Nam sẽ cho phép các ngân hàng của Mỹ được nắm vốn sở hữu trong các ngân hàng Việt Nam được cổ phần hóa, tương đương với mức cho phép đối với các nhà đầu tư Việt Nam. Theo thời gian, từng bước cho phép các 2liên doanh tăng dần mức nắm giữ vốn từ 30% lên 49%, thực hiện trước năm 2010;  Từ tháng 12 năm 2004, các chi nhánh ngân hàng của Mỹ được phép: i) nhận đảm bảo cho khoản vay bằng giá trò quyền sử dụng đất do các DN có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ; (ii) tiếp nhận và sử dụng giá trò quyền sử dụng đất đảm bảo cho khoản vay trong trường hợp không thanh toán nợ; iii) được tiếp cận các dòch vụ tái chiết khấu, hoán đổi và hợp đồng kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước; và quan trọng hơn là, iv) được hưởng đầy đủ quyền như ngân hàng trong nước; Mốt số cam kết cụ thể khác trong BTATrong 8 năm đầu, sau khi hiệp đònh thương mại có hiệu lực, các chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam nhận tiền gửi bằng VND từ các pháp nhân mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng với những tỷ lệ nhất đònh tính theo vốn pháp đònh của chi nhánh : Năm thứ 1 (từ 10/12/2001) 50% vốn pháp đònh chuyển vào Năm thứ 2 (từ 10/12/2002) 100% Năm thứ 3 (từ 10/12/2003) 250% Năm thứ 4 (từ 10/12/2004) 400% Năm thứ 5 (từ 10/12/2005) 600% Năm thứ 6 (từ 10/12/2006) 700% Năm thứ 7 (từ 10/12/2007) 900% Năm thứ 8 (từ 10/12/2008) Đối xử quốc gia đầy đủTrong 10 năm đầu, sau khi hiệp đònh có hiệu lực, các chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam nhận tiền gửi bằng VND từ các thể nhân mà ngân hàng 3không có quan hệ tín dụng với những tỷ lệ nhất đònh tính trên mức vốn pháp đònh của chi nhánh, cụ thể như sau: Năm thứ 1 (từ 10/12/2001) 50% vốn pháp đònh chuyển vào Năm thứ 2 (từ 10/12/2002) 100% Năm thứ 3 (từ 10/12/2003) 250% Năm thứ 4 (từ 10/12/2004) 350% Năm thứ 5 (từ 10/12/2005) 500% Năm thứ 6 (từ 10/12/2006) 650% Năm thứ 7 (từ 10/12/2007) 800% Năm thứ 8 (từ 10/12/2008) 900% Năm thứ 9 (từ 10/12/2009) 1000% Năm thứ 10 (từ 10/12/2010) Đối xử quốc gia đầy đủ.Như vậy, chúng ta chỉ còn chưa đầy 4 năm nữa thì ngành ngân hàng phải thực sự mở cửa theo hiệp đònh thương mại Việt – Mỹ đó là chưa tính đến lộ trình mở cửa ngành ngân hàng nếu Việt Nam được gia nhập tổ chức WTO vào cuối năm nay. Nhưng có một điều chắc chắn rằng những cam kết để được gia nhập tổ chức WTO trong lónh vực ngân hàng sẽ ít nhất cũng giống như trong hiệp đònh thương mại Việt – Mỹ4Phần IIPHÂN TÍCH SWOT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM1. Điểm mạnh (Strengths)1.1. Môi trường kinh tế vó mô ổn đònhĐây là một lợi thế rất lớn của Việt Nam trong bối cảnh tình hình chính trò trên thế gới trong những năm vừa qua hết sức phức tạp. Môi trường kinh tế vó mô mà hệ thống NHTM Việt Nam đang hoạt động là tương đối ổn đònh và lành mạnh. Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và chắc chắn trong những năm qua , môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi cho việc kinh doanh đã tạo điều kiện cho các ngân hàng thực hiện chức năng trung gian tài chính một cách ổn đònh. Nhờ sự ổn đònh về mặt vó mô này mà các ngân hàng có điều kiện huy động và cấp tín dụng ngày càng nhiều hơn cho các hoạt động tsản xuất kinh doanh, từ đó gia tăng đáng kể lợi nhuận thu được.Mặt khác, với sự ổn đònh về mội trường kinh tế vó mô ổn đònh và lành mạnh đã giúp thò trường vốn trong nước phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Hiện nay các NHTMCP có thể phát hành cổ phiếu dễ dàng và điều này đã giúp hệ thống NHTM Việt Nam gia tăng năng lực tài chính của mình một cách rõ rệt. 1.2. Hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắpMạng lưới chi nhánh và các điểm giao dòch của hệ thống NHTM Việt Nam trong những năm qua đã tăng lên đáng kể, các NHTM liên tục khai trương nhiều chi nhánh và phòng giao dòch tại khắp các tỉnh thành nhằm gia tăng số lượng khách hàng tiềm năng cho Ngân hàng mình (NH Nông nghiêïp và phát triển nông thôn có chi nhánh đến tận xã, Sacombank hiện nay có khoảng 102 5chi nhánh và điểm giao dòch, ACB đang nỗ lực để hướng đến con số 100 chi nhánh…). Như vậy sau hơn 15 năm phát triển hệ thống NHTM Việt Nam đã xây dựng được cho mình một hệ thống pân phối sản phẩm và dòch vụ ngân hàng tương đối rộng lớn. Đây là một lợi thế lớn của hệ thống NHTM Việt Nam mà các ngân hàng nước ngoài khi thâm nhập vào thò trường Việt Nam còn phải mất một khoảng thời gian nhất đònh mới có thể xây dựng được.1.3. Về vò thế thò trườngHệ thống NHTM Việt Nam bao gồm năm ngân hàng thương mại quốc doanh, một ngân hàng chính sách và 38 ngân hàng thương mại cổ phần. Các NHTM Việt Nam hiện thống trò thò trường tiền gửi và cho vay với thò phần tương đối lớn và đối tượng khách hàng thì đa dạng. Điều này có được nhờ những lợi thế sẵn có với vai trò là ngân hàng trong nước bởi các NHTM Việt Nam không phải chòu những hạn chế về quy mô hoạt động hay số lượng các chi nhánh trong một khu vực. Trong khi những ngân hàng nước ngoài lại gặp phải một số hạn chế khi nhận tiền gửi tại thò trường trong nước. Trong khi các NHTMQD vẫn tập trung phục vụ các khách hàng truyền thống là những DNNN lớn, các NHTM cổ phần đã tìm ra những thò trường ngách là phục vụ những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các khách hàng cá nhân. Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và ngân hàng chính sách xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc cấp vốn cho khu vực nông thôn và những người nghèo. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng hệ thống NHTM Việt Nam hiện chiếm một thò phần tương đối lớn ở thò trường Việt Nam hiện nay (khoảng gần 90%, các NH nước ngoài hiện chỉ chiếm khoảng 10% thò phần trong nước) và theo nhiều chuyên gia trong lónh vực ngân hàng thì trong một tương lai gần, thò phần của các tổ chức tín dụng Việt Nam sẽ không thay đổi nhanh chóng; mặc dù có thể 6xuất hiện một số thay đổi về cấu trúc, ví dụ như thò phần của các ngân hàng TMCP sẽ tăng lên.1.4. Am hiểu thò trường và “văn hóa” của khách hàng trong nướcVới lợi thế hoạt động lâu năm trên “sân nhà”, các NHTM Việt Nam tỏ ra rất có lợi thế về việc am hiểu thò trường cũng như am hiểu về phong tục tập quán, tâm lý và “văn hóa” của các khách hàng trong nước. Ngoài ra các NHTM Việt Nam còn có được những thông tin về khách hàng tốt hơn các ngân hàng nước ngoài và trong nhiều trường hợp các thông tin này có thể bổ sung cho các Báo cáo tài chính thiếu minh bạch của khách hàng trong việc phục vụ mục đích cho vay của ngân hàng.1.5. Về các đối tác chiến lược.Trong thời gian vừa qua, do quá trình thực hiện các cam kết của hiệp đònh thương mại Việt – Mỹ, Việt Nam đã cho phép các đối tác nước ngoài nắm giữ 30% vốn điều lệ của một ngân hàng. Đây là một cơ hội rất lớn đối với hệ thống NHTM Việt Nam nhằm tranh thủ công nghệ và tận dụng vốn của các tổ chức nước ngoài và các NHTM cổ phần đã tỏ ra rất nhanh nhạy trong vấn đến này. Lần lượt các NHTM cổ phần lớn của Việt Nam như ACB, Sacombank, Techcombank,…. Đã bán cổ phần của mình cho các ngân hàng hàng đầu của thế giới như ANZ, HSBC, IFC, …. Nhằm khai thác các kinh nghiệm và trình độ chuyên môn quý báu của các đối tác chiến lược này. Với xu hướng bán cổ phần cho các NH nước ngoài để họ trở thành cổ đông chiến lược của các NHTM Việt Nam thì chúng ta có thể kỳ vọng là các NHTM Việt Nam sẽ ngày càng mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn và có đủ khả năng cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài khi Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.2. Điểm yếu (Weaknesses)2.1. Về thể chế7Điểm yếu rõ nét nhất về thể chế của ngành ngân hàng Việt Nam là thiếu một hệ thống pháp lý có thể bảo vệ các lợi ích của ngân hàng với tư cách là người cho vay trong trường hợp các khách hàng vay vốn bò phá sản. Quyết đònh của tòa án cho phép các ngân hàng bán tài sản thế chấp nếu như bên vay không trả được nợ đôi khi không tinh đến lợi ích của ngân hàng và quyền lợi của bên cho vay. Điều này làm cản trở hiệu quả của các ngân hàng, ăng chi phí cho vay vì các ngân hàng phải tăng dự phòng rủi ro để trang trải cho những thất thoát về vốn.Vấn đề thể chế thứ hai đó là các khoản tín dụng ưu đãi và vấn đề cho vay theo chỉ đònh của các NHTMQD. Mặc dù trong thời gian gần đây việc cho vay chỉ đònh đã giảm bớt nhưng vẫn được xem là một vấn đề đang tiếp diễn. Điều này có nguy cơ kéo dài vấn đề nợ quá hạn vốn đã rất nghiêm trọng của các NHTMQD, từ đó cản trở quá trình cổ phần hóa mà các ngân hàng này đang thực hiện.Vấn đề thứ ba về thể chế đó là vấn đế thiếu minh bạch trong các Báo cáo tài chính của các khách hàng doanh nghiệp. Hiện nay chỉ có một số ít doanh nghiệp được kiểm toán độc lập hàng năm. Việc thiếu kiểm toán và kế toán minh bạch sẽ gấy khó khăn cho việc đánh giá khả năng sinh lời của một doanh nghiệp, qua đó ngân hàng khó có thể có quyết đònh cho vay hiệu qủa. Đây chính là vấn đề cản trở ngân hàng chưa mạnh dạng cho các khách hàng doanh nghiệp vay vốn đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và điều này cũng lý giải vì sao các NHTMQD chỉ cho các doanh nghiệp lớn vay mà ít quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Muốn khắc phục vấn đề này đòi hỏi Chính phủ phải có những biện pháp nhằm phát triển thò trường vốn bởi vì các doanh nghiệp muốn khai thông nguồn vốn trên thò trường chứng khoán thì họ phải công khai và minh bạch tài chính, do đó các ngân hàng cũng dễ cho các doanh 8nghiệp vay hơn và các doanh nghiệp cũng dễ tiếp cận các khoảng tín dụng ngân hàng hơn.2.2. Về năng lực tài chínhTrong thời gian gần đây một loạt các NHTM đã và đang có những sự gia tăng đáng kể về vốn điều lệ, cụ thể như: ACB vừa phát hành thành công 1.650 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, Sacombank vừa phát hành 10% cổ phiếu thưởng nâng mức vốn điều lệ của mình lên 1999 tỷ VND, Eximbank phát hành 400 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn lên 1200 tỷ VND,… song nhìn chung nguồn vốn chủ sở hữu – sức mạnh tài chính của NHTM Việt Nam vẫn còn khá thấp so với các NHTM trong khu vực và thế giới. Nhiều NHTM nước ngoài có quy mô vốn chủ sở hữu hàng tỷ USD, trong khi đó các NHTM nước ta quy mô vốn chủ sở hữu còn rất khiêm tốn, tổng vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống NHTM nước ta khoảng hơn 2 tỷ USD. Điều này đã hạn chế các ngân hàng nâng cấp công nghệ và giới thiệu những dòch vụ mới như ngân hàng điện tử, ATM, vốn là những dòch vụ đòi hỏi phải đầu tư đáng kể.Bảng 1 : Vốc chủ sở hữu của một số Ngân hàng qua các năm.(Tỷ giá quy đổi : 15.700 VND/USD)Tên Ngân hàngNăm 2002 Năm 2003 Năm 2005VNĐ(triệu VND)Quy đổi(triệu USD)VNĐ(triệu VND)Quy đổi(triệu USD)VNĐ(triệu VND)Quy đổi(triệu USD)ĐT&PT VN 3.760.127 239 5.503.637 351Vietcombank 4.397.848 280 5.734.965 365Incombank 3.173.697 202 4.154.083 265Á Châu 489.452 31 562.391 36Bangkok Bank 2.511 1.365Mandiri (Indonesia) 1.579 2.231ING BANK (triệu EUR) 18.000 21.000(Nguồn: Số liệu này lấy từ báo cáo thường niên của các Ngân hàng và quy đổi theo tỷ giá)Quy mô vốn tự có giữ vai trò quyết đònh đến quy mô cho vay, đầu tư vốn cho các doanh nghiệp và tốc độ phát triển công nghệ, hiện đại hoá NHTM. Với 9năng lực tài chính có hạn và nhu cầu rất lớn về vốn cho nền kinh tế, các NHTM chỉ có thể đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn mà chưa đáp ứng được các nhu cầu vốn trung dài hạn của các doanh nghiệp. Mặt khác, với tình hình thò trường vốn Việt Nam đang còn trong quá trình phát triển ban đầu, chưa thể cung cấp đủ nguồn vốn trung dài hạn cần thiết cho các doanh nghiệp, các NHTM hiện nay đang pải đảm trách nhiệm vụ cung cấp nguồn vốn trung dài hạn cho các doanh nghiệp. Điều này làm tăng tính rủi ro thanh khoản cho hệ thống NHTM Việt Nam, đặc biệt là trong điều kiện thiếu các khoảng tiền gửi trung và dài hạn.Mặc dù năng lực tài chính có hạn, các NHTM Việt Nam còn đang tham gia vào các cuộc chạy đua về lãi suất cả về ngiệp vụ huy động vốn và nghiệp vụ cho vay. Việc chạy đua về lãi suất có thể dẫn tới rủi ro làm tất cả cùng suy yếu. Nếu các NHTM nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh, chiến lược marketing mạnh mẽ tham gia vào cuộc chạy đua này thì cuộc chạy đau về lãi suất của các NHTM trong nước sẽ không thể kéo dài được. Vì thế năng lực tài chính còn nhỏ bé có thể xem là một điều bất lợi rất lớn đối với các NHTM Việt Nam trong quá trình hội nhập, đặc biệt là trong điều kiện các NHTM quốc tế đang có xu hướng sáp nhập tạo thành các NHTM có quy mô vốn chủ sở hữu lớn và rất lớn.Tuy trong những năm gần đây hệ thống NHTNQD đã có những cải thiện đáng kể về tính hình tài chính, nhưng nhìn chung thìmtình hình tài chính của các NHTMQD vẫn còn kém lành mạnh, các chỉ tiêu khả năng sinh lời và chi phí đều không tốt bằng mức trung bình của khu vực.2.3. Năng lực quản lý điều hành còn kém so với yêu cầu của một NHTM hiện đại10[...]... mạnh mẽ đến các NHTM. Vì vậy, công tác quản trị rủi ro trong và sau 28 Phần IIIGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP1. Tăng cường năng lực tài chính của hệ thống NHTM Việt Nam Có thể khẳng định chủ trương cổ phần hoá các NHTM quốc doanh là một việc làm hết sức đúng đắn và cần thiết để chuẩn bị cho quá trình hội nhập của Hệ thốnh ngân hàng... tâm đúng mức.2.6. Thiếu liên kết giữa các NHTM với nhauXét về chiến lược cạnh tranhhội nhập của từng NHTM có thể thấy tinh thần cạnh tranh trong sự hợp tác không cao, một số NHTM quá chú trọng đến lợi ích cục bộ của ngân hàng mình mà thiếu quan tâm đến lợi ích chung của toàn hệ thống. Thậm chí ngay trong cùng một ngân hàng các chi nhánh cũng cạnh tranh với nhau rất gay gắt. Một ví dụ cụ thể... đúng đối với 20 Hội nhập trong lónh vực ngân hàng sẽ giúp các NHTM Việt Nam có cơ hội tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý từ các nước có trình độ cao, từ các ngân hàng nước ngoài có bề dày lịch sử hoạt động hàng trăm năm trong nền kinh tế thị trường của thế giới, từ đó thúc đẩy công cuộc cải cách của các NHTM Việt Nam thành công, tiến tới một nền kinh tế mở cửa toàn diện. Hội nhập quốc... mục đích cho vay của ngân hàng.1.5. Về các đối tác chiến lược. Trong thời gian vừa qua, do quá trình thực hiện các cam kết của hiệp định thương mại Việt – Mỹ, Việt Nam đã cho phép các đối tác nước ngoài nắm giữ 30% vốn điều lệ của một ngân hàng. Đây là một cơ hội rất lớn đối với hệ thống NHTM Việt Nam nhằm tranh thủ công nghệ và tận dụng vốn của các tổ chức nước ngoài và các NHTM cổ phần đã tỏ... dụng quốc tế…. song vẫn chưa đạt trình độ trung bình của khu vực, trong khi đó nhiều NHTM quốc tế đã đạt trình độ công nghệ rất cao, các sản phẩm dịch vụ của các NHTM này ngày càng thoả mãn nhu cầu của xã hội. Do trình độ công nghệ còn yếu nên các sản phẩm và dịch vụ phi tín mà các NHTM Việt Nam cung cấp chưa thật sự đa dạng, tín dụng vẫn là nguồn thu chủ yếu của ngân hàng, tỷ trọng thu nhập... thì cuộc chạy đau về lãi suất của các NHTM trong nước sẽ không thể kéo dài được. Vì thế năng lực tài chính còn nhỏ bé có thể xem là một điều bất lợi rất lớn đối với các NHTM Việt Nam trong quá trình hội nhập, đặc biệt là trong điều kiện các NHTM quốc tế đang có xu hướng sáp nhập tạo thành các NHTM có quy mô vốn chủ sở hữu lớn và rất lớn.Tuy trong những năm gần đây hệ thống NHTNQD đã có những cải... chế sức cạnh tranh cuả các NHTM quốc doanh.11 lực quản lý cũng đồng thời phải tăng lên để theo kịp với tính dễ chuyển biến của toàn cầu, đặc biệt là trong điều kiện tiềm lực tài chính của các NHTM Việt Nam vốn rất mỏng và dễ bị tổn thương. Nếu như năng lực quản lý và lập pháp không theo kịp và không lường trước được sự phát triển nhanh chóng của các giao dịch tài chính – ngân hàng, khả năng xảy... tệ số 1+2, ngày1/1/2005, trang 44) Trong khi đó vốn điều lệ của cả hệ thống NHTM Việt Nam chỉ đạt 2 tỷ USD tức chỉ bằng 23% giá trị thương hiệu của ngân hàng HSBC. Quả thật thương hiệu của các tập đoàn trên đã chinh phục hoàn toàn khách hàng của họ. Mặc dù trên đây chỉ là một minh chứng sinh động để các NHTM Việt Nam tham khảo, nhưng đã đến lúc vấn đề thương hiệu của ngân hàng cần phải được quan... rủi ro thanh khoản cho hệ thống NHTM Việt Nam, đặc biệt là trong điều kiện thiếu các khoảng tiền gửi trung và dài hạn.Mặc dù năng lực tài chính có hạn, các NHTM Việt Nam còn đang tham gia vào các cuộc chạy đua về lãi suất cả về ngiệp vụ huy động vốn và nghiệp vụ cho vay. Việc chạy đua về lãi suất có thể dẫn tới rủi ro làm tất cả cùng suy yếu. Nếu các NHTM nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh,... nhanh nhạy trong vấn đến này. Lần lượt các NHTM cổ phần lớn của Việt Nam như ACB, Sacombank, Techcombank,…. Đã bán cổ phần của mình cho các ngân hàng hàng đầu của thế giới như ANZ, HSBC, IFC, …. Nhằm khai thác các kinh nghiệm và trình độ chuyên môn quý báu của các đối tác chiến lược này. Với xu hướng bán cổ phần cho các NH nước ngoài để họ trở thành cổ đông chiến lược của các NHTM Việt Nam thì chúng . NHTM Việt Nam và từ những vấn đề đó kiến nghò một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập. 1Phần. giữa các NHTM với nhauXét về chiến lược cạnh tranh và hội nhập của từng NHTM có thể thấy tinh thần cạnh tranh trong sự hợp tác không cao, một số NHTM quá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập.doc, Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập.doc, Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập.doc, Hiệp đònh thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ BTA, Hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp Về vò thế thò trường, Am hiểu thò trường và “văn hóa” của khách hàng trong nước Về các đối tác chiến lược., Về năng lực tài chính, Năng lực quản lý điều hành còn kém so với yêu cầu của một NHTM, Chưa chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu, Sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài, Sự cạnh tranh sẽ ngày càng quyết liệt hơn, Cổ phần hóa NHTM Quốc doanh