Chuyên đề tốt nghiệp Xác định hệ số chênh lệch giữa giá đất thị trường và giá đất tại xã Trung Chánh huyện Hóc Môn TPHCM

66 396 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2015, 15:43

GVHD: TS.Nguyn Qunh Hoa SV:  Th Thy Lp BS001 K35 MSSV: 31091020321 I HC KINH T TP. H CHÍ MINH KHOA KINH T PHÁT TRIN CHUYÊN NGÀNH KINH T BNG SN  TT NGHIP NH H S CHÊNH LCH GIA T TH NG VÀ GIÁ T UBND XÃ TRUNG CHÁNH, HUYN HÓC MÔN,TPHCM GVHD : TS. NGUYN QUNH HOA SVTH :  TH THY LP : BS001- KHÓA 35 MSSV: 31091020321 Niên khóa: 2009 - 2013 Trang 1 GVHD: TS.Nguyn Qunh Hoa SV:  Th Thy Lp BS001 K35 MSSV: 31091020321 MC LC CHNG 1: TNG QUAN V BT NG SN VÀ C S LÝ LUN V THM NH GIÁ TR BT NG SN. 7 1.1 TÔNG QUAN V BT NG SN 7 1.1.1. Khái nim bt đng sn. 7 1.1.2. c đim ca bt đng sn 7 1.1.2.1. Tính bt đng 7 1.1.2.2. Tính cá bit và khan him 7 1.1.2.3. Tính bn lâu 8 1.1.2.4. Tính chu s nh hng ln nhau 8 1.1.2.5. Các tính cht khác 8 1.1.3. Phân loi bt đng sn 9 1.1.3.1. Bt đng sn có đu t xây dng gm: 9 1.1.3.2. Bt đng sn không đu t xây dng: 9 1.1.4. Nhng yu t nh hng ti giá tr bt đng sn 10 1.1.4.1. Các yu t có mi liên h trc tip vi BS: 10 1.1.4.2. Các yu t v pháp lý liên quan đn BS: 11 1.1.4.3. Các yu t chung bên ngoài: 12 1.2 TNG QUAN V THM NH GIÁ TR BT NG SN 13 1.2.1. Khái nim v thm đnh giátr bt đng sn 13 1.2.2. Mc đích ca thm đnh giá tr bt đng sn 14 1.2.2.1. Theo quan đim chc nng có th phân ra làm ba mc đích thm đnh: 14 1.2.2.2. Theo quan đim đi tng phc v có th phân ra làm hai nhóm: 14 1.2.3. Các nguyên tc trong thm đnh giá tr bt đng sn 14 1.2.3.1. Nguyên tc s dng cao nht và tt nht 14 1.2.3.2. Nguyên tc cung – cu 15 1.2.3.3. Nguyên tc đánh giá các yu t tham gia quá trình to ra thu nhp thc t bt đng sn 1.2.3.4. Nguyên tc thay đi 15 1.2.3.5. Nguyên tc cân đi 16 Trang 2 GVHD: TS.Nguyn Qunh Hoa SV:  Th Thy Lp BS001 K35 MSSV: 31091020321 1.2.3.6. Nguyên tc phù hp 16 1.2.3.7. Nguyên tc cnh tranh 16 1.2.3.8. Nguyên tc đóng góp 17 1.2.3.9. Nguyên tc tng, gim giá tr bt đng sn do tác đng bi nhng bt đng sn khác. 1.2.3.10. Nguyên tc thay th 17 1.2.3.11. Nguyên tc kh nng sinh li cu đt 17 1.2.4. C s thm đnh giá tr bt đng sn 18 1.2.4.1. Khái nim v giá c, chi phí và giá tr 18 1.2.4.2. C s giá tr th trng ca bt đng sn 18 1.2.4.3. C s giá tr phi th trng 19 1.2.5. Qui trình thm đnh giá 19 1.2.6. Các phng pháp thm đnh giá tr bt đng sn 20 1.2.6.1. Phng pháp so sánh: 20 1.2.6.2. Phng pháp chi phí: 20 1.2.6.3. Phng pháp thu nhp: 21 1.2.7. Khái nim, phân loi các cp hm 21 1.2.7.1. Khái nim hm 21 1.2.7.2. Phân loi hm 21 1.2.7.3. Nguyên tc xác đnh v trí hm: Là da vào chiu rng nh nht ca hm mà mun vào v trí đt đó phi đi qua (hình 1.2). 22 1.2.8. Ý ngha ca h s điu chnh trong phng pháp so sánh 23 1.2.8.1. Nguyên nhân cn phi tính toán h s điu chnh 23 1.2.8.2. Các phng pháp điu chnh 23 CHNG 2: THC TRNG GIÁ T KHU VC XÃ TRUNG CHÁNH, HUYN HÓC MÔN 2.1 GII THIU V HUYN HÓC MÔN TPHCM 25 2.1.1. Tng quan 25 2.1.1.1. Lch s 26 2.2 GII THIU V XÃ TRUNG CHÁNH 27 2.2.1. H tng kinh t - xã hi : 27 Trang 3 GVHD: TS.Nguyn Qunh Hoa SV:  Th Thy Lp BS001 K35 MSSV: 31091020321 2.2.2. Thc trng kinh t và t chc sn xut 30 2.2.3. Môi trng : 32 2.2.4. H thng chính tr ca xã: 32 2.3 THC TRNG GIÁ T KHU VC XÃ TRUNG CHÁNH 33 2.3.1. Bng điu tra (Tham kho ph lc) 33 2.3.2. Phng thc tin hành kho sát : 33 2.3.3. Mô t đc đim và c tính giá tr bt đng sn kho sát.(Tham kho ph lc) 2.3.3.1. Phân tích tài sn và c tính giá tr đt trung bình. 34 2.3.4. Tng kt: 56 CHNG 3: XÁC NH H S CHÊNH LCH GIA N GIÁ T TH TRNG VÀ N GIÁ T CA UBND XÃ TRUNG CHÁNH 57 3.1 Xác đnh h s chênh lch giá đt th trng và giá nhà nc 57 3.2 Xác đnh h s chênh lch gia mt tin và hm các cp. 60 3.3 Nhng u đim và nhc đim ca mô hình 64 3.4 Kin ngh: 65 Trang 4 GVHD: TS.Nguyn Qunh Hoa SV:  Th Thy Lp BS001 K35 MSSV: 31091020321 PHN M U 1. Lý do ch tài: T thc t cho thy, th trng nhà đt là mt th trng tim nng, ngun thu t qu đt không ngng gia tng.Tuy nhiên th trng này còn b các yu t đu c chi phi, to nên nhng bin đng cc đoan,đc bit ti các khu vc đô th, khu công nghip và nhng ni mà s dch chuyn c cu s dng đt đang din ra mnh m.u c đt đai gây nên nhng cn st trên th trng bt đng sn, đy giá đt tng cao mt cách bt hp lý. Nhìn vào th trng đt đai ca nc ta trong nhng nm gn đây cho thy giá mua bán chuyn nhng nhà đt có nhng din bin rt phc tp; th trng luôn tim n nhng "cn st" v giá nhà đt. Cui nm 2001, đu nm 2002 giá đt  các đô th ln nh Hà Ni, TP H Chí Minh và nhng vùng có quy hoch liên tip nóng lên, giá tng nhanh chóng. Giá đt  TP H Chí Minh cui nm 2001 đn tháng 3/2002  mi khu vc gia tng 3-4 ln, có ni tng 6-7 ln.T đó hình thành nên ch đ hai giá. Cng ging nh nhiu tnh, thành ph trên c nc, huyn Hóc Môn cng tng gp không ít khó khn, vng mc v chính sách pháp lut đt đai nói chung và công tác đnh giá đt nói riêng. Hin nay, hàng nm đa phng xây dng giá đt phc v cho hai mc đích chính: Là giá đn bù cho thu hi đt đ xây dng các công trình phúc li công cng ca đa phng và là giá khi Nhà nc giao đt có thu tin s dng đt. Khi áp dng cho đn bù thì ngi dân kêu là giá đn bù quá thp phi theo giá th trng. khi giao đt có thu tin s dng đt cng giá đó, thì ngi dân cho rng giá quá cao không có kh nng np đ ngh Nhà nc xem xét min gim. ây chính là khó khn hi n nay ca các d án đu t bt đng sn. Qua tham kho các đn th khiu ni v đt đai cho thy, đa phn ngi dân đòi hi phi công bng và đ ngh đn bù phi theo giá th trng, tuy nhiên, làm th nào đ xác đnh đc giá th trng và làm th nào đ xác đnh, “sát vi giá th trng” là điu không đn gin, đây là vn đ khó.Do đó, tôi xin đc nghiên cu v vn đ: “ nh h s chênh lch gia giá t th ng và giá t ca UBND xã Trung Chánh, Huyn Hóc Môn”. 2. ng nghiên cu: Các bt đng sn ngoài mt tin và trong hm đang giao dch hoc va mi giao dch ti thi đim nghiên cu ca xã Trung Chánh. 3. Phm vi nghiên cu: Bt đng sn: là đt đai, nhà ph. Trang 5 GVHD: TS.Nguyn Qunh Hoa SV:  Th Thy Lp BS001 K35 MSSV: 31091020321  tài tp trung vào khu vc ng Song Hành Quc L 22, ng ông Tâm, ng Nguyn nh Th, ng Tô Ký, p M Hu, Ranh p M Hòa 1 – M Hòa 3. 4. Mc tiêu nghiên cu: Ch ra mc đ chênh lch gia giá đt nhà nc và giá đt th trng. Phc v cho công tác nghiên cu ca UBND xã Trung Chánh cng nh sinh viên. 5. u. iu tra thc t, thu thp và x lý s liu điu tra, phân tích la chn, ng dng các phng pháp thm đnh giá c bn: phng pháp so sánh và phng pháp chi phí . Trang 6 GVHD: TS.Nguyn Qunh Hoa SV:  Th Thy Lp BS001 K35 MSSV: 31091020321  TNG QUAN V BNG S LÝ LUN V THNH GIÁ TR BNG SN. 1.1 TÔNG QUAN V BNG SN 1.1.1. Khái nim bng sn. Tùy theo mc đích qun lý và s dng, tài sn đc phân thành nhiu loi khác nhau nhng v c bn tài sn đc phân thành hai loi: đng sn và bt dng sn.S phân chia này đã có trong b lut La Mã cách đây hàng trm nm và vn tn ti cho đn ngày hôm nay. Thut ng bt đng sn đc s dng ph bin ti nhiu quc gia và vùng lãnh th trên th gii.Vy bt đng sn đc hiu nh th nào? iu 174 B lut dân s nc ta ban hành ngày 14/6/2005 quy đnh: Bt đng sn là các tài sn không th di di bao gm: • t đai: • Nhà , các công trình gn lin vi đt đai, k c các tài sn gn lin nhà , công trình xây dng đó. • Các tài sn khác gn lin vi đt; • Các tài sn khác do pháp lut quy đnh. 1.1.2. m ca bt ng sn 1.1.2.1. Tính bt đng Bt đng sn là tài sn có tính cht bt đng vì bt đng sn bao gm đt đai và các tài sn gn lin vi đt đc đnh v cùng vi đt bng ta đ v trí c đnh, và ta đ này đc xác lp bi c quan đa chính ghi rõ s d gii tha, s ca t bn đ, đa ch, thông tin v din tích trên giy chng nhn quyn s dng đt. Do đó v lý thuyt con ngi có th di di các tài sn gn lin vi đt nhng không th di di đc ta đ (vi trí) ca nó. 1.1.2.2. Tính cá bit và khan him c đim này ca BS xut phát t tính cá bit và tính khan him ca đt đai. Tính khan him ca đt đai là do din tích b mt trái đt là có hn. Tính khan him c th ca đt đai là gii hn v din tích đt đai ca tng ming đt, khu vc, vùng, đa phng, lãnh th v.v Chính vì tính khan him, tính c đnh và không di di đc Trang 7 GVHD: TS.Nguyn Qunh Hoa SV:  Th Thy Lp BS001 K35 MSSV: 31091020321 ca đt đai nên hàng hoá BS có tính cá bit. Trong cùng mt khu vc nh k c hai BS cnh nhau đu có nhng yu t không ging nhau. Trên th trng BS khó tn ti hai BS hoàn toàn ging nhau vì chúng có v trí không gian khác nhau k c hai công trình cnh nhau và cùng xây theo mt thit k. Ngay trong mt toà cao c thì các cn phòng cng có hng và cu to nhà khác nhau. Ngoài ra, chính các nhà đu t, kin trúc s đu quan tâm đn tính d bit hoc đ to s hp dn đi vi khách hàng hoc tho mãn s thích cá nhân v.v 1.1.2.3. Tính bn lâu Do đt đai là tài sn do thiên nhiên ban tng, mt loi tài nguyên đc xem nh không th b hu hoi, tr khi có thiên tai, xói l, vùi lp. ng thi, các vt kin trúc và công trình xây dng trên đt sau khi xây dng hoc sau mt thi gian s dng đc ci to nâng cp có th tn ti hàng trm nm hoc lâu hn na. Vì vy, tính bn lâu ca BS là ch tui th ca vt kin trúc và công trình xây dng. Cn phân bit “tui th vt lý” và “tui th kinh t” ca BS. Tui th kinh t chm dt trong điu kin th trng và trng thái hot đng bình thng mà chi phí s dng BS li ngang bng vi li ích thu đc t BS đó. Tui th vt lý dài hn tui th kinh t khá nhiu vì nó chm dt khi các kt cu chu lc ch yu ca vt kin trúc và công trình xây dng b lão hoá và h hng, không th tip tc an toàn cho vic s dng. Trong trng hp đó, nu xét thy tin hành ci to, nâng cp BS thu đc li ích ln hn là phá đi và xây dng mi thì có th kéo dài tui th vt lý đ “cha” đc my ln tui th kinh t. Thc t, các nc trên th gii đã chng minh tui th kinh t ca BS có liên quan đn tính cht s dng ca BS đó. Nói chung, tui th kinh t ca nhà , khách sn, nhà hát là trên 40 nm; ca tui th kinh t nhà xng công nghip, nhà  ph thông là trên 45 nm v.v Chính vì tính cht lâu bn ca hàng hoá BS là do đt đai không b mt đi, không b thanh lý sau mt quá trình s dng, li có th s dng vào nhiu m c đích khác nhau, nên hàng hoá BS rt phong phú và đa dng, không bao gi cn. 1.1.2.4. Tính chu s nh hng ln nhau BS chu s nh hng ln nhau rt ln, giá tr ca mt BS này có th b tác đng ca BS khác. c bit, trong trng hp Nhà nc đu t xây dng các công trình kt cu h tng s làm tng v đp và nâng cáo giá tr s dng ca BS trong khu vc đó. Trong thc t, vic xây dng BS này làm tôn thêm v đp và s hp dn ca BS khác là hin tng khá ph bin. 1.1.2.5. Các tính cht khác Trang 8 GVHD: TS.Nguyn Qunh Hoa SV:  Th Thy Lp BS001 K35 MSSV: 31091020321 Tính thích ng: Li ích ca BS đc sinh ra trong quá trình s dng. BS trong quá trình s dng có th điu chnh công nng mà vn gi đc nhng nét đc trng ca nó, đng thi vn đm bo yêu cu s dng ca ngi tiêu dùng trong vic tho mãn nhu cu sinh hot, sn xut-kinh doanh và các hot đng khác. Tính ph thuc qun lý: Hàng hoá BS đòi hi kh nng và chi phí qun lý cao hn so vi các hàng hoá thông thng khác. Vic đu t xây dng BS rt phc tp, chi phí ln, thi gian dài. Do đó, BS đòi hi cn có kh nng qun lý thích hp và tng xng. Mang nng yu t tp quán, th hiu và tâm lý xã hi: Hàng hoá BS chu s chi phi ca các yu t này mnh hn các hàng hoá thông thng khác. Nhu cu v BS ca mi vùng, mi khu vc, mi quc gia là rt khác nhau, ph thuc vào th hiu, tp quán ca ngi dân sinh sng ti đó. Yu t tâm lý xã hi, thm chí c các vn đ tín ngng, tôn giáo, tâm linh v.v chi phi nhu cu và hình thc BS. 1.1.3. Phân loi bng sn T kinh nghim ca nhiu nc và kt qu nghiên cu  nc ta, bt đng sn có th phân thành ba loi: BS có đu t xây dng, BS đu t xây dng và BS sn đc bit. 1.1.3.1. Bt đng sn có đu t xây dng gm: BS nhà , BS nhà xng và công trình thng mi- dch v, BS h tng (h tng k thut, h tng xã hi), BS là tr s làm vic v.v Trong BS có đu t xây dng thì nhóm BS nhà đt (bao gm đt đai và các tài sn gn lin vi đt đai) là nhóm BS c bn, chim t trng rt ln, tính cht phc tp rt cao và chu nh hng ca nhiu yu t ch quan và khách quan. Nhóm này có tác đng rt ln đn quá trình công nghip hoá, hin đi hoá đt nc cng nh phát trin đô th bn vng. Nhng quan trng hn là nhóm BS này chim tuyt đi đa s các giao dch trên th trng BS  nc ta cng nh  các nc trên th gii. 1.1.3.2. Bt đng sn không đu t xây dng: BS thuc loi này ch yu là đt nông nghip (di dng t liu sn xut) bao gm các loi đt nông nghip, đt rng, đt nuôi trng thu sn, đt làm mui, đt him, đt cha s dng v.v Bt đng sn đc bit là nhng BS nh các công trình bo tn quc gia, di sn vn hoá vt th, nhà th h, đình chùa, miu mo, ngha trang v.v c đim ca loi BS này là kh nng tham gia th trng rt thp. Trang 9 GVHD: TS.Nguyn Qunh Hoa SV:  Th Thy Lp BS001 K35 MSSV: 31091020321 Vic phân chia BS theo 3 loi trên đây là rt cn thit bo đm cho vic xây dng c ch chính sách v phát trin và qun lý th trng bt đng sn phù hp vi điu kin kinh t-xã hi ca nc ta. (Ngun: Cc Qun lý nhà – B Xây Dng) 1.1.4. Nhng yu t nh ng ti giá tr bng sn Giá c BS tu thuc mt phn ln vào quan h cung-cu trên th trng. Khi c u ln hn cung, giá BS thng b đy cao lên; ngc li, khi cu th p hn cung, giá BS có xu h ng gim xung. Tuy nhiên, giá c còn ph thuc vào nhiuyu t  khác nh nh ng yu t xut phát t nhng khuyt tt ca th trng nh "đc quy n", "đ u c", "cnh tranh không lành mnh" có nhng yu t xut phát t s can thi p c a Nhà nc nh đu t ca Nhà nc vào vic nâng cp c s h tng khu dân c (đ ng giao thông, cp và thoát nc, cp đin ), tng hoc min gim thu cho các doanh nghi p kinh doanh đa c, áp dng vic bán đu giá tài sn BS thuc s h u Nhà n c, chính sách nhà  cho ngi có thu nhp thp ; có nhng yu t bt ngu n t  tâm lý, thói quen ca ngi dân nh không mun bán nhà đt do cha ông đ l i, ho c không thích  nhà chung c, hoc ham mun có nhà nm trên quc l, tnh l Có 3 nhóm nhân t  tác đng nh hng đn giá BS nói riêng cng nh đi v i BS nói chung, c th là: 1.1.4.1. Các yu t có mi liên h trc tip vi BS: Nhóm các y u t t nhiên: - V trí ca BS: kh nng sinh li do yu t v trí BS mang l i càng cao thì giá tr ca BS càng ln. Mi BS luôn đng thi tn ti 2 loi v trí, v trí tuyt đi và v trí tng đi. Xét trên phng din tng quát, c 2 loi v trí nói trên đu có vai trò quan trng trong vic xác lp giá tr ca BS. Nh ng BS nm ti trung tâm đô th hay mt vùng nào đó s có giá tr ln hn nhng b t đng sn nhà đt cùng loi nm  các vùng ven trung tâm (v trí tng đ i). Nhng BS nm ti các ngã 4 hay ngã 3, trên các trc l giao thông quan tr ng li có giá tr cao hn nhng BS nm  v trí khác (v trí tuyt đi). Vi c xem xét đánh giá u th v v trí BS là cc k quan trng, đc bit là đi vi vi c xác đnh giá đt. - Kích thc, hình th, din tích tha đt hoc lô đt: mt kích thc và di n tích tha đt ti u khi nó tho mãn mt loi nhu cu c th ca đa s dân c trong vùng. Ví d: ti Hà Ni, vi nhu cu đ , thì loi kích thc và din tích t i u khi mt tin tha đt t 4m-5m và chiu sâu tha đt là t 10m-15m. Trang 10 [...]... trào cách m ng trong t ng th m, Hóc Môn có nhi u l n tách nh i ranh gi i: t n cu n Hóc Môn bao g m 03 qu n – huy n là: Hóc Môn, C Chi và qu n 12 ngày nay; t 1, tách ra thành 02 qu n: Hóc Môn và C Chi; t p sáp nh p l i thành qu n Gò p thêm m t s xã c a C Chi thành l p phân khu Gò Môn, t n nh , tách thành 02 qu và Tây Môn nh p l i thành qu n Hóc Môn Sau ngày 30/4/1975, Hóc Môn là huy n ngo i thành c a thành... Pháp chính th i tên huy n Bình Long thành qu n Hóc Môn Qu n 1885 - 1945 thu c t nh là m t r ng l n bao g m 04 t ng: T ng, T ng Long Tuy H , T ng Long Tuy Trung và T ng Bình Th nh Trung n a bàn c a huy n Hóc Môn, huy n C Chi và qu n 1945-1954, Hóc Môn là m t trong 04 qu n c at nh (Hóc Môn, Th c, Gò V p, Nhà Bè) Th i Vi t Nam C ng Hoà (1954-1975), qu n Hóc Môn ti p t c thu c t nh i v i cách m ng, tùy theo... 31091020321 TH C TR T KHU V C XÃ TRUNG CHÁNH, HUY N HÓC MÔN 2.1 GI I THI U V HUY N HÓC MÔN TPHCM Di n tích: 109,18 km2 Dân s : Các xã, th tr n: Th tr n Hóc Môn và 11 xã là: Tân Th i Nhì, Tân Hi p, Th i nh, Nh Bình, Xuân Th m, Tân Xuân, Trung Chánh, Xuân Th 2.1.1 T ng quan Phía Nam giáp sông Sài Gòn N m c a ngõ c a thành ph , Hóc Môn có h th ng qu c l t nh l khá hoàn ch nh Sông, kênh r m nh v giao thông... 16 xã và 01 th tr n T ngày 01/4/1997 n nay, do yêu c u phát tri n kinh t - xã h i chung c a thành ph , huy thành l p qu n 12 2.2 GI I THI U V XÃ TRUNG CHÁNH 2.2.1 H t ng kinh t - xã h i : Giao thông: Xã Trung Chánh có tuy n Tô Ký; tuy n Trung M – Tân Xuân ch r ng m ng là 6 – 7m, m ng tr i nh m ch cho phát tri n kinh t Hi tuy n tr ng giao thông c a xã là 29,717 km qu c l ng Nguy n nh Th ; a bàn xã v... theo nh khác v i giá tr th ng ho c có th i theo các m c giá không ph n ánh giá tr th b o hi m, giá tr th ch p, giá tr c bi t (Theo quy nh s -BTC, tiêu chu n s 2) 1.2.5 c1 ho c phi th M Qui trình th nh giá nh t ng quát v n th th nh giá nh giá tr th ng m nh giá nh khách hàng, yêu c u c a khách hàng nh th m th nh giá c 2 : L p k ho ch th nh giá Vi c l p k ho ch m t cu c th vi c ph i làm và th i gian th... t, ng g ch, sàn t tr ng ng Tây nam Giá bán (tri u ng) 2300 2600 b c Tây nam 2100 Trang 34 GVHD: TS.Nguy n Qu nh Hoa 4 44/1 Xã Trung Chánh M t ti n Th Th y S h ng 4 x 30 =120 L p BS001 K35 MSSV: 31091020321 BTCTmái tôn t tr ng 0 2300 b c 2.5: STT 1 22: H NG M C TSSS 1 TSSS 2 Song Hành, 18/5P xã Tân Xuân Trung Chánh 2 a ch TSSS 3 p 36/8 Trung Chánh 2 TSSS 4 p Xã Trung Chánh 2 Tình tr ng pháp lý S h ng... th nh giá c 3 : Kh o sát hi nh giá nh c công vi c nh rõ nh c công th i gian ng và thu th p thông tin Thu th p và t ng h p tài li u trên th Th nh hi n tr ng b ng s n th ng nh và b ng s n so sánh c 4 :Phân tích thông tin Phân tích nh ng thông tin t kh o sát hi ng d nh giá c5: nh giá tr c 6: L p báo cáo và ch n th ng tài s n nh giá t qu th nh giá Trang 19 GVHD: TS.Nguy n Qu nh Hoa 1.2.6 Th Th y nh giá tr... u l n, thì giá tr th ng c a các b t ng s n có giá tr ng gi m so v i giá tr th c c a chính nó 1.2.3.10 Nguyên t c thay th Nguyên t c này cho r ng: Giá th ng c a m t b ng s n ch th có ng b t b i giá bán m t b ng s n thay th v giá tr và các ti n d ng so v i b ng s n ch th , v i gi thi t không có s ch m tr trong vi c tho thu n giá c và thanh toán Nguyên t c thay th ng s nh giá b ng s n theo giá thành,... cho r ng, vi nh giá m t b ng s n ph m t giá tr s d ng duy nh i v i toàn b b ng s ct m tb ng s n có th c s d ng vào nhi u m ib ng s n cùng m t lúc có th có nhi u lo i giá tr , giá tr m i - d ch v , giá tr hi n t i, giá tr ti d t là mang tính pháp lý và gi vai trò quy nh chi ph i m d ng c a toàn b ng s n Vì v nh giá m t b ng s n ph vào m d ng chính c a b ng s c l n l n v i các s d ng khác và càng c l n... bàn xã còn có 04 con trâu và 02 h làm vi c theo các ngành: Nông nghi p - Công i, d ch v c a xã theo t l ng: 15% - 20% - 65% ( Chánh) Hình th c t ch c s n xu t: ng n i th vì th vi c xây d ng chi h i ngành ngh ch ng xuyên phát tri n, hi n h i xã qu n lý 04 chi h i ngành ngh v i 447 h i viên, các ngành ngh ch y May m c, d t, m ngh ngà s ng v n duy trì nh t p trung các chi H Trung Chánh 1, Trung Chánh . và c tính giá tr đt trung bình. 34 2.3.4. Tng kt: 56 CHNG 3: XÁC NH H S CHÊNH LCH GIA N GIÁ T TH TRNG VÀ N GIÁ T CA UBND XÃ TRUNG CHÁNH 57 3.1 Xác đnh h s chênh. 2: THC TRNG GIÁ T KHU VC XÃ TRUNG CHÁNH, HUYN HÓC MÔN 2.1 GII THIU V HUYN HÓC MÔN TPHCM 25 2.1.1. Tng quan 25 2.1.1.1. Lch s 26 2.2 GII THIU V XÃ TRUNG CHÁNH 27 2.2.1 PHÁT TRIN CHUYÊN NGÀNH KINH T BNG SN  TT NGHIP NH H S CHÊNH LCH GIA T TH NG VÀ GIÁ T UBND XÃ TRUNG CHÁNH, HUYN HÓC MÔN ,TPHCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp Xác định hệ số chênh lệch giữa giá đất thị trường và giá đất tại xã Trung Chánh huyện Hóc Môn TPHCM, Chuyên đề tốt nghiệp Xác định hệ số chênh lệch giữa giá đất thị trường và giá đất tại xã Trung Chánh huyện Hóc Môn TPHCM, Chuyên đề tốt nghiệp Xác định hệ số chênh lệch giữa giá đất thị trường và giá đất tại xã Trung Chánh huyện Hóc Môn TPHCM