Xác định bảng giá đất ở theo giá thị trường trên địa bàn xã Tân Hiệp - huyện Hóc môn (Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế, 2013)

74 387 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2015, 15:19

TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH KHOA KINH T PHÁT TRIN CHUYÊN NGÀNH KINH T THM NH GIÁ  tài XÁC NH BNG GIÁ T  THEO GIÁ TH TRNG TRÊN A BÀN XÃ TÂN HIP - HUYN HÓC MÔN SVTH: Trn Trng Nhân MSSV: 31091022492 Khóa: VG01-K35 GVHD: TS. Hay Sinh Tháng 4 nm 2013 LI CM N  hoàn thành tt đc khoá lun tt nghip, ngoài s c gng và n lc ht mình ca bn thân em thì còn có s giúp đ tn tình t ba m - ngi đã luôn to điu kin tt nht đ em hc tp, tip thu kin thc khi ngi trên gh nhà trng. Không th không nhc đn cô - Tin s Hay Sinh, anh Nguyn Kim c. Cô và anh là ngi đã bi dng kin thc cho em qua các bài ging trên lp và tn tình hng dn cho em thc hin đ tài này. Trong thi gian thc tp, em đã có đc điu kin thun li đ tip xúc công vic thc t. Em xin chân thành cám n Phòng Thm nh Giá Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình đã tn tình hng dn khi em thc hin đ tài. Em cng xin gi li cm n đn các thy cô b môn chuyên ngành Thm nh Giá, cùng toàn th các thy cô trong khoa Kinh T Phát Trin và các thy cô đang ging dy ti trng đi hc Kinh T thành ph H Chí Minh. Cui cùng xin gi li cm n đn bn bè xung quanh. Nhng ngi đã giúp đ mình trong hc tp cng nh trong cuc sng. Thành ph H Chí Minh tháng 4 nm 2013 Sinh viên thc hin Trn Trng Nhân LI NHN XÉT CA GIÁO VIÊN HNG DN Thành ph H Chí Minh, ngày … tháng … nm … TS. Hay Sinh MC LC LI M U……………………………………………………………………… ……… 1 CHNG 1. C S LÝ LUN……………………………………………………………….3 1.1 C S LÝ LUN V BT NG SN…………………………………………………3 1.1.1 Khái nim bt đng sn………………………………………………………… 3 1.1.2 Các thuc tính ca bt đng sn………………………………………………….4 1.1.3 Phân loi bt đng sn……………………………………………………………5 1.1.4 Các yu t có mi liên h trc tip vi bt đng sn…………………………… 5 1.1.5 Các nhân t nh hng đn cung cu bt đng sn trên th trng………………7 1.2 C S LÝ LUN V THM NH GIÁ TR BT NG SN…………………… 11 1.2.1 Khái nim thm đnh giá tr bt đng sn……………………………………….11 1.2.2 Quy trình thm đnh giá bt đng sn  Vit Nam…………………………… 11 1.2.3 Mc đích thm đnh giá tr bt đng sn……………………………………… 12 1.2.4 C s giá tr thm đnh giá bt đng sn……………………………………… 12 1.2.5 Các phng pháp thm đnh giá tr bt đng sn……………………………….13 1.2.5.1 Phng pháp so sánh………………………………………………….13 1.2.5.2 Phng pháp chi phí………………………………………………… 14 1.2.5.3 Phng pháp thu nhp……………………………………………… 14 1.2.5.4 Phng pháp li nhun……………………………………………… 15 1.2.5.5 Phng pháp thng d……………………………………………… 15 1.3 CÁC BC THC HIN XÁC NH GQSD………………………………………16 CHNG 2 XÁC NH N GIÁ T  THEO GIÁ TH TRNG TI XÃ TÂN HIP HUYN HÓC MÔN………………………………………………………………………….18 2.1 GII THIU XÃ TÂN HIP HUYN HÓC MÔN…………………………………… 18 2.1.1 H tn kinh t xã hi…………………………………………………………….18 2.1.2 Thc trng kinh t và t chc sn xut………………………………………….21 2.1.3 Vn hóa, xã hi và môi trng………………………………………………….22 2.1.4 H thng chính tr……………………………………………………………….24 2.2 GII THIU CÁC TUYN NG ON NG NGHIÊN CU KHO SÁT….24 2.2.1 V trí đa lý các đon đng…………………………………………………….24 2.2.2 Vai trò kinh t ca các tuyn đng và thc trng phát trin kinh t trên các đon đng…………………………………………………………………………………………27 2.3 PHÂN TÍCH CÁC YU T TÁC NG N GIÁ TR BT NG SN TRONG KHU VC KHO SÁT………………………………………………………………………28 2.4 S LC ÁNH GIÁ CÁC TÀI SN KHO SÁT TRÊN CÁC ON NG… 29 2.4.1 ng Liên xã th trn – Tân hip…………………………………………… 29 2.4.2 ng Lê Li……………………………………………………………… …29 2.4.3 ng Song hành Quc l 22………………………………………………… 30 2.4.4 ng Thi Tây Tân Hip (Tân Hip 5)……………………………………… 30 2.4.5 ng Rng Bàng………………………………………………………… … 31 2.4.6 ng Dng Công Khi (Hng l 65B)………………………………… … 31 2.4.7 ng  Vn Dy…………………………………………………………… 32 2.4.8 ng Tân Hip 15………………………………………………………… 32 2.4.9 ng Tân Hip 25 (Tân Hip 6, đng chùa Hong Pháp) đon t sau chùa đn Dng Công Khi………………………………………………………………………………33 2.4.10 ng Tân Hip 25 (Tân Hip 6, đng chùa Hong Pháp) đon t Lê Li đn chùa Hong Pháp…………………………………………………………………………… 33 2.4.11 ng Tân Hip 8……………………………………………………… 34 2.4.12 ng Tân Hip 14 + Tân Hip 31……………………………………………34 2.4.13 ng Tân Hip 14 – 32………………………………………………………34 2.4.14 ng Tân Hip 4…………………………………………………………… 34 2.4.15 ng Tân hip 26…………………………………………………………….35 2.4.16 ng Quc L 22…………………………………………………………….35 2.5 BNG THNG KÊ S LIU SAU KHI TÍNH TOÁN N GIÁ T  CA CÁC BT NG SN KHO SÁT……………………………………………………………….35 CHNG 3: XÂY DNG BNG GIÁ T  THEO GIÁ TH TRNG CHO CÁC TUYN NG, ON NG THUC XÃ TÂN HIP………………………………42 3.1 XÁC NH N GIÁ QUYN S DNG T TIÊU BIU CHO CÁC TUYN NG, ON NG KHO SÁT…………………………………………………… 42 3.2 C TÍNH H S CHÊNH LCH N GIÁ T  THC T SO VI BNG GIÁ T UBND TP BANH HÀNH TRÊN A BÀN XÃ TÂN HIP HUYN HÓC MÔN………………………………………………………………………………………… 47 KT LUN……………………………………………………………………………………49 TÀI LIU THAM KHO…………………………………………………………………….50 DANH MC CH VIT TT BS: Bt đng sn CTT: Công trình trên đt UBND TP: y ban nhân dân thành ph GQSD: n giá quyn s dng đt CLCL: Cht lng còn li KCC: Kt cu chính CT: Công trình DANH MC CÁC HÌNH S DNG TRONG  TÀI Hình 2.1: Bn đ ranh gii hành chính xã Tân Hip huyn Hóc Môn Hình 2.2: Bn đ các tuyn đng, đon đng thuc xã Tân Hip Ngun: https://maps.google.com/ Biu đ 2.1: C cu giá tr ngành sn xut Biu đ 2.2: C cu lao đng Ngun: http://ccptnt.com/Chitiet.aspx?id=896 DANH MC CÁC BNG S DNG TRONG  TÀI Bng 2.4.1 Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Liên xã th trn – Tân Hip Bng 2.4.2: Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Lê Li Bng 2.4.3 Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Song hành Quc l 22 Bng 2.4.4 Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Thi Tây Tân Hip (Tân Hip 5) Bng 2.4.5: Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Rng Bàng Bng 2.4.6: Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Dng Công Khi Bng 2.4.7: Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng  Vn Dy Bng 2.4.8: Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Tân Hip 15 Bng 2.4.9 Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Tân Hip 25 (Tân Hip 6, đng chùa Hong Pháp) đon t sau chùa đn Dng Công Khi Bng 2.4.10: Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Tân Hip 25 (Tân Hip 6, đng chùa Honng Pháp) đon t Lê Li đn chùa Bng 2.4.11: Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Tân Hip 8 Bng 2.4.12: Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Tân Hip 14 + Tân hip 31 Bng 2.4.13: Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Tân Hip 14-32 Bng 2.4.14: Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Tân Hip 4 Bng 2.4.15: Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Tân Hip 26 Bng 2.4.16: Các tài sn đc kho sát trên tuyn đng Quc l 22 Bng 2.5.1 Bng thng kê GQSD cho các tài sn trên đng  Vn Dy Bng 2.5.2 Bng thng kê GQSD cho các tài sn trên đng Lê Li Bng 2.5.3 Bng thng kê GQSD cho các tài sn trên đng Dng Công Khi Bng 2.5.4 Bng thng kê GQSD cho các tài sn trên đng Rng Bàng Bng 2.5.5 Bng thng kê GQSD cho các tài sn trên đng Thi Tây Tân Hip Bng 2.5.6 Bng thng kê GQSD cho các tài sn trên đng Tân Hip 15 Bng 2.5.7 Bng thng kê GQSD cho các tài sn trên đng Tân Hip 25 ( Tân Hip 6 , đng chùa Hong Pháp) T ngã ba sau chùa Hong Pháp ti DCK (20m) Bng 2.5.8 Bng thng kê GQSD cho các tài sn trên đng Tân Hip 25 ( Tân Hip 6 đng chù Hong Pháp) T Lê Li đn chùa Hong Pháp Bng 2.5.9 Bng thng kê GQSD cho các tài sn trên đng Song hành quc l 22 Bng 2.5.10 Bng thng kê GQSD cho các tài sn trên đng Th trn Tân Hip Bng 2.5.11 Bng thng kê GQSD cho các tài sn trên đng Tân Hip 8, Tân Hiêp 14, Tân Hip 31, Tân Hip 14-32, Tân Hip 26, Tân Hip 4 Bng 3.1.1 Bng xác đnh GQSD tiêu biu cho ng  Vn Dy Bng 3.1.2 Bng xác đnh GQSD tiêu biu cho ng Dng Công Khi Bng 3.1.3 Bng xác đnh GQSD tiêu biu cho ng Rng Bàng Bng 3.1.4 Bng xác đnh GQSD tiêu biu cho ng Thi Tây Tân Hip ( Tân Hip 5) + Tân Hip 15 Bng 3.1.5 Bng xác đnh GQSD tiêu biu cho ng Tân Hip 25 ( Tân Hip 6 , đng chùa Hong Pháp) T ngã ba sau chùa Hong Pháp ti DCK (20m) Bng 3.1.6 Bng xác đnh GQSD tiêu biu cho ng Tân Hip 25 ( Tân Hip 6 , đng chùa Hong Pháp) T Lê Li đn chù Hong Pháp (20m) Bng 3.1.7 Bng xác đnh GQSD tiêu biu cho ng Song hành Quc L 22 Bng 3.1.8 Bng xác đnh GQSD tiêu biu cho ng Th trn Tân Hip Bng 3.1.9 Bng xác đnh GQSD tiêu biu cho ng Tân Hip 8, Tân Hip 14, Tân Hip 14-32, Tân Hip 4, Tân Hip 31 Bng 3.1.10 Bng xác đnh GQSD tiêu biu cho ng Lê Li Bng 3.1.11 Bng xác đnh GQSD tiêu biu cho ng Tân Hip 26 Bng 3.1.12 Bng xác đnh GQSD tiêu biu cho Quc l 22 Bng 3.2 Bng c tính h s chênh lch gia giá th trng vi giá do UBND thành ph ban hành. LI M U 1. Lý do chn đ tài Hin nay, vn đ đánh thu, thu tin s dng đt cng nh công tác đn bù gii ta ca Nhà nc vn còn nhiu bt cp. ã có khá nhiu vn bn pháp lut đc ban hành nhng vn cha gii quyt n tha nhng vn đ này. n giá đt mà UBND Thành ph đa ra hàng nm còn thp và đc cho là không phn ánh đc tình hình th trng. Mt khác, hot đng thm đnh giá ti Vit Nam đang ngày càng phát trin, nhng công tác thm đnh giá vn còn nhng bt cp. Thm đnh viên phi tn nhiu thi gian, công sc và chi phí cho vic tìm hiu, thu thp s liu v tài sn cn thm đnh. Nguyên nhân chính dn đn nng sut làm vic ti các công ty thm đnh cha cao là do thiu hoc cha có c s d liu. a s các d liu phc v cho công tác thm đnh giá đc các đn v t xây dng nhng vi mc đ rt nghèo nàn. Trong quá trình thm đnh, doanh nghip thm đnh giá thng gp rt nhiu khó khn v các d liu trong quá kh, chính vì điu đó mà kh nng đáp ng đi vi yêu cu ca khách hàng không đc tha mãn tht s. i vi thm đnh giá bt đng sn, mi bt đng sn đu có nhng đc thù riêng nên khi tìm đc các giao dch trên th trng thm đnh viên cn tin hành điu chnh các yu t khác bit ca các bt đng sn so sánh v bt đng sn cn thm đnh. Do đó, vic tính toán h s điu chnh mt cách có c s khoa hc là rt quan trng. iu này góp phn đáng k trong vic rút ngn thi gian tin hành, đng thi nâng cao tính chính xác và có c s đáng tin cy. Xut phát t thc t trên, tác gi quyt đnh chn đ tài: “XÁC NH BNG GIÁ T  THEO GIÁ TH TRNG TRÊN A BÀN XÃ TÂN HIP - HUYN HÓC MÔN”. 2. Mc đích nghiên cu Xác đnh đn giá đt  theo giá th trng ca các tuyn đng, đon đng thuc đa bàn xã Tân Hip huyn Hóc Môn, đng thi xác đnh h s điu chnh hm trên tuyn đng, đon đng đó. 3. i tng và phm vi nghiên cu i tng nghiên cu chính ca đ tài là các bt đng sn đang rao bán, đang giao dch hoc đã giao dch thành công nm trên nhng tuyn đng, đon đng kho sát và có v trí l gii đng riêng bit. Phm vi nghiên cu trên các tuyn đng, đon đng thuc xã Tân Hip huyn Hóc Môn TP H Chí Minh. 4. Phng pháp nghiên cu, ngun s liu Tin hành kho sát thc t và thu thp d liu s cp t th trng mua bán nhà đt ti xã Tân Hip huyn Hóc Môn. Thu thp s liu v th trng nhà đt ca xã Tân Hip huyn Hóc Môn. Tham kho các tài liu liên quan đn thm đnh giá bt đng sn ti Công ty thm đnh giá Chun Vit, Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình 1 [...]... T THEO GIÁ TH T I XÃ TÂN HI P HUY N HÓC MÔN 2.1 NG GI I THI U XÃ TÂN HI P HUY N HÓC MÔN Xã Tân Hi p là xã nông thôn ngo i thành, cách trung tâm huy n 4km, n m trong vùng kinh t ng và phát tri n, có l i th v v a lý, t hóa nhanh T ng di n tích t nhiên g n 1.200ha, dân s vào kho i Qua kh o sát th c t nhìn chung ranh gi i xã Tân Hi c bao quanh b i các tuy n ng: Phía tây là Qu c l 22 (giáp ranh v i xã Tân. .. nh giá tr tài s n ph c v tranh t ng - Ph c v thuê tài chính - Tính thu và h ch toán s sách k toán, báo cáo tài chính - n doanh nghi p, c ph n hoá - nh giá tr - Các m 1.2.4 Th giá tr th nh giá b ng s giá tr phi th ng giá tr th nh giá tr b ng s n c ti n hành d giá tr giá tr th ng: Theo tiêu chu n s 1 c a H th ng tiêu chu n th nh giá Vi t Nam thì Giá tr th ng c a m t tài s n là m c tính s c mua bán trên. .. Lê L i (giáp ranh v i xã Tân Th i Nhì và Th tr y (giáp v i xã Th i Tam Thôn), phía b c giáp v i C Chi ph n ti p giáp ch y ng ru ng còn hoang vu Hình 2.1: B ranh gi i hành chính xã Tân Hi p huy n Hóc Môn Ngu n: https://maps.google.com/ 2.1.1 H t ng kinh t - xã h i Giao thông: X i chi u dài là 2.421 m, r ng 33m, m ng tr i nh a ng giao thông quan tr ng nh t cho phát tri n kinh t - xã h i c a xã H th ng... th nh giá, gi a m i mua s n sàng mua và m i bán s n sàng bán, trong m t giao d cl u ki i bình ng” y nh u ki n c n thi thi t l thông tin minh b ch và th ng nh N giá tr th ng b phá v giá tr phi th Giá tr phi th giá tr th t trong nh ng: ng là giá tr u ki n c a giá tr th c th c hi n trong m t giao d ch mà không thu n ng Giá tr phi th ng g m m t s giá tr ng h Giá tr b o hi m Giá tr tính thu Giá tr Giá tr... b vi ph m d ng 12 Giá tr tài s n có th ng h n ch Giá tr doanh nghi p Giá tr tài s n chuyên dùng Giá tr thanh lý Giá tr tài s n b t bu c ph i bán Giá tr c bi t 1.2.5 nh giá tr b ng s n 1.2.5.1 lý lu n D a trên gi nh gi a giá tr th ng c a nh ng b ng s d ch v i giá tr c a b ng s n c nh giá có m i liên h v i nhau c giao D a ch y u trên nguyên t c thay th và nguyên t ng h p áp d ng nh giá các tài s ng nh... Chi (Thành ph H Chí Minh), Tr ng Bàng, Gò D u (t nh Tây Ninh), và k t thúc t i c a kh u M c Bài, xã L i Thu n, ng Qu c l 22 (t N nC u huy n B n C u (t An H ) thu a bàn xã Tân Hi p dài 2,4 km, có l gi i 33m, m ng tr i nh a nóng ng giao thông quan tr ng nh t cho phát tri n kinh t - xã h i c a xã H th ng b ng Lê L i có chi u dài là 2km, l gi i 30 ng Ki xã Tân Hi p và xã Tân Th i Nhì y b ut ng Lê L i kéo... -CP u ki tc - nh giá tr o sát t: Giá tr hi n t i c xây d ng m i t i th Giá tr xây d ng m i t i th BXD x Di n tích sàn xây d ng ng còn I=1 = (%) x TLCL CL ng m i theo Quy n T l ch l i c a nhà ng trong T l ch ng còn l i c a k t c u chính th c i (%) x nh s - T l giá tr c a k t c u chính th i so v i t ng giá tr c a ngôi nhà (%) T ng t l giá tr c a các k t c u chính so v i t ng giá tr c a ngôi nhà (%) Giá. .. t ng h p tài li u trên th Th nh hi n tr ng b ng ng s n th nh và b ng s n so sánh c 4: Phân tích thông tin Phân tích tài li u ng d nh giá nh giá tr tài s n c n th 11 nh giá ng s n th nh t qu c a t th tr ng/ phi th Nh n xét v k t qu th ng c a t nh giá Trình bày h n ch v k t qu th nh giá c 6: L p báo cáo và ch Báo cáo th nh giá nh giá Ch ng nh giá 1.2.3 M nh giá tr b - Mua bán, chuy - ng s n ng, c m c... t, s chuy u n n kinh t ng c a quá trình h i nh p kinh t khu v c và qu c t v.v Ngu n: C c Qu n lý nhà và Th tr 1.2 - B Xây d ng LÝ LU N V TH 1.2.1 NH GIÁ TR B Khái ni m th nh giá tr b u 4 Pháp l nh Giá s giá l i giá tr c a tài s n phù h p v i th chu n Vi t Nam ho c thông l qu c t ” NG S N ng s n nh: “Th ng t i m nh giá là vi m, th m nh nh theo tiêu y, th nh giá b ng s n là s ti c tính v giá tr c a quy... quy n xã s ki n ngh huy ym a trong công tác ph kín quy ho nh chi ti y m nh công tác tuyên truy n, xác nh n chuy n m d t theo quy ho ch c xem xét, c p phép xây d i dân 2.1.2 Th c tr ng kinh t và t ch c s n xu t Kinh t u kinh t : u kinh t hi n nay c a xã: “Công nghi p, ti u th công nghi p – i, d ch v - Nông nghi p” Trong nh hóa và công nghi p a bàn xã phát tri n nhanh và v i quy mô l n Hi n t i xã 80 . HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH KHOA KINH T PHÁT TRIN CHUYÊN NGÀNH KINH T THM NH GIÁ  tài XÁC NH BNG GIÁ T  THEO GIÁ TH TRNG TRÊN A BÀN XÃ TÂN HIP - HUYN HÓC MÔN . HIN XÁC NH GQSD………………………………………16 CHNG 2 XÁC NH N GIÁ T  THEO GIÁ TH TRNG TI XÃ TÂN HIP HUYN HÓC MÔN………………………………………………………………………….18 2.1 GII THIU XÃ TÂN HIP HUYN HÓC MÔN……………………………………. tính chính xác và có c s đáng tin cy. Xut phát t thc t trên, tác gi quyt đnh chn đ tài: “XÁC NH BNG GIÁ T  THEO GIÁ TH TRNG TRÊN A BÀN XÃ TÂN HIP - HUYN HÓC MÔN”. 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định bảng giá đất ở theo giá thị trường trên địa bàn xã Tân Hiệp - huyện Hóc môn (Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế, 2013), Xác định bảng giá đất ở theo giá thị trường trên địa bàn xã Tân Hiệp - huyện Hóc môn (Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế, 2013), Xác định bảng giá đất ở theo giá thị trường trên địa bàn xã Tân Hiệp - huyện Hóc môn (Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế, 2013)

Từ khóa liên quan