Luận văn- Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM- những vấn đề cơ bản.pdf

66 691 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:44

Luận văn- Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM- những vấn đề cơ bản Ln v¨n tèt nghiƯp Khoa Ng©n hμng - Tμi chÝnh NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động và kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ và tín dụng, khơng trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất như các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất - kinh doanh nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho q trỡnh sản xuất, lưu thơng và phân phối sản phẩm x• hội bằng cách cung ứng vốn tín dụng, vốn đầu tư cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mở rộng kinh doanh, góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Chương 1 THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM - NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN 1.1. SỰ CẦN THIẾT THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 1.1.1. Hoạt động cho vay của NHTM 1.1.1.1. Hoạt động bản của NHTM trong nền kinh tế NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động và kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ và tín dụng, khơng trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất như các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất - kinh doanh nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho q trình sản xuất, lưu thơng và phân phối sản phẩm xã hội bằng cách cung ứng vốn tín dụng, vốn đầu tư cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mở rộng kinh doanh, góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Theo định nghĩa ở Việt Nam, pháp lệnh Ngân hàng, HTX tín dụng và cơng ty tài chính ngày 24/05/1990 (Điều I, Khoản 1): "Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xun là nhận tiền gửi của khách dưới những hình thức khác nhau với trách nhiệm hồn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, để chiết khấu và để làm phương tiện thanh tốn". Như vậy, NHTM sẽ tiến hành hoạt động huy động những nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các tổ chức cá nhân chuyển đến những người nhu cầu về vốn cho đầu tư sản xuất. Hay Ngân hàng là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho cơng chúng và doanh nghiệp. Thành cơng của Ngân hàng phụ thuộc vào năng lực xác Ngun ThÞ Thanh Thủ Líp TCDN 41D 1 Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân hng - Ti chính nh cỏc dch v ti chớnh m xó hi cú nhu cu, thc hin cỏc dch v ú mt cỏch cú hiu qu. Cỏc NHTM ngy nay cung cp rt nhiu cỏc loi hỡnh dch v ti chớnh khỏc nhau, bao gm cỏc hot ng cung cp dch v mang tớnh cht truyn thng (dch v trao i tin t, cung cp cỏc dch v u thỏc,), v cỏc dch v mi (cho vay tiờu dựng, t vn ti chớnh, qun lý tin mt,). Cú th xem xột s qua v mt s hot ng c bn ca mt NHTM nh sau. 9 Hot ng huy ng vn Huy ng vn l hot ng to vn cho Ngõn hng thng mi, nú úng vai trũ quan trng, nh hng ti cht lng hot ng ca ngõn hng. Hot ng huy ng vn ca mt Ngõn hng thng mi bao gm: Nhn tin gi, phỏt hnh cỏc giy t cú giỏ ra cụng chỳng, vay t cỏc t chc khỏc, t ti tr bng vn ch s hu ca ngõn hng. Tuy nhiờn, di bt k hỡnh thc huy ng no thỡ Ngõn hng thng mi u phi tr mt chớ phớ nht nh, ú l chớ phớ huy ng vn hay cũn gi l chi phớ u vo ca ngõn hng. Cỏc chi phớ ny c bự p thụng qua vic cho vay v u t ca ngõn hng. 9 Hot ng cho vay v u t Hot ng cho vay v u t l hot ng mang li thu nhp ch yu cho Ngõn hng. Thụng qua hot ng ny Ngõn hng cú th bự p c cỏc chi phớ cho vic huy ng vn. Trong ú, hot ng cho vay chim v trớ quan trng hn c, Ngõn hng cú kh nng i din vi ri ro mt kh nng thanh toỏn l rt ln, quyt nh s tn ti ca mi ngõn hng. Cú nhiu hỡnh thc phõn loi mt khon vay ca Ngõn hng thng mi: theo giỏ tr thi gian cú vay ngn hn, trung hn v di hn; theo i tng khỏch hng cú doanh nghip, cỏ nhõn, chớnh ph, 9 Hot ng trung gian Cng nh ó núi trờn, nu mt t chc no ú ch thc hin 2 nghip v huy ng vn v s dung vn thỡ khụng th coi l mt ngõn hng c. Vỡ vy cỏc Ngõn hng thng mi mun c hiu theo ỳng ngha ca nú thỡ cũn thc hin c nghip v trung gian thanh toỏn theo yờu cu ca khỏch hng nh chuyn Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Lớp TCDN 41D 2 Ln v¨n tèt nghiƯp Khoa Ng©n hμng - Tμi chÝnh tiền, thanh tốn khơng dùng tiền mặt, cung cấp dịch vụ… Nghiệp vụ này khơng những mang lại thu nhập cho Ngân hàng (Ngân hàng thực hiện theo sự uỷ nhiệm của khách hàng được hưởng tiền hoa hồng) mà còn góp phần thúc đẩy hỗ trợ các nghiệp vụ nói trên Ngân hàng cần phải hội đủ cả ba hoạt động trên. Nếu thiếu 1 thì khơng thể coi là ngân hàng được. Vì vậy, ba hoạt động này là một thể thống nhất quan hệ mật thiết với nhau, coi nhẹ hoạt động nào thì đều làm cho ngân hàng khơng phát huy được hết sức mạnh tổng hợp. Tóm lại, thể định nghĩa NHTM như sau: NHTM là một tổ chức kinh tế được thực hiện tồn bộ hoạt động kinh doanh tiền tệ và tín dụng với nội dung thường xun là nhận tiền gửi, sử dụng tiền gửi đó để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh tốn và các hoạt động kinh doanh khác liên quan. 1.1.1.2. Hoạt động cho vay của NHTM Cho vay được coi là hoạt động sinh lời cao, đồng thời nó cũng là hoạt động kinh doanh chủ chốt của NHTM để tạo ra lợi nhuận. Khoản mục cho vay chiếm q nửa giá trị tổng tài sản và tạo ra từ 1/2 đến 2/3 nguồn thu nhập của Ngân hàng. Hay Ngân hàng là tổ chức cho vay chủ yếu đối với các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và một phần đối với Nhà nước (thành phố, tỉnh…). Vì vậy, thể nói NHTM hỗ trợ cho sự phát triển của cộng đồng thơng qua việc cung cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu tài chính của xã hội với một mức lãi suất hợp lý. Cho vay là chức năng kinh tế bản hàng đầu của các Ngân hàng. Ngày nay, nền kinh tế phát triển kéo theo nhu cầu về tín dụng của khách hàng rất đa dạng và phong phú. Để đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn, các NHTM đã cung cấp nhiều loại hình tín dụng khác nhau. Tuỳ vào các căn cứ mà tín dụng thể phân thành các loại sau - Căn cứ vào mục đích vay vốn thể kể đến các khoản tín dụng như sau: Cho vay kinh doanh, cho vay tiêu dùng và các khoản cho vay khác. - Căn cứ vào lãi suất, thì các loại hình như sau: Cho vay với lãi suất thả nổi, cho vay với lãi suất cố địnhcho vay với lãi suất ưu đãi. - Căn cứ vào tính chất bảo đảm, các loại tín dụng: Cho vay bảo đảm Ngun ThÞ Thanh Thủ Líp TCDN 41D 3 Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân hng - Ti chính v cho vay khụng cú bo m. - Cn c vo thi gian vay ca khỏch hng (õy l mt tiờu thc phõn loi rt quan trng) thỡ cú th k n hai loi hỡnh tớn dng: tớn dng ngn hn, tớn dng trung v di hn. Cho vay ngn hn: l nhng khon cho vay cú thi gian t mt nm tr xung. Cho vay trung v di hn: L khon cho vay cú thi gian trờn mt nm, c tin hnh ch yu trờn cỏc d ỏn u t vi thi gian thu hi vn chm. Hot ng cho vay mang li cho ngõn hng rt nhiu ri ro tim n, c bit l cho vay trung v di hn theo d ỏn. Tuy nhiờn, ngy nay, cỏc ngõn hng ngy cng tr nờn nng ng trong vic ti tr cho cỏc doanh nghip mua sm trang thit b, xõy dng, ci tin k thut, mua cụng ngh c bit l trong cỏc ngnh cụng ngh cao. Vi s phỏt trin nhanh chúng ca khoa hc v cụng ngh, tn ti v phỏt trin nhu cu vn trung v di hn ngy cng cao. V trong ú thỡ li phi núi n cho vay theo cỏc d ỏn. Khi khỏch hng cú k hoch mua sm, xõy dng ti sn c nhnhm thc hin d ỏn nht nh, cú th xin vay ngõn hng. Mt trong nhng yờu cu ca ngõn hng l ngi vay phi xõy dng d ỏn, th hin mc ớch, k hoch u t cng nh quỏ trỡnh thc hin d ỏn (sn xut kinh doanh). Thm nh d ỏn l iu kin ngõn hng quyt nh phn vn cho vay v xỏc nh kh nng hon tr ca doanh nghip. c im ca loi hỡnh ny l cú s vn cho vay ln, thi gian cho vay di, chu nhiu bin ng v do ú cú ri ro cao. V cng do c im ny m ngõn hng thng ũi hi phi cú bo lónh, theo ú ngõn hng cú th thu hi khon vay t t chc bo lónh khi khỏch hng khụng cú kh nng tr n. ng thi vic cho vay ũi hi s tham gia ca mt s t chc ti chớnh khỏc nhm chia s ri ro. Tuy nhiờn trong iu kin kinh t th trng, cnh tranh gia cỏc ngõn hng v cỏc t chc tớn dng khỏc ngy cng gay gt. Vỡ th, Ngõn hng thng trong cuc cnh tranh ginh khỏch hng ny, ngõn hng s phi tớnh n bin phỏp cho vay m khụng cn bo lónh. Nhng õy l mt vn rt khú khn v nan gii. Vy ngõn hng va tng c kh nng cnh tranh m vn bo m Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Lớp TCDN 41D 4 Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân hng - Ti chính cho khon thu nhp xng ỏng v bo m an ton vn thỡ ngõn hng phi cú nhng d ỏn tt. Ngy nay, trong qun tr hot ng Ngõn hng thng mi, cỏc ngõn hng u chỳ trng ti vic lm gim thiu cỏc ri ro cú th xy ra vi cỏc d ỏn cho vay u t. Quỏ trỡnh cho vay ca mt d ỏn thng gm nhiu khõu: t thm nh, xột duyt, quyt nh cho vay ti kim tra s dng vn vay v theo dừi, x lý thu hi n sau khi cho vay. Trong ú, cỏc Ngõn hng thng mi thng xem giai on trc khi cho vay - giai on phõn tớch tớn dng, thm nh d ỏn - l quan trng nht. Kt qa ca khõu ny s mang tớnh quyt nh i vi mt khon cho vay. c bit, thm nh d ỏn chớnh l khõu m ngõn hng phi quan tõm hng u m bo trỏnh c cỏc ri ro ca mt khon cho vay, to s an ton v lnh mnh trong hot ng ca ngõn hng. 1.1.2. Cỏc vn v d ỏn v thm nh ti chớnh d ỏn 1.1.2.1. Cỏc vn v d ỏn Trc ht, chỳng ta phi hiu khỏi nim v u t. u t theo ngha rng, núi chung, l s hy sinh cỏc ngun lc hin ti tin hnh cỏc hot ng no ú nhm thu v cho ngi u t cỏc kt qu nht nh trong tng lai ln hn cỏc ngun lc ó b ra t c cỏc kt qu ú. Ngun lc ú cú th l tin, l ti nguyờn thiờn nhiờn, l sc lao ng v trớ tu. i vi doanh nghip, u t l hot ng ch yu, quyt nh s phỏt trin v kh nng tng trng ca doanh nghip. Trong hot ng u t, doanh nghip b vn di hn nhm hỡnh thnh v b sung nhng ti sn cn thit thc hin nhng mc tiờu kinh doanh. Hot ng ny c th hin tp trung thụng qua vic thc hin cỏc d ỏn u t. D ỏn u t: l mt tp hp nhng xut v nhu cu vn, cỏch thc s dng vn, kt qu tng ng thu c trong mt khong thi gian xỏc nh i vi hot ng c th sn xut kinh doanh, dch v, u t phỏt trin hoc phc v i sng. Cú nhiu cỏch phõn loi d ỏn u t, thụng dng nht cỏc d ỏn u t cú th c phõn thnh: d ỏn u t mi v d ỏn u t m rng sn xut kinh doanh. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Lớp TCDN 41D 5 Ln v¨n tèt nghiƯp Khoa Ng©n hμng - Tμi chÝnh Dự án đầu tư mới: là những dự án mục tiêu tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới để đưa vào thị trường hay những dự án tạo ra các pháp nhân mới. Các dự án thuộc loại này phải được đầu tư tồn bộ nhà xưởng, máy móc, thiết bị… Dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh: Những dự án mục đích tăng cường năng lực sản xuất, tăng quy mơ sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến dây truyền máy móc từ đó tăng doanh thu của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, dự án mở rộng sản xuất là dự án được thực hiện trên sở một dự án cũ đang hoạt động. Q trình hình thành và phát triển một dự án đầu tư trải qua 3 giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận hành các kết quả đầu tư. Nội dung các bước cơng việc ở mỗi giai đoạn của các dự án khơng giống nhau, tuỳ thuộc vào lĩnh vực đầu tư, vào tĩnh chất sản xuất, đầu tư dài hạn hay ngắn hạn… Các giai đoạn trên được thể hiện qua sơ đồ sau: GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ. Thẩm địnhdự án, ra quyết đị đầ Nghiên cứu khả thi Nghiên cứu tiền khả thi Nghiên cứu phát hiện các hội đầGIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ. Chạy thử v nghiệm thu sử dụng Thi cơng xây lắp cơng trình Thiết kế v lập dự tốn thi cơng Đm phán ký kết hợp đồngGIAI ĐOẠN VẬN HÀNH KẾT QUẢ ĐẦU TƯ. Cơng suất giảm dần và thanh lý Sử dụng cơng suất ở mức cao nhất Sử dụng chưa hết cơng suất Trong 3 giai đoạn trên đây, giai doạn chuẩn bị đầu tư tạo tiền đề và quyết Ngun ThÞ Thanh Thủ Líp TCDN 41D 6 Ln v¨n tèt nghiƯp Khoa Ng©n hμng - Tμi chÝnh định sự thành cơng hay thất bại ở hai giai đoạn sau, đặc biệt là đối với giai đoạn vận hành kết quả đầu tư. Do đó, đối với giai đoạn chuẩn bị đầu tư, vấn đề chất lượng, vấn đề chính xác của các kết quả nghiên cứu, tính tốn và dự đốn là quan trọng nhất. Trong q trình soạn thảo dự án phải dành đủ thời gian và chi phí theo đòi hỏi của các nghiên cứu. Còn về vấn đề nguồn tài trợ cho dự án: trong trường hợp khan hiếm nguồn tài trợ, chủ đầu tư thường quan tâm tới tín dụng ngân hàng. Các khoản tín dụng cho dự án đầu tư chủ yếu là các khoản tín dụng trung và dài hạn. Việc cung cấp tín dụng cho các dự án với số vốn lớn mà thời gian cho vay lại tương đối dài, những dự án kéo dài đến hàng chục năm.Chính vì vậy mà rủi ro khơng trả được nợ của khách hàng đối với ngân hàng là rất lớn. Để giảm bớt được những rủi ro đó, trước khi cấp tín dụng cho dự án, Ngân hàng phải tiến hành kiểm tra tính khả thi của dự án, xem xét các đặc điểm của dự án, các yếu tố thuộc về mơi trường thể ảnh hưởng tới dự án,… cơng việc đó chính là cơng tác thẩm định dự án đầu tư. 1.1.2.2. Các vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thẩm định dự án là việc tổ chức xem xét một cách khách quan khoa học và tồn diện các nội dung bản ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp tới việc đầu tư cũng như tính khả thi của một dự án để ra quyết định về đầu tư và cho phép đầu tư. Thẩm định dự án là một khâu quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị cho vay, ý nghĩa quyết định tới các giai đoạn sau của chu kỳ dự án. Vì vậy, kết quả của thẩm định phải độc lập với tất cả những ý muốn chủ quan cho đến từ bất kỳ phía nào. Mục đích của thẩm định dự án là nhằm phát hiện ngăn chặn những dự án xấu, khơng bỏ sót các dự án tốt trong quy luật ngày càng khan hiếm các nguồn lực. Thơng qua thẩm định dự án Ngân hàng được cái nhìn tổng qt nhất về chủ đầu tư và về dự án. Về chủ đầu tư Ngân hàng đánh giá được năng lực pháp lý, năng lực tài chính, trình độ, tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của chủ dự Ngun ThÞ Thanh Thủ Líp TCDN 41D 7 Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân hng - Ti chính ỏn. Cũn v d ỏn, Ngõn hng ỏnh giỏ mt cỏch ton din mt d ỏn v cỏc mt: k thut, hiu qu ti chớnh, hiu qu kinh t, hiu qu xó hi v phõn phi xut phỏt t quan im ca nh u t, nh ti tr vn hay quan im ca c nn kinh t. Tuy nhiờn, i vi Ngõn hng thỡ thm nh ti chớnh vn l mc tiờu quan tõm hng u. Bi vỡ, trong khi tin hnh thm nh d ỏn, Ngõn hng c bit quan tõm ti hiu qu ti chớnh ca d ỏn, nht l thi gian v cỏc ngun dựng tr n cho Ngõn hng. Vỡ vy, cú th hiu hot ng thm nh ti chớnh d ỏn nh sau: Thm nh ti chớnh d ỏn l thm nh cỏc yu t nh hng ti hiu qu ti chớnh ca d ỏn. Hay núi cỏch khỏc, thm nh ti chớnh l thm nh tớnh kh thi v mt ti chớnh ca d ỏn, nhu cu vay vn ca d ỏn cng nh kh nng tr n v lói vay ca d ỏn. 1.1.3. S cn thit thm nh ti chớnh d ỏn trong hot ng cho vay ca NHTM Ngõn hng thu li ch yu nh hot ng cho vay. Chớnh vỡ vy mi mt khon tớn dng c cp ra nht thit phi mang li hiu qu, iu ú ng ngha vi vic m bo cho hot ng ca ngõn hng c an ton v hiu qu. Vỡ vy, iu ngõn hng quan tõm nht l kh nng hon tr khon vay c gc ln lói ỳng thi hn. Do ú, vic ngõn hng phi tin hnh thm nh d ỏn trờn mi phng din k thut, th trng, t chc qun lý, ti chớnhl rt quan trng, trong ú thm nh ti chớnh d ỏn cú th núi l quan trng nht. Mt d ỏn u t nh ó cp thng ũi hi mt lng vn rt ln, trong mt thi gian di, phn ln vt quỏ kh nng ti chớnh, kh nng t ti tr ca cỏc doanh nghip. Do vy h phi huy ng ngun ti tr t cỏc Ngõn hng thng mi. V phớa Ngõn hng thng mi, cho vay theo d ỏn u t l mt nghip v kinh doanh truyn thng, cú kh nng sinh li cao nhng cng cha ng nhiu ri ro. V gim thiu ri ro cú th xy ra, cỏc Ngõn hng thng mi khụng cú cỏch no khỏc l phi tin hnh thm nh cỏc d ỏn u t m cụng vic quan trng nht õy l thm nh ti chớnh d ỏn. Vai trũ quan trng ca thm nh ti chớnh d ỏn th hin ch nú chớnh l cn c chớnh yu nht Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Lớp TCDN 41D 8 Ln v¨n tèt nghiƯp Khoa Ng©n hμng - Tμi chÝnh Ngân hàng thương mại đưa ra quyết định tài trợ của mình. thể nói thẩm định tài chính dự án là nội dung quan trọng nhất và phức tạp nhất trong q trình thẩm định dự án. Bởi vì nó đòi hỏi sự tổng hợp của tất cả các biến số tài chính, kỹ thuật, thị trường…đã được lượng hố trong các nội dung thẩm định trước nhằm phân tích, tạo ra những bảng dự trù tài chính, những chỉ tiêu tài chính phù hợp ý nghĩa. Và những chỉ tiêu này, sẽ là những thước đo quan trọng hàng đầu giúp Ngân hàng thương mại đưa ra quyết định cuối cùng: chấp thuận tài trợ hay khơng? Về mặt nghiệp vụ, Ngân hàng thương mại với phương châm hoạt động hiệu quả và an tồn, cơng tác thẩm định tài chính dự án của Ngân hàng giúp cho: - Ngân hàng sở tương đối vững chắc để xác định được hiệu quả đầu tư vốn cũng như khả năng hồn vốn của dự án, quan trọng hơn cả là xác định khả năng trả nợ của chủ đầu tư. - Ngân hàng thể dự đốn được những rủi ro thể xảy ra, ảnh hưởng tới q trình triển khai thực hiện dự án. Trên sở này, phát hiện và bổ sung thêm các biện pháp khắc phục hoặc hạn chế rủi ro, đảm bảo tính khả thi của dự án đồng thời tham gia ý kiến với các quan quản lý Nhà nước và chủ đầu tư để quyết định đầu tư đúng đắn. - Ngân hàng phương án hạn chế rủi ro tín dụng đến mức thấp nhất khi xác định giá trị khoản vay, thời hạn, lãi suất, mức thu nợ và hình thức thu nợ hợp lý, tạo điều kiện cho dự án hoạt động hiệu quả. - Ngân hàng tạo ra các căn cứ để kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng và tiết kiệm vốn đầu tư trong q trình thực hiện đầu tư dự án. - Ngân hàng rút ra kinh nghiệm trong cho vay để thực hiện và phát triển chất lượng hơn. Xuất phát từ tính cần thiết, tính thực tế, tính hiệu quả của cơng tác thẩm định tài chính dự án bản thân nó đã và đang tiếp tục trở thành một bộ phận quan trọng mang tính quyết định trong hoạt động cho vay của mỗi ngân hàng. Ngun ThÞ Thanh Thủ Líp TCDN 41D 9 Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân hng - Ti chính Tuy nhiờn, lm tt cụng tỏc thm nh ti chớnh d ỏn, trc ht chỳng ta phi hiu ni dung thm nh ti chớnh d ỏn. 1.2. NI DUNG THM NH TI CHNH D N TRONG HOT NG CHO VAY CA NHTM Hot ng thm nh ti chớnh d ỏn din ra theo mt quy trỡnh thng nht vi cỏc bc c th. Thụng thng, thm nh ti chớnh d ỏn c tin hnh thụng qua mt s bc sau: 1.2.1. Thm nh tng mc vn u t v ngun ti tr cho d ỏn 1.2.1.1. Thm nh tng mc vn u t õy l ni dung quan trng u tiờn cn xem xột khi tin hnh phõn tớch ti chớnh d ỏn. Vic thm nh chớnh xỏc tng mc vn u t cú ý ngha rt quan trng i vi tớnh kh thi ca d ỏn. Nu mc vn u t d tớnh quỏ thp d ỏn s khụng thc hin c, ngc li nu d tớnh quỏ cao s khụng phn ỏnh chớnh xỏc hiu qu ti chớnh ca d ỏn. Tng mc vn u t ca d ỏn bao gm ton b s vn cn thit thit lp v a d ỏn vo hot ng. Tng mc vn ny c chia ra thnh hai loi: Vn u t vo ti sn c nh v vn lu ng ban u. Vn u t vo ti sn c nh bao gm: u t vo trang thit b, dõy truyn sn xut tuy nhiờn, cng cn phi chỳ ý n chi phớ "chỡm" - tc l chi phớ m doanh nghip b ra khụng liờn quan n vic d ỏn cú kh thi hay khụng. in hỡnh l cỏc chi phớ kho sỏt a im xõy dng d ỏn, chi phớ t vn thit k d ỏn Vn lu ng ban u bao gm: vn u t vo ti sn lu ng ban u nhm m bo cho d ỏn cú th i vo hot ng bỡnh thng theo cỏc iu kin kinh t, k thut ó d tớnh. Nú bao gm: nguyờn vt liu, in nc, nhiờn liu, ph tựng, tin lng, hng d tr, v vn d phũng. 1.2.1.2. Thm nh ngun ti tr cho d ỏn Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Lớp TCDN 41D 10 [...]... hành thẩm định dự án, Ngân hàng đặc biệt quan tâm tới hiệu quả tài chính của dự án, nhất là thời gian và các nguồn dùng để trả nợ cho Ngân hàng. Vì vậy, thể hiểu hoạt động thẩm định tài chính dự án như sau: Thẩm định tài chính dự ánthẩm định các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả tài chính của dự án. Hay nói cách khác, thẩm định tài chínhthẩm định tính khả thi về mặt tài chính của dự án, ... năm thể dự tính mức lãi lỗ hàng năm của dự án. Đây là một chỉ tiêu rất quan trọng, nó phản ánh kết quả của hoạt động sản xuất, dịch vụ trong từng năm của vòng đời dự án. Đối với Ngân hàng thương mại nó là sở về mặt tài chính để đánh giá dự án một cách chính xác. Trong thẩm định tài chính dự án, việc thẩm định dịng tiền của dự án thể nói là việc khó nhất. Thẩm định tài chính dự án quan tâm... suất Trong 3 giai đoạn trên đây, giai doạn chuẩn bị đầu tư tạo tiền đề và quyết Ngun ThÞ Thanh Thủ Líp TCDN 41D 6 Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân hng - Ti chính Tuy nhiên, để làm tốt công tác thẩm định tài chính dự án, trước hết chúng ta phải hiểu nội dung thẩm định tài chính dự án. 1.2. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM Hoạt động thẩm định tài chính dự án. .. thơng tin của chủ dự án gửi lên ngân hàng, cán bộ thẩm định kiểm tra tính hợp lý chính xác của các số liệu được cung cấp, từ đó xác định được chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án. Dựa trên những chỉ tiêu đó cán bộ thẩm định nêu rõ ý kiến của mình về quyết định tài trợ cho vay dự án, nếu tài trợ thì tài trợ với mức vốn như thế nào, trong thời gian bao lâu, mức lãi suất cho vay ra sao.... của khâu này sẽ mang tính quyết định đối với một khoản cho vay. Đặc biệt, thẩm định dự án chính là khâu mà ngân hàng phải quan tâm hàng đầu để đảm bảo tránh được các rủi ro của một khoản cho vay, tạo sự an toàn và lành mạnh trong hoạt động của ngân hàng. 1.1.2. Các vấn đề về dự ánthẩm định tài chính dự án 1.1.2.1. Các vấn đề về dự án Trước hết, chúng ta phải hiểu khái niệm về đầu tư.... mặt tài chính của dự án, nhu cầu vay vốn của dự án cũng như khả năng trả nợ và lãi vay của dự án. 1.1.3. Sự cần thiết thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM Ngân hàng thu lợi chủ yếu nhờ hoạt động cho vay. Chínhvậy mỗi một khoản tín dụng được cấp ra nhất thiết phải mang lại hiệu quả, điều đó đồng nghĩa với việc đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng được an tồn và hiệu... công tác thẩm định một cách chính xác, chặt chẽ. Điều đó nghĩa là ngân hàng phải đội ngũ cán bộ thẩm định kiến thức sâu rộng về nghiệp vụ, am hiểu lĩnh vực cho vay, đầu tư, và các vấn đề liên quan đến dự án, đến hoạt động của doanh nghiệp. Vấn đề tiếp theo ảnh hưởng tới chất lượng thẩm địnhvấn đề tổ chức, điều hành.  Nhân tố tổ chức, điều hành Công tác thẩm định tài chính dự án được... với các dự án cho vay đầu tư. Quá trình cho vay của một dự án thường gồm nhiều khâu: từ thẩm định, xét duyệt, quyết định cho vay tới kiểm tra sử dụng vốn vay và theo dõi, xử lý thu hồi nợ sau khi cho vay. Trong đó, các Ngân hàng thương mại thường xem giai đoạn trước khi cho vay - giai đoạn phân tích tín dụng, thẩm định dự án - là quan trọng nhất. Kết qủa của khâu này sẽ mang tính quyết định đối... hạn chế những rủi ro này. Thứ ba, dự án được ngân hàng thẩm định trong một thời gian ngắn với chi phí thấp nhất cho chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư thể đưa dự án đi vào hoạt động, đây là nhân tố tác động tích cực đến thành cơng của dự án khi dự án đi vào hoạt động. Có được những kết quả như vậy là nhờ Ngân hàng đã những bước cải thiện đáng kể trong công tác thẩm định. ... phân loại dự án đầu tư, thông dụng nhất các dự án đầu tư có thể được phân thành: dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngun ThÞ Thanh Thủ Líp TCDN 41D 5 Luận văn tốt nghiệp Khoa Ngân hng - Ti chính yếu dẫn tới dự án thiếu chính xác, thiếu căn cứ khoa học, đã gây nên khơng ít khó khăn cho cơng tác thẩm định dự án nói chung và cơng tác thẩm định tài chính dự án nói riêng. . THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 1.1. SỰ CẦN THIẾT THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA. hưởng tới dự án, … cơng việc đó chính là cơng tác thẩm định dự án đầu tư. 1.1.2.2. Các vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn- Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM- những vấn đề cơ bản.pdf, Luận văn- Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM- những vấn đề cơ bản.pdf, Luận văn- Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM- những vấn đề cơ bản.pdf, Hoạt động cơ bản của NHTM trong nền kinh tế, Hoạt động cho vay của NHTM, Các vấn đề về dự án, Thẩm định tổng mức vốn đầu tư Thẩm định nguồn tài trợ cho dự án, Thẩm định dòng tiền vào của dự án Thẩm định dòng tiền ra của dự án Thẩm định dòng tiền của dự án, Các chỉ tiêu tài chính của dự án, Thẩm định khả năng trả nợ của dự án Thẩm định độ nhạy của dự án, Nhân tố chủ quan, Lịch sử hình thành và phát triển Tình hình hoạt động của ngân hàng trong thời gian gần đây, Kết quả đạt được, Hạn chế Một số hạn chế và nguyên nhân, Nguyên nhân — Nguyên nhân chủ quan, Định hướng cho cơng tác thẩm định tài chính dự án trong thời gian tới Một số giải pháp

Từ khóa liên quan