Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Cần Thơ.pdf

32 981 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:44

Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Cần Thơ Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 1 CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU Đây là chương mở đầu cho bài nghiên cứu chuyên đề. Chương này bao gồm các nội dung như: Lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, và phương pháp nghiên cứu. Nội dung của chương này sẽ giúp chúng ta hiểu được rõ hơn về bài chuyên đề đang thực hiện. 1.1 Lý do chọn đề tài Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, đặc biệt là sau khi gia nhập vào WTO. Sự kiện nổi bật này đã mở ra những hội phát triển mới cho nền kinh tế nước ta. Nền kinh tế phát triển như vậy cũng nhờ sự đóng góp không nhỏ của các ngân hàng trong nước. Ngành ngân hàng ở nước ta hiện nay đang phát triển rất mạnh mẽ và nhất là khối ngân hàng thương mại cổ phần. Bên cạnh những thuận lợi đó, nền kinh tế nước ta vẫn còn gặp phải những khó khăn nhất định do môi trường kinh tế ảnh hưởng. Hiện nay, thế giới đã và đang chứng kiến nhiều sự kiện đáng lưu ý về phương diện tài chính tiền tệ. Đó là sự dao động liên tục của giá đồng đôla Mỹ (USD), nhất là sau sự kiện 11-9 xảy ra ở NewYork (Mỹ) vào năm 2001, các tranh cãi của Mỹ và Trung Quốc về việc Trung Quốc duy trì tỷ giá giữa USD và nhân dân tệ Trung Quốc quá thấp, sự xuất hiện của đồng Euro (EUR) và sự tăng giá liên tục của nó liên tục so với USD và giảm giá trở lại trong thời gian gần đây, … Các sự kiện này tác động mạnh mẽ đến tất cả các chính phủ, công ty và cá nhân ở các quốc gia trên thế giới kinh doanh ở nước ngoài. Điều này nghĩa là sự biến động của tỷ giá các đồng tiền của các cường quốc về kinh tế trên thế giới cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động của ngành ngân hàng nói riêng. Và đây cũng là một trong những nhân tố tác động đến hoạt động huy động vốn. Vì thế, muốn ngân hàng phát triển tốt thì phải tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn. Và khi chúng ta đã nhận ra các nhân tố này thì chúng ta sẽ thể phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu giúp cho ngân hàng càng phát triển hơn. Từ đó, sự phát triển của ngân hàng sẽ góp phần làm phát triển nền kinh tế Việt Nam. Song, nhiều nhân tố làm ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng nên để thể tìm hiểu hết cần phải một thời gian dài. Nên chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu về một trong số các nhân tố đó. Và sự thay đổi của tỷ giá hối đoái cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn. Để thể biết được nhân tố này ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta đi phải nghiên cứu và tìm hiểu về nó. Chính vì vậy, nên tôi đã chọn đề tài là: “Khảo sát sự ảnh hƣởng của giá trị đồng đô la Mỹ (USD) đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng Thƣơng mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ” để nghiên cứu làm chuyên đề thực tập. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Việc chọn đề tài : “Khảo sát sự ảnh hưởng của giá trị đồng đô la Mỹ (USD) đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ” nhằm các mục tiêu sau:  Tìm hiểu về hoạt động huy động vốn của ngân hàng, tình hình huy động tăng giảm thế nào. Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 2  Nghiên cứu về sự tác động của giá trị đồng USD đến hoạt động huy động vốn. Khi tỷ giá USD/VND biến động nó sẽ ảnh hưởng đến tăng (giảm) của doanh số vốn huy động được của ngân hàng như thế nào.  Từ đó, rút ra những nhận xét về mối tương quan giữa hai yếu tố này và đưa ra một số giải pháp thể làm tăng khả năng huy động vốn của ngân hàng. 1.3 Phạm vi nghiên cứu Tìm hiểu tình hình của hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ từ tháng 03/2006 đến hết tháng 12/2007. Chuyên đề này chỉ tập trung nghiên cứu về hai đồng tiền là đôla Mỹ (USD) và Việt Nam đồng (VND). 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu  Bước 1: Thu thập số liệu thứ cấp: thông tin về tỷ giá hối đoái (chủ yếu là tỷ giá USD/VND) trên thị trường qua các nguồn như internet, báo tạp chí,…  Bước 2: Thu thập số liệu thứ cấp về tình hình huy động vốn của quan thực tập (Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ) từ tháng 3 2006 đến tháng 3 2008.  Bước 3: Phân tích số liệu thu thập được và chạy mô hình hồi quy, để nhận biết mối tương quan giữa tỷ giá USD/VND và tình hình huy động vốn của ngân hàng.  Bước 4: Rút ra kết luận về sự tương quan giữa hai nhân tố là tỷ giá USD/VND và hoạt động huy động vốn của ngân hàng.Từ đó, đưa ra một số giải pháp thể làm tăng khả tăng huy động vốn của ngân hàng. Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 3 CHƢƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT Muốn khảo sát sự ảnh hưởng của giá trị đồng đôla Mỹ (USD) đến tình hình huy động vốn của ngân hàng thì chúng ta cần phải biết đến các vấn đề liên quan. Ở chương này sẽ cung cấp cho chúng ta các khái niệm bản về các vấn đề liên quan như: ngân hàng thương mạingân hàng thương mại cổ phần, hoạt động huy động vốn của ngân hàng và tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối. 2.1 Ngân hàng thƣơng mạingân hàng thƣơng mại cổ phần 2.1.1 Ngân hàng thƣơng mại (NHTM)  Định nghĩa Luật Tín dụng do Quốc hội khóa X thông qua vào ngày 12 tháng 12 năm 1997, định nghĩa: ngân hàng thương mại là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động của ngân hàng và các hoạt động liên quan.  Hoạt động ngân hàng Luật ngân hàng nhà nước định nghĩa: hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán.  Các quy định về vốn đối với ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng thương mại được cấp giấy phép hoạt động phải đảm bảo đủ mức vốn pháp định do Chính phủ quy định như sau:  Ngân hàng Nông thôn và Phát triển nông thôn Việt Nam: 2.200 tỷ đồng.  Các ngân hàng thương mại quốc doanh khác: 1.100 tỷ đồng.  Ngân hàng thương mại cổ phần đô thị: 70 tỷ đồng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 50 tỷ đồng nếu ở các tỉnh thành khác.  Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn: 5 tỷ đồng.  Chức năng của ngân hàng thƣơng mại Nhìn chung, ngân hàng thương mại 3 chức năng bản:  Chức năng trung gian tài chính: bao gồm trung gian tín dụng và trung gian thanh toán giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế.  Chức năng tạo tiền: tức là chức năng sáng tạo ra bút tệ góp phần gia tăng khối tiền tệ cho nền kinh tế.  Chức năng “sản xuất”: bao gồm việc huy động và sử dụng các nguồn lực để tạo ra „ sản phẩm” và dịch vụ ngân hàng cung cấp cho nền kinh tế.  Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thƣơng mại Chương III của Luật tổ chức tín dụng nêu ra các hoạt động của tổ chức tín dụng, trong đó chủ yếu là ngân hàng thương mại.Bao gồm các hoạt động như sau:  Hoạt động huy động vốn Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 4  Hoạt động tín dụng  Hoạt động dịch vụ thanh toán  Hoạt động ngân quỹ  Hoạt động khác: như góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ và bảo hiểm, nghiệp vụ ủy thác và đại lý, dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác liên quan đến họat động của ngân hàng.  cấu tổ chức của một ngân hàng thƣơng mại Tùy theo hình thức sở hữu mà ngân hàng thương mại cấu tổ chức khác nhau. Nhưng hai hình thức cấu tổ chức ngân hàng tiêu biểu là: Ngân hàng thương mại quốc doanh và ngân hàng thương mại cổ phần.  Ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam hiện Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông thôn và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, và Ngân hàng Chính sách Xã hội. Các ngân hàng này thường tổ chức hệ thống thống nhất từ Hội sở trung ương đến chi nhánh ở các tỉnh, thành và quận, huyện.  Ngân hàng thương mại cổ phần cấu như sau: cao nhất là hội sở, kế đếnchi nhánh (cấp một và cấp hai) và dưới cùng và phòng giao dịch. 2.1.2 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần (NHTMCP)  Định nghĩa Ngân hàng thương mại cổ phầnngân hàng thương mại được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần. Trong đó, các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của ngân hàng nhà nước.  cấu tổ chức của một ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hiện tại và trong tương lai loại hình này ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong hệ thống ngân hàng. Về cấu tổ chức, một NHTMCP thường có:  Hội sở với đầy đủ các phòng ban như: phòng giao dịch, phòng tín dụng, phòng thanh toán quốc tế, phòng kinh doanh ngoại tệ, phòng ngân quỹ, phòng hành chánh tổ chức, phòng quan hệ quốc tế, phòng công nghệ thông tin.  Chi nhánh, bao gồm: chi nhánh cấp 1 và cấp 2 ở địa phương. Chi nhánh trực thuộc hội sở, tuy không đầy đủ các phòng ban như hội sở nhưng vẫn thực hiện đầy đủ các chức năng của một ngân hàng.  Phòng giao dịch và điểm giao dịch, trực thuộc chi nhánh. Thường mở những nơi đông dân cư và nhu cầu giao dịch với ngân hàng như: siêu thị, trường học, khu công nghiệp. 2.2 Hoạt động huy động vốn của ngân hàng 2.2.1 Định nghĩa Hoạt động huy động vốn là một trong những hoạt động chủ yếu của ngân hàng và quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. Hoạt động này mang lại nguồn vốn để Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 5 ngân hàng thể thực hiện các hoạt động khác như: cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng. Nhìn vào bảng cân đối kế toán tài sản của NHTM, chúng ta thấy rằng nghiệp vụ huy động vốn được phản ánh bên phần tài sản. Do vậy, huy động vốn còn được gọi là nghiệp vụ tài sản nợ. 2.2.2 Tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn tuy không mang lại lợi nhuận trưc tiếp cho ngân hàng nhưng nó là hoạt động rất quan trọng. Không hoạt động huy động vốn xem như khônng hoạt động của ngân hàng thương mại. Như đã trình bày ở trên, một ngân hàng thương mại khi được cấp phép thành lập phải vốn điều lệ theo quy định. Tuy nhiên, vốn điều lệ chỉ đủ tài trợ cho tài sản cố định như trụ sở, văn phòng, máy móc thiết bị cần thiết cho hoạt động chứ chưa đủ vốn để ngân hàng thể thực hiện các hoạt động kinh doanh như cấp tín dụng và các dịch vụ ngân hàng khác. Để vốn phục vụ cho các hoạt động này, ngân hàng phải hu động vốn từ khách hàng. Do vậy, hoạt động huy động vốn ý nghĩa rất quan trọng đối với ngân hàng cũng như đối với khách hàng.  Đối với ngân hàng thƣơng mại Hoạt động huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho ngân hàng thực hiẹn các hoạt động kinh doanh khác. Không hoạt động huy động vốn, ngân hàng thương mại sẽ không đủ nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của mình. Mặt khác, thông qua hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại thể đo lường được uy tín cũng như sự tín nhiệm của khách hàng đối với ngân hàng. Từ đó, ngân hàng thương mại biện pháp không ngừng hoàn thiện hoạt động huy động vốn để giữ vững và mở rộng quan hệ với khách hàng. thể nói hoạt động huy động vốn góp phần giải quyết “đầu vào” của ngân hàng.  Đối với khách hàng Hoạt động huy động vốn không chỉ ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng mà còn ý nghĩa quan trọng đối với khách hàng. Đối với khách hàng, hoạt động huy động vốn cung cấp cho họ một kênh tiết kiệm và đầu tư nhằm làm cho tiền của họ sinh lợi, tạo hội cho họ thể gia tăng tiêu dùng trong tương lai. Mặt khác, hoạt động huy động vốn còn cung cấp cho khách hàng một nơi an toàn để họ cấp trữ và tích lũy vốn tạm thời nhàn rỗi. Cuối cùng, hoạt động huy động vốn giúp cho khách hàng hội tiếp cận với các dịch vụ khác của ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán qua ngân hàng và dịch vụ tín dụng khi khách hàng cần vốn cho sản xuất, kinh doanh hoặc cần tiền tiêu dùng. 2.2.3 Các hình thức huy động vốn Theo nghị định 49/2000/NĐ CP ngày 12/09/2000 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM nhằm cụ thể hóa việc thi hành Luật các tổ chức tín dụng, NHTM được huy động vốn dưới các hình thức sau đây:  Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi kỳ hạn và các loại tiền gửi khác.  Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ giá khác để huy động vốn của các tổ chức, các nhân trong nước và nước ngoài khi được Thống đốc ngân hàng nhà nước chấp nhận. Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 6  Vay vốn của tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức tín dụng nước ngoài.  Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng nhà nước theo quy định của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam.  Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng nhà nước. 2.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn Nhìn chung, chúng ta nhận thấy hai nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng. Đó là: nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan.  Nhân tố khách quan: là những nhân tố bên ngoài và nằm ngoài tầm kiểm soát của ngân hàng. Đối với nhóm nhân tố này, ngân hàng cần thích ứng một cách tốt nhất với các nhân tố này nếu muốn phát triển tốt. Nó bao gồm: chính trị văn hóa, pháp luật, công nghệ và môi trường kinh tế. Chẳng han như: sự biến động của tỷ giá các đồng tiền mạnh trong nền kinh tế thế giới,…  Nhân tố chủ quan: bao gồm các nhân tố bên trong và nằm trong tầm kiểm soát của ngân hàng. Chiến lược đối với nhóm nhân tố này là cần phải xác định và phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu mà ngân hàng đang có. Nhóm nhân tố này bao gồm: giá cho các dịch vụ của ngân hàng, con người,chi nhánh, dịch vụ và quy trình. 2.3 Tỷ giá hối đoái và thị trƣờng ngoại hối 2.3.1 Thị trƣờng ngoại hối Thị trường ngoại hối là một hệ thống bao gồm: các ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương và các nhà môi giới mà thông qua đó các cá nhân, doanh nghiệp hay chính phủ mua bán ngoại tệ. 2.3.2 Tỷ giá hối đoái (hối suất)  Định nghĩa Tỷ giá hối đoái của nhiều định nghĩa khác nhau.  Tỷ giá hối đoái là một phạm trù kinh tế bắt nguồn từ nhu cầu trao đổi hàng hóa, dịch vụ phát sinh trực tiếp từ tiền tệ, quan hệ tiền tệ giữa các quốc gia.  Ngoài ra, chúng ta cũng định nghĩa: tỷ giá hối đoái là giá cả của các loại ngoại tệ một nước nhất định được thể hiện như giá cả của các loại hàng hóa và dịch vụ khác trên nước đó được biểu thị qua giá trị của đồng bản tệ. Như vậy, tỷ giá hối đoái là lượng tiền của một nước khác mà dân nước này thể nhận được khi đổi một lượng tiền tệ của chính mình. Nói một cách khác, tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này được biểu hiện bằng số lượng đơn vị tiền tệ nước khác, là hệ số quy đổi của một đồng tiền này sang đồng tiền khác được xác định bởi mối quan hệ cung cầu trên thị trường tiền tệ. Ví dụ: 1 USD = 15.913 VND Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 7 Tuy nhiên, chúng ta thể định nghĩa dễ hiểu hơn là: tỷ giá hối đoái là giá thị trường của một đồng tiền tính bằng một đồng tiền khác, là thành phần căn bản của thị trường ngoại hối. Do tỷ giá hối đoái liên quan đến hai đồng tiền nên các nhà kinh tế thường gọi là tỷ giá hối đoái song phương.  Các loại tỷ giá hối đoái  Tỷ giá chính thức: Tỷ giá chính thức là tỷ giá do Ngân hàng trung ương của mỗi nước công bố, tỷ giá này tác dụng là sở để hình thành các tỷ giá trên thị trường và là công cụ để điều hành mạnh mẽ các hoạt động của nền kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực ngoại thương.  Tỷ giá thị trƣờng: Tỷ giá thị trường là tỷ giá hình thành do cân bằng cung cầu trên thị trường hối đoái hay trên thị trường liên ngân hàng.  Tỷ giá danh nghĩa: Tỷ giá danh nghĩa là tỷ giá được sử dụng hàng ngày trong giao dịch trên thị trường ngoại hối, nó chính là giá của một đồng tiền được biểu hiện thông qua đồng tiền khác mà chưa đề cập đến tương quan sức mua hàng hóa và dịch vụ giữa chúng.  Tỷ giá thực: Tỷ giá thực là tỷ giá danh nghĩa được điều chỉnh bởi tương quan giá cả trong nước và nước ngoài. Khi tỷ giá hối đoái danh nghĩa tăng hay giảm không nhất thiết đồng nghĩa với sự gia tăng hay giảm sức cạnh tranh thương mại quốc tế. Như vậy, tỷ giá hối đoái thực là một phạm trù kinh tế đặc thù và việc phân tích tỷ giá hối đoái thực sẽ là một vấn đề được quan tâm.  Tỷ giá kinh doanh: Tỷ giá tiền mặt: là tỷ giá mua bán ngoại tệ của ngân hàng mà trong đó ngoại tệ được thực hiện dưới dạng tiền mặt. Tỷ giá chuyển khoản: là tỷ giá mua bán ngoại tệ không dùng tiền mặt mà bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng. Tỷ giá chuyển khoản luôn luôn cao hơn tỷ giá tiền mặt. Tỷ giá mở cửa: là tỷ giá giao dịch ngoại hối đầu tiên trong ngày giao dịch. Tỷ giá đóng cửa: là tỷ giá giao dịch cuối cùng trong ngày ( tỷ giá đóng cửa của ngày hôm nay không phải là tỷ giá mở của ngày mai).  Tỷ giá hối đoái hữu hiệu: đo lường giá trị bình quân của một đồng tiền nào đó so với một nhóm đồng tiền khác. Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 8 CHƢƠNG 3: TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (ABBANK) Đây là chương giới thiệu tổng quan về ABBANK và ABBANK chi nhánh Cần Thơ và tình hình hoạt động của ABBANK. Chương này giúp cho chúng ta hiểu được sơ lược về ABBANK; lịch sử thành lập, cấu tổ chức và mạng lưới của ABBANK và cũng giúp ta hiểu được sơ lược tình hình hoạt động của hội sở ABBANK và ABBANK Chi nhánh Cần Thơ. Việc này rất ích cho việc khảo sát sự ảnh hưởng của giá trị đồng đôla đến tình hình huy động vốn của ABBANK Chi nhánh Cần Thơ sau này. 3.1 Thông tin chung về ABBANK 3.1.1 Giới thiệu về ABBANK Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (gọi tắt là “ABBANK”) là một ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. ABBANK được thành lập và đăng ký hoạt động tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. ABBANK đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) cấp giấy phép hoạt động Ngân hàng số 00311/NH-GP ngày 15 tháng 4 năm 1993, hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 1997 trong thời hạn 20 năm. Theo Quyết định chấp thuận số 1333 ngày 07 tháng 09 năm 2005 của NHNN Việt Nam, ABBANK đã được phép chuyển từ ngân hàng cổ phần nông thôn thành ngan hàng thương mại cổ phần đô thị. Do đó, ABBANK được phép tiến hành đầy đủ các hoạt động ngân hàng. Bao gồm: hoạt động huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các tổ chức và các nhân khác nhau; hoạt động cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn các tổ chức và cá nhân khác nhau dựa vào tính chất và năng lực nguồn vốn của ngân hàng; tiến hành các giao dịch ngoại hối, các dịch vụhỗ trợ thương mại quốc tế, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ giá. Ngoài ra, ABBANK còn cung cấp các dịch vụ giao dịch giữa các khách hàng với nhau và các hoạt động ngân hàng khác khi NHNN cho phép. 3.1.2 ABBANK Các mốc son phát triển  Năm 1993 ABBANK được thành lập vào tháng 4 năm 1993 với vốn điều lệ 1 tỷ. Trụ sở đặt tại 138 Hùng Vương, Thị trấn An Lạc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.  Năm 2002 Để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong nền kinh tế ngày càng phát triển cũng như mong muốn ngày càng phát triển. Vào tháng 3 năm 2002, ABBANK tiến hành cải cách mạnh mẽ về cấu và nhân sự để tập trung vào chuyên ngành kinh doanh ngân hàng Thương mạingân hàng Đầu tư. Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 9  Năm 2005  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trở thành cổ đông chiến lược của ABBANK  Các cổ đông lớn khác: Tổng công ty Tài chính Dầu khí (PVFC), Tổng công ty Xuất nhập Hà Nội (GELEXIMCO).  Năm 2006  Ngày 27 tháng 10 năm 2006, khai trương ABBANK Đà Nẵng.  Ngày 07 tháng 11 năm 2006, ABBANK đã phát hành thành công 1000 tỷ trái phiếu của EVN cùng với ngân hàng Deustch Bank và quỹ đầu tư Vina Capital.  Ngày 14 và 16 tháng 11 năm 2006, khai trương ABBANK Đinh Tiên Hoàng và ABBANK Trần Khát Chân.  Ngày 06 tháng 12 năm 2006, ký hợp đồng triển khai core banking solutions với Temenos và khai trương Trung tâm thanh toán quốc tế tại Hà Nội.  Vốn điều lệ tăng từ 165 tỷ VND vào đầu năm 2006 lên 1.131 tỷ VND vào cuối năm 2006.  Năm 2007  Tháng 1 năm 2007, tạp chí Asia Money bình chọn ABBANK là nhà phát hành trái phiếu công ty bản tệ tốt nhất Châu Á.  Tháng 3 năm 2007, ABBANK ký hợp đồng liên kết chiến lược với AGRIBANK.  Tháng 4 năm 2007, ABBANK trở thành thành viên của mạng thanh toán PAYNET.  Tháng 5 năm 2007, ABBANK được Ban tổ chức Hội chợ Tài chính Ngân hàng Bảo hiểm Banking Expo 2007 trao giải thưởng Quả cầu vàng the Best Banker cho ngân hàng “ phát triển nhanh các sản phẩm dịch vụ công nghệ cao”.  Tháng 11 năm 2007, tăng vốn điều lệ lên 2.300 tỷ VND.  Tháng 12 năm 2007, ABBANK đã nâng cao số lượng điểm giao dịch lên tới 53 điểm và trên 20 tỉnh thành trong cả nước. 3.1.3 Sơ đồ tổ chức và cấu nhân sự  Sơ đồ tổ chức: hình 1 (phụ lục)  cấu nhân sự Tính đến 31 tháng 12 năm 2007, ABBANK đã 908 nhân viên. Trong đó, bộ máy điều hành gồm có: Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 10  Hội đồng quản trị Tên Chức vụ Ngày đƣợc bổ nhiệm/ miễn nhiệm Ông Vũ Văn Tiền Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 22 tháng 03 năm 2005 Ông Nguyễn Hùng Mạnh Phó chủ tịch Bổ nhiệm ngày 03 tháng 08 năm 2005 Ông Đào Văn Hưng Phó chủ tịch Bổ nhiệm ngày 03 tháng 08 năm 2005 Ông Dương Quang Thành Thành viên Bổ nhiệm ngày 03 tháng 08 năm 2005 Ông Nguyễn Xuân Sơn Thành viên Bổ nhiệm ngày 02 tháng 02 năm 2007  Ban giám đốc Tên Chức vụ Ngày đƣợc bổ nhiệm/ miễn nhiệm Ông Lưu Đức Khánh Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 19 tháng 01 năm 2007 Ông Nguyễn Công Cảnh Phó tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 12 tháng 04 năm 2002 Bà Trần Thanh Hoa Phó tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 27 tháng 02 năm 2007 Ông Phạm Quốc Thanh Phó tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 01 tháng 04 năm 2007 Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai Phó tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 01 tháng 04 năm 2007 Ông Nguyễn Hoài Anh Phó tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 01 tháng 05 năm 2007  Ban kiểm soát Tên Chức vụ Ông Hoàng Kim Thuận Trưởng ban Ông Võ Hồng Lĩnh Thành viên Ông Đào Mạnh Kháng Thành viên 3.1.4 Mạng lƣới ABBANK Mạng lưới của ngân hàng phân bổ rộng khắp trên phạm vi toàn lãnh thổ nước Việt Nam. Hiện nay, mạng lưới của ABBANK đã 54 điểm giao dịch gồm chi nhánh và phòng giao dịch phủ sóng trên 21 tỉnh thành trong cả nước. Hội sở 78 80 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại (ĐT): (84-08) 9300 797 Website: www.abbank.vn Fax: (84-08) 9300 798 Email: info@abbank.vn 3.2 ABBANK Chi nhánh Cần Thơ 3.2.1 Sơ lƣợc sự thành lập và hoạt động ABBANK Cần Thơ được thành lập vào ngày 07 tháng 03 năm 2006. Đây là chi nhánh cấp một của ABBANK tại tỉnh Cần Thơ. ABBANK Cần Thơ trụ sở đặt tại: số 02, Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Đến [...]... Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Đến Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 2  Nghiên cứu về sự tác động của giá trị đồng USD đến hoạt động huy động vốn. Khi tỷ giá USD/ VND biến động nó sẽ ảnh hưởng đến tăng (giảm) của doanh số vốn huy động được của ngân hàng như thế nào.... hoạt động của tổ chức tín dụng, trong đó chủ yếu là ngân hàng thương mại. Bao gồm các hoạt động như sau:  Hoạt động huy động vốn Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 16 CHƢƠNG 4: ẢNH HƢỞNG CỦA GIÁ TRỊ ĐỒNG ĐƠ LA MỸ ĐẾN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA ABBANK CẦN THƠ Cũng như đã nói ở trên, hoạt động. .. vì thuận lợi và thời gian phục vụ nhanh. Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 8 CHƢƠNG 3: TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (ABBANK) Đây là chương giới thiệu tổng quan về ABBANK và ABBANK chi nhánh Cần Thơ và tình hình hoạt động của ABBANK. Chương này giúp cho... và tình hình huy động vốn của ngân hàng.  Bước 4: Rút ra kết luận về sự tương quan giữa hai nhân tố là tỷ giá USD/ VND và hoạt động huy động vốn của ngân hàng. Từ đó, đưa ra một số giải pháp thể làm tăng khả tăng huy động vốn của ngân hàng. Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình. .. động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 24  Tỷ giá USD/ VND tương quan nghịch biến với tổng doanh số huy động của ABBANK Cần Thơ.  Khi tỷ giá USD/ VND tăng thì tổng doanh số huy động vốn lại giảm. Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng. . .Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 6  Vay vốn của tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức tín dụng nước ngồi.  Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng nhà nước theo quy định của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam.  Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng. .. Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 3 CHƢƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT Muốn khảo sát sự ảnh hưởng của giá trị đồng đơla Mỹ (USD) đến tình hình huy động vốn của ngân hàng thì chúng ta cần phải biết đến các vấn đề liên quan. Ở chương này sẽ cung cấp cho chúng ta các khái niệm bản về các vấn đề liên quan như: ngân hàng thương mạingân hàng thương mại cổ phần, hoạt động huy động vốn của ngân hàng. .. 259,674 Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 31 Nguồn: ABBANK Chi nhánh Cần Thơ Bảng số liệu này thống kê vốn huy động từng tháng trong thời gian từ tháng 03/2006 đến 02/2008, bao gồm VND và USD, đơn vị tính là triệu đồng. Mạng lƣới ABBANK trên toàn quốc  An Giang: ABBANK Long Xuyên... http://www.techcombank.com.vn Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Cần Thơ Trang 32 ABBANK Lê Văn Sỹ ABBANK Lê Văn Việt ABBANK Minh Khai ABBANK Nguyễn Công Trứ ABBANK Nguyễn Tri Phương ABBANK Phan Đăng Lưu ABBANK Phú Mỹ Hưng ABBANK Quang Trung ABBANK Tân Phú ABBANK Trần Hưng Đạo ABBANK... gian từ tháng 03/2006 đến hết tháng 12/2007, chúng ta thể phân tích sự ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến hoạt động huy động vốn như sau: Trước tiên, ta lập bảng số liệu về tổng doanh số huy động vốn của ABBANK Cần Thơ trong thời gian từ tháng 03/2006 đến hết tháng 12/2007. Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại . Hoạt động huy động vốn Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Cần Thơ Trang. Cần Thơ. Đến Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Cần Thơ Trang 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Cần Thơ.pdf, Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Cần Thơ.pdf, Khảo sát ảnh hưởng của giá trị đồng USD đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Cần Thơ.pdf, Lý do chọn đề tài, Tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn, Các hình thức huy động vốn Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn, Tỷ giá hối đoái hối suất, ABBANK – Các mốc son phát triển, Định hƣớng phát triển, Biến động của tỷ giá USDVND từ tháng 012007 đến hết tháng 122007, Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Biến động của hoạt động huy động vốn của ABBANK Cần Thơ, Đánh giá Giải pháp

Từ khóa liên quan