Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn niêm yết tại Công ty chứng khoán Bảo Việt.DOC

69 437 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:43

Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn niêm yết tại Công ty chứng khoán Bảo Việt Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc DânLI M U1. Tớnh cp thit ca tiTh trng chng khoỏn nc ta hot ng gn 8 nm tuy ó cú nhng thnh cụng nht nh nhng cha xng vi k vng ca cỏc nh qun lý cng nh nh u t. Th trng chng khoỏn n nay mi ch thu hỳt c 155 doanh nghip tham gia niờm yt trờn S GDCK TP H Chớ Minh v 133 doanh nghip tham gia niờm yt Trung tõm GDCK H Ni. Theo c tớnh ca UBCKNN, hin nay nc ta cú khong trờn 1000 cụng ty c phn iu kin niờm yt trờn Trung tõm GDCK TP H Chớ Minh. Nh vy, ngun cung hng húa cho th trng chng khoỏn l rt di do.Theo quy nh ca lut phỏp nc ta, cỏc doanh nghip mun niờm yt phi thụng qua mt t chc t vn c th õy l Cụng ty chng khoỏn. Vỡ vy, trong thi gian ti nhu cu v dch v t vn niờm yt s tng cao. õy l c hi cho cỏc cụng ty chng khoỏn trin khai v phỏt trin nghip v ny.Trong quỏ trỡnh thc tp ti Cụng ty chng khoỏn Bo Vit (BVSC), em nhn thy hot ng t vn niờm yt ca cụng ty cũn nhiu hn ch, úng gúp vo doanh thu ca cụng ty cha cao. Xột trong iu kin hin nay, khi nhu cu v sn phm dch v t vn niờm yt ngy cng tng, Cụng ty chng khoỏn Bo Vit cn chỳ trng phỏt trin hot ng ny. Do ú, em chn ti: Hon thin nghip v t vn niờm yt ti Cụng ty chng khoỏn Bo Vit lm chuyờn tt nghip. 2. Mc tiờu nghiờn cu ca tiNghiờn cu mt cỏch cú h thng hot ng t vn niờm yt chng khoỏn ca CTCK. Phõn tớch hot ng T vn niờm yt ca CTCK Bo Vit. T ú, Sinh viên Nguyễn Hoàng Tiến Lớp TCDN 46QN1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dânỏnh giỏ nhng kt qu ó t c, cỏc mt cũn hn ch v tỡm ra nhng nguyờn nhõn dn ti nhng hn ch trong hot ng T vn niờm yt ca cụng ty. xut h thng cỏc gii phỏp, nhm phỏt trin hot ng ny ti cụng ty.3. i tng, phm vi v phng phỏp nghiờn cu- i tng nghiờn cu: Hot ng t vn niờm yt ca Cụng ty Chng khoỏn- Phm vi nghiờn cu: Hot ng t vn niờm yt ti Cụng ty chng khoỏn Bo Vit.- Phng phỏp nghiờn cu: Phng phỏp phõn tớch nh tớnh Phng phỏp phõn tớch nh lng4. Kt cu ca tiNgoi li m u v kt lun, chuyờn c kt cu gm 3 chng:Chng 1: Nhng vn chung v hot ng t vn niờm yt ca CTCK.Chng 2: Thc trng hot ng t vn niờm yt ti Cụng ty C phn Chng khoỏn Bo Vit.Chng 3: Mt s gii phỏp nhm hon thin hot ng t vn niờm yt ti Cụng ty C phn Chng khoỏn Bo Vit.Sinh viên Nguyễn Hoàng Tiến Lớp TCDN 46QN2Chuyªn ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp Trêng §¹i Häc Kinh TÕ Qc D©nCHƯƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG VẤN NIÊM YẾT CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN1.1. Khái qt về Cơng ty Chứng khốn1.1.1. Khái niệm và phân loại Cơng ty chứng khốn (CTCK)1.1.1.1. Khái niệmThị trường chứng khốn (TTCK) là bộ phận chủ yếu của thị trường vốn và là bộ phận cấu thành của thị trường tài chính. Nó đóng vai trò là một kênh huy động và phân bổ một cách có hiệu quả những nguồn lực trong xã hội, là mơi trường đầu - kinh doanh đặc biệt, tất yếu, tạo động lực thúc đẩy q trình xã hội hóa sản xuất, tồn cầu hóa nền kinh tế xã hội. Để có thể vận hành được một thị trường thì hàng hóa đóng vai trò vơ cùng quan trọng. Đối với TTCK cũng vậy, hàng hóa của TTCK sơ cấp là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của TTCK. Tuy nhiên khơng giống với các thị trường hàng hóa thơng thường khác, hàng hóa trên TTCK là loại hàng hóa đặc biệt, đó là chứng khốn. Loại hàng hóa này khơng dễ dàng nhìn nhận đánh giá và chỉ có giá trị, khơng có giá trị sử dụng. Việc quy định chứng khốn giao dịch trên TTCK thơng qua mơi giới sẽ đảm bảo những chứng khốn được đem giao dịch là những chứng khốn thực và hợp pháp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư.Lịch sử hình thành và phát triển TTCK cho thấy TTCK phát triển ln gắn liền với các CTCK và những nhà mơi giới chun nghiệp. Theo quan điểm đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với sự phát triển chung của thị trường hiện nay được trình bày trong giáo trình TTCK của PGS.TS Nguyễn Văn Nam, PGS.TS Vương Trọng Nghĩa: Cơng ty chứng khốn là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khốn.Sinh viªn Ngun Hoµng TiÕn Líp TCDN 46QN3Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Vit Nam theo lut chng khoỏn s 70/2006/QH 11 iu 59 nờu rừ CTCK c t chc di hỡnh thc cụng ty trỏch nhim hu hn hoc cụng ty c phn theo quy nh ca lut doanh nghip. Giy phộp thnh lp do UBCK cp cng ng thi l giy chng nhn ng ký kinh doanh v c thc hin mt, mt s hoc ton b nghip v kinh doanh sau:- Mụi gii chng khoỏn.- T doanh chng khoỏn.- Bo lónh phỏt hnh chng khoỏn.- T vn u t chng khoỏn.(CTCK ch c phộp thc hin nghip v bo lónh phỏt hnh chng khoỏn khi thc hin nghip v t doanh chng khoỏn).1.1.1.2. Phõn loiDo c im mt CTCK cú th kinh doanh trờn mt lnh vc, loi hỡnh kinh doanh chng khoỏn nht nh do ú hin nay, cú quan im phõn chia CTCK thnh cỏc loi sau:- Cụng ty mụi gii chng khoỏn: l CTCK ch thc hin vic trung gian, mua bỏn chng khoỏn cho khỏch hng hng hoa hng.- Cụng ty buụn bỏn chng khoỏn khụng nhn hoa hng: l CTCK nhn chờnh lch giỏ qua mua bỏn chng khoỏn nờn h c coi l cỏc nh to lp th trng. - Cụng ty bo lónh phỏt hnh chng khoỏn: l CTCK cú lnh vc hot ng ch yu l thc hin nghip v bo lónh hng phớ hoc chờnh lch giỏ.- Cụng ty kinh doanh chng khoỏn: l CTCK ch yu thc hin nghip v t doanh, cú ngha l t b vn ra v t chu trỏch nhim v kt qu kinh doanh.- Cụng ty trỏi phiu: l CTCK chuyờn mua bỏn cỏc loi trỏi phiu.- Cụng ty chng khoỏn khụng tp trung: l cỏc CTCK hot ng ch yu trờn th trng OTC v h úng vai trũ l nh to lp th trng. Nu cụng ty cú vn ln nh nc cho phộp hot ng trờn c ba lnh vc.Sinh viên Nguyễn Hoàng Tiến Lớp TCDN 46QN4Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân1.1.2. Cỏc hot ng c bn ca CTCKLut chng khoỏn Vit Nam cú hiu lc thc hin t nm 2007 cho phộp mt cụng ty chng khoỏn thc hin 4 hot ng sau õy: mụi gii chng khoỏn, bo lónh phỏt hnh, t doanh, t vn niờm yt chng khoỏn.1.1.2.1. Nghip v mụi gii chng khoỏnMụi gii chng khoỏn l hot ng trung gian hoc i din cho mua, bỏn chng khoỏn cho khỏch hng hng hoa hng. Theo ú, CTCK i din cho khỏch hng tin hnh giao dch thụng qua c ch giao dch ti SGDCK hoc th trng OTC m chớnh khỏch hng phi t chu trỏch nhim i vi kt qu giao dch ca mỡnh. Cỏc giao dch mua bỏn c phiu, trỏi phiu, cung cp cỏc dch v ph tr cho khỏch hng nh: dch v cho vay cm c chng khoỏn, dch v ng trc tin bỏn chng khoỏn, dch v ng tin c tc, lu ký chng khoỏn . c thc hin thụng qua hot ng mụi gii. CTCK s chuyn n khỏch hng cỏc sn phm, dch v t vn u t v kt ni gia nh u t bỏn chng khoỏn vi nh u t mua chng khoỏn. V trong nhng trng hp nht nh, mụi gii s tr thnh ngi bn, ngi chia s nhng lo õu cng thng v a ra nhng li ng viờn kp thi cho nh u t, giỳp nh u t cú nhng quyt nh tnh tỏo.1.1.2.2. Nghip v t doanhT doanh l vic CTCK t tin hnh cỏc giao dch mua bỏn chng khoỏn nhm mc ớch thu li nhun cho chớnh mỡnh bng chớnh ngun vn ca cụng ty. Hot ng t doanh ca CTCK c thc hin thụng qua c ch giao dch trờn SGDCK hoc th trng OTC. Ti mt s th trng vn hnh theo c ch khp giỏ, hot ng t doanh ca CTCK c thc hin thụng qua hot ng to lp th trng. Lỳc ny CTCK úng vai trũ l nh to lp th trng, nm gi mt s lng chng khoỏn nht nh ca mt s loi chng khoỏn v thc hin mua bỏn chng khoỏn vi cỏc khỏch hng hng chờnh lch giỏ. Nghip v t doanh c tin hnh ng thi cựng vi hot ng mụi gii nờn Sinh viên Nguyễn Hoàng Tiến Lớp TCDN 46QN5Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dâncú th dn n nhiu xung t li ớch vi khỏch hng, do ú phỏp lut cỏc nc u quy nh rừ cỏc CTCK phi u tiờn lnh khỏch hng trc khi thc hin lnh t doanh ca cụng ty.1.1.2.3. Nghip v bo lónh phỏt hnhõy l mt trong nhng nghip v chớnh ca mt CTCK giỳp t chc phỏt hnh thc hin cỏc th tc trc khi cho bỏn chng khoỏn, t chc vic phõn phi chng khoỏn v giỳp bỡnh n giỏ c chng khoỏn trong giai on u sau khi phỏt hnh.Tựy theo cỏc quy nh khỏc nhau m vic bo lónh phỏt hnh thng thc hin theo mt trong cỏc phng thc sau:- Bo lónh vi cam kt chc chn: trong ú t chc bo lónh cam kt s mua ton b s chng khoỏn phỏt hnh cho dự cú phõn phi c ht chng khoỏn hay khụng.- Bo lónh vi c gng cao nht: theo ú t chc bo lónh khụng cam kt bỏn ton b s chng khoỏn m cam kt s c gng ht sc bỏn chng khoỏn ra th trng nhng nu khụng phõn phi ht s tr cho t chc phỏt hnh phn cũn li v khụng phi chu hỡnh pht no.- Bo lónh theo phng thc tt c hoc khụng: trong phng thc ny t chc phỏt hnh yờu cu t chc bo lónh bỏn mt s lng chng khoỏn nht nh, nu khụng phõn phi c ht s hy ton b t phỏt hnh.- Bo lónh theo phng thc ti thiu - ti a: theo phng thc ny, t chc phỏt hnh yờu cu t chc bo lónh c t do cho bỏn chng khoỏn n mc ti a quy nh (mc trn). Nu lng chng khoỏn bỏn c t t l thp hn mc sn thỡ ton b t phỏt hnh s b hy b.- Bo lónh theo phng thc d phũng: l vic t chc bo lónh cam kt s l ngi mua cui cựng hoc cho bỏn h s c phiu ca cỏc quyn mua khụng c thc hin.Sinh viên Nguyễn Hoàng Tiến Lớp TCDN 46QN6Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc DânQua hot ng bo lónh, cỏc CTCK thu c hoa hng bo lónh. Hoa hng ny cú th l c nh, cú th l theo quy nh riờng ca tng CTCK.1.1.2.4. Nghip v T vn u t chng khoỏnT vn u t chng khoỏn l quỏ trỡnh phõn tớch cỏc chng khoỏn tớch ly thnh kinh nghim v a ra cỏc li khuyờn cho khỏch hng. Trong hot ng t vn, CTCK cung cp thụng tin, cỏch thc u t chng khoỏn cho khỏch hng ca mỡnh. Tuy nhiờn nhng li khuyờn ú khụng phi lỳc no cng mang v li nhun m thm chớ cũn gõy ra thua l cho khỏch hng, do ú hot ng t vn ũi hi phi tuõn th mt s nguyờn tc nht nh:- Khụng m bo chc chn v giỏ tr chng khoỏn: giỏ tr chng khoỏn khụng phi l mt con s c nh, nú luụn thay i theo nhiu yu t khỏc nhau.- Luụn nhc nh khỏch hng rng nhng li t vn ca mỡnh da trờn c s phõn tớch cỏc yu t lý thuyt v din bin trong quỏ kh, cú th l khụng hon ton chớnh xỏc v khỏch hng l ngi quyt nh cui cựng trong vic s dng cỏc thụng tin t nh t vn u t, nh t vn s khụng chu trỏch nhim v nhng thit hi kinh t do li khuyờn a ra.- Khụng c d d, mi cho khỏch hng mua hay bỏn mt loi chng khoỏn no ú, nhng li t vn phi c xut phỏt t nhng c s khỏch quan l quỏ trỡnh phõn tớch tng hp mt cỏch khoa hc, logic cỏc vn nghiờn cu.Ngoi ra cụng ty chng khoỏn cũn thc hin mt s nghip v ph tr- Lu ký chng khoỏn: l vic lu gi, bo qun chng khoỏn ca khỏch hng thụng qua cỏc ti khon lu ký chng khoỏn. õy l quy nh bt buc trong giao dch chng khoỏn v khi thc hin nghip v ny CTCK s nhn c cỏc khon thu phớ lu ký chng khoỏn, phớ gi, phớ rỳt, v phớ chuyn nhng chng khoỏn.- Qun lý thu nhp khỏch hng: xut phỏt t vic lu ký chng khoỏn cho khỏch hng, CTCK s theo dừi tỡnh hỡnh thu lói, c tc ca chng khoỏn v ng Sinh viên Nguyễn Hoàng Tiến Lớp TCDN 46QN7Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dânra lm dch v thu nhn v chi tr c tc cho khỏch hng thụng qua ti khon ca khỏch hng.- Nghip v tớn dng: õy l dch v cho vay chng khoỏn khỏch hng giao dch bỏn khng (short sale) hoc cho khỏch hng vay tin khỏch hng thc hin nghip v mua ký qu (margin purchase). Cho vay ký qu l hỡnh thc cp tớn dng ca CTCK cho khỏch hng ca mỡnh h mua chng khoỏn v s dng cỏc chng khoỏn ú lm vt th chp cho khon vay ú, trng hp khỏch hng khụng tr c n thỡ CTCK s phỏt mói s chng khoỏn ó mua thu hi n.- Nghip v qun lý qu: mt s TTCK, phỏp lut cũn cho phộp CTCK c thc hin nghip v qun lý qu u t. Theo ú, CTCK c i din ca mỡnh qun lý qu v s dng vn v ti sn ca qu u t u t vo chng khoỏn. CTCK c thu phớ dch v qun lý u t.- T vn ti chớnh: Gm 2 loi hỡnh: T vn ti chớnh D ỏn: Thc hin kho sỏt, nghiờn cu phõn tớch v ỏnh giỏ tớnh kinh t ca d ỏn, ỏnh giỏ nng lc cỏc ngun ti tr tim nng, t ú xõy dng, c cu ngun vn hp lý, t hiu qu kinh t-ti chớnh cho D ỏn. T vn ti chớnh doanh nghip: T vn cho doanh nghip x lý cỏc vn khú khn, vng mc trong hot ng ti chớnh, t vn cho doanh nghip xõy dng k hoch ti chớnh trong kinh doanh, lp ỏn thu xp vn theo nhu cu doanh nghip. 1.2. Hot ng t vn niờm yt ca CTCK1.2.1. Khỏi nim hot ng t vn niờm yt ca CTCK c niờm yt trờn S giao dch chng khoỏn cỏc cụng ty phi ỏp ng c cỏc tiờu chun niờm yt ca S giao dch v phi lm th tc xin niờm yt. Cỏc th tc cho vic niờm yt thng rt nhiu (do cỏc quy nh cho vic niờm yt nm nhiu vn bn phỏp lut khỏc nhau), vỡ vy cỏc cụng ty xin Sinh viên Nguyễn Hoàng Tiến Lớp TCDN 46QN8Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dânniờm yt thng hp tỏc vi mt t chc trung gian c t vn, hng dn thc hin cỏc th tc, nhm giỳp cho vic xin niờm yt c tin hnh thun li, nhanh chúng hn.T vn v hng dn cỏc doanh nghip thc hin cỏc th tc niờm yt l ni dung ca hot ng t vn niờm yt ti cỏc CTCK. Hot ng t vn niờm yt l vic nhõn viờn t vn s dng kin thc, ú chớnh l vn cht xỏm m h ó b ra kinh doanh nhm giỳp doanh nghip a chng khoỏn ca mỡnh vo ng ký v giao dch ti th trng giao dch tp trung. (Giỏo trỡnh TTCK - i hc Kinh t quc dõn)1.2.2. Ni dung t vn niờm yt hu ht cỏc nc trờn th gii, cỏc doanh nghip mun niờm yt u phi cn n s tr giỳp t vn ca mt t chc trung gian. V c bn, hot ng t vn niờm yt cỏc nc l ging nhau, u nhm mc ớch giỳp doanh nghip tham gia th trng chng khoỏn thnh cụng. Tuy nhiờn, vi mc phỏt trin ca th trng chng khoỏn cng nh nn kinh t núi chung v quy nh phỏp lut v iu kin niờm yt mi nc khỏc nhau nờn ni dung t vn niờm yt gia cỏc nc cú s khỏc nhau. Ti Vit Nam, TTCK i vo hot ng cha lõu, s hiu bit sõu v th trng ca cỏc doanh nghip cha cú nờn hot ng t vn niờm yt hin nay bao gm nhng ni dung sau:1.2.2.1. T vn doanh nghip quyt nh tham gia niờm ytNi dung t vn chớnh ca CTCK l: T vn, h tr doanh nghip tỡm hiu nhng vn liờn quan n th trng ti chớnh, chng khoỏn v th trng chng khoỏn. T vn xõy dng l trỡnh niờm yt v xỏc nh thi im niờm yt trờn th trng chng khoỏn. T vn v li ớch khi niờm yt.1.2.2.2. T vn xõy dng h s xin phộp niờm ytSinh viên Nguyễn Hoàng Tiến Lớp TCDN 46QN9Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc DânT vn chớnh sỏch v iu chnh trng thỏi doanh nghipNi dung t vn chớnh ca CTCK l: iu chnh trng thỏi doanh nghip phự hp vi cỏc tiờu chun quy nh ca phỏp lut v chng khoỏn v th trng chng khoỏn (tc l giỳp doanh nghip ỏp ng c cỏc tiờu chun niờm yt ca UBCKNN) T vn doanh nghip ỏnh giỏ hot ng kinh doanh v chin lc kinh doanh.Kt qu ca giai on ny l doanh nghip iu kin v mt phỏp lý tham gia niờm yt trờn th trng chng khoỏn theo ỳng cỏc quy nh ca phỏp lut v chng khoỏn v TTCK. Xõy dng Bn cỏo bchCTCK s tp hp v phõn tớch cỏc thụng tin quan trng ca doanh nghip nh: Tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh, hot ng ti chớnh ca doanh nghip trong cỏc nm liờn tc gn nht; Chin lc phỏt trin kinh doanh ngn hn v di hn; C ch qun tr; Chớnh sỏch i vi ngi lao ng; Chớnh sỏch c tc, k hoch li nhun v c tc; K hoch s dng s tin thu c t t phỏt hnh ; t ú CTCK s giỳp cỏc doanh nghip xõy dng Bn cỏo bch theo ỳng quy nh ca UBCKNN. Xõy dng v iu chnh Bn iu lCTCK t vn, giỳp doanh nghip xõy dng v iu chnh bn iu l phự hp vi Lut doanh nghip, vi mụ hỡnh t chc qun lý ca doanh nghip v phự hp vi cỏc quy nh phỏp lut v chng khoỏn v th trng chng khoỏn. Xem xột v hon thin Bỏo cỏo ti chớnhCTCK t vn, giỳp doanh nghip r soỏt ton b cỏc ni dung trong Bỏo cỏo ti chớnh (Vn kim toỏn v cỏc tn ng v ti chớnh); hon thin v Sinh viên Nguyễn Hoàng Tiến Lớp TCDN 46QN10[...]... đơn vị vấn niêm yết đang ngày một tăng mạnh. Trong ng lai BVSC sẽ tiếp tục phấn đấu để giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường trong mảng hoạt động vấn niêm yết. 2.2.2.2. Doanh thu từ hoạt động vấn niêm yết của BVSC.Doanh thu của BVSC từ dịch vụ vấn niêm yết chính là mức phí mà cơng ty niêm yết trả cho Công ty khi thanh lý hợp đồng vấn. Hoạt động vấn niêm yết là hoạt động vấn đơn... của công ty chưa cao. Xét trong điều kiện hiện nay, khi nhu cầu về sản phẩm dịch vụ vấn niêm yết ngày càng tăng, Cơng ty chứng khốn Bảo Việt cần chú trọng phát triển hoạt động này. Do đó, em chọn đề tài: “Hồn thiện nghiệp vụ vấn niêm yết tại Cơng ty chứng khốn Bảo Việt” làm chuyên đề tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tàiNghiên cứu một cách có hệ thống hoạt động vấn niêm yết chứng. .. nước ta, các doanh nghiệp muốn niêm yết phải thông qua một tổ chức vấn – cụ thể ở đây là Cơng ty chứng khốn. Vì vậy, trong thời gian tới nhu cầu về dịch vụ vấn niêm yết sẽ tăng cao. Đây là cơ hội cho các cơng ty chứng khốn triển khai và phát triển nghiệp vụ này.Trong quá trình thực tập tại Cơng ty chứng khốn Bảo Việt (BVSC), em nhận thấy hoạt động vấn niêm yết của công ty cịn nhiều hạn... Luật Chứng khoán 2006: một doanh nghiệp muốn lên niêm yết đều phi có sự trợ giúp vấn từ một CTCK. Với khả năng cung cấp trọn gói các nghiệp vụ vấn bao gồm cổ phần hố, tài chính và phát hành chứng khốn, niêm yết kết hợp với kinh nghiệm triển khai thành công nhiều hợp đồng vấn lớn tại Việt Nam, BVSC đã được nhiều khách hàng tin ng lựa chọn vấn. BVSC là đơn vị vấnbảo lãnh cho... thuận lợi để phát triển nghiệp vụ vấn niêm yết hơn nữa trong ng lai. Tuy nhiên, điều kiện này chỉ thực sự phát huy tác dụng khi các hoạt động này có sự gắn kết chặt chẽ với nhau tạo thành một hệ thống dịch vụ hoàn chỉnh, đồng bộ.2.2.3. Một ví dụ BVSC đã thực hiện vấn niêm yết thành công BVSC đã thực hiện vấn niêm yết thành công cho Công ty cổ phần Cty CP Đầu và Xây dựng COTEC (Coteccons)... bỡ ngỡ, các nhân viên vấn khơng chỉ dừng lại ở việc hồn tất thủ tục niêm yết cho doanh nghiệp mà còn vấn về lợi ích khi niêm yết cho doanh nghiệp. Hơn nữa, vì đã có quan hệ với CTCK, doanh nghiệp sẽ được hưởng mức phí ưu đãi khi thuê các dịch vụ hỗ trợ sau niêm yết như: vấn công bố thông tin, vấn phát hành.1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động vấn niêm yết của CTCK1.3.1. Các... dung vấn hoàn chỉnh mà BVSC cung cấp cho khách hàng bao gồm:• vấn chính sách và điều chỉnh trạng thái doanh nghiệp (Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu những vấn đề liên quan đến thị trường tài chính, chứng khốn và thị trường chứng khoán; vấn điều chỉnh trạng thái doanh nghiệp phù hợp với các tiêu chuẩn quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; vấn doanh nghiệp. .. khốn ra cơng chúng, doanh nghiệp niêm yết có thể tìm đến BVSC nhờ vấnbảo lãnh phát hành cổ phiếu. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ vấn niêm yết của BVSC có thể hưởng nhiều lợi ích về mức phí, thời gian do BVSC đã am hiểu khá rõ về doanh nghiệp khi thực hiện vấn niêm yết trước đây. Như vậy, hệ thống các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vấn niêm yết là khá đầy đủ. Đây... doanh nghiệp thì việc tăng hàng hoá trên thị trường chứng khoán gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, khách hàng sử dụng dịch vụ vấn niêm yết của CTCK lại là các doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết vì vậy, khi các doanh nghiệp còn ngại với việc tham gia thị trường chứng khốn thì các CTCK dù cố gắng cũng khó tìm được khách hàng cho nghiệp vụ vấn của mình. Tóm lại, sự phát triển của nghiệp vụ vấn niêm. .. đó, trưởng phịng vấn của BVSC đã hẹn gặp Ban giám đốc của Công ty đầu và xây dựng Cotec để giới thiệu về dịch vụvấn niêm yết của BVSC cũng như tìm hiểu nguyện vọng, mục đích của doanh nghiệp khi lên niêm yết để đưa ra những lời khuyên đích đáng.Bước 2: Sau khi nhận được sự đồng ý sử dụng dịch vụ vấn niêm yết của BVSC từ phía đầu và xây dựng Cotec, các nhân viên vấn đã đến làm . 1NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN NIÊM YẾT CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN1.1. Khái qt về Cơng ty Chứng khốn1.1.1. Khái niệm và phân loại Cơng ty chứng khốn. mơi giới sẽ đảm bảo những chứng khốn được đem giao dịch là những chứng khốn thực và hợp pháp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư. Lịch sử hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn niêm yết tại Công ty chứng khoán Bảo Việt.DOC, Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn niêm yết tại Công ty chứng khoán Bảo Việt.DOC, Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn niêm yết tại Công ty chứng khoán Bảo Việt.DOC, Tính cấp thiết của đề tài Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, Khái niệm, Nghiệp vụ mơi giới chứng khốn Nghiệp vụ tự doanh Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, Tư vấn để doanh nghiệp quyết định tham gia niêm yết Tư vấn xây dựng hồ sơ xin phép niêm yết, Tư vấn sau khi lập hồ sơ xin phép niêm yết, Đối với doanh nghiệp niêm yết, Nhân tố nhân sự Nhân tố công nghệ, Chiến lược khách hàng của cơng ty Chính sách của nhà nước Khung pháp lý, Cạnh tranh Doanh nghiệp, Công chúng đầu tư, Thị phần của BVSC, Một ví dụ BVSC đã thực hiện tư vấn niêm yết thành cơng, 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẮM HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ