Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm.doc

66 436 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:41

Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm Lời nói đầuTrong điều kiện toàn cầu hoá, quốc tế hoá nền kinh tế thế giới diễn ra ngày càng mạnh mẽ, mỗi quốc gia cần phải tích cực và chủ động tham gia để đạt đựơc vị trí thuận lợi trong sự phân công lao động quốc tế và trao đổi thơng mại quốc tế. Điều đó có nghĩa là mỗi quốc gia cần phải phát triển mạnh mẽ lĩnh vực kinh tế đối ngoại.Đối với nớc ta phát triển kinh tế đối ngoại là một tất yếu khách quan nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng đất nớc theo định hớng XHCN. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, chúng ta vẫn đang trong qúa trình tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc. Chỉ có thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại chúng ta mới tạo đựơc nguồn ngoại tệ cần thiết để phục vụ nhập khẩu kỹ thuật hiện đại, công nghệ thiết bị, đồng thời phát huy tiềm năng của đất nớc, tận dụng nguồn vốn và công nghệ nớc ngoài để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc, rút ngắn khoảng cách tụt hậu và đ-a nền kinh tế đất nớc từng bớc hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.Nh một mắt xích không thể thiếu đợc trong hoạt động kinh tế đối ngoại, hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng ngày càng có vị trí và vai trò quan trong, nó đợc xem là công cụ, là cầu nối trong quan hệ kinh tế đối ngoại, quan hệ kinh tế và thơng mại giữa các nớc trên thế giới.Hoạt động thanh toán quốc tế là một trong những mặt hoạt động quan trọng của Ngân hàng, nó có liên quan đến nhiều mặt hoạt động khác của Ngân hàng.Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm mới tham gia hoạt động thanh toán nh-ng đã đạt đợc một số thành quả nhất định. Tuy nhiên, hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm với quy mô nhỏ và còn gặp nhiều khó khăn. Việc tìm ra giải pháp để phát triển là hết sức cần thiết và cấp bách, nó không những tạo điều kiện cho phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh tế đối ngoại, góp phần vào việc thực hiện đờng lối đổi mới của Đảng và Nhà nớc mà còn là một tất yếu quan trọng quyết định sự tồn tạiphát triển của Ngân hàng trong cơ chế thị trờng, giúp cho Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm sớm hội nhập với hệ thồng Ngân hàng trong nớc và thế giới.Thanh toán quốc tế thực sự là phức tập và còn nhiều tồn tại trong cơ chế nghiệp vụ cũng nh trong công tác tổ chức và thực hiện. Chính vì vậy, chúng ta cần phải quan tâm nghiên cứu, tìm ra biện pháp khắc phục. Xuất phát từ những vấn đề trên, em đã nghiên cứu đề tài: Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm.Bố cục của chuyên đề gồm có ba chơng:Chơng I: Những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế của Ngân hàng thơng mại.Chơng II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm.Chơng III: Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm.Do còn có những hạn chế về kiến thức chuyên môn và thời gian thực tập nên đề tài không thể không có những hạn chế thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự giúp đỡ của thầy cô để đề tài đợc hoàn thiện hơn. Hà Nội tháng 9 năm 2003 Sinh viên Hoàng Đức Vinh.23Chơng I: Những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế của Ngân hàng thơng mại.I- Sự cần thiết của hoạt động thanh toán quốc tế qua Ngân hàng.1. Khái niệm về thanh toán quốc tế. Thanh toán quốc tế là việc chi trả các nghiệp vụ và yêu cầu về tiền tệ, phát sinh từ các quan hệ kinh tế, thơng mại, tài chính, tín dụng giữa các tổ chức tài chính quốc tế, giữa các hãng, các cá nhân của các quốc gia khác nhau để kết thúc một chu trình hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại bằng các hình thức chuyển tiền hay bù trừ trên các tài khoản tại Ngân hàng.2. Sự cần thiết của thanh toán quốc tế qua Ngân hàng thơng mại.Khi đề cập đến hoạt động ngoại thơng là đề cập đến quan hệ buôn bán trao đổi hàng hoá giữa các nớc. Về cơ bản thanh toán quốc tế phát sinh dựa trên cơ sở hoạt động ngoại thơng. Thanh toán quốc tế là khâu cuối cùng của một quá trình sản xuất và lu thông hàng hoá. Vì vậy, nếu công tác thanh toán quốc tế đ-ợc tổ chức tốt thì giá trị của hàng hoá xuất khẩu mới đợc thực hiện, góp phần thúc đẩy ngoại thơng phát triển. Thanh toán quốc tế trở thành một yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh tế đối ngoại.Nhng trong hoạt động mua bán luôn gắn liền với lợi ích của các bên tham gia. Công tác thanh toán trong nội địa từng nớc đã khó khăn phức tạp nhng thanh toán quốc tế càng khó khăn phức tạp hơn nhiều (các bên tham gia hợp đồng khác nhau ở nhiều lĩnh vực: Chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, ). Trong mối quan hệ này mỗi bên tham gia ngoài việc chấp hành luật pháp trong nớc còn phải tuân thủ các hiệp định, hiệp ớc cũng nh các tập quán thơng mại khác. Trong mua bán quyền lợi của các bên tham gia thờng mâu thuẫn với nhau, bên nào cũng muốn dành về mình phần thuận lợi hơn. Để giải quyết mâu thuẫn 4này cần có sự tham gia của Ngân hàng, lúc này Ngân hàng đóng vai trò trung gian, tạo sự tin tởng, thuận lợi cho cả hai bên.Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng thơng mại hiện đại đã góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán quốc tế giữa các nớc diễn ra nhanh chóng, thuận lợi chính xác và đảm bảo đợc quyền lợi của các bên tham gia thanh toán quốc tế. Ngân hàng là một tổ chúc trung gian tài chính, có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, đồng thời Ngân hàng có mạng lới và quan hệ đại lý với các Ngân hàng khác rất rộng. Ngoài ra, Ngân hàng là tổ chức tiếp cận và ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến bậc nhất nên có thể sử dụng vào các hoạt dộng thanh toán một cách nhanh chóng, chính xác. Chính những điều trên mà hầu hết mọi hoạt động thanh toán quốc tế đều diễn ra cần có sự tham gia của các Ngân hàng.3.Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng.- Đối với nền kinh tế mà đặc biệt là đối với hoạt động kinh tế đối ngoại:Thanh toán quốc tế có vị trí quan trọng đặc biệt trong hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và trong hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi mỗi quốc gia đều đặt kinh tế đối ngoại lên vị trí hàng đầu, coi hoạt động kinh tế đối ngoại là con đờng tất yếu trong chiến lợc phát triển kinh tế của mình.Thanh toán quốc tế là khâu quan trọng trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân thuộc các quốc gia khác nhau. Nếu không có hoạt động thanh toán quốc tế thì không có hoạt động kinh tế đối ngoại.Thanh toán quốc tế là chiếc cầu nối liền giữa các quốc gia quan hệ kinh tế đối ngoại. Khi thiết lập mối quan hệ kinh tế đối ngoại, quan hệ thơng mại với các nớc thì điều kiện quan trọng không thể thiếu đựơc là phải thiết lập quan hệ thanh toán quốc tế.Thanh toan quốc tế thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển, nếu việc tổ chức thanh toán quốc tế đợc tiến hành nhanh chóng, an toàn chính xác 5sẽ làm cho các nhà sản xuất kinh doanh sẽ yên tâm và đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của mình, nhờ đó thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển, đặc biệt là hoạt động ngoại thơng.Thanh toán quốc tế hạn chế rủi ro trong qúa trình thực hiện hợp đồng kinh tế đối ngoại: Trong hoạt động kinh tế đối ngoại, do vị trí địa lý của bạn hàng cách xa nhau làm hạn chế việc tìm hiểu khả năng tài chính, khả năng thanh toán của ngời mua, của con nợ, đồng thời trong điều kiện tiền tệ thờng xuyên biến động, khả năng thanh toán của con nợ là rất bấp bênh, hơn nữa trong cơ chế thị trờng tình trạng lừa đảo ngày càng nhiều vì vậy rủi trong việc thực hiện hợp đồng kinh tế đối ngoại ngày càng lớn. Nếu tổ chức tốt hoạt động thanh toán quốc tế sẽ giúp cho các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu hạn chế đợc rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhờ đó thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển.- Đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng: Việc hoàn thiện để phát triển hoạt động thanh toán quốc tế có một ý nghĩa hết sức thiết thực, hoạt động thanh toán quốc tế là một dịch vụ thuần tuý làm tăng khả năng cạnh tranh của Ngân hàng, nó bổ sung và hỗ trợ cho các hoạt động khác của Ngân hàng.Hoạt động thanh toán quốc tế giúp cho Ngân hàng thu hút thêm nhiều khách hàng, trên cơ sở đó Ngân hàng tăng đợc quy mô hoạt động của mình, giúp cho Ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó tạo đợc niền tin cho khách hàng và nâng cao uy tín của mình. Từ đó mà có thể khai thác đợc nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng nớc ngoài về nguồn vốn trên thị trờng tài chính quốc tế để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.Hoạt động thanh toán quốc tế giúp cho Ngân hàng phát triển đợc nghiệp vụ bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ và các dịch vụ khác. Nếu hoạt động thanh toán quốc tế đợc đẩy mạnh thì sẽ đẩy mạnh đợc hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu cũng nh tăng cờng đợc nguồn vốn huy động do tạm thời quản lý đợc nguồn vốn nhàn rỗi của các doanh nghiệp có quan hệ thanh toán quốc tế qua Ngân hàng.6Hoạt động thanh toán quốc tế giúp cho Ngân hàng tăng thu nhập và tăng c-ờng khả năng cạnh tranh của Ngân hàng trong cơ chế thị trờng, đồng thời nó giúp cho hoạt động Ngân hàng vợt ra khỏi phạm vi quốc gia và hoà nhập với hệ thống Ngân hàng thế giới.II- Các phơng thức thanh toán quốc tế.Phơng thức chuyển tiền. Phơng thức chuyển tiền là phơng thức mà trong đó khách hàng (ngời trả tiền) yêu cầu Ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho một ngời khác (ngời hởng lợi) ở một địa điểm nhất định bằng phơng thức chuyển tiền do khách hàng yêu cầu.Phơng thức này có thể mô tả khái quát theo sơ đồ sau: (1) (3) (2) (1). Ngời chuyển tiền yêu cầu Ngân hàng nớc mình chuyển một số tiền nhất định cho ngời đợc hởng ở nớc ngoài.(2). Ngân hàng phục vụ ngời chuyển tiền nhận thực hiện yêu cầu của ngời chuyển tiền, làm thủ tục chuyển tiền ra nứơc ngoài.(3). Ngân hàng nớc ngoài nhận đựơc chuyển tiền sau khi đã nhận tiền chuyển đến, thực hiện trả tiền cho ngời nhận.Thanh toán chuyển tiền bao gồm các loại:7Người chuyển tiềnNgười nhận chuyển tiềnNgân hàng nước nhận chuyển tiềnNgân hàng nước người chuyển tiền- Chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer T/T).Chuyển tiền bằng điện tốc độ nhanh, nhng chi phí cao. Ngày nay khi tham gia mạng SWITF thì hầu hết chuyển tiền đợc thực hiện trên mạng SWITF.- Chuyển tiền bằng th (Mail Transfer M/T).Chuyển tiền bằng th chi phí thấp hơn chuyển tiền bằng điện, song tốc độ lại chậm hơn. Chuyển tiền bằng điện thì ngời chuyển tiền không bị động vốn lâu ngày, nhng tỷ giá ngoại tệ áp dụng trong điện hối cao hơn tỷ giá ngoại tệ trong th hối.Chuyển tiền là một phơng thức thanh toán trực tiếp giữa hai bên. Phơng thức này rất đơn giản, ở đây Ngân hàng chỉ là ngời trung gian thực hiện việc thanh toán theo uỷ nhiệm hởng hoa hồng, không bị ràng buộc gì về tránh nhiệm. Khi áp dụng phơng thức này thì giữa hai bên mua bán phải có tín nhiệm rất cao, việc thanh toán phụ thuộc vào thiện chí của ngời mua. Vì vậy chuyển tiền ít đợc sử dụng trong thánh toán hàng hoá ngoại thơng mà thờng đợc sử dụng trong quan hệ trả nợ, tiền đặt cọc, tiền ứng trớc, trả tiền thừa, thanh toán những khoản chi phí phi mậu dịch hay tiền bồi thờng.Phơng thức ghi sổ (Open account). Là phơng thức thanh toán mà ngời bán mở một tài khoản (hoặc một quyển sổ) để ghi nợ ngời mua sau khi ngời bán đã hoàn thành giao hàng hoá hay dịch vụ, đến từng định kỳ (tháng, quý, nửa năm) ngời mua trả tiền cho ngời bán.Đặc điểm của phơng thức này là một phơng thức thanh toán không có sự tham gia của Ngân hàng với chức năng là ngời mở tài khoản và thực thi thanh toán. Chỉ mở tài khoản đặc biệt, không mở tài khoản song biên. Nếu ngời mua mở tài khoản để ghi thì tài khoản ấy chỉtài khoản theo dõi, không có giá trị quyết toán giữa hai bên, chỉ có hai bên tham gia thanh toán: ngời bán và ngời mua. Trình tự tiến hành:(1). Giao hàng hoặc dịch vụ cùng với gửi chứng từ hàng hoá.(2). Báo nợ trực tiếp.8(3). Ngời mua dùng phơng thức chuyển tiền để trả tiền khi đến định kỳ thanh toán. (3) (3) (3) (2) (1) Phơng thức này thờng đợc dùng cho thanh toán nội địa, hai bên mua bán phải thực sự tin cậy lẫn nhau. Dùng cho thanh toán tiền gửi bán hàng ở nớc ngoài, hay dùng trong thanh toán phi mậu dịch nh: tiền cớc phí vận tải, tiền phí bảo hiểm, tiền hoa hồng trong nghiệp vụ môi giới, uỷ thác, tiền lãi cho vay và đầu t. Dùng cho phơng thức hàng đổi hàng, nhiều lần thờng xuyên trong một thời kỳ nhất định. Phơng thức này chỉ có lợi cho ngời mua.Phơng thức thanh toán nhờ thu( Collection of payment). Phơng thức thanh toán nhờ thu là một phơng thức thanh toán quốc tế trong đó ngời xuất khẩu (ngời bán) sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, hoặc cung ứng dịch vụ cho ngời nhập khẩu (ngời mua), uỷ thác cho Ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền ở ngời nhập khẩu nớc ngoài, trên cơ sở hối phiếu do ngời xuất khẩu ký phát.Trong thanh toán quốc tế, khi sử dụng phơng thức này các nớc thờng vận dụng Bản quy tắc thông nhất về nhờ thu chứng từ thơng mại ICC 522 do phòng thơng mại quốc tế Paris ban hành, bản sửa đổi năm 1995.* Quy trình thanh toán uỷ thác thu: Khi việc chi trả đợc tiến hành theo phơng thức uỷ thác thu, thì có thể mô tả khái quát quy trình đó nh sau:9Ngân hàng bên bánNgân hàng bên muaNgười bánNgười mua(1). Căn cứ vào hợp đông mua bán ngoại thơng, ngời xuất khẩu tiến hành gửi hàng cho ngời nhập.(2). Ngay sau khi đã gửi hàng ra nớc ngoài, ngời xuất khẩu lập bộ chứng từ, phát hành hối phiếu và gửi cho Ngân hàng phục vụ mình để nhờ Ngân hàng thu hộ tiền.(3). Nhận đựơc bộ chứng từ hàng hoá, hối phiếu do ngời xuất khẩu gửi tới, Ngân hàng xuất khẩu tiến hành kiểm tra chứng từ và lập th uỷ nhiệm, rồi gửi các chứng từ ấy cho Ngân hàng nớc ngời nhập khẩu.(4). Nhận đợc các chứng từ từ Ngân hàng xuất khẩu, Ngân hàng nhập khẩu phải kiểm tra những nội dung trên các chứng từ đó, rồi thông báo cho ngời nhập khẩu biết.(5). Sau khi đựơc thông báo về bộ chứng từ do ngời xuất khẩu gửi tới. Nếu nhất trí, thì ngời nhập khẩu phải chấp nhận trả tiền hối phiếu hoặc trả tiền ngay bộ chứng từ đó.(6). Sau khi đã đợc ngời nhập khẩu trả tiền, Ngân hàng nhập khẩu làm thủ tục chuyển trả số tiền ấy cho ngời xuất khẩu thông qua Ngân hàng xuất khẩu.(7). Khi đã nhận đợc tiền do Ngân hàng nhập khẩu chuyển tiền đến, Ngân hàng xuất khẩu trả số tiền đó cho ngời xuất khẩu. (1) (2) (7) (4) (5) (3) (6)10Người xuất khẩuNgười nhập khẩuNgân hàng nước xuất khẩuNgân hàng nước nhập khẩu[...]... thanh toán quốc tế của Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm với quy mô nhỏ và còn gặp nhiều khó khăn. Việc tìm ra giải pháp để phát triển là hết sức cần thiết và cấp bách, nó không những tạo điều kiện cho phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, Chơng II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm.I- Khái quát chung về chi nhánh Ngân Hàng Công thơng Hoàn Kiếm.1.... hởng đến hoạt động thanh toán quốc của Ngân hàng thơng mại.1. Nhân tố chủ quan.Một trong những nhân tố để phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của một Ngân hàng thơng mại là đối với bản thân Ngân hàng phải có tiềm lực, phải có khả năng để phát triển hoạt động thanh toán quốc tế. Chất lợng thanh toán quốc tế phụ thuộc vào trình độ, khả năng xử lý công việc của cán bộ thanh toán, phụ thuộc vào trang... mọi hoạt động sản xuất sản xuất kinh doanh thì khách hàng là một yếu tố cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong cơ chế thị trờng khách hàng là thợng đế. Khách hàng quyết định khối lợng và qui mô hoạt động của Ngân hàng đó.Đối với Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm là một Ngân Hàng tham gia hoạt động thanh toán quốc tế mà số lợng khách hàng có quan hệ thanh toán quốc tế qua Ngân hàng còn ít, qui mô hoạt động. .. của đất nớc tạo bớc phát triển về hoạt động kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, khuyến khích vốn đầu t nớc ngoài, cải tổ lại hệ thống Ngân hàng .v.v từ đó thúc đẩy hoạt động thanh toán quốc tế phát triển. Bên cạnh đấy hệ thống thanh toán của hệ thông Ngân hàng, quy trình các nghiệp vụ thanh toán cần phải đợc hoàn thiện để thúc đẩy hoạt động thanh toán quốc tế đợc nhanh chóng hơn,... mọi hoạt động thanh toán quốc tế đều diễn ra cần có sự tham gia của các Ngân hàng. 3.Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng. - Đối với nền kinh tế mà đặc biệt là đối với hoạt động kinh tế đối ngoại: Thanh toán quốc tế có vị trí quan trọng đặc biệt trong hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và trong hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi mỗi quốc. .. công thơng Hoàn Kiếm đợc nâng cấp lên phòng vào năm 1996, nhng lúc này Ngân hàng vẫn chỉNgân hàng loại hai. Đến năm 1997 thì lúc này Ngân hàng mới trở thành Ngân hàng loại một, mặc dù thế hoạt động thanh toán quốc tế đối với Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm vẫn còn mới mẻ và gặp nhiều khó khăn. Cuối năm 1998 và các năm tiếp theo thì hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm... đặt kinh tế đối ngoại lên vị trí hàng đầu, coi hoạt động kinh tế đối ngoại là con đờng tất yếu trong chi n lợc phát triển kinh tế của mình. Thanh toán quốc tế là khâu quan trọng trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân thuộc các quốc gia khác nhau. Nếu không có hoạt động thanh toán quốc tế thì không có hoạt động kinh tế đối ngoại. Thanh toán quốc tếchi c cầu... là công cụ, là cầu nối trong quan hệ kinh tế đối ngoại, quan hệ kinh tế và thơng mại giữa các nớc trên thế giới. Hoạt động thanh toán quốc tế là một trong những mặt hoạt động quan trọng của Ngân hàng, nó có liên quan đến nhiều mặt hoạt động khác của Ngân hàng. Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm mới tham gia hoạt động thanh toán nh-ng đà đạt đợc một số thành quả nhất định. Tuy nhiên, hoạt động thanh toán. .. tồn tại trong vòn xoáy của các qui luật thị trờng và qui luật xà hội Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm đà phải tự đổi mới để đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trờng. Mặt khác, hiện nay mọi hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm vẫn còn phải chịu sự phụ thuộc, kiểm soát của Ngân hàng công thơng Việt Nam. Chính vì vậy, hoàn thiện để phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại. .. vụ ngân hàng, phát triển các hình thức cho vay nội tệ, ngo¹i 20 Chơng III: giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm.I- Định hớng phát triển về hoạt động thanh toán quốc tế của Chi nhánh. Năm 2003 mở ra cho Việt Nam mét triĨn väng kinh tÕ tèt ®Đp, cha bao giờ kinh tế Việt Nam đứng trớc những cơ hội to lớn, tiếp cận đợc nhiều thị trờng nh vậy. . động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm. Chơng III: Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng công. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng công thơng Hoàn Kiếm. I- Khái quát chung về chi nhánh Ngân Hàng Công thơng Hoàn Kiếm. 1. Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm.doc, Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm.doc, Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm.doc, Sự cần thiết của thanh toán quốc tế qua Ngân hàng thơng mại., Nhân tố chủ quan. Nhân tố khách quan., Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh mấy năm gần đây., Sự ra đời và phát triển., Khối lợng thanh toán quốc tế ở Ngân hàng trong thời gian qua. Kết quả đạt đợc., Hạn chế và nguyên nhân., Hiện đại hoá công nghệ thanh toán của Ngân hàng., Tăng cờng huy động vốn ngoại tệ. Giải pháp thu hút khách hàng ., T vấn cho khách hàng trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế., Đẩy mạnh hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu., Đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán quốc tế., Kiến nghị. 1. Đối với Ngân hàng công thơng Việt Nam.