Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường thpt Nguyễn Huệ

52 759 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2015, 09:59

    Câu 2:  !"#$%#&'( %)&#)&'*+,( -$ /01-$23-/!4-$ 5-$01-$23-/6+,72  - -8$)89-:;-$<)7==8%:-$:>?)6@+ A#B(>7)@% =  C Câu 3: ?#D B0)??6)6E?6FG@-6@$E6F$?6?% %E6F+H1I-J-$&I2()01I-J-$ &#K)L/% CM M M Câu 4:  B-$23-1?))6HKN ()!) -#3 /KGOP,-Q-  R!4-$C8( -$ /SK%#3-LTU-$K)(>V C   Câu 5:  LWH%U#X8 T-:Y)Z-$[8\'%%%?%%LT 7)- 7)% HH H \'HH Câu 6:  =$)88UEK-9--$23-16FB:]-$<)7^#:-$:>J)=8 %$?6( -$?--K-$$)8$+_-$J 7)% M`aM6bbM6 MM6MM6 =c=c cc cCc cc ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa, khi hết 300ml hoặc 700ml thì đều thu được a gam kết tủa.Giá trị của a và m lần lượt là: Câu 7: Hỗn hợp khí A gồm Cl2 và O2. Cho A phản ứng vừa hết với 1 hỗn hợp gồm 4,8 gam Mg và 8,1 gam Al thu được 37,05 gam hỗn hợp các muối clorua và các oxit của 2 kim loại. Thành phần % theo khối lượng của các khí trong A là >> Truy cập http://khoaluan.net/forums/98 để tải đề thi thử, đáp án tất cả các môn hoàn toàn miễn phí << 1/27 >> Truy cập http://khoaluan.net/forums/98 để tải đề thi thử, đáp án tất cả các môn hoàn toàn miễn phí << 2/27 $H6 %EH6F ?)H6 Câu 10: Hd&TB# -' #e$#I8:9-f- &#K)E,<(B#Y)I#F $g\'g\'ggg\'ggg\'g$g$g\'ggg\'g\'g$g\'ggg Câu 11: h1B2 - -Z-$[8==8 %8U)- %)J==8 %8U)- %L_-$- K8U%#3-LT_#8"=8 %LW68$)86+A#B(>7)8%  C  Câu 12Z-$[8C=+,SL1#7)0 ^#%+h1B2 - -9-:;-$<)7i%W6ELF6==8 %6+A#B(>7)i%    Câu 13: ,72 8U%-$'-)-'*8"S=$)8%)MA%2MA%2jC$)8 A%2Mi)%jA%2j$)8i)%j&8 %i)%M%)28 %%)+,S%D&2%   R=  Câu 14: k2BeKLI-l-$)8$#)I--$72 ( -$:-$:>?)6--K-$% !m ( '#-#-2% () n2%)&')*-!U( '#-!m &'-%% o *-!U!m ( '#-'2%% () Câu 8: Cho 300ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 xM thu được 8,55 gam kết tủa. Thêm tiếp 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào hỗn hợp phản ứng thì lượng kết tủa thu được là 18,8475 gam. Giá trị của X là A: 0,1 B: 0,12 C: 0,06 D: 0,09 Câu 9: Cho một miếng Fe vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng, bọt khí H2 sẽ bay nhanh hơn nếu ta thêm vào: Câu 15: Chất hữu cơ A chỉ chứa C,H,O có CTPT trùng CTĐGN.Cho 2,76 gam A tác dụng với 1 lượng vừa đủ NaOH,chưng khô thì phần bay hơi chỉ có H2O phần chất rắn khan chứa 2 muối có khối lượng 4,44 gam.Đốt cháy hoàn toàn 2 muối này được 3,18 gam Na2CO3 2,464 lít CO2(đktc) và 0,9 gam H2O.Nếu đốt cháy 2,76 gam A thì khối lượng H2O thu được là A: 1,08 B: 1,2 C: 0,36 D: 0,9 Câu 16: Trong một bình kín 0.35 mol C2H2 ; 0.65 mol H2 và một ít bột Ni Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí X có tỷ khối so với H2 bằng 8 Sục X vào dd AgNO3 dư trong NH3 đến pư bM6666b6MM6 66bbM666MM6 bM66M6M6p6MM6 6MM6bM6666b Câu 18: @U%-$$:-$!UK%q-\'+hN% #!Q8L_-$%8)25#%-$$!)-9KN-$.8%-$$(3- %-$::-$:> Ar#GGG%4-$01 !4-$J-$^#B !4-$s!#NJ%#3-LD$#)t-$%GbGbGuEMF GbEGFubGuEMFGbGbG GbGbGuEMF Câu 20: 6&#K)8 $)8)- %-J Z- 2$[8)&#)! &2%#-^ )- % :+#)v%89-!4-$-)+P9-8UI-J-$ - -^#:-$:>G6: %WLW6ELF+P9-)#I-J-$^#?)<)7%WLWELF$)8 (d-L)-+,3-7)% '-%% o $% o '-%% o w( o 0))( o $% o *-!U$% o hoàn toàn thu được hh khí Y và 12 g kết tủa Hỗn hợp khí Y pư vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch ? A: 0,25 B: 0,2 C: 0,15 D: 0,1 Câu 17: Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức C3H4O2 và có các tính chất sau: X Y đều có phản ứng cộng hợp với brom, cho 1 mol X hoặc 1 mol Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được tối đa 4 mol Ag. Các chất X, Y, Z lần lượt là X và Y lần lượt là: Câu 22: A có công thức phân tử C7H8O. Khi phản ứng với dd Br2 dư tạo thành sản phẩm B có Mb - Ma = 237. Số chất A thỏa mãn là ,x= Câu 24: %8U)-)M8#- )&#- J)-K8M66-K8M?+,<8$)8#eT8 $)8#'*+,8$)8#eT8$)8(#'*+h1B28$)8#'*8 % -^+h1B28$)8(#'*=8 %6+A#B(>7)8% =$)8 Câu 25: #T%)&#)! &2%#-Jv%)- %- I)#e8"K;-$01-$23- /)! -+h1B2 - -=8 %Z-$[8vE( -$K018 %7)%^--018 %7) vF9-<)7=%WLW6CC%WLW6C$)86+#TNfBLW "#eL#D-*3y-+G1#%-$v( -$=8 %Z-(3-% $)8 Câu 26: v%)#-$23-1U)#-K8%#3-*T+#Tz&pz2zgz2b+vU-K8i{+ GT%X-- 0).2%t-$^#vV ve%L#8% # |(-$B#!I-vK8U'%'( -U |(-$B#!I-K'%'( -U _-$J &#) -7)%6 Câu 27: Z-$[8?KS%D018 %-$J-$%+?-$^#&tBWZ-LW( -$K?#T8=ceNf+#D07)I-J-$5-$?% =c A%2&#-i)%#- %)-#- P'-2%)%)-#- A: 1 B: 4 C: 2 D: 5 Câu 23: Cho a mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa b mol NaOH thu được dung dịch X. Cho BaCl2 dư vào dung dịch X thu được m(g) kết tủa. Nếu cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thu được m1(g) kết tủa( m khác m1). Tỉ số b/a có giá trị đúng là? Câu 28: Cho 9 gam một aminoaxit X (Phân tử chỉ chứa một nhóm -COOH) tác dụng với lượng dư dd KOH thu được 13,56 gam muối. X là: 8$)8LT7)==8%::Kb+A#B(>7)8&%9-%% $)8==@=C==@ Câu 31:  )&#)! &2%#I-J-$^#v8U81#K_-$J /6? E0I-y8:2-F+H1RvQ)8k-#eL#D-(3-%  Câu 32:  =$)8Z-@$%KS%D8 %-$J-$%B:]-$^#:-$:>?6% k-$::-$:>=C%WELFZ-)#LWL_-$8L_-$K) ( -$L_-$LWKS L1##0 ^#!4-$C+H18 %?6!>L/( -$YB(s-(3-% =8 % Câu 33:  Z-LW$[86#Y)1-$0J}-$!U?#--$-K-$+H)L#I-J-$&I2() - -Z-LWv$[8)#+h1B2Tvs$)86C%WLW6E"LF+P9-(l8' Nf7)( -$% c Câu 34: H]% <<T-: :-$:>G(s#D--$Y)-0B% -$:><L_-$82N-0)-$8-$0)K%#88-$:>K8  G_-$K#D--$$s-$:>K8-$Câu 35:  B# -\'g$g?)g?6M6M%M+B# -- 0).2[-#[-$~#( -$:-$:>V $g?)g?6M%M \'g?)g%M6M \'g?)g?6M6M ?)g\'g%M?6M Câu 29: Hỗn hợp X gầm axit fomic, axit acryluc, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu được 1,344 lít CO2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O. Giá trị của a là: A: 1,62 B: 3,60 C: 1,44 D: 1,80 Câu 30: Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08M với 250ml dung dịch Ba(OH)2 x M.Thu được Câu 36: Nung 13,72 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Zn trong oxi, sau một thời gian thu được 17,72 gam hỗn hợp Y. Hóa tan hoàn toàn Y trong HNO3 dư thu được 1,792 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Số mol HNO3 phản ứng là: . %E6F)2C6)&#)&'*6 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Thời gian làm bài: 90 phút FILE ĐỀ VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Hòa tan hoàn toàn. MM6MM6 =c=c cc cCc cc ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp. clorua và các oxit của 2 kim loại. Thành phần % theo khối lượng của các khí trong A là >> Truy cập http://khoaluan.net/forums/98 để tải đề thi thử, đáp án tất cả các môn hoàn toàn miễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường thpt Nguyễn Huệ, Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường thpt Nguyễn Huệ

Từ khóa liên quan