Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội.doc

59 689 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:39

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội Mục lụcLời mở đầu .1Chơng I: Những vấn đề lý luận về tín dụng chất lợng tín dụng 31.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thơng mại (NHTM) .31.1.1. Ngân hàng thơng mại hoạt động của NHTM 31.1.1.1. Lịch sử hình thành phát triển .31.1.1.2. Các hoạt động của ngân hàng .71.1.2. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thơng mại 121.1.2.1. Tín dụng Sự cần thiết của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế .121.1.2.2. Các loại hình thức tín dụng 141.2. Chất lợng tín dụng của ngân hàng thơng mại 171.2.1. Khái niệm .171.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng .191.2.2.1. Hoạt động tín dụng xét ở góc độ hoạt động của ngân hàng 191.2.2.2.Chất lợng tín dụng ngân hàng dới góc độ họat động của doanh nghiệp .211.2.3. Các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng tín dụng ngân hàng 211.2.3.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng .221.2.3.2. Nhân tố thuộc về doanh nghiệp .231.2.3.3. Các nhân tố khách quan khác .24Chơng II: Thực trạng chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội 262.1. Giới thiệu khái quát về Chi nhánh các doanh nghiệp vừa nhỏ .262.1.1. Giới thiệu khái quát về Chi nhánh .262.1.1.1. Sự hình thành NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh NHNo & PTNT Tây Nội 262.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội .27 Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ2.1.1.3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội .322.1.2. Thực trạng các doanh nghiệp vừa nhỏ 362.2. Thực trạng chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ .392.2.1. Cho vay theo d nợ 39 2.2.1.1. D nợ tín dụng đến /06/2004 .392.2.1.2. D nợ tính đến hết 31/12/2004 412.2.2. Chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ 422.3. Đánh giá về chất lợng tín dụng của Chi nhánh với doanh nghiệp vừa nhỏ 432.3.1. Những kết quả đạt đợc 432.3.2. Những hạn chế nguyên nhân .452.3.2.1. Những hạn chế .452.3.2.2. Những nguyên nhân .46Chơng III: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội 493.1. Định hớng phát triển tín dụng của Chi nhánh 493.1.1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 .493.1.1.1. Tổng nguồn vốn đến 31/12/2004 .493.1.1.2. D nợ đến 31/12/2004 .50 3.1.1.3. Kết qủa tài chính .50 3.1.2. Định hớng mục tiêu giải pháp năm 2005 .513.1.2.1.Định hớng chung .513.1.2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2005 .513.1.2.3. Các giải pháp thực hiện .523.2. Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trong doanh nghiệp vừa nhỏ .533.2.1. Công tác huy động vốn 533.2.2 .Công tác tính dụng điều hành hoạt động kinh doanh .533.2.3. Giải pháp phát triển thị phần 54Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A2Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ3.2.4. Tăng cờng công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ 543.3. Một số kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam .543.3.1. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 54 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nớc .553.3.3 Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nớc Kết luận .57Lời nói đầu Với bất cứ một quốc gia nào, bất cứ một nền kinh tế nào thì vốn luôn là yếu tố hàng đầu quyết định sự tăng trởng kinh tế.Từ một nớc nông nghiệp lạc hậu sản xuất không đủ tiêu dùng, qua gần 15 năm đổi mới Việt Nam đã đang từng bớc vơn lên, bớc đầu khẳng định đợc uy tín, chinh phục đợc mọi thị trờng, chiếm lĩnh thị trờng lớn, ổn định góp phần nâng cao vị thế của mình trên chính trờng quốc tế. Hiện nay với cơ chế mở cửa, các thành phần kinh tế hoạt động một cách bình đẳng theo pháp luật. Nhiều loại hình doanh nghiệp ra đời phát triển mạnh mẽ. Cùng với nó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nớc cũng nh nớc ngoài đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới công nghệ, trang thiết bị mở rộng sản xuất.Theo dự tính trong tơng lai thì nhu cầu vốn ngày càng tăng nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh tạo ra năng lực mới, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Để hoạt động kinh doanh phát triển cạnh tranh đợc trên thị trờng các doanh nghiệp cần phải đầu t một lợng vốn không nhỏ, mà vốn tự có của doanh nghiệp chỉ đáp ứng đợc phần nào nhu cầu vốn của họ. Đặc biệt là đối với doanh nghiệp vừa nhỏ do vốn tự có ít nên nhu cầu về vốn là rất cấp thiết. Vì vậy ngân hàng chính là nơi mà các doanh nghiệp này tìm đến để giải quyết các khâu về vốn.Tín dụng của các ngân hàng thơng mại là một trong những hình thức sử dụng vốn đối với các doanh nghiệp nói chung các doanh nghiệp vừa nhỏ nói riêng. Tuy nhiên trong những năm qua, vấn đề tín dụng đối với các doanh nghiệp Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A3Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộvừa nhỏ gặp không ít những khó khăn tồn tại nh: sự an toàn, chất lợng, hiệu quả . đặc biệt là vấn đề chất lợng của các khoản tín dụng. Đây là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng trong đó có Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội. Nâng cao chất lợng tín dụng luôn là một vấn đề cấp thiết quan trọng đối với các ngân hàng, vì chất lợng tín dụng liên quan trực tiếp đến quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Chính vì lý do đó mà em đã chọn đề tài: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng đối vớic doanh nghiệp vừa nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội với mục đích nghiên cứu các vấn đề lý luận tiễn để nói nên đợc tầm quan trọng về chất lợng của các khoản tín dụng.Bài viết đợc chia làm 3 phần:Chơng I : Những vấn đề lý luận về chất lợng tín dụngChơng II : Thực trạng chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội Chơng III : Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội Do trình độ lí luận cũng nh kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp của thầy giáo các anh, chị trong Chi nhánh để chuyên đề đợc hoàn thiện đầy đủ hơn.Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A4Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn BộChơng I: Những vấn đề lý luận về tín dụng chất lợng tín dụng1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thơng mại (NHTM)1.1.1. Ngân hàng thơng mại hoạt động của NHTM.1.1.1.1. Lịch sử hình thành phát triển. Lịch sử hình thành phát triển của ngân hàng gắn liền với lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Quá trình phát triển kinh tế kinh tế là điều kiện đòi hỏi sự phát triển của ngân hàng; đến lợt mình, sự phát triển của hệ thống ngân hàng trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Nghề ngân hàng bắt đầu với nghiệp vụ đổi tiền hoặc đúc tiền của các thợ vàng. Việc lu hành những đồng tiền riêng của mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ kết hợp với thơng mại giao lu quốc tế tạo ra yêu cầu đúc đổi tiền tại các cửa khẩu hoặc trung tâm thơng mại. Ngời làm nghề đúc tiền, đổi tiền, thực hiện kinh doanh tiền tệ bằng cách đổi ngoại tệ lấy bản tệ ngợc lại. Lợi nhuận thu đợc là chênh lệch giá mua-bán. Ngời làm nghề đổi tiền thờng là ngời giàu, trớc đó có thể đã làm nghề cho vay nặng lãi. Họ thờng có két tốt để cất giữ đảm bảo an toàn. Do yêu cầu cất trữ tiền của các lãnh chúa, các nhà buôn . nhiều ngời làm nghề đổi tiền thực hiện luôn cả nghiệp vụ cất trữ hộ. Thực hiện cất trữ hộ làm tăng thu nhập, tăng khả năng đa dạng hoá loại tiền, tăng qui mô tài sản của ngời kinh doanh tiền tệ. Việc cất trữ hộ nhiều ngời khác là đièu kiện để thực hiên thanh toán hộ thanh toán không dùng tiền mặt. Với những u điểm của mình thanh toán không dùng tiền mặt đă thu hút các thơng gia gửi tiền nhiều hơn. Trong đIều kiện lu thông tiền kim loại (bạc hoặc vàng) các chủ cửa hàngvàng bạc vừa đổi tiền, thanh toán hộ, vừa đúc tiền. Những ngân hàng loại này gọi là ngân hàng của những thợ vàng. Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A5Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ Nghề ngân hàng cũng đợc bắt đầu từ ngời cho vay nặng lãi. Một số ngời cho vay nặng lãi đã thực hiện cả nghiệp vụ đổi tiền, giữ hộ tiền thanh toán hộ. Các ngân hàng đầu tiên dùng vốn tự có để tài trợ cho hoạt động của họ, nhng điều đó không kéo dài. Từ hoạt động thực tiễn, các chủ ngân hàng nhận thấy thờng xuyên có ngời gửi tiền vào có ngời lấy tiền ra, xong tất cả ngời gửi đều không cùng rút tiền một lúc nên đã tạo ra số d thờng xuyên ở ngân hàng. Do tính chất vô danh của tiền, chủ ngân hàng có thể sử dụng tạm thời một phần tiền gửi của khách để cho vay. Hoạt động cho vay tạo lên lợi nhuận lớn cho ngân hàng, do vậy các ngân hàng đều tìm cách mở rộng thu hút tiền gửi để cho vay bằng cách trả lãi cho ngời gửi tiền. Bằng cách cung cấp các tiện ích khác nhau mà ngân hàng huy động đợc ngày càng nhiều tiền gửi, là điều kiện để mở rộng cho vay hạ lãi suất cho vay. Tóm lại, ngân hàng là một loại hình tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế. Các ngân hàng có thể đợc định nghĩa qua các chức năng, các dịchv ụ hoặc vai trò mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Vấn đề là ở chỗ các yếu tố trên đang không ngừng thay đổi. Thực tế, rất nhiều tổ chức tài chính-bao gồm cả các công ty chứng khoán, công ty môi giới chúng khoán, quỹ tơng hỗ công ty bảo hiểm hàng đầu đều đang cố gắng cung cấp các dịch vụ của ngân hàng. Ngợc lại ngân hàng đang đối phó với các đối thủ cạnh tranh (các tổ chức tài chính phi ngân hàng) bằng cách mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ về bất động sản môi giới chứng khoán, tham gia các hoạt động bảo hiểm, đầu t vào quỹ tơng hỗ thực hiện nhiều dịch vụ môi giới khác. Cách tiếp cận thận trọng nhất là có thể xem xét các tổ chức này trên phơng diện những loại hình mà chúng cung cấp. Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất đặc biệt là tín dụng, thanh toán thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. Một số định nghĩa dựa trện các hoạt động chủ yếu. Ví dụ, Luật các tổ chức tín dụng của nớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A6Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộ Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thờng xuyên là nhận tiền gửi sử dụng số tiền vay này để cấp tín dụng cung cấp các dịch vụ thanh toán. Hình thức ngân hàng đầu tiên- ngân hàng của các thợ vàng, hoặc ngân hàng của những kẻ cho vay nặng lãi- thực hiện cho vay với các cá nhân, chủ yếu của các ngời giàu nh: quan lại, địa chủ . nhằm mục đích phục vụ tiêu dùng. Nhiều chủ ngân hàng lớn còn mở rộng cho vay đối với vua chúa, nhằm tài trợ một phần cho chi tiêu trong chiến tranh. Hình thức cho vay chủ yếu là thấu chi- tức là cho khách hàng chi nhiều hơn số tiền gửi tại ngân hàng, một hình thức cho vay có nhiều rủi ro. Do lợi nhuận từ cho vay rất cao, nhiều chủ ngân hàng đã lạm dụng u thế của chứng chỉ tiền gửi (lu thông thay vàng bạc), phát hành tiền gửi khống để cho vay. Thực trạng này đã đẩy nhiều ngân hàng đến chỗ mất khả năng thanh toán phá sản. Sự sụp đổ của các ngân hàng gây khó khăn cho hoạt động thanh toán, ảnh h-ởng xấu đến hoạt động mua bán. Hơn nữa lãi suất cao nên những nhà buôn không thể sử dụng nguồn vay này. Trớc tình hình đó những nhà buôn tự thành lập ngân hàng gọi là ngân hàng thơng mại. Nh vậy ngân hàng thơng mại đợc hình thành xuất phát từ t bản thơng nghiệp, gắn liền với qúa trình luân chuyển của t bản thơng nghiệp. Ngân hàng thơng mại cũng thực hiện các nghiệp vụ truyền thống của ngân hàng nh huy động tiể gửi, thanh toán, cất trữ hộ cho vay. Tuy nhiên, đIểm khác biệt giữa ngân hàng thơng mại các nhà buôn vay dới hình thức chiết khấu thơng phiếu. Đây là các khoản cho vay ngắn hạn, dựa trên quá trình luân chuyển của hàng hoá với lãi suất phải thấp hơn lợi nhuận tạo ra do sử dụng tiền vay. Để đảm bảo an toàn, ngân hàng thơng mại ban đầu không cho vay đối với nguời tiêu dùng, không cho vay trung dài hạn, không cho vay đối với nhà nớc. Sự phá sản của nhiều ngân hàng thơng mại đã gây tổn thất lớn cho ngời gửi tiền là nguyên nhân dẫn đến hình thành ngân hàng tiền gửi . Ngân hàng này không cho vay, chỉ thực hiện giữ hộ, thanh toán hộ để lấy chi phí. Đồng thời tại mỗi nớc, Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A7Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộtrong những điều kiện lịch sử cụ thể đã hình thành nên nhiều loại ngân hàng khác nhau nh ngân hàng tiết kiệm, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu t, ngân hàng trung ơng (ngân hàng Nhà Nớc) . tạo nên hệ thống các ngân hàng. Trong đó trừ ngân hàng trung ơng có chức năng xây dựng quản lý chính sách tiền tệ quốc gia, các ngân hàng còn lại dù có mốt số nghiệp vụ khác nhau song đều có đắc điểm là kinh doanh tiền tệ tín dụng. Cùng với sự phát triển kinh tế công nghệ, hoạt động ngân hàng đã có những bớc tiến rất nhanh. Trớc hết đó là sự đa dạng các loại hình ngân hàng các hoạt động ngân hàng, Từ các ngân hàng t nhân, quá trình tích tụ tập trung vốn trong ngân hàng đã dẫn đến hình thành ngân hàng cổ phần. Quá trình gia tăng vai trò quản lí nhà nớc đối với hoạt động ngân hàng đã tạo ra các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nớc; ngân hàng liên doanh, các tập đoàn ngân hàng phát triển mạnh trong những năm cuối thế kỷ 20. Nhiều nghiệp vụ truyền thống vẫn đợc giữ bên cạnh những nghiệp vụ mới ngày càng phát triển. Ngân hàng thơng mại từ chỗ chỉ cho vay ngắn hạn là chủ yếu đã mở rộng cho vay trung dài hạn, cho vay để đầu tvào bất động sản. Nhiều ngân hàng mở rộng cho vay tiêu dùng, kinh doanh chứng khoán, cho thuê . Các hình thức huy động cũng ngày càng phong phú. Các loại hình tiền gửi khác nhau đựơc đa ra nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh các hình thức huy động tiền gửi, các ngân hàng đẫ mở rộng các hình thức vay nh vay ngân hàng trung ơng, vay các ngân hàng khác. Công nghệ ngân hàng đang góp phần làm thay đổi các hoạt động cơ bản của ngân hàng. Thanh toán điện tử thay thế dần thanh toán thủ công, đẩy nhanh tốc độ, tính thuận tiện an toàn trong thanh toán. Các loại thẻ đang thay thế dần tiền giấy dịch vụ ngân hàng 24 giờ, dịch vụ ngân hàng đang tạo ra các tiện ích ngày càng lớn cho dân chúng. Quá trình phát triển của các ngân hàng không những làm gia tăng số lợng các ngân hàng mà còn làm tăng qui mô của mỗi ngân hàng. Tích tụ tập trung vốn đã tạo ra các công ty ngân hàng cực lớn với số vốn tự có hàng tỷ đô la Mỹ, Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A8Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộtổng tài sản hàng trăm tỷ đô la Mỹ, đủ sức tài trợ cho các ngành công nghiệp dịch vụ mũi nhọn toàn cầu. Quá trình phát triển của ngân hàng đã tạo ra mối liên hệ ràng buộc ngày càng chặt chẽ, sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng lớn giữa các ngân hàng. Các hoạt động ngân hàng xuyên quốc gia đa quốc gia đã đang đợc thúc đẩy hình thành các hiệp hội, các tổ chức liên kết các ngân hàng nhằm tạo ra những chính sách nhằm thống nhất trong điều hành vận hành hệ thống ngân hàng trong mỗi quốc gia, khu vực quốc tế. Lịch sử phát triển của các ngân hàng cũng đã chứng kiến nhiều khủng hoảng hoảng loạn ngân hàng trong mỗi quốc gia, khu vực thế giới, gây tổn thất rất lớn cho nền kinh tế mất ổn định chính trị. Có thể nói các vụ sụp đổ ngân hàng cũng là một khâu tất yếu trong tiến trình phát triển ngân hàng. Các nhà quản lý đã đang không ngừng cải tiến chính sách quản lý để quản lý sự sụp đổ mở đờng cho sự phát triển của khu vực ngân hàng.1.1.1.2. Các hoạt động của ngân hàngNgân hàng là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho công chúng doanh nghiệp. Thành công của ngân hàng phụ thuộc vào năng lực xác định các dịch vụ tài chính mà xã hội có nhu cầu, thực hiện các dịch vụ đó một cách có hiệu quả. a). Mua, bán ngoại tệ.Một trong những dịch vụ ngân hàng đầu tiên đợc thực hiện là trao đổi (mua, bán) ngoại tệ: Mua, bán một loại tiền này lấy một loại tiền khác hởng phí dịch vụ. b). Nhận tiền gửi.Cho vay đợc coi là hoạt động sinh lời cao, do đó các ngân hàng đã tìm mọi cách để huy động đợc tiền. Một trong những nguồn quan trọng là các khoản tiền Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A9Chuyên đề thực tập Trịnh Doãn Bộgửi thanh toán tiết kiệm của khách hàng. Ngân hàng mở dịch vụ nhận tiền gửi để bảo quản hộ ngời có tiền với cam kết hoàn trả đúng hạn. Trong cuộc cạnh tranh để tìm dành đợc các khoản tiền gửi, các ngân hàng đã trả lãi cho tiền gửi nh là phần thởng cho khách hàng về việc sẵn sàng hy sinh nhu cầu tiêu dùng trớc mắt cho phép ngân hàng sử dụng tạm thời để kinh doanh. Trong lịch sử đã có những kỷ lục về lãi suất, chẳng các ngân hàng Hy Lạp đã trả lãi suất 16% một năm để thu hút các khoản tiền tiết kiệm nhằm mục đích cho vay đối với các chủ tầu ở Địa Trung Hải với lãi suất gấp đôi hay gấp ba lãi suất tiết kiệm. Nh vây, khi cung cấp dịch vụ nhận tiền gửi ngân hàng thu phí gián tiếp thông qua thu nhập của hoạt động sử dụng tiền gửi đó.c). Cho vay.* Cho vay th ơng mại. Ngay ở thời kỳ đầu, các ngân hàng đã chiết khấu thơng phiếu mà thực tế là cho vayđối với ngời bán (ngời bán chuyển các khoản phải thu cho ngân hàng để lấy tiền trớc). Sau đó ngân hàng cho vay trực tiếp đối với khách hàng (là ngời mua), giúp họ có vốn để mua hàng dự trữ nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh.* Cho vay tiêu dùngTronggiai đoạn đầu hầu hết các ngân hàng không tích cực cho vay đối với cá nhân hộ gia đình bơỉ vì họ tin rằng các khoản cho vay tiêu dùng rủi ro vỡ nợ t-ơng đối cao. Sự gia tăng thu nhập của ngời tiêu dùng sự cạnh tranh trong cho vay đã hớng các ngân hàng tới ngời tiêu dùng nh là một khách hàng tiềm năng. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, tín dụng tiêu dùng đã trở thành một trong những loại hình tín dụng tăng trởng nhanh nhất ở các nớc có nền kinh tế phát triển*Tài trợ cho dự án.Bên cạnh cho vay truyền thống là cho vay ngắn hạn, các ngân hàng ngày càng trở nên năng động trong việc tài trợ trung, dài hạn: Tài trợ xây dựng nhà máy, phát triển ngành công nghệ cao. Một số ngân hàng còn cho vay để đầu t vào đất.d). Bảo quản tài sản hộKhoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A10[...]... 412.2.2. Chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ 422.3. Đánh giá về chất lợng tín dụng của Chi nhánh với doanh nghiệp vừa nhỏ 432.3.1. Những kết quả đạt đợc 432.3.2. Những hạn chế nguyên nhân 452.3.2.1. Những hạn chế 452.3.2.2. Những nguyên nhân 46Chơng III: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội 493.1.... động của doanh nghiệp 211.2.3. Các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng tín dụng ngân hàng 211.2.3.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng 221.2.3.2. Nhân tố thuộc về doanh nghiệp 231.2.3.3. Các nhân tố khách quan khác 24Chơng II: Thực trạng chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừanhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội 262.1. Giới thiệu khái quát về Chi nhánh các doanh nghiệp vừa nhá... hoạt động của ngân hàng, của các doanh nghiệp đảm bảo đựơc chất lợng tín dụng của các doanh nghiệp đó với ngân hàng. Còn nếu môi trờng pháp lý không hoàn chỉnh, có nhiểu lỗ hổng thì kết quả sẽ ngợc lại cho cả ngân hàng các doanh nghiệp từ đó làm cho chất lợng của các khỏan tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiƯp sÏ xÊu vµ khã cã thĨ thu håi.- ChÝnh sách kinh tế vĩ mô của Nhà nớc.Trong nền... 263Khoa Ngân Hàng Tài Chính Lớp Ngân hàng 43A36 Chuyên đề thực tập Trịnh DoÃn Bộ2.1.1.3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội 322.1.2. Thực trạng các doanh nghiệp vừa nhỏ 362.2. Thực trạng chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ 392.2.1. Cho vay theo d nỵ 39 2.2.1.1. D nỵ tÝn dụng đến /06/2004 392.2.1.2. D nợ tính đến hết... tính cạnh tranh, củng cố vị thế doanh nghiệp trên thị trờng, tạo công ăn việc làm cải thiện đời sống công nhân. 1.2.3. Các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng tín dụng ngân hàngĐể có thể nâng cao đợc chất lợng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp ( cả về ngân hàng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh) ta phải hiểu rõ các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng tín dụng ngân hàng để từ đó phát huy những ảnh... vay đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ + Theo dõi sát sao mục đích sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhằm tránh hiện tợng các doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích.+ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động tín dụng. Trong hoạt động kinh doanh luôn tồn tại những rủi ro thờng trực do vậy các doanh nghiếp có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào nó sẽ ảnh hởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. .. doanh nghiệp sẽ ảnh hởng đến việc trả nợ của doanh nghiêp từ đó sẽ gây ra kết quả bất lợi cho Ngân hàng.Tóm lại phần lớn các khoản tín dụng của Chi nhánh đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ hiện tại đà xuất hiện những hiện tợng, biểu hiện của việc phát sinh nợ quá hạn, điều đó cho thấy chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp đà có những vấn đề phát sinh theo chi u hớng xấu cần có biện... 71.1.2. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thơng mại 121.1.2.1. Tín dụng Sự cần thiết của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế 121.1.2.2. Các loại hình thức tín dụng 141.2. Chất lợng tín dụng của ngân hàng thơng mại 171.2.1. Khái niệm 171.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng 191.2.2.1. Hoạt động tín dụng xét ở góc độ hoạt động của ngân hàng 191.2.2.2 .Chất lợng tín dụng ngân hàng dới góc độ... họat động của doanh nghiệp Doanh nghiệp là ngời trực tiếp quản lý sử dụng vốn nên đối với họ chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng ngân hàng là doanh thu từ khỏan vay ngân hàng, lợi nhuận tăng lên nhờ việc sử dụng vốn vay ngân hàng Ngoài ra nó còn thể hiện ở chỗ nhờ có số tiền vay ngân hàng mà doanh nghiệp có thể đổi mới công nghệ nâng cao chất lợng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh,... chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh chi m xấp xỉ 97%. Các doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chi m 17%, lĩnh vực xây dựng 14%, nông nghiệp 14%, còn lại 55% số doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ.Phần lớn các doanh nghiệp vừa nhỏ hiện nay thờng hoạt động với mục tiêu hớng nội, trong một phạm vi không gian rất nhỏ nên . Chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. ...................422.3. Đánh giá về chất lợng tín dụng của Chi nhánh với doanh nghiệp vừa và nhỏ. .......................................................................................................................432.3.1.. tài: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội với mục đích nghiên cứu các vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội.doc, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội.doc, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội.doc, Bảo quản tài sản hộ Quản lý ngân quỹ., Tài trợ các hoạt động của chính phủ Bảo lãnh Cho thuê thiết bị trung và dài hạn Leasing Cung cấp dịc vụ uỷ thác và t vấn., Cung cấp dịch vụ môi giới và đầu t chứng khoán Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm. Cung cấp các dịch vụ đại lý, Phân loại theo thời hạn tín dụng. Phân loại theo mục đích: Phân loại theo căn cứ đảm bảo., Các chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng, Các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng tín dụng ngân hàng, Những kết quả đạt đ ợc, Những hạn chế và nguyên nhân 1. Những hạn chế, Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004, Định hớng mục tiêu giải pháp năm 2005: