luận văn kinh tế luật Các quy định cơ bản của Luật Thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

16 507 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2015, 12:43

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA LUẬT    TIỂU LUẬN MÔN: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Đề tài: CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Họ và tên học viên: ĐINH THỊ QUÝ Líp: LUẬT K 2 Khoá: 02 Hà Nội, - 2006 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Luật thương mại quốc tế là ngành luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực kinh tế, thương mại hoặc kinh doanh tại các quốc gia khác nhau trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Luật thương mại quốc tế quy định nhiều vấn đề khác nhau trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và kinh doanh như các quy định về thương mại hàng hoá, các quy định về thương mại dịch vô, các quy định về đầu tư quốc tế và các quy định liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ… Các quy định về thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung cơ bản nhất trong Luật Thương mại quốc tế. Các quy định này thể hiện sự mong muốn giảm bớt những bóp méo và những trở ngại trong hoạt động thương mại quốc tế và lưu ý tới nhu cầu phải thúc đẩy việc bảo hội một cách có hiệu quả và thích hợp các quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo rằng các biện pháp và thủ tục thực thi các quyền sở hữu trí tuệ không trở thành các trở ngại cho hoạt động thương mại hợp pháp. Trong thương mại quốc tế, quyền sở hữu trÝ tuệ được hiểu rằng: Các nhà phát minh sáng chế có thể có quyền không cho người khác sử dông các sáng chế, bản vẽ, mẫu mã hay bất cứ sáng tạo nào khác của mình. Họ có thể dùng quyền đó để thương lượng khoản thù lao mà họ được hưởng trong trường hợp người thứ ba muốn sử dông các phát minh, sáng chế của họ. Xét từ vai trò đặc biệt quan trọng đó của các quy định thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tụê và xuất phát từ quá trình nghiên cứu luật thương mại quốc tế, tác giả xin chọn đề tài "Các quy định cơ bản của Luật Thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ" làm nội dung của bài tiểu luận trong quá trình học tập và nghiên cứu môn Luật Thương mại quốc tế. 1 Bằng các phương pháp nghiên cứu như phân tích, đọc hiểu, tổng hợp, đối chiếu, so sánh… Tác giả sẽ nêu một cách khái quát nhất, có sự phân tích, đánh giá về các quy định cơ bản của thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, trong đó là các vấn đề: Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tụê, vấn đề quyền tác giả, vấn đề nhãn hiệu hàng hoá và dịch vô, vấn đề chỉ dẫn địa lý, vấn đề bản vẽ và kiểu dáng công nghiệp và bằng phát minh sáng chế, phương thức bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ Trong đó, nguồn tham khảo cơ bản của bài tập tiểu luận này là hiệp định các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tụê và các văn bản pháp lý quốc tế khác về hội nhập kinh tế quốc tế…. Tuy nhiên, đây là một vấn đề phức tạp đòi hỏi một dung lượng kiến thức sâu nặng về pháp luật thương mại quốc tế. Hơn nữa, trong khuôn khổ của một bài tiểu luận có những ràng buộc nhất định trong việc phân tích tổng hợp… Do đó, bài tập tiểu luận này chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các bạn… để những bài tập sau có những kết quả cao hơn. Xin chân thành cảm ơn! 2 NỘI DUNG 1. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ Các ý tưởng và tri thức đang chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong hệ thống thương mại. Giá trị của các loại dược phẩm mới và các sản phẩm công nghệ cao khác nằm ở nỗ lực phát minh, cải tiến, tìm tòi, chế tạo và thử nghiệm cho phép sản xuất chóng. Phim ảnh, băng đĩa nhạc, sách báo, phần mềm tin học và các dịch vô trên mạng được mua bán nhờ vào khối lượng thông tin và tính sáng tạo đã được đưa vào các sản phẩm này, chứ không phải là nhờ các chất liệu nhựa, giấy hay kim loại được sử dông để sản xuất ra chúng. Nhiều sản phẩm trước kia còn được xếp vào loại hàng hoá có hàm lượng công nghệ thấp thì nay lại có giá trị cao nhờ vào những phát minh và thiết kế: ví dụ như quần áo mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc các giống cây trồng khác. Các nhà phát minh sáng chế có thể có quyền không cho người khác sử dông các sáng chế, bản vẽ, mẫu mã hay bất cứ sáng tạo nào khác của mình. Họ có thể dùng quyền đó để thương lượng khoản thù lao mà họ được hưởng trong trường hợp người thứ ba muốn sử dông các phát minh, sáng chế của họ. Các quyền này được gọi là "Quyền sở hữu trí tuệ". Chúng có nhiều hình thức: bản quyền, chẳng hạn đối với các Ên phẩm sách báo, phim và tranh ảnh: Bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá hoặc thương phẩm đối với thương hiệu và lôgô sản phẩm… Chính phủ và Quốc hội các nước đã trao quyền này cho các nhà phát minh sáng chế để khuyến khích họ đưa ra nhiều ý tưởng phục vụ lợi Ých của toàn xã hội. Điều 2 Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có định nghĩa "Quyền sở hữu trí tuệ" bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan, nhãn hiệu hàng hoá, sáng chế, thiết kế bố trí (topography) mạng tích hợp, tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã được mã hóa, thông tin bí mật (bí mật thương mại), 3 kiểu dáng công nghiệp và quyền đối với giống thực vật. Điều 1.2 của Hiệp định TRIPS định nghĩa thuật ngữ (sở hữu trí tuệ) có nghĩa là tất cả các đối tượng sở hữu trí tuệ nêu tại các mục từ mục 1 đến mục 7 của phần II của Hiệp định này, tức bao gồm: bản quyền và quyền có liên quan, nhãn hiệu hàng hoá; chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp; Patent, thiết kế bố trí (topograph) mạch tích hợp và bảo hộ thông tin bí mật. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền phát sinh từ sở hữu trí tuệ đó. 2. Bảo hộ quyền sở hữu trí tụê Mức độ bảo vệ và tôn trọng các quyền này ở các nước rất khác nhau. Do sở hữu trí tuệ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thương mại nên những khác biệt đó đang trở thành nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ kinh tế quốc tế. Việc xây dùng các quy định pháp luật thương mại mới trên phạm vi toàn thế giới nhằm điều chỉnh quyền sở hữu trí tuệ đã trở thành một phương tiện giúp củng cố trật tự quốc tế, khả năng dự báo, cũng như giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế có hiệu quả hơn. Vòng đàm phán Uruguay cho phép đạt được kết quả này. Hiệp định TRIPS được đàm phán trong vòng đàm phán Uruguay từ năm 1986 đến năm 1994. Với hiệp định này, lần đầu tiên những quy định về sở hữu trí tuệ được đưa vào hệ thống pháp luật thương mại đa biên. Hiệp định TRIPS có mục tiêu là giảm bớt sự khác biệt trong cách thức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên thế giới và đưa ra các quy định quốc tế chung điều chỉnh sự bảo hộ này. Hiệp định Ên định cao mức độ bảo hộ tối thiểu mà mỗi quốc gia thành viên phải bảo đảm cho quyền sở hữu trí tuệ của các quốc gia thành viên khác. Trên cơ sở đó, hiệp định tạo sự cân bằng giữa lợi Ých lâu dài và chi phí ngắn hạn đối với xã hội. Chính phủ các nước được phép giảm các chi phí ngắn hạn bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như để đối phó với các vấn đề y tế công cộng. Hơn nữa, hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO cho phép giải quyết các 4 tranh chấp thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ có hiệu quả. Các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp định TRIPS bao gồm bản quyền và quyền liên quan: nhãn hiệu hàng hoá và dịch vô; chỉ dẫn địa lý, bản vẽ về kiểu dáng công nghiệp; bằng sáng chế; sơ đồ bố trí tích hợp; bảo vệ thông tin bí mật. Hiệp định đề cập 5 nội dung chính các nguyên tắc cơ bản của hệ thống thương mại và các hiệp định quốc tế khác về sở hữu trí tuệ được áp dụng; mức độ bảo vệ thích hợp đối với quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm cho các quyền này được tôn trọng mét cách thoả đáng trên lãnh thổ của nước thành viên; giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ giữa các thành viên WTO; áp dụng các thoả thuận đặc biệt trong thời gain chuyển đổi cũng như các thoả thuận trong các hiệp định GATT và GATS, hiệp định TRIPS dùa trên một số nguyên tắc cơ bản. Hiệp định TRIPS nhấn mạnh tới nguyên tắc không phân biệt đối xử: đối xử quốc gia (bình đẳng đối xử giữa người trong nước và người nước ngoài) và đối xử tối huệ quốc gia cũng là một nội dung cốt lõi của các hiệp định khác về sở hữu trí tuệ được đăng ký kết ngoài khuôn khổ WTO. Hiệp định TRIPS còn đưa ra một nguyên tắc quan trọng khác đó là bảo hộ sở hữu trí tuệ phải góp phần cải tiến kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Bảo hộ sở hữu trí tuệ phải đem lại lợi Ých cho người sản xuất còng như người tiêu dùng, góp phần tăng sự no Êm về kinh tế và xã hội. Điều 1 Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ cũng quy định: để bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách đầy đủ và có hiệu quả, mỗi bên tối thiểu phải thực hiện chương này và các quy định có nội dung kinh tế của: - Công ước Geneva về bảo hộ người sản xuất bản ghi âm chống sự sao chép trái phép năm 1971 (công ước Geneva). - Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và công nghệ năm 1971 (công ước Berne). - Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp, năm 1967 (công ước 5 Paris). - Công ước quốc tế về bảo hộ giống thực vật mới, năm 1978 (công ước UPOV (1978), hoặc công ước quốc tế về bảo hộ giống thực vật mới, năm 1991 (công ước UPOV (1991). - Công ước về phân phối tín hiệu mang chương trình tryền qua vệ tinh (1974). Điều 1 Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như quy định một bên có thể thực hiện việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật quốc gia của mình ở mức độ rộng hơn so với yêu cầu tại chương trình, với điều kiện là việc bảo hộ và thực thi đó không mâu thuẫn với chương trình. 3. Một số quy định cụ thể về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Các quyền sở hữu trí tuệ có thể rất khác nhau và cách thức bảo hộ chúng cũng khác nhau. Vấn đề đặt ra là làm sao để các quy định phù hợp về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được tất cả các nước áp dụng. Theo cách đó, nền tảng pháp luật quốc tế của việc bảo hộ phải là những nghĩa vụ được ghi trong các hiệp định quốc tế ký kết trong khuôn khổ tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và WTO, đặc biệt là công ước Paris về bảo vệ sở hữu công nghiệp (văn bằng, bản vẽ công nghiệp…), công ước Perne về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật (quyền tác giả), hiệp định TRIPS. 3.1. Về quyền tác giả (Copyrights) Luật thương mại quốc tế quy định các quyền tác giả phải được bảo hộ như đã được quy định trong các văn bản của WIPO và WTO. Chẳng hạn, chương trình máy tính sẽ được bảo hộ như các tác phẩm văn học theo đúng công ước Perne. Tuy vậy, hiệp định TRIPS mở rộng phạm vi điều chỉnh của các quy định quốc tế về bản quyền tác giả đối với quyền thuê lại, theo đó tác giả của các chương trình máy tính và các nhà thu âm còn có quyền không cho 6 công chúng thuê các sản phẩm của họ. Độc quyền tương tự cũng được giành cho các tác phẩm điện ảnh. Việc kinh doanh, cho thuê đã khiến các tác phẩm điện ảnh bị sao chép rất nhiều, khiến người nắm giữ quyền tác giả không thu được hết lợi nhuận mà mình đáng được hưởng… người phiên dịch hoặc người biểu diễn cũng có quyền không thu âm, sao chép và phổ biến rộng rãi các hoạt động của họ Ýt nhất là trong vòng 50 năm. Các nhà sản băng đĩa cũng có quyền không cho sao chép lại các sản phẩm của họ trong vòng 50 năm. 3.2. Về nhãn hiệu hàng hoá và dịch vụ (Trademarks) Luật thương mại quốc tế định rõ các nhãn hiệu hàng hoá và dịch vô cần được bảo hộ trong mức độ cần thiết các quyền tối thiểu, chủ sở hữu các nhãn hiệu dịch vô phải được bảo hộ như chủ sở hữu các nhãn hiệu hàng hoá. Các nhãn hiệu nổi tiếng ở các nước phải còn được bảo hộ theo các quy chế bổ sung. 3.3. Về chỉ dẫn địa lý (Geographical Indications) Tên mét khu vực địa lý, một địa điểm đôi khi được sử dông để nhận dạng mét sản phẩm. "chỉ dẫn địa lý" này không những chỉ ra nơi sản phẩm được sản xuất mà đặc biệt còn chỉ ra các đặc tính của sản phẩm có được từ nguồn gốc của nơi sản xuất ra nã. Các tên "Champagne", "Scotch", "Tequila" và "Roquefort" là những ví dụ mà ai cũng biết. Những nhà sản xuất rượu vang và rượu mạnh đặc biệt coi trọng việc sử dông địa danh để nhận dạng các sản phẩm này. Chỉ dẫn địa lý được một số điều khoản đặc biệt của Hiệp định TRIPS điều chỉnh. Tuy vậy, đây cũng là một vấn đề quan trọng đối với các loại hàng hoá khác. Việc sử dông tên một khu vực địa lý, một địa điểm khi sản phẩm được sản xuất ở nơi khác hoặc không có được những tính năng vốn có của sản phẩm sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và dẫn tới cạnh tranh không lành mạnh. Hiệp định TRIPS quy định nghĩa vụ các nước thành viên phải ngăn cấm việc sử dông bừa bãi các địa danh gắn lên sản phẩm. 7 Đối với rượu vang và rượu mạnh, các hiệp định quy định mức độ bảo hộ cao hơn, tức là ngay cả khi không có nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Luật Thương mại quốc tế cho phép một số ngoại lệ, đặc biệt khi địa danh đã được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu hàng hoá hoặc thương hiệu hoặc khi nó đã trở thành tên chung. Ví dụ: "Chaddar" ngày nay được dùng để chỉ một loại phomát đặc biệt không nhất thiết phải được sản xuất ở vùng Cheddar thuộc nước Anh. Tuy nhiên, nước nào muốn nêu ngoại lệ vì những lý do này đều phải tiến hành đàm phán với những nước cũng muốn bảo hộ chỉ dẫn địa lý đó. 3.4. Về bản vẽ và kiểu dáng công nghiệp (Industrial Dasigns) Theo Luật thương mại quốc tế, các bản vẽ và kiểu dáng công nghiệp phải được bảo hộ Ýt nhất trong vòng 10 năm. Chủ sở hữu các bản vẽ được bảo hộ phải có quyền ngăn cấm việc sản xuất, bán hoặc nhập khẩu các sản phẩm mang hoặc chứa hình vẽ giống với hình vẽ đã được bảo hộ. 3.5. Bằng phát minh sáng chế (Patents) Luật thương mại quốc tế quy định các sáng chế có thể được bảo hộ thông qua văn bằng sáng chế trong vòng Ýt nhất 20 năm. Cả sản phẩm lẫn phương thức sản xuất đều được bảo hộ trong hầu hết các lĩnh vực công nghệ. Chính phủ các nước có thể từ chối cấp văn bằng sáng chế nếu việc khai thác kinh doanh chóng bị cấm vì vi phạm trật tù công cộng hoặc đạo đức xã hội. Họ cũng có thể khôn cấp văn bằng cho các phương pháp chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật, các loại thực vật và động vật (không phải là các chủ vi sinh vật) và các phương pháp sinh học sản xuất giống cây trồng và vật nuôi (không phải là các phương pháp vi sinh). Tuy nhiên, các giống cây phải được bảo vệ bằng các phát minh(không phải là các phương pháp vi sinh). Tuy nhiên, các giống cây phải được bảo vệ bằng các phát minh hoặc bằng mét hệ thống đặc biệt (như hệ thống bảo vệ quyền của người được cấp phép được quy định trong các công ước của Liên minh quốc tế bảo hộ giống cây trồng). 8 [...]... một cách bao quát các quy định cơ bản về quy n sở hữu trí tuệ trong Luật thương mại quốc tế như vấn đề quy n tác giả, bảo hộ quy n sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hoá… Việc nghiên cứu về các luật quy định của Luật thương mại quốc tế liên quan đến quy n sở hữu trí tuệ là một vấn đề quan trọng, đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi xu hướng các nước trên thế giới đều đẩy mạnh và coi trọng hội nhập kinh tế. .. như: quy n tác giả, nhãn hiệu hàng hoá… Do đó, việc tìm hiểu và nghiên cứu về các quy định cơ bản của Luật thương mại quốc tế liên quan đến quy n sở hữu trí tuệ là hết sức cần thiết Nó không những giúp chúng ta hiểu được bản chất, nội dung, ý nghĩa của quy n sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế mà nó còn giúp chúng ta hiểu được sự giao lưu, quan hệ trong thương mại quốc tế về cán vấn đề của quy n sở. .. về cán vấn đề của quy n sở hữu trí tuệ Đề tài: "Các quy định cơ bản của Luật thương mại quốc tế liên quan đến quy n sở hữu trí tuệ" được tác giả chọn làm nội dung nghiên cứu trong quá trình nghiên cứu bé môn Luật thương mại quốc tế qua bài tập này được thể hiện mang tính chất khái quát cao Ngoài việc nêu và phân tích khái niệm quy n sở hữu trí tuệ trong Luật thương mại quốc tế, tác giả cũng đã có sự... quốc tế trên mọi lĩnh vực Việc hiểu biết và nắm vững kiến thức pháp lý của Luật thương mại quốc tế liên quan đến các quy định về quy n sở hữu trí tuệ sẽ giúp cho việc giao lưu trong thương mại quá trình của chúng ta dễ dàng và cởi mì hơn Hiện nay, Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều văn bản pháp lý khác nhau liên quan đến quy n sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế Đây là một trong những nội dung quan. .. 4 Phương thức bảo đảm thực thi quy n sở hữu trí tuệ Có được các luật lệ tốt về sở hữu trí tuệ là chưa đủ, các nước còn phải làm sao để luật lệ được tuân thủ chặt chẽ Vấn đề này đã được Luật thương mại quốc tế quy định, theo đó Chính phủ các nước phải bảo đảm thực thi pháp luật về bảo hộ được quy n sở hữu trí tuệ và các trường hợp vi phạm phải bị trừng trị thích đáng Các thủ tục áp dụng phải hợp pháp,... công nghệ bằng cách đưa vào hợp đồng chuyển giao đối tượng của quy n sở hữu trí tuệ (còn gọi là hợp đồng li -xăng) một số các điều kiện như vậy Luật thương mại quốc tế cũng cho phép Chính phủ các nước, trong một số điều kiện nhất định có quy n áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngõa hành vi chống cạnh tranh và lạm dụng quy n sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực nhượng bản quy n Tuy vậy, Chính phủ các nước phải... doanh, gây phương hại tới quy n tác giả, phải bị coi là hành vi phạm tội hình sự Chính phủ các nước phải làm sao để người nắm giữ quy n sở hữu trí tụê được các cơ quan hải quan hỗ trợ nhằm ngăn không cho hàng giả hoặc hàng nhái được nhập khẩu 11 vào lãnh thổ quốc gia 12 KẾT LUẬN Quy n sở hữu trí tuệ là một vấn đề quan trọng và phức tạp trong thương mại quốc tế, nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau... một cách không cần thiết Các thủ tục này không được đề ra thời hạn quá dài hoặc gây chậm trễ một cách vô lý Những người có liên quan phải được phép yêu cầu toà án xem xét lại quy t định hành chính cho dù đó là bản quy t định cuối cùng hoặc xét xử phóc thẩm một bản án của toà án cấp dưới Hiệp định TRIPS/WTO có các quy định mô tả chi tiết các công cụ bảo đảm thực thi quy n sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các. . .Luật thương mại quốc tế có các quy n tối thiểu dành cho người sở hữu văn bằng sáng chế Tuy nhiên, ở đây cũng quy định một số ngoại lệ, có thể xảy ra trường hợp người sở hữu văn bằng sáng chế lạm dụng các quy n của mình, nhưng không cung ứng sản phẩm cho thị trường Trong trường hợp đó Chính phủ các nước có thể cấp "giấy phép bắt buộc" cho phép một... hữu bản quy n tác giả, văn bằng hoặc bất cứ quy n sở hữu trí tuệ nào khác đều có thể cho phép một người khác sản xuất hay sao chép nhãn hiệu hàng hoá hoặc dịch vô, tác phẩm, sáng chế, bàn về hoặc các mẫu mã được bảo hộ Luật thương mại quốc tế cho phép, trong một số trường hợp người chủ sở hữu có thể hạn chế ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ, bản quy n tác giả dạng độc quy n, không có cạnh tranh . quốc tế và các quy định liên quan đến quy n sở hữu trí tuệ Các quy định về thương mại quốc tế liên quan đến quy n sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung cơ bản nhất trong Luật Thương mại. mại quốc tế liên quan đến quy n sở hữu trí tụê và xuất phát từ quá trình nghiên cứu luật thương mại quốc tế, tác giả xin chọn đề tài " ;Các quy định cơ bản của Luật Thương mại quốc tế liên. thi quy n sở hữu trí tuệ Trong đó, nguồn tham khảo cơ bản của bài tập tiểu luận này là hiệp định các khía cạnh liên quan đến thương mại của quy n sở hữu trí tụê và các văn bản pháp lý quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn kinh tế luật Các quy định cơ bản của Luật Thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, luận văn kinh tế luật Các quy định cơ bản của Luật Thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, luận văn kinh tế luật Các quy định cơ bản của Luật Thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn