Luận văn tốt nghiệp: Vốn kinh doanh và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt

90 779 1
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2015, 10:41

1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanhVề góc độ lý thuyết.Trong nền kinh tế thị trường như ngày nay thì nhu cầu về vốn cho các doanh nghiệp đang trở nên quan trọng và bức xúc hơn vì một mặt các doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với sự biến động của thị trường, cũng với sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước, các bạn hàng nước ngoài nên đòi hỏi phải sử dụng vốn sao cho hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm tăng lên sức cạnh tranh của mình. Mặt khác để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều tìm mọi cách để tăng cường nguồn vốn cũng ngày càng trở nên quyết liệt.Doanh nghiệp nào khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh thì hiệu quả sản xuất kinh doanh là điều kiện cần thiết để quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Do đó việc bảo toàn và sử dụng vốn của doanh nghiệp một cách hiệu quả được coi là vấn đề cấp thiết, mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp. Hiểu và vận dụng đúng ý nghĩa của nó các doanh nghiệp sẽ có hướng đi đúng đắn và đưa ra các quyết định mang lại hiệu quả cao.Về góc độ thực tiễn.Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, em nhận thấy được sự yếu kém trong việc sử dụng vốn kinh doanh của công ty. Hiện nay, công ty đang gặp một số hạn chế trong quá trình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh như: các khoản phải thu còn khá nhiều, vốn bằng tiền trong công ty còn chiếm tỷ trọng lớn, công ty chưa sử dụng hết công suất TSCĐ, chưa chú trọng vào việc đầu tư mua sắm và nâng cấp TSCĐ….điều này đã làm giảm đáng kể năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Vì vậy, công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh đang được đặt ra cấp thiết đối với công ty. Chú trọng đúng mực đến công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn giúp công ty quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả, vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn. Đây chính là lý do em lựa chọn nghiên cứu đề tài “Vốn kinh doanh và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt ” LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em dưới sự hướng dẫn của giáo viên Th.s Lưu Hữu Đức. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn này là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập. Tác giả luận văn Trần Thị Ngọc Mai i MỤC LỤC 1.1.2.1. Dựa vào quan hệ sở hữu vốn 7 * Vốn chủ sở hữu: là phần vốn thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp, bao gồm số vốn chủ sở hữu bỏ ra và phần vốn bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh. Vốn chủ sở hữu tại một thời điểm có thể được xác định như sau: 7 1.1.2.2. Dựa vào thời gian huy động và sử dụng vốn 8 1.1.2.3. Dựa vào phạm vi huy động vốn 10 2.2.3.1. Những thành tích đạt được 70 Huy động vốn đầy đủ và kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chữ viết tắt BCTC Báo cáo tài chính CP Cổ phần DN Doanh nghiệp DTT Doanh thu thuần HĐKD Hoạt động kinh doanh HTK Hàng tồn kho LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động VCĐ Vốn cố định VCSH Vốn chủ sở hữu VKD Vốn kinh doanh VLĐ Vốn lưu động VLĐTX Vốn lưu động thường xuyên VNĐ Việt Nam đồng iii DANH MỤC BẢNG BIỂU 1.1.2.1. Dựa vào quan hệ sở hữu vốn 7 * Vốn chủ sở hữu: là phần vốn thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp, bao gồm số vốn chủ sở hữu bỏ ra và phần vốn bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh. Vốn chủ sở hữu tại một thời điểm có thể được xác định như sau: 7 1.1.2.2. Dựa vào thời gian huy động và sử dụng vốn 8 1.1.2.3. Dựa vào phạm vi huy động vốn 10 2.2.3.1. Những thành tích đạt được 70 Huy động vốn đầy đủ và kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 iv PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh  Về góc độ lý thuyết. Trong nền kinh tế thị trường như ngày nay thì nhu cầu về vốn cho các doanh nghiệp đang trở nên quan trọng và bức xúc hơn vì một mặt các doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với sự biến động của thị trường, cũng với sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước, các bạn hàng nước ngoài nên đòi hỏi phải sử dụng vốn sao cho hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm tăng lên sức cạnh tranh của mình. Mặt khác để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều tìm mọi cách để tăng cường nguồn vốn cũng ngày càng trở nên quyết liệt. Doanh nghiệp nào khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh thì hiệu quả sản xuất kinh doanh là điều kiện cần thiết để quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Do đó việc bảo toàn và sử dụng vốn của doanh nghiệp một cách hiệu quả được coi là vấn đề cấp thiết, mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp. Hiểu và vận dụng đúng ý nghĩa của nó các doanh nghiệp sẽ có hướng đi đúng đắn và đưa ra các quyết định mang lại hiệu quả cao.  Về góc độ thực tiễn. Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, em nhận thấy được sự yếu kém trong việc sử dụng vốn kinh doanh của công ty. Hiện nay, công ty đang gặp một số hạn chế trong quá trình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh như: các khoản phải thu còn khá nhiều, vốn bằng tiền trong công ty còn chiếm tỷ trọng lớn, công ty chưa sử dụng hết công suất TSCĐ, chưa chú trọng vào việc đầu tư mua sắm và nâng cấp TSCĐ….điều này đã làm giảm đáng kể năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Vì vậy, công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh SV : Trần Thị Ngọc Mai Lớp : CQ48/11.15 1 doanh đang được đặt ra cấp thiết đối với công ty. Chú trọng đúng mực đến công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn giúp công ty quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả, vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn. Đây chính là lý do em lựa chọn nghiên cứu đề tài “Vốn kinh doanh và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt ” 2. Mục tiêu nghiên cứu. Đề tài : “Vốn kinh doanh và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt” tập trung nghiên cứu vào các mục tiêu sau: - Phân tích tình trạng biến động của vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt. - Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt - Tìm ra những mặt đã đạt được và những mặt còn tồn tại trong quá trình sử dụng vốn. - Đề xuất mốt số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là : Công tác tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt. - Đề tài được thực hiện trên cơ sở thực tập tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt. 4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được áp dụng là phương pháp so sánh, tổng hợp số liệu mà thực tế đã thu thập được tại Công ty, các số liệu từ báo cáo tài chính, thông tin hỏi trực tiếp cán bộ công nhân viên Công ty, các thông tin công bố trên website của Công ty… 5. Kết cấu luận văn: Lời mở đầu. SV : Trần Thị Ngọc Mai Lớp : CQ48/11.15 2 Nội dung luận văn bao gồm 3 chương : Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt Chương 2: Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt trong thời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị VKD tại công ty CP Tổng công ty công trình đường sắt Do thời gian thực tập có hạn và khả năng nghiên cứu còn nhiều hạn chế nên những vấn đề trình bày trong luận văn của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô đề bài luận văn này được hoàn thiện hơn nữa. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn – ThS. Lưu Hữu Đức đã nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH SV : Trần Thị Ngọc Mai Lớp : CQ48/11.15 3 VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT 1.1. Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của DN 1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh Trong nền kinh tế thị trường, để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều phải có các yếu tố cơ bản là : tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, để có được các yếu tố đó, các doanh nghiệp phải bỏ ra một số vốn tiền tệ nhất định, phù hợp với quy mô và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. Số vốn tiền tệ ứng trước để đầu tư mua sắm , hình thành các tài sản cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được gọi là vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy, Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư hình thành các tài sản cần thiết cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Nói cách khác, đó là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị các tài sản mà doanh nghiệp đã đầu tư và sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn kinh doanh của doanh nghiệp không ngừng vận động, chuyển đổi hình thái biểu hiện. Từ hình thái vốn tiền tệ ban đầu sang hình thái vốn vật tư, hàng hóa và cuối cùng lại trở về hình thái vốn tiền tệ . Quá trình này được diễn ra liên tục, thường xuyên lặp lại sau mỗi chu kỳ kinh doanh và được gọi là quá trình tuần hoàn chu chuyển vốn kinh doanh. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, vốn kinh doanh không chỉ là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời của doanh nghiệp mà còn được coi là một loại SV : Trần Thị Ngọc Mai Lớp : CQ48/11.15 4 hàng hóa đặc biệt. Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của các tài sản nhất định, bao gồm cả tài sản vô hình và tài sản hữu hình mà tài sản huy động sử dụng vào kinh doanh. Do tác động của các yếu tố khả năng sinh lời và rủi ro nên vốn kinh doanh của doanh nghiệp luôn có giá trị theo thời gian. 1.1.2. Thành phần của vốn kinh doanh Để quản lý và sử dụng VKD một cách có hiệu quả thì điều cần thiết là phải phân lại VKD. Dựa vào đặc điểm luân chuyển của, VKD của doanh nghiệp được chia thành VCĐ và VLĐ. 1.1.2.1 Vốn cố định  Khái niệm VCĐ Là một bộ phận của VKD, Vốn cố định của doanh nghiệp là số vốn đầu tư để xây dựng hoặc mua sắm các TSCĐ sử dụng trong kinh doanh. Là số vốn tiền tệ ứng trước để xây dựng, mua sắm TSCĐ nên qui mô cùa vốn cố định nhiều hay ít sẽ quyết định quy mô, năng lực và trình độ kỹ thuật của TSCĐ. TSCĐ của doanh nghiệp là những tư liệu lao động chủ yếu có giá trị lớn, có thời gian sử dụng lâu dài trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, VCĐ là toàn bộ số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư hình thành nên các TSCĐ dung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của các TSCĐ trong doanh nghiệp.  Đặc điểm của VCĐ Đặc điểm luân chuyển của vốn cố định luôn bị chi phối bởi các đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của TSCĐ trong doanh nghiệp. Trong đó, các đặc điểm cơ bản của vốn cố định là :  Tốc độ luân chuyển chậm : Xuất phát từ đặc điểm của TSCĐ là được sử dụng lâu dài, sau nhiều năm mới cần thay thế đổi mới. Nên VCĐ tham gia vào SV : Trần Thị Ngọc Mai Lớp : CQ48/11.15 5 nhiều chu kì kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến VCĐ luân chuyển chậm.  Giá trị được chuyển dịch dần từng phần vào giá trị sản phẩm trong mỗi chu kỳ kinh doanh : Trong quá trình sản xuất kinh doanh, VCĐ được luân chuyển từng phần vào giá trị sản phẩm. Phần giá trị luân chuyển này của VCĐ được phản ánh dưới hình thức chi phí khấu hao TSCĐ, tương ứng với phần giá trị hao mòn TSCĐ của doanh nghiệp.  Sau nhiều năm mới hoàn thành một vòng tuần hoàn, chu chuyển : Sau mỗi chu kỳ kinh doanh, phần vốn cố định đã luân chuyển tích lũy lại sẽ tăng dần lên, còn phần vốn cố định đầu tư ban đầu vào TSCĐ của doanh nghiệp sẽ lại giảm dần xuống theo mức độ hao mòn. Cho đến khi TSCĐ của doanh nghiệp hết thời hạn sử dụng, giá trị của nó được thu hồi hết dưới hình thức khấu hao tính vào giá trị sản phẩm thì vốn cố định cũng hoàn thành một vòng luân chuyển. Những đặc điểm luân chuyển trên đây của VCĐ không chỉ chi phối đến nội dung, biện pháp quản lý sử dụng vốn cố định, mà còn đòi hỏi việc quản lý, sử dụng vốn cố định phải luôn gắn liền với việc quản lý, sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp. 1.1.2.2 Vốn lưu động  Khái niệm Để tiến hành sản xuất kinh doanh, ngoài TSCĐ các doanh nghiệp còn cần có các TSLĐ. TSLĐ bao gồm nguyên nhiên vật liệu dự trữ sản xuất, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm chờ tiêu thụ, các khoản thu, vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán. Để hình thành các TSLĐ, doanh nghiệp phải ứng ra một số vốn tiền tệ nhất định để mua sắm các tài sản đó, số vốn này được gọi là VLĐ của doanh nghiệp. Như vậy có thể nói : Vốn lưu động là toàn bộ số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư hình thành nên các TSLĐ thường xuyên cần thiết cho SV : Trần Thị Ngọc Mai Lớp : CQ48/11.15 6 [...]... DN kinh doanh trong các ngành nghề khác nhau mà có các cách kết hợp các nguồn tài trợ khác nhau Từ đó đề ra các giải pháp chủ động trong việc khai thác các nguồn vốn khác nhau để đáp ứng cho nhu cầu SXKD của DN được diễn ra một cách thường xuyên, liên tục 1.2 Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn kinh doanh Quản trị vốn kinh doanh là tiến trình hoạch định,... Qua công thức trên, cho thấy rõ các yếu tố chủ yếu tác động đến tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong kỳ, từ đó giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp xác định và tìm biện pháp khai thác các yếu tố tiềm năng để tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn kinh doanh của DN Quản trị VKD đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. .. động vốn phù hợp, đồng thời tổ chức sử dụng VKD được hiệu quả thì các nhà quản trị tài chính DN phải nhìn nhận nguồn vốn theo các tiêu thức khác nhau 1.1.2.1 Dựa vào quan hệ sở hữu vốn * Vốn chủ sở hữu: là phần vốn thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp, SV : Trần Thị Ngọc Mai 7 Lớp : CQ48/11.15 bao gồm số vốn chủ sở hữu bỏ ra và phần vốn bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh Vốn chủ sở hữu tại một... sau thuế trên vốn kinh doanh Trên cơ sở đó người quản lý doanh nghiệp để ra các biện pháp thích hợp để tăng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh - Các mối quan hệ tương tác với tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế Tổng số VKD x Tổng số VKD Vốn chủ sở hữu Trong đó: SV : Trần Thị Ngọc Mai 28 Lớp : CQ48/11.15 Tổng số VKD Vốn chủ sở hữu Mức... 1.2.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.2.3.3.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Hiệu quả sử dụng vốn của DN có ý nghĩa then chốt và quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của DN Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tổng vốn của DN phản ánh kết quả tổng hợp quá trình sử dụng toàn bộ vốn và tài sản Các chỉ tiêu này phản ánh chất lượng và trình độ quản. .. 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn kinh doanh của DN 1.2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động Để đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau: - Tốc độ luân chuyển vốn lưu động: Phản ảnh mức độ luân chuyển VLĐ nhanh hay chậm và thường được phản ánh qua các chỉ tiêu số vòng quay vốn lưu động và kỳ... lợi và bất lợi chủ yếu sau : + Những điểm lợi : - Chủ động đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, nắm bắt kịp các thời cơ trong kinh doanh Nếu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là tương đối ổn định, các doanh nghiệp có thể dự đoán một cách khá chính xác quy mô lợi nhuận có thể thu được trong năm kế hoạch Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp còn là nguồn tài trợ chủ yếu cho các dự án đầu tư mạo hiểm, các. .. kinh doanh của các doanh nghiệp và chịu tác động tổng hợp bởi nhiều nhân tố, bao gồm cả nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan Chính vì vậy, trong quá trình quản lý vốn các doanh nghiệp cần tính đến tác động của các nhân tố này để đưa ra những biện pháp quản trị vốn tối ưu nhất 1.2.4.1 Nhân tố khách quan - Cơ chế quản lý và chính sách quản lí kinh tế vĩ mô của Nhà nước : cơ chế giao vốn ,đánh giá tài... cơ chế quản lý và các chính sách kinh tế cũng có thể gây ra tác động lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến công tác quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp - Các yếu tố như lạm phát, giá cả, tỷ giá, điều kiện nền kinh tế : Các yếu tố lạm phát, sự biến động của giá cả trên thị trường, lãi suất ngân hàng, tình trạng của nền kinh tế, đều ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh. .. Nội dung quản trị vốn kinh doanh 1.2.2.1 Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp  Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra thường xuyên liên tục Trong quá trình đó luôn đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn lưu động cần thiết để đáp ứng các yêu cầu mua sắm vật tư dự trữ, bù đắp chênh lệch các khoản phải thu, phải trả giữa doanh nghiệp . luận chung về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt Chương 2: Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Tổng công ty công. tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt ” 2. Mục tiêu nghiên cứu. Đề tài : Vốn kinh doanh và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị. : Công tác tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt. - Đề tài được thực hiện trên cơ sở thực tập tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp: Vốn kinh doanh và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt, Luận văn tốt nghiệp: Vốn kinh doanh và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt, Luận văn tốt nghiệp: Vốn kinh doanh và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt, * Vốn chủ sở hữu: là phần vốn thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp, bao gồm số vốn chủ sở hữu bỏ ra và phần vốn bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh. Vốn chủ sở hữu tại một thời điểm có thể được xác định như sau:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn