Biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên k5 khoa CNTT – học viện quản lý giáo dục

21 1,542 7
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2015, 08:31

Học viện Quản lý Giáo Dục (HVQLGD) mới thành lập và đang trong quá trình hoàn thiện về mọi mặt. Các HĐ chính khóa, ngoại khóa nhằm rèn luyện KN QLTG cho SV còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của SV.Mặt khác, tính chất ngành đào tạo SV năm thứ nhất của khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) Học viện Quản lý Giáo dục chủ yếu là những môn khoa học tự nhiên phức tạp đòi hỏi SV tập trung cao và phải đầu tư nhiều thời gian mà vẫn đảm bảo thời gian cho các hoạt động khác. Do vậy, việc rèn luyện KN QLTG ngay từ những năm đầu khi học Đại học sẽ thuận lợi để SV đạt kết quả học tập tốt.Nhưng thực tế, đa số SV chưa thực sự quan tâm đến việc rèn luyện KN QLTG cho bản thân mình. QLTG kém hiểu quả. Việc rèn KN QLTG cho SV càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.Từ phân tích trên chúng tôi tiếp tục nghiên cứu đề tài: “Biện pháp rèn luyện KN QLTG cho SV K5 khoa CNTT – HVQLGD.” LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi tới các thầy cô giáo trong khoa Giáo dục – Học viện Quản lý Giáo dục, đã nhiệt thành giảng dạy trong suốt khóa học trang bị những kiến thức phục vụ cho nghề nghiệp trong tương lai của em. Đặc biệt là Tiến sĩ Ngô Thị Bích Thảo đã tận tình hướng dẫn để em có thể hoàn thành Khóa luận này. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo và các bạn sinh viên K5 khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Quản lý Giáo dục đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình nghiên cứu đề tài của mình. Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2012 Sinh viên Mai Thị Hướng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO SINH VIÊN 2 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2 1.2 Một số khái niệm công cụ 2 1.2.1 Khái niệm kỹ năng 2 1.1.1 Khái niệm rèn luyện 2 1.2.2 Khái niệm kỹ năng quản lý thời gian 2 1.2.3 Khái niệm biện pháp 2 1.3 Một số vấn đề về kỹ năng quản lý thời gian và rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian 2 1.3.1 Tầm quan trọng của kỹ năng quản lý thời gian 2 1.3.2 Nội dung kỹ năng quản lý thời gian 3 1.3.3 Những kỹ năng sống liên quan đến kỹ năng quản lý thời gian 3 1.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc rèn luyện KN QLTG của SV 3 1.3.4 Các mức độ rèn luyện KN QLTG của sinh viên 3 1.4 Đặc điểm của sinh viên 4 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ 4 THỜI GIAN CỦA SINH VIÊN K5 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 4 – HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC 4 1.5 Khái quát đặc điểm sinh viên K5 khoa CNTT – HVQLGD 4 1.6 Thực trạng KN QLTG và việc rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT – HVQLGD 4 1.6.1 Thực trạng nhận thức của SV và cán bộ quản lý, GV về việc rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT 5 1.6.2 Thực trạng KN QLTG của sinh viên K5 khoa CNTT 6 1.6.3 Thực trạng rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT 7 1.7 Đánh giá thực trạng KN QLTG và việc rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT 8 1.7.1 Những mặt mạnh 8 1.7.2 Những mặt còn hạn chế 8 2.1.1 Nguyên nhân của những mặt còn hạn chế 8 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO SINH VIÊN K5 KHOA CNTT – HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC 9 1.8 Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp 9 1.9 Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho SV K59 3.1.1 Biện pháp tăng cường rèn luyện KN QLTG cho SV thông qua dạy học các môn học 9 3.1.2 Biện pháp xây dựng chuyên đề rèn luyện KN QLTG cho SV 10 1.9.2 Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm về rèn luyện KN QLTG 13 1.9.3 Biện pháp tự rèn luyện KN QLTG của SV 13 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 15 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 PHỤ LỤC 15 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Công nghệ Thông tin : CNTT Giảng viên : GV Hoạt động : HĐ Học viện Quản lý Giáo dục : HVQLGD Kỹ năng sống : KNS Kỹ năng : KN Kỹ xảo : KX Mẫu khảo sát : MKS Nhà xuất bản : NXB Quản lý thời gian : QLTG Sinh viên : SV Số lượng : SL Tỷ lệ phần trăm : % DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Stt Tên bảng Trang 1 Bảng 2.1: Thực trạng nhận thức của SV K5 khoa CNTT về vai trò của việc rèn luyện KN QLTG 4 2 Bảng 2 2: Nhận thức của SV K5 khoa CNTT về nội dung công việc của KN QLTG 4 3 Bảng 2.3: Mức độ SV K5 khoa CNTT sử dụng thời gian cho các hoạt động ngoài giờ trên lớp 4 4 Bảng 2.4: Thực trạng SV K5 khoa CNTT sử dụng thời gian của cho việc học tập, nghiên cứu 5 5 Bảng 2.5: Mức độ thành thạo KN QLTG của SV K5 khoa CNTT 5 6 Bảng 2.6 Mức độ rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT 5 7 Bảng 3.1: Sự khác nhau về cuộc sống của SV biết mục tiêu và SV không biết xác định mục tiêu 8 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Học viện Quản lý Giáo Dục (HVQLGD) mới thành lập và đang trong quá trình hoàn thiện về mọi mặt. Các HĐ chính khóa, ngoại khóa nhằm rèn luyện KN QLTG cho SV còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của SV. Mặt khác, tính chất ngành đào tạo SV năm thứ nhất của khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) - Học viện Quản lý Giáo dục chủ yếu là những môn khoa học tự nhiên phức tạp đòi hỏi SV tập trung cao và phải đầu tư nhiều thời gian mà vẫn đảm bảo thời gian cho các hoạt động khác. Do vậy, việc rèn luyện KN QLTG ngay từ những năm đầu khi học Đại học sẽ thuận lợi để SV đạt kết quả học tập tốt. Nhưng thực tế, đa số SV chưa thực sự quan tâm đến việc rèn luyện KN QLTG cho bản thân mình. QLTG kém hiểu quả. Việc rèn KN QLTG cho SV càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Từ phân tích trên chúng tôi tiếp tục nghiên cứu đề tài: “Biện pháp rèn luyện KN QLTG cho SV K5 khoa CNTT – HVQLGD.” 2. Mục đích nghiên cứu đề tài Trên cơ sở tìm hiểu cơ sở lý luận của việc rèn luyện KN QLTG và thực trạng rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT – HVQLGD, đề xuất biện pháp rèn luyện KN QLTG cho SV nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện cho sinh viên khoa CNTT, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của HVQLGD. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: biện pháp rèn luyện KN QLTG cho SV K5 khoa CNTT – HVQLGD. 3.2 Khách thể nghiên cứu: Quá trình giáo dục KNS cho SV K5 khoa CNTT – HVQLGD. 4. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ nghiên cứu và sử dụng số liệu thu được từ việc khảo sát, phân tích thực trạng về rèn luyện KN QLTG cho SV K5 khoa CNTT – Học viện Quản lý Giáo dục. Từ đó đề xuất một số biện pháp rèn luyện KN QLTG cho SV K5 khoa CNTT – HVQLGD. - Địa điểm nghiên cứu khoa CNTT – HVQLGD - Thời gian nghiên cứu: từ tháng 2/2012 đến 5/2012 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc rèn luyện KN QLTG cho SV. 5.2 Phân tích thực trạng rèn luyện KN QLGD của SV K5 khoa CNTT – HVQLGD 5.3 Biện pháp nhằm rèn luyện KN QLTG cho SV K5 khoa CNTT – HVQLGD 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp quan sát Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi Phương pháp phỏng vấn Phương pháp xin ý kiến chuyên gia Phương pháp thống kê trong toán học 7. Dự kiến cấu trúc khóa luận 1 Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị thì nội dung khóa luận gồm những phần sau: Chương 1: Cở lý luận của việc rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên Chương 2: Thực trạng việc rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên K5 khoa CNTT– Học viện Quản lý Giáo dục Chương 3: Đề xuất biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên K5 khoa CNTT – Học viện Quản lý Giáo dục CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO SINH VIÊN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Ở cấp cơ sở khoa có đề tài nghiên cứu khoa học do nhóm sinh viên khóa 2 thực hiện là “Xây dựng quy trình hình thành KN QLTG cho SV Khoa Giáo dục – Học viện Quản lý Giáo dục”. Kết quả của đề tài trên là đã xây dựng được quy trình hình thành KN QLTG cho SV khoa Giáo dục nhưng lại chưa đề cập đến các biện pháp rèn luyện KN QLTG cho SV. Chưa có đề tài nào nghiên cứu về biện pháp rèn luyện KN QLTG cho SV khoa CNTT – HVQLGD. 1.2 Một số khái niệm công cụ 1.2.1 Khái niệm kỹ năng Trong khóa luận này, KN được hiểu là khả năng thực hiện có kết quả một hành động hay một HĐ nào đó bằng cách lựa chọn và vận dụng những tri thức, kinh nghiệm đã có để hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn cho phép. 1.1.1Khái niệm rèn luyện Rèn luyện là động từ chỉ quá trình luyện tập một cách thường xuyên để đạt tới những phẩm chất hay trình độ ở một mức nào đó. Như rèn luyện thân thể, rèn luyện đạo đức,… Rèn luyện đi từ dễ tới khó và tập trung vào những vấn đề cốt lõi, để đạt tới những phẩm chất hay trình độ ở một mức nào đó. 1.2.2 Khái niệm kỹ năng quản lý thời gian KN QLTG cần được hiểu là không phải trong một thời gian nhất định cá nhân làm được bao nhiêu việc. Điều cốt lõi là cá nhân tạo ra được bao nhiêu giá trị đó thay vì đã bỏ ra bao nhiêu thời gian tuần tự. Rèn luyện KN QLTG là quá trình luyện tập, lặp đi lặp lại, vượt qua khó khăn, vận dụng những hiểu biết của cá nhân về KN QLTG vào việc sử dụng, kiểm soát thời gian của cá nhân nhằm đạt hiệu quả trong công việc và cuộc sống. 1.2.3 Khái niệm biện pháp Ở đề tài này cần hiểu khái niệm biện pháp là cách thức giải quyết, xử lý một vấn đề cụ thể nào đó đang diễn ra, dựa trên cơ sở những tồn tại của thực trạng vấn đề để đưa ra cách thức xử lý cho phù hợp nhằm đạt được mục đích. 1.3 Một số vấn đề về kỹ năng quản lý thời gian và rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian 1.3.1 Tầm quan trọng của kỹ năng quản lý thời gian Một SV không có khả năng QLTG không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng học tập, không có thời gian dành cho gia đình bạn bè và cho chính bản thân, khiến SV luôn cảm thấy căng thẳng và không thể thể hoàn thành tốt mọi việc. Một SV không có khả 2 năng QLTG có thể làm ảnh hưởng tới công sức và thời gian của nhiều người khác khi làm việc theo nhóm. Như vậy, KN QLTG là một trong những KN cần thiết và phải được SV rèn luyện thường xuyên để mang lại hiệu quả học tập và thành công trong tương lai. 1.3.2 Nội dung kỹ năng quản lý thời gian Ở đề tài này tôi chủ yếu tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản của KN QLTG như sau: - Tự nhận thức khả năng của bản thân - Xác định mục tiêu - Liệt kê những công việc cần làm - Phân loại những việc quan trọng cần ưu tiên thời gian - Lập kế hoạch sử dụng thời gian - Triển khai thực hiện kế hoạch - Nhắc nhở bản thân quyết tâm thực hiện kế hoạch - Tổng kết, đánh giá kết quả của việc tiến hành thực hiện kế hoạch QLTG 1.3.3 Những kỹ năng sống liên quan đến kỹ năng quản lý thời gian KN QLTG là một trong những KNS nằm trong nhóm KN quản lý bản thân. Những KNS có liên quan đến KN QLTG: KN tự nhận thức; KN xác định mục tiêu; KN lập kế hoạch HĐ; KN tổ chức các HĐ; KN tự kiểm tra HĐ; KN làm chủ cảm xúc và KN ứng phó với những căng thẳng. 1.1.2Những yếu tố ảnh hưởng đến việc rèn luyện KN QLTG của SV a. Các yếu tố chủ quan thuộc về bản thân sinh viên * Hứng thú học tập * Động cơ QLTG của SV * Ý chí khắc phục khó khăn QLTG b. Các yếu tố khách quan * Mục tiêu yêu cầu đào tạo đối với SV * Sự hướng dẫn của GV * Phong trào rèn luyện KN * Các yếu tố khác 1.3.4 Các mức độ rèn luyện KN QLTG của sinh viên Do trình độ nhận thức có hạn nên theo tôi rèn luyện KN QLTG của SV có thể thể hiện qua ba mức độ sau: + Mức độ 1 (Mức độ thấp): SV phải thực hiện theo trình tự các thao tác, hành động QLTG tự học, tự nghiên cứu song hành cùng với sự QLTG học tập trên lớp. Nếu SV chưa thực hiện được thì phải quan sát lại và làm lại từ đầu. Lúc này, người kiểm tra đánh giá là GV trong quá trình SV hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên lớp ở mức độ nào. + Mức độ 2 (Mức độ trung bình): SV thực hiện các thao tác, hành động trong kế hoạch QLTG chưa ổn định lúc đảm bảo tiến độ, lúc chậm tiến độ so với kế hoạch Kết quả sử dụng thời gian theo kế hoạch đạt ở mức trung bình. + Mức độ 3 (Mức độ cao): SV thực hiện các hành động QLTG một cách chính xác, phân chia hành động QLTG một cách độc lập, sáng tạo theo ý chủ quan của mình. SV có thể tự kiểm tra đánh giá và tự điều chỉnh hành động QLTG của mình để đạt được hiệu quả hành động cao nhất. Để đạt được mức độ này, SV phải kiên trì, bền bỉ luyện tập với tinh thần tự giác, 3 tích cực và ý chí quyết tâm cao. 1.4 Đặc điểm của sinh viên Lứa tuổi SV là giai đoạn phát triển về thể chất đã tương đối hoàn thiện. Cùng với sự phát triển về thể chất, đây còn là giai đoạn hoàn thiện về nhân cách và định hướng các giá trị. Bước vào môi trường ĐH, SV phải thích nghi với môi trường, nội dung và phương pháp hoàn tập mới. Để có thể năng cao nhận thức, SV cần biết cách sử dụng quỹ thời gian của mình một cách hợp lý cho các HĐ diễn ra trong ngày. Từ đó, nâng cao hiểu quả các HĐ. Với SV, đời sống xúc cảm tình cảm là rất phong phú và đa dạng. Quan hệ bạn bè, gia đình, đặc biệt là tình yêu nam nữ chi phối rất nhiều thời gian trong đời sống SV. Như vậy, để đạt được những mục tiêu đã đề ra, để thời gian không bị trôi đi một cách vô ích, SV phải biết cách lựa chọn, sắp xếp bố trí thời gian cho từng HĐ cụ thể một cách hợp lý. Từ sự phân tích trên chúng ta có thể thấy: KN QLTG là vô cùng cần thiết đối với mỗi SV. Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CỦA SINH VIÊN K5 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC 1.5 Khái quát đặc điểm sinh viên K5 khoa CNTT – HVQLGD  Mục tiêu đào tạo của khoa CNTT Trang bị cho người học những kiến thức và KN ứng dụng CNTT và truyền thông. Sau khi tốt nghiệp làm chuyên viên CNTT tại các cơ quan quản lý GD-ĐT và các trường, cơ sở giáo dục; các tổ chức, cơ quan nhà nước, tư nhân; các doanh nghiệp hoặc làm cán bộ giảng dạy.  Đặc điểm SV K5 khoa CNTT SV K5 khoa CNTT phần lớn từ những tỉnh thành khác nhau phải sống tự lập xa gia đình. SV K5 thi đầu vào khối A. Đối với SV K5 học chủ yếu là kiến thức chung có rất nhiều bài tập của các môn cơ sở tự nhiên cần đầu tư nhiều thời gian  Một số yêu cầu đối với SV K5 khoa CNTT Phương pháp học đại học chủ yếu là tự học dưới sự định hướng của GV, đồng thời có rất nhiều bài tập cần tư duy logic và việc sống xa nhà tự lập đòi hỏi SV phải có KN QLTG từ năm đầu tiên. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ học tập thì SV ngay từ năm thứ nhất phải rèn luyện KN QLTG góp phần nâng cao chất lượng học tập và chất lượng cuộc sống của bản thân. 1.6 Thực trạng KN QLTG và việc rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT – HVQLGD  Mục tiêu khảo sát Tiến hành khảo sát thực trạng KN QLTG và việc rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT để đưa ra những nhận định đánh giá những điểm mạnh, điểm còn hạn chế trong KN QLTG và việc rèn luyện KN QLTG. Để từ đó, đề xuất biện pháp rèn luyện KN QLTG cho SV K5 khoa CNTT  Nội dung khảo sát: Khảo sát thực trạng nhận thức của cán bộ, GV và SV K5 khoa CNTT – HVQLGD về KN QLTG. 4 Khảo sát thực trạng KN QLTG của SV K5 khoa CNTT Khảo sát thực trạng rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT  Đối tượng khảo sát Để thu nhập những thông tin cần thiết phục vụ cho việc đánh giá thực trạng việc QLTG của sinh viên khoa CNTT – Học viện Quản lý Giáo dục, chúng tôi đã tiến hành khảo sát trên 33 SV lớp K5A và 17 SV lớp K5B khoa CNTT. Đồng thời xin ý kiến đánh giá của 15 các bộ, GV khoa CNTT về vấn đề rèn luyện KN QLTG cho SV K5 khoa CNTT Cụ thể như sau:  Phương pháp khảo sát: Những phương pháp khảo sát chủ yếu được sử dụng là điều tra bằng phiếu hỏi đối với các bạn SV và đối với GV. Tiến hành phỏng vấn sâu một số SV, phân phối với các phương pháp khác như: quan sát trực tiếp quá trình học tập ngoài giờ lên lớp, trong các kỳ kiểm tra, thi hết môn của SV K5 khoa CNTT. 1.6.1 Thực trạng nhận thức của SV và cán bộ quản lý, GV về việc rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT 1.6.1.1 Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, GV, SV K5 về vai trò của việc rèn luyện KN QLTG Để có những thông tin đánh giá nhận thức của SV về vai trò của việc rèn luyện KN QLTG, chúng tôi đã sử dụng câu hỏi số 1 (MKS 01). Cho thấy, còn nhiều SV chưa nhận thức được vai trò của KN QLTG giúp học tập tốt hơn . Nhưng điều đáng mừng là khá nhiều SV đã nhận thức đầy đủ các giá trị mang lại khi rèn luyện KN QLTG. Đó là điều kiện thuận lợi trong việc rèn luyện KN QLTG đối với SV năm thứ nhất. Và sử dụng câu hỏi số 1 (MKS 02) đánh giá của cán bộ quản lý, GVvề vai trò của việc rèn luyện KN QLTG của SV. Kết quả cho thấy 100% cán bộ quản lý GV đánh giá việc rèn luyện KN QLTG của SV là rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập và trưởng thành của SV. 1.6.1.2 Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, GV và SV K5 về mức độ cần thiết của nội dung công việc trong KN QLTG Để tìm hiểu vấn đề trên, tôi sử dụng câu hỏi số 2 (MKS 01) và câu số 4 (MKS 02). Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2.2: Bảng 2.2: Nhận thức của cán bộ GV, SV K5 khoa CNTT về nội dung của KN QLTG (đơn vị: %) Stt Nội dung Cần thiết Không cần thiết GV SV GV SV 1 Nhận thức khả năng của bản thân 73,3 34 26,7 66 2 Xác định mục tiêu của bản thân 100 64 0 36 3 Liệt kê những công việc cần làm 93,3 72 16,7 28 4 Phân loại những việc quan trọng và cần ưu tiên thời gian 80 38 20 62 5 Lập bản kế hoạch gắn các giá trị với các mục tiêu và các lịch trình hàng ngày. 86,7 56 13,3 44 6 Thực hiện việc quản lý thời gian theo kế hoạch đề ra 100 62 0 38 7 Cam kết với bản thân quyết tâm thực hiện kết hoạch 100 58 0 42 5 [...]... vì vậy, SV cần rèn luyện KN QLTG làm tiền đề cho sự thành công của họ trong tương lai CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO SINH VIÊN K5 KHOA CNTT – HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC 1.8 Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp a Nguyên tắc đảm bảo định hướng tiếp cận giáo dục KN sống Tiếp cận giáo dục KNS trong đó có KN QLTG đòi hỏi đảm bảo sự tương tác giữa dạy và học của GV và SV... QLTG cho SV K5, khoa CNTT, Học viện Quản lý Giáo dục 2 Khuyến nghị  Với khoa Công nghệ Thông tin Tổ chức dạy KN sống và triển khai lồng ghép dạy KNS, đặc biệt là KN QLTG cho SV vào các môn học Công bố sớm và triển khai kế hoạch HĐ của khoa cho SV thông qua kế họach hàng năm, hàng kỳ, thời khóa biểu, lịch thi… để SV kịp thời lên kế hoạch học tập Ban lãnh đạo khoa, các thầy cô giáo trong khoa CNTT tạo... những khó khăn nào? 14 1.9.3.4 Điều kiện thực hiện - Sinh viên tích cực, chủ động tìm hiểu, tự rèn luyện KN của bản thân - SV quyết tâm rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian - SV dành thời gian để luyện tập thường xuyên KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1 Kết luận Một là: Trên cơ sở tìm hiểu cơ sở lý luận của việc rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho SV, cho thấy rèn luyện KN QLTG là rất quan trọng với mỗi... tự do về thời gian khiến SV nhiều khi không ý thức được việc sắp xếp thời gian hợp lý mà 8 GV chưa thực sự nghiêm khắc trong việc xử lý những trường hợp SV vi phạm về thời gian học tập trên lớp Giáo dục KNS cho SV K5 khoa CNTT chưa được chú trọng HĐ học tập tại Đại học là học nghề, đòi hỏi SV phải có KN QLTG để thích nghi với nội dung và các phương pháp học tập mới đem lại hiệu quả trong học tập... khoa CNTT – HVQLGD trong giai đoạn hiện nay d Nguyên tác đảm bảo tính hiệu quả và khả thi của các biện pháp Các biện pháp dù hay đến mấy nhưng nếu không có tính khả thi và hiệu quả thì chúng sẽ không có khả năng để tồn tại trong thực tiễn giáo dục Vì thế đây cũng là một nguyên tắc mà chúng tôi quán triệt khi đề xuất các biện pháp 1.9 Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho SV K5. .. cầu SV lập kế hoạch cho môn học, phân chia thời gian học môn học soạn đề cương, ôn thì từ sớm, tránh tình trạng học gạo, học vẹt khi thi mới học - GV tiến hành kiểm tra việc lập kế hoạch và tiến độ thực hiện kế hoạch của SV Có đánh giá khen ngợi và nhắc nhở khiển trách - Kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch GV định hướng SV đánh giá việc thực hiện kế hoạch quản lý thời gian cho môn học, hướng dẫn SV điều... dụng thời gian 2 4 6 12 24 48 18 36 2 4 6 12 11 22 31 62 1.6.3 Thực trạng rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT 1.6.3.1 Thực trạng tự rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT Để tìm hiểu vấn đề này tôi sử dụng câu hỏi 3 trong MKS 01 Kết quả thể hiện ở bảng 2.6: Thực trạng rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT Stt Công việc Thường xuyên SL % 1 2 3 4 5 6 Xác định mong muốn và khả năng. .. cứu cho thấy nhiều SV sử dụng thời gian cho học tập và giải trí không hợp lý Đồng thời, mức độ thành thạo các hành động trong nội dung KN QLTG chủ yếu là trung bình và yếu Ba là: Việc SV K5 khoa CNTT rèn luyện KN QLTG còn nhiều lung túng, mức độ rèn luyện không thường xuyên dẫn đến hiệu quả QLTG thấp Bốn là: trên cơ sơ nghiên cứu lý luận và thực tiễn chúng tôi đề xuất biện pháp rèn luyện KN QLTG cho. .. tiêu phù hợp với khả năng của bản thân - Các khâu chuẩn bị phải khoa học rõ ràng - Nguồn gốc của những nguyên tắc chính là niềm tin, sự quyết tâm 1.9.1.8 Điều kiện để thực hiện biện pháp Sắp xếp thời gian tổ chức phù hợp để thuận lợi cho SV khi tham gia Các chủ đề hấp dẫn thu hút SV SV tích cực, ham học hỏi Giáo viên chủ nhiệm cần đầu tư thời gian cho các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn... trường, thời gian để thực hành, rèn luyện và trải nghiệm b Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ của các biện pháp Các biện pháp là một hệ thống, có tác dụng tương hỗ với nhau nhằm tạo điều kiện cho SV vừa được trang bị kiến thức, thái độ, đặc biệt là rèn luyện hành vi phù hợp c Nguyên tác đảm bảo tính thực tiễn Chúng tôi quan tâm đến thực tiễn giáo dục KN QLTG cho SV đặc biệt là giáo dục KNS ở khoa . KN QLTG cho SV K5 khoa CNTT – Học viện Quản lý Giáo dục. Từ đó đề xuất một số biện pháp rèn luyện KN QLTG cho SV K5 khoa CNTT – HVQLGD. - Địa điểm nghiên cứu khoa CNTT – HVQLGD - Thời gian nghiên. xuất biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên K5 khoa CNTT – Học viện Quản lý Giáo dục CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO SINH. KN QLTG làm tiền đề cho sự thành công của họ trong tương lai. CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO SINH VIÊN K5 KHOA CNTT – HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC 1.8 Một số nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên k5 khoa CNTT – học viện quản lý giáo dục, Biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên k5 khoa CNTT – học viện quản lý giáo dục, Biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên k5 khoa CNTT – học viện quản lý giáo dục, 6 Thực trạng KN QLTG và việc rèn luyện KN QLTG của SV K5 khoa CNTT – HVQLGD, 9 Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian cho SV K5

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn