Các câu hỏi trắc nghiệm Đại số lớp 10

4 4,485 214
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

Các câu hỏi trắc nghiệm Đại số lớp 10 15/01/2007 CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3.ĐẠI SỐ 10 Nâng Cao.i-----o0o-----Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình: xxxx42231 +=−+ là: a) 23>xvà x ≠ 0  b) 23>xvà x ≤ -2 c) 23>x; x ≠ 0 và x ≤ -2  d) 23≥x; x ≠ 0 và x ≤ -2Câu 2: Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào cho ta phương trình tương đương? a) Lượt bỏ số hạng 15−x cả 2 vế của pt:1521512−+=−++xxxx b) Lượt bỏ số hạng 27−x cả 2 vế của pt:2522512−+=−++xxxx c) Thay thế ( )212 −x bởi 2x - 1 trong pt:( )23212 +=− xx d) Chia cả 2 vế của phương trình: 323 +=+ xx cho x.Câu 3: Cách viết nào sau đây là sai:  a) x(x-1) = 0 tương đương với x=0 hoặc x=1  b) x(x-1) = 0 tương đương với x=0 và x=1 c) x(x-1) = 0 có hai nghiệm x=0 và x=1 d) x(x-1) = 0 ⇔ x=0; x=1Câu 4: Phương trình 11211−−=−+xxxx  a) vô nghiệm  b) có 1 nghiệm x=1 c) có 1 nghiệm x=2  d) có 2 nghiệm x=1 và x=2Câu 5: Phương trình 31 −=− xx a) vô nghiệm  b) có 1 nghiệm x=5 c) có 1 nghiệm x=2  d) có 2 nghiệm x=5 và x=2Câu 6: Phương trình 122 −=− xx  a) vô nghiệm  b) có 1 nghiệm x=-1 c) có 1 nghiệm x=1 d) có 2 nghiệm x=±1Câu 7: Phương trình x4+2x2+4=0  a) vô nghiệm  b) có 1 nghiệm c) có 2 nghiệm  d) có 4 nghiệmCâu 8: Tọa độ giao điểm của 2 đồ thị: y = 3x + 2 và y = -x2 + x + 1 là:  a) không có giao điểm.  b) (-1, 2) c) (2; -1)  d) (-2; -1)Câu 9: Tổng và tích các nghiệm của phương trình x2+2x-3=0 là: a) x1+x2=2; x1x2=-3  b) x1+x2=-2; x1x2=-3Trường THPT Gia Hội-Tổ Toán-Tin1Trường THPT Gia Hội c) x1+x2=-2; x1x2=3  d) x1+x2=2; x1x2=3Câu 10: Phương trình 0422=−+−mmxmxvô nghiệm khi chỉ khi a) m=0  b) m<0 c) m≥0  d) m≤0Câu 11: Phương trình 04322=−+−−mx)m(mxcó một nghiệm khi chỉ khi a) m = 0 b) 29=m c) m = 0 hoặc 29=m d) một đáp số khácCâu 12: Phương trình ( ) ( )021221 =−+−−+ mxmxm có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi a) m ≠ 0 b) m < 3 c) m ≠ 0 và m < 3  d) m ≠ 0 hoặc m < 3Câu 13: Phương trình ( )0432122=+−+−− mmxmx có hai nghiệm phân biệt thỏa x12+x22=20 khi và chỉ khi a) m=-3 hoặc m=4  b)m=-3  c) m=4  d) không có m nào cảCâu 14: Phương trình ( )04322=−+−− mxmmx có đúng 1 nghiệm dương khi và chỉ khi a) 0 ≤ m ≤ 4 b) 0 < m < 4 hoặc 29=m c) 0 ≤ m ≤ 4 hoặc 29=m d) một đáp số khácCâu 15: Phương trình ( )03222=−+−− mxmmx có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi a) m≠ 0  b) m < 3 c) m≠ 0 và m < 3 d) 0< m < 3Câu 16: Gọi (P): y=x2-3x-2 và (d):y=-x+k. Đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt nằm về bên phải trục tung khi và chỉ khi a) k > -3  b) k < -3 c) k > -2  d) -3 < k < -2Câu 17: Hệ phương trình: =++=+21myxmymx có nghiệm duy nhất khi chỉ khi a) m ≠ - 1  b) m ≠ 1 c) m ≠ ± 1  d) m ≠ ± 2Câu 18: Cho phương trình: =++=+21myxmymx . Khi hệ có nghiệm duy nhất (x; y), ta có hệ thức giữa x và y độc lập đối với m là: a) x = 1 + y  b) x = 1 - y Trường THPT Gia Hội-Tổ Toán-Tin2 c) x - y - 1=0  d) a và cCâu 19: Cách viết nào sau đây là sai:  a) x(x-1) = 0 tương đương với x=0 hoặc x=1  b) x(x-1) = 0 tương đương với x=0 và x=1 c) x(x-1) = 0 có hai nghiệm x=0 và x=1 d) x(x-1) = 0 ⇔ x=0; x=1Câu 20: Hệ phương trình =+=++252227xyyxxyyxcó 2 nghiệm:  a) có hai nghiệm−221; và −212; b) −− 221; và −−212; c) có hai nghiệm− 221; và −212; d) có hai nghiệm221; và 212;===========================Trường THPT Gia Hội-Tổ Toán-Tin3i . 15/01/2007 CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3.ĐẠI SỐ 10 Nâng Cao.i-----o0o---- -Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình:. x=-1 c) có 1 nghiệm x=1 d) có 2 nghiệm x=± 1Câu 7: Phương trình x4+2x2+4=0  a) vô nghiệm  b) có 1 nghiệm c) có 2 nghiệm  d) có 4 nghiệmCâu 8: Tọa độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các câu hỏi trắc nghiệm Đại số lớp 10, Các câu hỏi trắc nghiệm Đại số lớp 10, Các câu hỏi trắc nghiệm Đại số lớp 10

Từ khóa liên quan