Giáo án mẫu môn Đại số

2 772 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

Rèn luyện cho HS các kĩ năng sau:+ Biết tính các giá trị lượng giác của một góc .+ Biết xác định dấu của cos ,sin ,tan, cot khi biết  ; biết giá trị lượng giác của một số góc lượng Tiết 80: LUYỆN TẬPI. Mục tiêu: Rèn luyện cho HS các kĩ năng sau:+ Biết tính các giá trị lượng giác của một góc α.+ Biết xác định dấu của cosα ,sinα ,tanα, cotα khi biết α ; biết giá trị lượng giác của một số góc lượng giác thường gặp.+ Sử dụng thành thào các công thức lượng giác cơ bản để chứng minh các đẳng thức, đơn giản các đẳng thức lượng giác. II. Phương pháp dạy học: Luyện tậpIII. Chuẩn bị:+GV: Giáo án + đồ dùng dạy học+HS: Vở bài tập + đồ dùng học tậpIV. Các hoạt động và tiến trình bài dạy:A. Các hoạt động:+HĐ1: Sửa bài tập 17+HĐ2: Sửa bài tập 16, 18+HĐ3: Sửa bài tập 21, 22+HĐ4: Sửa bài tập 23+HĐ5: Củng cốB. Tiến trình bài dạy:+HĐ1: Sửa bài tập 17Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng+H: Có mấy điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc * ∝+k2π * ∝+kπ, k ∈ ¢+GV: Gọi 3 HS lên bảng giải.+GV: Nhận xét, đánh giá.+HS: * 1 điểm * 2 điểm đối xứng qua Ok = 2h α→+ h2πk = 2h +1α→+π+2hπ, h∈ ¢+HS: Lên bảng giảiBài 17: Tính các giá trị lượng giác của các góc sau:a. –3π+(2k+1)πb. kπc. 2π+kπd. 4π+kπ(k z∈)+HĐ2: Sửa bài tập 18Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng+GV: Nêu cách xác định dấu các giá trị lượng giác của một góc lượng giác?+GV: Gọi hai HS trả lời bài tập 16.+H: Nêu một số công thức lượng giác cơ bản đã học?+GV: Gọi 3 HS lên bảng giải.+HS: Xác định dấu của toạ độ điểm M với hệ trục toạ độ Oxy và đối với hai trục At, Bs.+HS: Trả lời.+HS: tan∝.cot∝=1 sin2∝+cos2∝=1 1+tan2∝=α2cos1 1+cot2∝=α2sin1+HS: Lên bảng giảiBài 16 : Xác định dấu của các sốa) sin156o; cos(-80o); tan(-817π); tan 556ob) sin(∝+4π); cos(∝-83π); tan (∝-2π), biết rằng 0<∝<2πBài 18: Tính các giá trị lượng giác của góc α trong mỗi trường hợp sau:a.cos∝=41, sin∝<0+GV: Nhận xét, đánh giá.b. sin ∝= -31, 2π<∝<23πc. tan ∝= 21, -π<∝<0+HĐ3: Sửa bài tập 21, 22Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng+H: Xét góc lượng giác (OA, OM) = α, nêu cách xác định dấu củacosα ,sinα ,tanα, cotα ? +GV: Gọi 2 HS trả lời bài tập 21.+GV: Gọi 3 HS lên bảng làm bài 22.+GV: Nhận xét, đánh giá.+HS: Trả lời.+HS: Trả lời.+HS: Lên bảng.Bài 21: (SGK)Bài 22: Chứng minh các đẳng thức sau:a. cos4∝– sin4∝=2cos2∝–1b. 1– cot4∝=αα42sin1sin2−(nếu sin∝≠0)c. ααα222tan21sin1sin1+=−+=1+ 2tan2∝(nếu sin∝≠1±)+HĐ4: Sửa bài tập 23Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng+GV: Lưu ý một số phương pháp để giải dạng toán này:* Đặt t= cos2∝⇒sin2∝=1-t(hoặc ngược lại).* a4+b4=(a2+b2)2-2a2b2* a6+b6=(a2+b2)(a4-a2b2+b4)+GV: Gọi 3 HS lên bảng giải.+GV: Nhận xét, đánh giá.+HS: Theo dõi.+HS: Lên bảng.Bài 23: Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc ∝a) +∝+∝22cos4sin∝+∝24sin4cosb) 2(sin6∝+cos6∝) - 3(cos4∝+sin4∝)c)1tan2−+1cot1cot−+αα nếu tan∝≠1+HĐ5: Củng cốHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng+GV: Xem lại cách tìm một điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn bởi số thực∝, từ đó xác định dấu của các gía trị lượng giác. Học thuộc các công thức cơ bản và vận dụng vào giải một số dạng toán+HS: Theo dõi. BTVN:1) Rút gọn các biểu thức sau:A= cos-cotsin122ααα−với ∝(∈π,2π)B=αααα22222cossin41tan4)tan1(−−2) Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc x:A=3(sin8x - cos8x + 4(cos6x-2sin6x)+ 6sin4xB=2(sin4x + cos4x + sin2xcos2x)2 - (sin8x + cos8x)3) Chứng minh các đẳng thức sau:a)ααα3coscossin += tan3 ∝+ tan2 ∝+ tan ∝+1b)1cottan1tan1tan1−+=−+αααα . sin∝≠1±)+HĐ4: Sửa bài tập 23Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng+GV: Lưu ý một số phương pháp để giải dạng toán này:* Đặt t= cos2∝⇒sin2∝=1-t(hoặc. sin∝<0+GV: Nhận xét, đánh giá.b. sin ∝= -31, 2π<∝<23πc. tan ∝= 21, -π<∝<0+HĐ3: Sửa bài tập 21, 22Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mẫu môn Đại số, Giáo án mẫu môn Đại số, Giáo án mẫu môn Đại số