ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO SUY LUẬN TOÁN HỌC

2 1,508 9
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:53

4 ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO SUY LUẬN TOÁN HỌC Tit: 4 P DNG MNH VO SUY LUN TON HC (tt) I/Mc tiờu: thụng qua tit hc ny hc sinh cn nm vng . V kin thc : Th no l iu kin , iu kin , nh lớ o, iu kin cn v . v k nng:hiu v vn dng c iu cn , iốu kin , iu kin cn v ,bit s dng thut ng iu kin cn v bc u bit c cỏch suy lun toỏn hoc. II/ Chun b ca giỏo viờn v hc sinh: a/ giỏo viờn: Phn bng ph giỏo ỏn thc phiờu hc tp . b/ hc sinh: chun b bi . III/ tin trỡnh gi dy. Hot ng Thy Hot ng trũ ghi bng Hot ng 1:?1.Hóy nờu mnh kộo theo cú dngP(x)=>Q(x)(1)mnh trờn ỳng c gi l mt nh lớ. Hóy ch ra õu l gi thit õu l kt lun ca nh l.P(x)gi l iu kin cú Q(x).Q(x)l iu kin cn cú P(x).Cho hc sinh nờu vớ d.?2.Hóy ch ra õu l iu kin cn õu l iu kin .hot ng 2:hc sinh hot ng nhúm: H2:gi i din nhúm lờn trỡnh by. Giỏo viờn cho hc sinh nhn xột bi lm ca nhúm khỏc.Giỏo viờn nhn Hs. P(x)= tam giỏc ABC l tam giỏc o Q(x)=tam giỏc ABC cú 3gúc bng nhau. P(x) c g l gió thit . Q(x) c gi l kt lun. hc sinh nge giao viờn ging vớ d: vi mi s t nhiờn n,nu n chia ht cho 24 thỡ n chia ht cho 8. n chia ht cho 24 l iu kin n chia ht cho 8. hoc n chia ht cho 8 l iu kin cn n chia ht cho 24. nhúm 1:mi n thuc N*,n chia ht cho 15 thỡ n chia ht cho 5.P(n)=mi n thuc N*,n chia ht cho 15.Q(n)=n chia ht cho 5.Vớ d 4: P(n)=mi n thuc N , nchia ht cho 24.2: iu kin cn, iu kin .Cho nh lớ di dng. Ơxthuc ,P(x)=>Q(x) P(x) c gi l gi thit v Q(x) c gi l kt lun ca nh lớ.hay P(x) l iu kin cú Q(x) hoc Q(x) l iu kin cn cú P(x).T Toỏn - Trng THPT Tha Luxét sữa sai.Hoạt động 3: Xét mệnh đề P(x)=>Q(x) (1) Là mệnh đề đúng thì đươc goi là gì.? Xét mệnh đề Q(x)=> P(x)(2) Là mệnh đề đúng thi goi (2) Là định lí đảo của định lí (1).Định lí (1) gọi là định lí thuận của định lí (2).hay P(x)là điều kiện cần và đủ để có Q(x).hoạc là “P(x)nếu và chỉ nếuQ(x).hay “P(x)khi và chỉ khi Q(x)”hoạt động 4. cũng cố:H3.Cho cã lớp làm gọi một học sinh lên trình bàyhoạt động cuối cùng: về nhà hoc bài làm bài tập 8,9,10,11(SGK trang: 12) Q(n)= “n chia hết cho 8”. mệnh đề P(x)=>Q(x) (1) ,có thể đúng cũng có thể sai.mệnh đề (1) đúng được gọi là một định lí.mệnh đề Q(x)=>P(x) (2) tương tự mệnh đề này mà đúng được gọi là định lí , định lí (2) được gọi là định lí đảo của định lí (1). định lí dạng (1) gọi là định lí thuận của (2) ta nói .”mọi x thuộc X,P(x)<=>Q(x)”. hay P(x) là điều kiện cần và đủ để có Q(x). Hs. P(n):”n không chia hết cho 3” là điều kiện cần và đủ để ,Q(n):”n2 chia hết cho 3dư 1” Làm bài tập. 3/Định lí đảo, điều kiện cần và đủ. mọi x thuộc X,P(x)<=>Q(x)”khi đó ta nói : P(x) là điều kiện cần và đủ để có Q(x). Tổ Toán - Trường THPT Thừa Lưu . sữa sai.Hoạt động 3: Xét mệnh đề P(x)=>Q(x) (1) Là mệnh đề đúng thì đươc goi là gì.? Xét mệnh đề Q(x)=> P(x)(2) Là mệnh đề đúng thi goi (2) Là định. (1) ,có thể đúng cũng có thể sai .mệnh đề (1) đúng được gọi là một định lí .mệnh đề Q(x)=>P(x) (2) tương tự mệnh đề này mà đúng được gọi là định lí
- Xem thêm -

Xem thêm: ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO SUY LUẬN TOÁN HỌC, ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO SUY LUẬN TOÁN HỌC, ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO SUY LUẬN TOÁN HỌC