Mệnh đề và phủ định mệnh đề

4 807 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:53

- Giúp học sinh hệ thống lại một số kiến thức: Mệnh đề, mệnh đề phủ định của 1mệnh đề, phương pháp chứng minh mệnh đề chứa biến x, x đúng sai, phương pháp chuúng minh phản chứng. Tiết 6 Luyện tập A.Mục tiêu1.Kiến thức- Giúp học sinh hệ thống lại một số kiến thức: Mệnh đề, mệnh đề phủ định của 1mệnh đề, phơng pháp chứng minh mệnh đề chứa biến x, x đúng sai, phơng pháp chuúng minh phản chứng.- Hiểu đợc các bài tập dạng trên.2.Kỹ năng:Vận dụng đợc lý thuyết để giải các bài tập 19,20,21 các bài tập bổ sung.3.Thái độ :- Tập trung cao trong hoạt động nhóm, phát huy logíc của từng học sinh.- Phải có sự húng thú.B.Chuẩn bị1.Giáo viên - Phơng pháp.- Đồ dùng dạy học,bảng phụ.2.Học sinh: Có sự chuẩn bị các bài tập ở nhà.C.Tổ chức các hoạt động dạy học.Thời gianHoạt động của giá viên Hoạt động của học sinhNội dung ghi bảng10phútHoạt động 1: Chữa bài tập 19a,b,c sách giáo khoa nâng caoMệnh đề: x X, P(x) đúng khi nào? Đúng khi chỉ ra một giá trị x X sao cho P(x) thoả mãn .Sai khi chỉ ra một giá trị x X sao cho P(x) không thoả mãn.Bài 19:a. A = x R, x2 = 1: Mệnh đề đúng.Lấy x= 1 R, x2 = 1 mệnh đề A đúng. = x R, x2 1.b. B = n N, n(n+1) là số chính ph-ơng: Mệnh đề đúng T Toỏn - Trng THPT Tha Lu8phút10phút15phútHoạt động 2:Thảo luận nhóm bài 19d.Cho biết phơng pháp chứng minh câu d này?Cho biết dạng tổng quát khi n chẵn, n lẽ?Hoạt động 3: Tiến hành tự giải bài 20, 21Gọi học 1 sinh trả lời bài 20.Gọi học trả lời tại chổ 21.Hoạt động 4: Củng cố.Làm bài tập bổ sungChứng minh mệnh đè sai trong hai tr-ờng hợp n chẵn, n lẽ. n: chẵn n = 2k, k N. n: lẽ n=2k +1, kNHọc sinh trả lờiHọc sinh trả lờiLấy n =0 N, n(n+1) = 0: là 1 số chính phơng. mệnh đề B đúng.B= n N, n(n+1) không phải là số chính phơng.c. C = x R, (x-1)2 x - 1 Mệnh đề sai.Lấy x =1 R, (x-1)2 = x-1( =0) Mệnh đề C sai.c = x R, (x-1)2 =x-1. d.D = n N, n2 +1 không chia hết cho 4: Mệnh đề đúng.Chứng minh: -Với n chẵn n = 2k, k N n2 +1 = (2k)2 +1 = 4k2 +1: Không chia hết cho 4. -Với n lẽ n = 2k+1, k N. n2 +1 =(2k+1)2 +1 = 4k2+4k +2: không chia hết cho 4.Vậy : n N; n2 +1 không chia hết cho 4. Mệnh đề D đúng.T Toỏn - Trng THPT Tha LuViết đề bài trên bảng phụ. Thảo luận nhómBài 1:Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề A Ba. Nếu A thì B.b. A kéo theo B.c. A là điều đủ để có B.d. A là điều kiện cần để có B.Bài 2:Trong các mệnh đề tơng đơng sau đây, mệnh đề nào sai.a. nlà số nguyên lẽ n2 là số lẻ.b. n chia hết cho 3 tổng các chữ số của n chia hết cho 3.c. ABC là tam giác đều AB = BC góc A bằng 600.d. ABCD là hình chữ nhật AC = BD.Bài 3:Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?a. n N; n2 +1 không chia hết cho 3.b. x R, |x| < 3 x<3.c. x R, (x-1)2 x-1.d. n N; n2 +1 chia hết cho 4.Học sinh tự thảo luận rồi đa ra kết quả.So sánh kết quả của tùng nhóm.Học sinh tự thảo luận rồi đa ra kết quả.So sánh kết quả của tùng nhóm.Học sinh tự thảo luận rồi đa ra kết quả.So sánh kết quả của tùng nhóm.Bài 20:Phơng án đúng là: (b)Bài 21:Phơng án đúng là: (a)Bài 1: Đáp án đúng là (d).Bài 2: Đáp án (d).Bài 3: Đáp án đúng là (a).T Toỏn - Trng THPT Tha Lu2phútBài 4:Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề phủ định?a. n N: 2n > n.b. x R: x < x+1.c. x Q : x2 = 2.d. x R: 3x = x2+1.Hoạt động 5: Dặn dò.Soạn bài: Tập hợp các phép toán trên tập hợp.Học sinh tự thảo luận rồi đa ra kết quả.So sánh kết quả của tùng nhóm.Bài 4: Đáp án đúng là (c).T Toỏn - Trng THPT Tha Lu . Giúp học sinh hệ thống lại một số kiến thức: Mệnh đề, mệnh đề phủ định của 1mệnh đề, phơng pháp chứng minh mệnh đề chứa biến x, x đúng sai, phơng pháp chuúng. đúng là (a).T Toỏn - Trng THPT Tha Lu2phútBài 4:Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề phủ định? a. n N: 2n > n.b. x R: x < x+1.c. x
- Xem thêm -

Xem thêm: Mệnh đề và phủ định mệnh đề, Mệnh đề và phủ định mệnh đề, Mệnh đề và phủ định mệnh đề