Đề kiểm tra giữa kì I năm học 2010 - 2011

3 244 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2015, 02:00

Trờng tiểu học Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I Đạo Lý Môn toán lớp 3 : (Năm học: 2009 - 2010) ******************@***************** Họ và tên học sinh: . Lớp : Trờng tiểu học Đạo Lý. Số báo danh: Môn toán lớp 3 (Học sinh làm bài trong thời gian 40 phút) Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng. a, Số bé nhất trong các số: 748; 632; 784; 623 là: A. 748 B. 632 C. 784 D. 623 b, Viết các số: 465; 546; 397; 459 theo thứ tự từ lớn đến bé là: A. 546; 465; 459; 397 B. 397; 459; 465; 546 C. 546; 459; 465; 397 D. 546; 397; 465; 459 Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng. a, Một đoạn dây dài 437 cm, đã cắt đi 150 cm. Đoạn dây còn lại dài: A. 387 cm B. 187 cm C. 287 cm D. 387 cm b, Tìm 6 1 của 30 giờ đợc kết quả là: A. 2 giờ B. 5 giờ C. 6 giờ D. 15 giờ Bài 3. Khoanh vào chữ cái trớc câu trả lời đúng: a, Tìm X biết: X + 125 = 266 A. 141 B. 114 C. 391 D. 418 b, Biểu thức: 5 x 7 - 26 có kết quả là: A. 33 B. 35 C. 9 D. 19 Bài 4. Đặt tính rồi tính: 325 + 243 432 - 215 57 x 6 49 : 7 Số phách Số phách Bài 5. Bài toán: Trong thùng có 42 lít dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại ở trong thùng bằng 7 1 số dầu đã có. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu? Bài giải Bài 6. Số ? a, : 6 x 5 x 6 b, : 4 x 6 : 3 x 6 Trờng tiểu học Hớng dẫn đánh giá môn toán lớp 3 Đạo Lý đề kiểm tra Giữa học kì I : ( Năm học: 2009 - 2010) ************@*********** Câu 1. (1,5 điểm) a, Học sinh nêu đúng kết quả cho: ý a, D 0,75 điểm b, Học sinh nêu đúng kết quả cho: ý b, A 0,75 điểm Câu 2. (1,5 điểm) a, Học sinh nêu đúng kết quả cho: ý a, C 0,75 điểm b, Học sinh nêu đúng kết quả cho: ý b, B 0,75 điểm Câu 3. (2 điểm) - Học sinh làm đúng mỗi ý cho: 1 điểm 5 4 2 8 * ý a, A * ý b, C Câu 4. (2 điểm) - Học sinh đặt đúng mỗi phép tính cho: 0,25 điểm - Học sinh thực hiện đúng mỗi phép tính cho: 0,25 điểm Câu 5. (2 điểm) - Học trả lời và làm đúng kết quả số dầu đã bán cho: 1,5 điểm - Học sinh ghi đợc đáp số cho: 0,5 điểm - Ghi sai hoặc thiếu tên đơn vị trừ: 0,5 điểm Câu 6. (1 điểm) - Điền đúng số vào mỗi bài cho : 0,5 điểm - Không hoàn thành điền đủ các số vào ô trống trong một bài thì không cho điểm. Lu ý: Điểm 0,5 làm tròn thành 1 . H i trong thùng còn l i bao nhiêu lít dầu? B i gi i B i 6. Số ? a, : 6 x 5 x 6 b, : 4 x 6 : 3 x 6 Trờng tiểu học Hớng dẫn đánh giá môn toán lớp 3 Đạo Lý đề kiểm tra Giữa học kì I : ( Năm học: . 0,25 i m - Học sinh thực hiện đúng m i phép tính cho: 0,25 i m Câu 5. (2 i m) - Học trả l i và làm đúng kết quả số dầu đã bán cho: 1,5 i m - Học sinh ghi đợc đáp số cho: 0,5 i m - Ghi sai hoặc. Trờng tiểu học Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I Đạo Lý Môn toán lớp 3 : (Năm học: 2009 - 2010) ******************@***************** Họ và tên học sinh: . Lớp : Trờng tiểu học Đạo Lý.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì I năm học 2010 - 2011, Đề kiểm tra giữa kì I năm học 2010 - 2011, Đề kiểm tra giữa kì I năm học 2010 - 2011