Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý THPT

117 1,980 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 20:40

Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên Điện học Chơng 1: Trờng tĩnh điện 1-1. Tìm lực hút giữa hạt nhân và electron trong nguyên tử Hyđrô. Biết rằng bán kính nguyên tử Hyđrô là 0,5.10 -8 cm, điện tích của electron e = -1,6.10 -19 C. Giải: Sử dụng công thức lực tơng tác giữa hai điện tích của định luật Culông (với điện tích của electron và hạt nhân hyđrô q e = - q p = -1,6.10 -19 C, khoảng cách r = 0,5.10 -10 m): N10.23,9 )10.5,0( )10.6,1.(10.9 r qqk F 8 210 2199 2 21 == 1-2. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai proton sẽ lớn hơn lực hấp dẫn giữa chúng bao nhiêu lần, cho biết điện tích của proton là 1,6.10 -19 C, khối lợng của nó bằng 1,67.10 -27 kg. Giải: Theo công thức của định luật Culông và định luật vạn vật hấp dẫn, ta có: 2 2 2 2 2 1 r Gm Fvà; r kq F == )lần(10.25,1 )10.67,1.(10.67,6 )10.6,1.(10.9 Gm kq F F 36 22711 2199 2 2 2 1 == 1-3. Hai quả cầu đặt trong chân không có cùng bán kính và cùng khối lợng đợc treo ở hai đầu sợi dây sao cho mặt ngoài của chúng tiếp xúc với nhau. Sau khi truyền cho các quả cầu một điện tích q 0 = 4.10 -7 C, chúng đẩy nhau và góc giữa hai sợi dây bây giờ bằng 60 0 . Tính khối lợng của các quả cầu nếu khoảng cách từ điểm treo đến tâm quả cầu bằng l = 20 cm. Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên Giải: Do các quả cầu là giống nhau nên điện tích mỗi quả cầu nhận đợc là: C10.2 2 q qq 7 0 21 === Hai quả cầu cân bằng khi: 0TFP d =++ Khi đó, dễ dàng nhận thấy: P F tg d = với P = mg và ( ) 2 2 0 2 21 sin.24 l kq r qkq F d == tgl kq tgl q P Pl q tg .sin.16.sin64.sin16.4 22 2 0 22 0 2 0 22 0 2 0 == = Thay số: ( ) ( ) ( ) )(157,0 30.30sin.2,0.16 10.4.10.9.1 0022 2 79 N tg P == )(16)(016,0 81,9 157,0 gkg g P m ==== 1-4. Tính khối lợng riêng của chất làm quả cầu trong bài 1-3. Biết rằng khi nhúng các quả cầu này vào dầu hỏa, góc giữa hai sợi dây bây giờ chỉ bằng 54 0 ( = 2 đối với dầu hỏa). Giải: F đ T P 2 Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên Từ kết quả bài 1-3, ta đ có đối với quả cầu đặt trong không khí thì: 11 22 01 2 0 .sin64 tgl q P = (1) Khi nhúng các quả cầu vào dầu hoả, mỗi quả cầu sẽ chịu thêm tác dụng của lực đẩy Acsimét P 1 hớng ngợc chiều với trọng lực. Do đó, bằng tính toán tơng tự bài trên, ta thu đợc: 22 22 02 2 0 1 .sin64 tgl q PP = (2) Mặt khác: VgPVgmgP 01 ; === (3) Từ (1), (2) và (3), ta có: 0 22 2 2 11 2 11 .sin .sin == tg tg P PP )(tg.sin.tg.sin 022 2 211 2 1 = 11 2 122 2 2 22 2 2 0 tg.sin.tg.sin. tg.sin. . = Thay số với: )/(800;27;30;2;1 3 0 0 2 0 121 mkg===== )/(2550800. 30.30sin27.27sin 27.27sin 3 002002 002 mkg tgtg tg = 2. 2. = 1-5. Hai quả cầu mang điện có bán kính và khối lợng bằng nhau đợc treo ở hai đầu sợi dây có chiều dài bằng nhau. Ngời ta nhúng chúng vào một chất điện môi (dầu) có khối lợng riêng 1 và hằng số điện môi . Hỏi khối lợng riêng của quả cầu () phải bằng bao nhiêu để góc giữa các sợi dây trong không khí và trong điện môi là nh nhau. Giải: Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên Sử dụng các tính toán đ làm ở bài 1-4, và thay 1,, 1210 === , ta có: 22 2 1 2 1 11 2 22 2 22 2 1 .sin .sin.sin.sin. .sin. . tg tgtgtg tg = = Với điều kiện góc lệch giữa các sợi dây trong không khí và chất điện môi là nh nhau hay: 22 2 11 2 21 .sin.sin tgtg = = biểu thức trên trở thành: 1 1 = 1-6. Một electron điện tích e, khối lợng m chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn bán kính r quanh hạt nhân nguyên tử Hyđrô. Xác định vận tốc chuyển động của electron trên quỹ đạo. Cho e = -1,6.10 -19 C, m = 9,1.10 -28 kg, khoảng cách trung bình từ electron đến hạt nhân là r = 10 -8 cm. Giải: Êlêctrôn chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn dới tác dụng của lực hớng tâm chính là lực Culông. Coulombht FF = 2 0 22 r4 e r v m = mr4 e r4.m e.r v 0 2 2 0 2 2 == mr2 e mr4 e v 0 0 2 == Thay số, ta có: )/(10.6,1 10.10.1,9.10.86,8.1.2 10.6,1 6 103112 19 smv == Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên 1-7. Tại các đỉnh A, B, C của một hình tam giác ngời ta lần lợt đặt các điện tích điểm: q 1 = 3.10 -8 C; q 2 = 5.10 -8 C; q 3 = -10.10 -8 C. Xác định lực tác dụng tổng hợp lên điện tích đặt tại A. Cho biết AC = 3cm, AB = 4cm, BC = 5cm. Các điện tích đều đặt trong không khí. Giải: Ta có: + Lực 1 F của q 2 tác dụng lên q 1 : )(10.4,8 )10.4.(10.86,8.1.4 10.5.10.3 4 3 2212 88 2 0 21 1 N r qq F AB === + Lực 2 F của q 3 tác dụng lên q 1 : )(10.30 )10.3.(10.86,8.1.4 10.10.10.3 4 3 2212 88 2 0 31 2 N r qq F AC === + Dễ dàng nhận thấy: 222 ACABBC += Vậy, tam giác ABC vuông tại A. Khi đó: - Lực F có phơng hợp với cạnh AC một góc xác định bởi: '421528,0 10.30 10.4,8 0 3 3 2 1 = == F F tg - Chiều của F nh hình vẽ. - Độ lớn của lực đợc tính bằng: A B C F 2 F 1 F Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên )(10.11,3)10.30()10.4,8( 223232 2 2 1 NFFF =+=+= 1-8. Có hai điện tích bằng nhau và trái dấu. Chứng minh rằng tại mọi điểm cách đều hai điện tích đó, phơng của lực tác dụng lên điện tích thử q 0 song song với đờng thẳng nối hai điện tích đó. Giải: Gọi là đờng trung trực của đoạn thẳng AB nối hai điện tích q 1 và q 2 bằng nhau và trái dấu. Xét điện tích thử q 0 (cùng dấu với điện tích đặt tại B) đặt tại C nằm trên . Ta có: 2 2 0 02 2 0 01 1 )(4)(4 F AC qq CB qq F === Xét thành phần của tổng hợp lực F dọc theo : 0cos)(coscos 2121 === FFFFF Vậy, F chỉ có thành phần hớng theo phơng vuông góc với , hay F song song với đờng thẳng nối hai điện tích q 1 và q 2 . 2 0 3 01 2 0 01 21 sin2 sin2 sin 4 2 sinsin AB AB l qq l qq FFF = =+= 1-9. Tìm lực tác dụng lên một điện tích điểm q = (5/3).10 -9 C đặt ở tâm nửa vòng xuyến bán kính r 0 = 5cm. tích điện đều với điện tích Q = 3.10 -7 C (đặt trong chân không). F 1 F 2 F A B C Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên Giải: Ta chia nửa vòng xuyến thành những phần tử dl mang điện tích dQ. Chúng tác dụng lên điện tích q lực dF. áp dụng nguyên lý chồng chất lực, ta có: == cos;sin dFFdFF yx (nửa vòng xuyến) (nửa vòng xuyến) Ta có: 2 00 4 . r qdQ dF = với drdldl r Q dQ .; 0 0 == d r Qq dF 2 00 2 4 = Do tính đối xứng, ta thấy ngay F y = 0, nên 2 00 2 2 2 2 00 2 2 .cos 4 r Qq d r Qq FF x === Thay số: )(10.14,1 )10.5.(10.86,8.1 2 10).3/5.(10.3 3 22122 97 NF == 1-10. Có hai điện tích điểm q 1 = 8.10 -8 C và q 2 = -3.10 -8 C đặt cách nhau một khoảng d = 10cm trong không khí (hình 1-1). Tính: 1. Cờng độ điện trờng gây bởi các điện tích đó tại các điểm A, B, C. Cho biết: MN = d = 10cm, MA = 4cm, MB = 5cm, MC = 9cm, NC = 7cm. 2. Lực tác dụng lên điện tích q = -5.10 -10 C đặt tại C. x y q dF x dF r o dl Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên Giải: 1. áp dụng nguyên lý chồng chất điện trờng: + Điện trờng do q 1 và q 2 gây ra tại A cùng phơng cùng chiều: 2 0 2 2 0 1 )(4)(4 21 AN q AM q EEE AAA +=+= )/(10.5,52 )10.6( 10.3 )10.4( 10.8 10.86,8.1.4 1 4 22 8 22 8 12 mV E A = += + Điện trờng do q 1 và q 2 gây ra tại B cùng phơng ngợc chiều: 2 0 2 2 0 1 )(4)(4 21 BN q BM q EEE BBB == )/(10.6,27 )10.15( 10.3 )10.5( 10.8 10.86,8.1.4 1 4 22 8 22 8 12 mVE B = = + Phơng, chiều của E A và E B đợc xác định nh trên hình vẽ. Dùng định lý hàm số cos, ta thu đợc: C q 1 B A N M q 2 Hình 1 - 1 C q 1 B A N M q 2 E B E A E C E C1 E C2 Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên cos2 2121 22 CCCCC EEEEE += Ta cũng có: 23,0 7 . 9 . 2 1079 . 2 coscos 2 222222 222 = + = + =+= NC MC MNNCMC NCMCNCMCMN )m/V(10.87,8 )10.9.(10.86,8.4 10.8 )CM(4 q E 4 2212 8 2 0 1 C 1 === )m/V(10.50,5 )10.7.(10.86,8.4 10.3 )CN(4 q E 4 2212 8 2 0 2 C 2 === Vậy: )/(10.34,923,0.10.50,5.10.87,8.2)10.50,5()10.87,8( 4442424 mVE C =+= Để xác định phơng của E C , ta xác định góc là góc giữa E C và CN theo định lý hàm số sin: C C C C E sinE sin sin E sin E 11 == '096792,0 10.34,9 )23,0(1.10.87,8 sin 0 4 24 == = 2. Ta có: )(10.467,010.34,9.10.5. 4410 NEqF CC === Chiều của lực F C ngợc với chiều của điện trờng E C trên hình vẽ. 1-11. Cho hai điện tích q và 2q đặt cách nhau 10 cm. Hỏi tại điểm nào trên đờng nối hai điện tích ấy điện trờng triệt tiêu. Giải: Trên đờng nối hai điện tích, điện trờng do chúng gây ra luôn cùng phơng ngợc chiều nên ta có: === 2 2 2 1 0 2 20 2 10 21 21 4 4 2 4 rr q r q r q EEE Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên Giả sử tại điểm M cách điện tích q một khoảng r, điện trờng triệt tiêu. Điểm M cách điện tích 2q một khoảng là (l-r) với l là khoảng cách giữa q và 2q. 0 )rl( 2 r 1 4 q E 22 0 = = 22 22 r2)rl(0 )rl( 2 r 1 == r 2 r l = )cm(14,4 21 10 21 l r + = + = Vậy, điện trờng giữa hai điện tích q và 2q triệt tiêu tại điểm M nằm trên đờng nối hai điện tích tại vị trí cách điện tích q là 4,14 (cm). 1-12. Xác định cờng độ điện trờng ở tâm một lục giác đều cạnh a, biết rằng ở sáu đỉnh của nó có đặt: 1. 6 điện tích bằng nhau và cùng dấu. 2. 3 điện tích âm và 3 điện tích dơng về trị số đều bằng nhau. Giải: 1. Nếu ta đặt tại sáu đỉnh của lục giác đều các điện tích bằng nhau và cùng dấu, thì các cặp điện tích ở các đỉnh đối diện sẽ tạo ra tại tâm các điện trờng bằng nhau nhng ngợc chiều, nên chúng triệt tiêu lẫn nhau. Do vậy, điện trờng tổng cộng tại tâm lục giác bằng không. E 0 = 0 (do tính đối xứng) 2. Để đặt ba điện tích dơng và ba điện tích âm cùng độ lớn vào sáu đỉnh của lục giác đều, ta có ba cách xếp nh sau: a) Các điện tích âm và dơng đợc đặt xen kẽ với nhau: Ta nhận thấy: các cặp điện trờng (E 1 , E 4 ), (E 2 , E 5 ) và (E 3 , E 6 ) cùng phơng cùng chiều và các điện trờng có cùng độ lớn. [...]... 12.50.10 7 6.10 7 (C / m ) 4 9 (2 / 3).10 ln 2 1-27 Trong chân không liệu có thể có một trờng tĩnh điện m phơng của các véctơ cờng độ điện trờng trong cả khoảng không gian có điện trờng thì không đổi nhng giá trị lại thay đổi, ví dụ nh thay đổi theo phơng vuông góc với các véctơ điện trờng (hình 1-3) đợc không? Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên E Hình 1-3 Giải: A B E D C Xét đờng cong kín... 12500(V / m ) 3.10 ln (10 / 3) + ở chính giữa hai mặt trụ: E= 450 5750(V / m ) 6,5.10 ln (10 / 3) + ở gần sát mặt trụ ngo i: E= 450 3750(V / m ) 0,1 ln (10 / 3) 2 2 Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên Chơng 2: Vật dẫn Tụ điện 2-1 Cho hai mặt cầu kim loại đồng tâm bán kính R1 = 4cm, R2 = 2cm mang điện tích Q1 = -(2/3).10-9 C, Q2 = 3.10-9C Tính cờng độ điện trờng v điện thế tại những... r +b ( ) ( ) 3/ 2 dQ = b r.dr ( 2 0 r 2 + b 2 Điện trờng do cả đĩa gây ra tại A l : b E = dEr = 2 0 a (r 0 r.dr 2 +b ) 2 3/ 2 a b 1 1 1 = = 2 2 2 0 2 0 r +b 1 + a 2 / b2 0 Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên ) 3/ 2 10 8 1 1 E= 12 2 2 2.8,86.10 1 + (8.10 2 ) / (6.10 2 ) 226 (V / m ) 2 Nếu cho b 0, ta có: 1 1 b 0 2 1 + a2 / b2 0 E = lim = 2 0 Điện trờng... những đới cầu có bề rộng dh (tính theo phơng trục của nó) Đới cầu đợc tích điện tích: dQ = 2rh dh 2rh dh = = 2R.dh cos (rh / R ) với l góc giữa mặt đới cầu v trục đối xứng của đới cầu Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên Tính tơng tự nh phần đầu của b i 1-14, ta tính đợc điện trờng dE do đới cầu gây ra tại O có hớng nh hình vẽ v có độ lớn bằng: dE = h ( 2 h 4 0 r + h ) 2 3/ 2 dQ = h.2R.dh... đang xét Ta có thể tách dE th nh hai th nh phần dE1 v dE 2 Điện trờng tổng cộng E l tổng tất cả các điện trờng dE đó Do tính đối xứng nên tổng tất cả các th nh phần dE1 bằng không Ta có: Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên dE2 = = dq 4 0 r cos = qR0 ( 4 0l R02 + x 2 E = dE 2 = 2 l/2 l / 2 = q 4 0lR 0 Thay số: ) 3/ 2 R0 q 1 dx 2 2 2 2 l 4 0 R0 + x R0 + x ( ) dx 0 qR 0 2 4 0 l(R 0 + x... điểm đang xét l : (xem cách tính trong b i 1-14) E2 = 1 1 2 0 1 + a 2 / b2 + Điện trờng do mặt phẳng v đĩa gây ra cùng phơng v ngợc chiều nên: E = E1 E2 = 2 0 1 + a 2 / b 2 Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên 1-18 Một hạt bụi mang một điện tích q2 = -1,7.10-16C ở cách một dây dẫn thẳng một khoảng 0,4 cm v ở gần đờng trung trực của dây dẫn ấy Đoạn dây dẫn n y d i 150cm, mang điện... song song l : F1 = Fi = q Ei v lực tác dụng lên thanh nằm vuông góc l : F2 = Fk = q Ek Do điện trờng do mặt phẳng vô hạn tích điện đều gây ra l điện trờng đều nên: Ei = Ek F1 = F2 Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên Vậy, lực tác dụng lên hai thanh l nh nhau 1-20 Một mặt phẳng vô hạn mang điện đều có mật độ điện tích mặt =2.10-9C/cm2 Hỏi lực tác dụng lên một đơn vị chiều d i của một... các véctơ cờng độ điện trờng do q1, q2 gây ra Để E = 0, thì ta phải có: x M q1 E1 = E2 q2 l + Hai điện trờng E1 v E2 cùng phơng, M phải nằm trên đờng thẳng đi qua điểm đặt các điện tích Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên + Hai điện trờng E1 v E2 cùng độ lớn: E1 = E 2 q1 4 0 x 2 4 0 (l x ) 2 q x = 1 lx q2 l = 2 x= 1 q1 q2 q x = 1 q2 lx q2 q1 (l x ) q2 x= = q1 q2 q1 q1 q2 l + Hai... trong không khí Giải: Ta đi xét trờng hợp tổng quát: nếu gọi khoảng cách từ điểm M đến trục dây dẫn thứ nhất l x thì cờng độ điện trờng tại M l : E= l + = 2 0 x l x 2 0 x(l x) 1 Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên với l mật độ điện d i trên dây Mặt khác: dU = - Edx U = Edx = = lr 1 l r 1 l r x + l x dx = 2 0 [ln x ln(l x )] r = 0 ln r 2 0 r 0U l r ln r Thế... = q2 4 r 4 (l + r ) = 4 r (l + r ) 0 0 0 Thay số: A= ( ) 0,9 10 6 2.10 6 0,162( J ) 4 1.8,86.10 12.0,1.1 Dấu trừ thể hiện ta cần thực hiện một công để đa q2 ra xa điện tích q1 Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên 1-24 Tính công cần thiết để dịch chuyển một điện tích q = (1/3).10-7C từ một điểm M cách quả cầu tích điện bán kính r = 1cm một khoảng R = 10cm ra xa vô cực Biết quả cầu . Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên Điện học Chơng 1: Trờng tĩnh điện 1-1. Tìm lực hút giữa hạt nhân và. Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên Giải: Ta chia nửa vòng xuyến thành những phần tử dl mang điện tích dQ. Chúng tác dụng lên điện tích q lực dF. áp dụng nguyên lý chồng. -5.10 -10 C đặt tại C. x y q dF x dF r o dl Khoa Vật Lí, trờng ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên Giải: 1. áp dụng nguyên lý chồng chất điện trờng: + Điện trờng do q 1 và q 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý THPT, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý THPT, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn