Tuyển tập các đề thi thử tốt nghiệp và đại học môn vật lý 2015 (có đáp án)

100 1,733 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 17:07

C A B R L V TUYN TP Đ THI TN QUC GIA & ĐI HC MÔN VT LÝ-2015     !" ############### Năm học: 2014-2015 $ %&' ĐỀ 1. THI THỬ TN& ĐI HC 2015 ()*+,+ /   Câu 1012*3*4526)2717892+:2/;7<=>?"@A ω BC .)6D"E=FGA)@!(C$.D"  HIJ9)=FG5CH=KA=K@=C L. M D"N&O7+POQ9R)*4522J9S6)271A71*> N.H$T UN.HLT N.HT VN.T Câu 2: /S,Q9đúngIA=8WX:W NTX:IY/Z91?"@ UNTX:*+(71[*>\+I:)AS7)9 NTX:/Z91=+2=K@R)[ VNTX:*+(71[]\+)AQ:\^7_ Câu 3: '`\*]HE=+US)9-A)9P6)271Ia_/ 9  C9 U C.Hb2"$ π NK@9^8"A=C$ D"NQO7E)22)0 '7(=9YA=>UE*+7Q?\N2Sc07a*+ N$H.dbN UN$H bN NH.dbN VNLH.dbN Câu 4: 2172EE52)^89IY/[SH(71647e">/)ϕ =>.fϕf.Hbπ "2=>7eS/g)7?972EEN2EE7A NP919?=+Z7eN UNP7eg9?=+Z7eN NhA91N VNP7eg9?=+919?N Câu 5:01E7e52)^89UP7egiCM.jH3@a/=>191 6[^A N`=+2)7?972EEU17eS/52)^89.kb.l\^7e S/e96Zm))7?97egi=+)7?9916[^*?*_*+$M=+LL $. NY "9\'9Z'2+E*+ N$ nN UN$d nN NooLHLnN VN$L.nN Câu 6: 0E7e52)^89P,agiH916[^=+Z7e3@a/NUa91 6[^A7eg9?CM.jH71O&C π d., HZ7eA7e69C π  $ pN`  =+2)7?972EE17eS/52)^89.kb.lNQY"9\'9Z',a g7EO7ESFR),ag/,q N. Ω UN$. Ω NL. Ω N VNb. Ω N Câu 7: 0E6)2717ec7892+&A9Ir N/Z91=+2&HIY/Z91=+2N UN/Z91=+2HIY/Z91=+2&N N/Z91=+2&=+N VNIY/Z91=+2&=+N Câu 8: /S,Q9đúng=8S"S7"3 N@=>SY(IS)9HS"S7"3*9YAs,>"AN UN@=>S"S7"3HA*eR))"S7@=>S*tIGIS)9789A sSFN N"S7"3*+S"SIY,F*e7(9^8I7J9)*tIGN VN"S7"3*+S"SIY,FS+9IJ9)*tIGN  Câu 9: 2/<E[")9 HeHeHLi L  L  $ $ o M +→+ NUa & CoH.$LL9u  C$H oM9u  :L CLH $b9H$9C-M$Hb0:D  NTt*_]))R)/<*+ NoHd0:u UN$oHL0:u N$Hd0:u VN$oHb0:N Câu 10: K@R)\7Q6)2717894)A71*>O7EI N*71A71*>O7EN UN*71,qIYN N/)O7EN VN)@A61*>O7EN Câu 11: T9^'3R)=e9"A7ec6O)=+2 Ne_1g7e2E&N UNe_,<5E"A7ecR)E6)271g Ne_)22)"A7ecN VNe_\/Z"A7ecR)Y(N Câu 12.019P"S7QqS789)I:v[=+/S)7P(),<5E 7"3A,>"Aλ $ C.Hdµ=+,>"Aλ  ),aN2Sm))I:*+ )C.HHI2ScSI:7a+*+VC$N21I21&CHL '+H7a7_$o=E"SH27AAM=E*+IaJ9s)9R))e=[N G,>"Aλ  H,a)2M=Es)9q2+sR)I2&N N.HLwN$. xd NUN.HbwN$. xd NN.HdwN$. xd NVN.Hd.N$. xd N M Câu 13: 012*3*452PJ9`AI@*_$I3=>1*452A71<I C$d TDNJ9`g=FG[,qH()9^82A=K@,)7?9,q D"NU'716)271R)2*3*+ NCdN UNCbN NCLN VNCMN Câu 14: 21E7ei&NeS/52)^89g)7?972EEA6E 9Cy . 2" ω N2iC$b. Ω N>z)^7{7_Nz $ C π )6D" =+z  Cb. π )6D" (71647eJ9)EASFe96Z,q)9N["@Az7Q (71e96Z7EO7E*+ N$ π )6D" N UN$ob π )6D" N N$b. π )6D" NN VNb. π )6D" N Câu 15S,89+2saiIA=8"A7ec| N}A7ec*+"O*)9^82IY)R)7ec(,a':2( )N UN2"A7ecH7e(=+c(*9Y6)271*e/))9  π N N2"A7ecH7e(=+c(,a':2()=>s9IN VN}A7ec6s2Y=Y9^a!*+"A=Y9^aN Câu 16: 0171IY7P,1M/)2E716>7eS/52)^89Ay  C  HI7AY"9\R)71*+MHdInHe"@Y"9\R)~916[^*+2" ϕ C.Hw =+7eg9?R)~91*+ Ω NUa,)916[^R)713")2=+2E 7e")2N2t*_=YGh62])e2S916[^R)")2Ne9"9\ R)71*+ N-Hb•N UNoHb•N N Ho•N VN Hdd•N Câu 17: U)2*3*452$HHM7`;7<S789)9:2<O$HHMNFG[ ,qR),)=K6)271sq'17(;N!Z€5A/; 7<H@!)71g=FG[,q/6)271*?*_*+ 5 $ CM2"bπ• L π H5  C$Hb2"bπx L π =+5 M C M 2"bπ•ϕ M N QM=K6)271R)M2*3*9Y*9Yq'17(; A. M CM  =+ ϕ M C D  π − )6B. M CM  =+ ϕ M C D L π − )6 C. M C$Hb b =+ ϕ M C D  π − )6 D. M C$Hb b =+ ϕ M C$H$)6 L Câu 18: Tìm kết luận đúng về hiện tượng giao thoa ánh sáng N%)22)S"S*+"O{_/R))s"Sa9=+2s1~N UN%)22)R))s"Sc),A7‚h5^)Is7J9)IG*! "3N N%)22)S"Sh5^)7@=>SS"S7"3N VN%)22)S"Sh5^)I)s"AS"SIa_/7)5:=+2)9N Câu 19: V)271{_/R))6)2717894)s/Hs?"@A/ *71 ( ) cmtx       −= d b 2"M π π NUa6)271<\A/*71 ( ) cmtx       += d 2"b $ π π NV)271<)A/*71*+ N ( ) cmtx       += d 2"w  π π N UN ( ) cmtx       += d 2"  π π N N ( ) cmtx       −= d b 2"  π π N VN ( ) cmtx       −= d b 2"w  π π N Câu 20: U'71R)6)271X,<không/Z91 N),)7?9R)2E*O9?2+S6Z*'=KN UNU'71R)2E*O9?2+S6Z*'=KN N?"@R)2E*O9?2+S6Z*'=KN VN e"@*OR))"S> S6Z*'=KN Câu 21: 01E6)271P1Z7e=+1916[^9?A&C$. xL  N (71647eE^J9)916[^A,Q9<C.H.L2"N$. o • N  π UQ9< e97eam)),Z*+ N9  Cw.2"N$. o   N UN9  C$ 2"N$. o   N N9  Cw.2"N$. o •  π  N VN9  C$ 2"N$. o •  π  N Câu 22: <eE b N*+e_1E[\`\/Z12N UN?1e71)2>Oe7_N N\/Z1e*_*>N VN27AHE[S9^'ƒ,F9^+S9*2N Câu 23:E)7QHU'`>A)9P"AIa_/9  CL2"$. π x d π   =+9 U C2"$. π • d π  NU'71"A{_/E97QR)U*+ NMN UNbN N o N VNdN Câu 24:01"_6[^„/6+$H7_t)/G)6>1)[7eN2 647e52)^89E^J9))[7e'6[^„/59\e"A6c=>d ,Z"A=>)7?9*+)NTa9@719^8"A'6[^*+.D"?"@R) 647e52)^89*+ A. b.l B. d.l C. bl D. $ l Câu 25:P=F U ML - ")919~/A5E…=+ − β ,a7{+ , .d w N}@/A5E… =+ − β 29~*+ No/A5E…HL/A5E − β u UNb/A5E…Hb/A5E − β N$./A5E…Hw/A5E − β u VN$d/A5E…H$/A5E − β Câu 26: 01\/A5EA9Ir,S†*+Md.(N*\^)"ƒ6ZI@*_ h4$DMI@*_*>K=8N()c*>K=87a*"ƒ6Z*+ Nb.+^N UNd.+^N Nob+^N VNwb+^N Câu 27: S,Q9+26>7[^=>2*376)2717894)*+không 7| N1th*e=>,/@71R)=KN UNath*e=>,/@71AR)=KN Nath*e=>,/*71AR)=KN VNtIY7{:2()=+h*e=>,/,'71AN d Câu 28: 012*37A896+*H2I2()‡AOe7_d6)2 71NT(),>716+R)A7$dHˆ2I2()‡> AOe7_$.6)271N896+,)7?9R)2*3*+ N*CbN UN*CbN N*C-N VN*C-N Câu 29: A"A6c'1"_6[^7+PHI2Sc1,Z7a? A\,qN1,>"AN UN1ƒ),>"AN N1/?,>"AN VN1"@9^'*?,>"AN Câu 30: 0172EEP916[^A7eg9?C$ M Ω HA71O&@ a/=>Z7eA7e69CbN$. xb D π p N`=+2)7?972EE17eS/52)^ 899Cy . 2"$ π x L π  ,Q9<(71647e<(J9)E*+C  2"$ π x $ π  N%SFR)&,q N π dH.  N UN π bH.  N N π LH.  N VN π $  N Câu 31: Y<7QGI2=[i 2e _)22)S"S7"3 N Ni D a λ = UN N a i D λ = N Na i D λ = VN D i a λ = Câu 32: )9PIa_/HUS)9$d7)s6)271=9YA=>` >:2/5C)2"b. π  N*+17Q'`>91=[)2 2)OQ9Hm)=+9OR)UA1=[)22)O7ENUaC$oHN UC$MHdN}@=[)22)O7E7J9)E*+ N$d7( UNd7( No7( VNw7( Câu 33)[)A["3IS)9*+62 NIS)9=8?"@UNIS)9=8?"@=+,'71R)S2E[N NIS)9=87PF6)271[ VNIS)9=89IrR)"A[N Câu 34: T9^'32E71R)S^/S7e52)^891/)6O)=+2 Ne_ON UNe_<7ecN N96[^J9)^27e(N VN96[^9^Q712c(N o Câu 35: '`>A)9P"A@)9HU7`S)9$7)6)2 71=9YA=>`>E2)"AA,>"A$HdN%!*+7Q'`> S789)9P=+S97Q€R)U1I2wN}@7Q6)271 _/)=>9P'72E€*+ NN UNM NLN VNbN Câu 36: 2Ge29=8)22)S"SH,aVCu)C$N)I:} $ H }  7_a9,qsS"S3A,>"Ac.HMwµ7a.Hodµ NE7Q '+J9)"SS=["S9[MHA"@,<5E2=["S*+ N$ UN NM VNL Câu 37: e97ea<\/S^taR)7(6[^7e*+ h*e )2/G627et*+$.•N09@h*e)2/Gh4Hb•e97ea91< \// Nt'L  UNt'   N%,>L  VN%,>  Câu 38: 01\/SJ9)AIt/S)S"S+9*ZI7_IGG/S "SN\7A"‰/SJ9)Ia9=+2S"S7"3+9 N*Z UN*) N=+ VN6)) Câu 39: 2Ge)22)S"S=>I:29H)I:} $ H}  7_a9,q ),<5E7"3A,>"A µλ d.MH. $ = =+  λ \^=["S,KMR),<5E  λ  s=>=["S,KR),<5E $ λ NU>"A  λ ,q N.HL. µ N UN.Hb. µ N N.Ho.d µ N VN.Hod. µ N Câu 40: /S,Q9sai=8*OE[ N h*+*ON UN 91*2E*OSEN N AF"@*>*O7Š^9*Ym)S/22N VN *+*OIS9*Yg?)9=+*+*O7Š^IS9*Yg5))9N w Câu 41: 2Ge)22)S"S=>I:29H)I:} $ H}  7_a9,q ),<5E7"3A,>"A µλ d.MH. $ = =+  λ \^=["S,KMR),<5E  λ  s=>=[@<LR),<5E $ λ NU>"A  λ ,q N.Ho.b µ N UN.Ho.Mb µ N N.Ho.Lb µ N VN.Hod  µ N Câu 42:N)*)l:khôngA7`7Q+2")97[^| A. 717"3)2 B. Y"9\*> C.717F>)2 D.(71*> Câu 43: 0E7e52)^89i&3@a/7)AGISHIt?"@R) 647e52)^89e"@Y"9\R)E NY)^7{NUNtN N%N VNUq$N Câu 44: 01@E2)‹/S),<5EA,>"A]\*+MN$. x$. NUaCMN$. w  D"uCdHdbN$. xML Œ"N1tR)'*:2I7K/=+2)@*+ N$-HwobN$. x$d ŒN UN$-HwobN$. x$- ŒN NdHdbN$. x$d ŒN VNdHdbN$. x$- ŒN Câu 45: 2Gex[=8)22)S"SH)I:7_a9,qS"S 7"3A,>"AλNTa9E7Q0'+J9)"SA=[@e97(7R) S"Sc)I:7a7Q0A71*>]\,q N L λ N UNλN N  λ N VNλN Câu 46: 2E7eM/)7@5<HI(71647eJ9)1/)*+O7E 647eJ9))/)I)a+2| NA(71,q$DM(71O7EHs89=>64' UNA(71,q$DM(71O7EH_89=>64' NA(71,q$D(71O7EHs89=>64' VNA(71,q$D(71O7EH_89=>64' Câu 47: 2J9)/{=ER)9^'ƒ72H=E<=>"O6F9^QR) :*:2cJ9•7E20=8J9•7E2*+ µλ $.dH. $ = H=E<=>,>"A6+\ 26†^U)x:*+ µλ dbddH.  = NU>"A6+\R)6†^&)x)*+ N.H.d.w µ N UN.H$$d µ N N.H$wL µ N VN.HLM µ N - Câu 48 V47e52)^89272EEhA7eg9? N*9Y*e/)πD"2=>e97eag)7?972EEN UNs?"@=+s/)=>e97eag)7?972EEN NASFe96Zh*e9K=>7egR)EN VNs?"@=>e97eag)7?972EE=+A/),)7?9*9Y,q.N Câu 49: 2*3*4526)2717894), ItI@*_R)=K*' L*??"@ 6)271R)=KANt*'L*?. B. 7L*?. C. t*'*?. D. 7*?N Câu 50: 012*3*452P1J9?9]I@*_$ H*452A71<L.TD 7_:2;7<NT[J9?9*';7<,q*OpC.HwT2>IJ9?9 7<^'P,9Y)^2=K6)271N&O7+PO7E=+OQ9S6Z*'S :2*+A.$HwT=+.TB.$T=+.HT C..HwT=+.HTD.$HwT=+.HT#  Đ 2. THI THỬ ĐI HC Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1:01916[^A7eg9? Ω= M$ R =+71O&3@a/=>1 72EE‹A{gŽ ‹ P3=+27eS/A52)^89ASFe96Z$.H? "@b.l\^647eJ9)E7eA(71e96Z,q.HM=+K/) M. . "2=>7eS/m))7?9ENY"9\'9Z'72EE‹,q $. [...]... cú t cam 0,5/ (H), mt hiu in th xoay chiu n nh Khi hiu in th tr tc thi 60 6 (V) thi cng dũng in tc 35 thi l - 2 (A) v khi hiu in th tr tc thi 60 2 (V) thi cng dũng in tc thi l 6 (A) Tớnh tn s dũng in A 50 Hz B 60 Hz C 65 Hz D 68 Hz cõu 16 Một cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L = 1 103 H mắc nối tiếp với tụ điện C1 = F 4 3 rồi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz khi thay tụ C 1 bằng tụ... khụng phõn nhỏnh, bit biu thc hiu in th trờn cỏc on AM, MB ln lt l: uAM = 40sin(t + /6)(V); uMB = 50sin(t + /2)(V) Xỏc nh hiu in th cc i gia hai im A,B? A 90(V) B 72,5(V) C 60,23(V) D 78,1(V) Ht Đề 4 thi thử đại học 2015 Thời gian làm bài 90 phút (50câu trắc nghiêm) cõu 1 Mt lũ xo nh cú cng k, mt u treo vo mt im c nh, u di treo vt nng 100g Kộo vt nng xung di theo phng thng ng ri buụng nh Vt dao ng iu hũa... súng = 0,75 m thi ti v trớ M trờn mn l võn sỏng bc 5 Thay ỏnh sỏng trờn bng ỏnh sỏng n sc khỏc cú bc súng thi thy ti M l võn ti th 8 (tớnh t võn trung tõm) Bc súng bng A 0,45 m B 0,6 m C 0,5 m D 0,54 m Cõu 46: Trong s phỏt quang, thi gian phỏt quang A l khoang thi gian t luc ngng kớch thớch n luc ngng phỏt quang B l khoang thi gian t luc bt u kớch thớch n luc ngng phỏt quang C l khoang thi gian t luc... bng in ỏp hiu dng gia hai u mch thi f cú giỏ tr l A 50 Hz B 70,7Hz C 444,3 Hz D 60,7 Hz Cõu 50: Trong thớ nghim Young v giao thoa ỏnh sỏng , trờn mt on MN ca mn quan sỏt , khi dựng ỏnh sỏng vng cú bc súng 0,6àm thi quan sỏt c 17 võn sỏng (Ti M v N l võn sỏng) Nu dựng ỏnh sỏng cú bc súng 0,48àm thi s võn sỏng quan sỏt c trờn on MN l : A 20 B 25 C 21 D 17 ấ 3 THI TH AI HOC (Thi gian lm bi 90 phỳt) 21 Cõu... Cho mch chon súng cng hng gm cun cam v mt t xoay Khi in dung ca t l C1 thi mch thu c súng cú bc súng 1 = 10 m, khi t cú in dung C 2 thi mch thu c súng cú bc súng 2 =20 m Khi t in cú in dung C3 = C1 + 2C2 thi mch thu uc súng cú bc súng 3 bng A 15 m B 14,1 m C 30 m D 22,2 m Cõu 20: Dõy AB = 40 cm cng ngang, hai u c nh, khi cú súng dng thi ti M l bng th 4 (k t B), bit BM = 14 cm Tng s bng v nut súng trờn... 7,9 MeV B 2005,5 MeV C 8,15 MeV D 211,8 MeV Cõu 39: Chon phỏt biu sai: Trong mch dao ng LC, A dũng in chy qua cun dõy bin thi n iu hũa theo thi gian B dũng in chy qua cun dõy l dũng cỏc ht tai in C dũng in chy qua vựng khụng gian gia hai ban t tng ng vi mt in trng bin thi n theo thi gian D dũng in chy qua vựng khụng gian gia hai ban t l dũng cỏc ht tai in Cõu 40: Thc hin thớ nghim giao thoa bng khe... (m/s2) Thi im ban u vt cú vn tc + 1,5m/s v th nng ang tng Hi vo thi im no sau õy vt cú gia tc bng +15 (m/s2): A 0,10s; B 0,15s; C 0,20s D 0,06s; 31 Cõu 49: t in ỏp xoay chiu u = U 2 cos(100 t ) V vo on mch RLC Bit R = 100 2 , t in cú in dung thay i c Khi in dung t in ln lt l C1 = 25/ ( à F ) v C2 = 125 / 3 ( à F ) thi in ỏp hiu dng trờn t cú cựng giỏ tr in ỏp hiu dng trờn in tr R t cc i thi giỏ... im M nm gn ngun súng hn Ti thi im t, im N h xung thp nht Hi sau ú thi gian ngn nht l bao nhiờu thi im M s h xung thp nht? A 3 (s) 20 B 3 (s) 80 C 7 (s) 160 D 1 (s) 160 Cõu 17: Mt con lc n cú chiu di l = 0,249 m, qua cu nh cú khi lng m = 100 g Cho nú dao ng ti ni cú gia tc trong trng g = 9,8 m/s 2 vi biờn gúc 0 = 0,07 rad trong mụi trng di tỏc dng ca lc can (cú ln khụng i) thi nú s dao ng tt dn cú cựng... ) thi chu k dao ng ca K k1 k2 con lc mi l: A T B 2T C T 2 D T 2 Cõu 15 Hai con lc n dao ng nh vi chu ki T 1 = 1,5s v T2 = 2s trong hai mt phng thng ng v song song vi nhau Ti mt thi im t hai qua cu ca hai con lc u i qua v trớ cõn bng theo cựng mt chiu, khoang thi gian ngn nht sau ú hin tng trờn lp li l A 4 2s B 6s C 12s D 3s 24 Cõu 16: Khi nh ang nghe i phỏt thanh m cú ai ú cm rut bp in, bn l thi. .. 2(cm) B 4(cm) C 5(cm) D 3(cm) Cõu 28: : Cho mch in RLC, t in cú in dung C thay i iu chnh in dung sao cho in ỏp hiu dng ca t t giỏ tr cc i, khi ú in ỏp hiu dng trờn R l 75 V Khi in ỏp tc thi hai u mch l 75 6 V thi in ỏp tc thi ca on mch RL l 25 6 V in ỏp hiu dng ca on mch l A 75 6 V B 75 3 V C 150 V D 150 2 V Cõu 29: Tt ca cỏc phụtụn truyn trong chõn khụng cú cựng A tn s B bc súng C tc D nng lng Cõu .  !" ############### Năm học: 2014 -2015 $ %&' ĐỀ 1. THI THỬ TN& ĐI HC 2015 ()*+,+ / . C A B R L V TUYN TP Đ THI TN QUC GIA & ĐI HC MÔN VT LÝ -2015   . H*452A71<L.TD 7_:2;7<NT[J9?9*';7<,q*OpC.HwT2>IJ9?9 7<^'P,9Y)^2=K6)271N&O7+PO7E=+OQ9S6Z*'S :2*+A.$HwT=+.TB.$T=+.HT C..HwT=+.HTD.$HwT=+.HT#  Đ 2. THI THỬ ĐI HC Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1:01916[^A7eg9? Ω= M$ R =+71O&3@a/=>1 72EE‹A{gŽ ‹ P3=+27eS/A52)^89ASFe96Z$.H? "@b.l^647eJ9)E7eA(71e96Z,q.HM=+K/) M. . "2=>7eS/m))7?9ENY"9'9Z'72EE‹,q $. A.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi thử tốt nghiệp và đại học môn vật lý 2015 (có đáp án), Tuyển tập các đề thi thử tốt nghiệp và đại học môn vật lý 2015 (có đáp án), Tuyển tập các đề thi thử tốt nghiệp và đại học môn vật lý 2015 (có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn