25 đề thi thử đại học môn toán (có đáp án chi tiết)

147 755 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 15:16

[...]... + =1 25 − a 2 3 25 9 ⇒ y 2 = 9 ⇒ y=± 25 − a 2 2 2 2 25 5 y a 25 − a ⇔ = 1− = 9 25 25 3 3     V y A a; 25 − a 2 , B a;− 25 − a 2  5  5    -http://www.VNMATH.com 26 http://www.VNMATH.com Gv: Tr n Quang Thu n 0912.676.613 – 091.5657.952 ⇒P= http://www.VNMATH.com   6 10 100 100 125 ⇔ a 2 = 25 − = 25 − a 2  ; ⇔ 25 − a 2 = ⇔ 25 −... m = Khi: m = 4 thì PT 3 2 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 2 4 4 16 T là  x −  +  y +  =     3  3 9  0 ,25 Khi: m = 4 thì PT T là ( x − 4 )2 + ( y − 4 )2 = 16 Câu VIa Ý 1 (2,0 ) (1,0 ) 0 ,25 K : x > 0 Ta có: 1 + log 2 x log 4 x = 3log 2 x 0 ,25 t t = log 2 x Ta có: t 2 − 3t + 2 = 0 ⇔ t = 1, t = 2 Khi: t = 1 thì log 2 x = 1 ⇔ x = 2(th) 0 ,25 0 ,25 4 ………………………………………………………………………………………………………... http://www.VNMATH.com ÁP ÁN THI TH I H C CAO Môn thi: TOÁN I H C SƯ PH M HÀ N I KHOA TOÁN - TIN CÂU Câu I (2,0 ) NG 2010 Ý N I DUNG Ý1 Khi m = 1 ⇒ y = x 4 − 2 x 2 + 3 (1,0 ) T p xác nh D=R Gi i h n: lim y = +∞; lim y = +∞ x →−∞ 0 ,25 x →+∞ ( 3 I M 2 0 ,25 ) y ' = 4 x − 4 x = 4 x x − 1 y ' = 0 ⇔ x = 0, x = ±1 B ng bi n thi n: Hàm s ng bi n trên kho ng ( −1; 0 ) , (1; +∞ ) và ngh ch bi n 0 ,25 trên kho ng (... 0 (∗∗) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 2 Ta có : ∆ ' = −2m > 0 và S = 2m > 0 v i m i m > 0 Nên PT (∗∗) có nghi m dương KL: PT (∗) có ít nh t 2 nghi m phân bi t ( pcm) Câu II (2,0 ) Ý1 (1,0 ) PT ⇔ 3 sin 2 x + cos 2 x + 4sin x − 1 = 0 ( ) 3 cos x − sin x + 2 sin x = 0 0 ,25 π 5π Khi : sin x − 3 cos x = 2 ⇔ sin  x −  = 1 ⇔ x = + k 2π    3 0 ,25 0 ,25 ⇔ 2 3 sin x cos x − 2sin 2 x + 4sin x = 0 ⇔2 0 ,25 6 0 ,25 Khi:... PH M http://www.VNMATH.com HÀ N I KHOA TOÁN – TIN - THI TH I H C CAO MÔN: TOÁN NG 2010 Th i gian làm bài: 180 phút (không k th i gian giao ) ( thi g m 2 trang ) I PH N CHUNG DÀNH CHO T T C THÍ SINH (7,0 i m) Câu I: (2,0 i m) Cho hàm s y = x 4 − 2m2 x 2 + m 4 + 2m (1), v i m là tham s 1 Kh o sát s bi n thi n và v th c a hàm s (1) khi m = 1... 2, x = 4 Ý2 (1,0 ) 0 ,25 1 x−2 Suy ra: x; y ∈ Z ⇔ x − 2 = ±1 ⇔ x = 3, x = 1 Ta có: y = 1 + T a các i m trên nh ng s 0 ,25 0 ,25 th có hoành và tung là 0 ,25 nguyên là A (1; 0 ) , B ( 3; 2 ) KL: PT ư ng th ng c n tìm là x − y − 1 = 0 Ta có: AB = ( −3;0; −3) ⇒ AB = 3 2 Câu Vb (1,0 ) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Tương t : BC = CA = 3 2 u, suy ra tâm I ư ng tròn ngo i ti p Do ó: ∆ABC ∆ABC là 0 ,25 tr ng tâm c a nó 5... ó theo Viet ta có : x1 +x2 = • Suy ra y1 = 1+ ; x1.x2 = 0 ,25 ; y2 = 2 ti p i m n m v 2 phía c a tr c Ox thì y1.y2 . 025 025 025 025 http://www.VNMATH.com http://www.VNMATH.com 6 http://www.VNMATH.com ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 2011 KHOA TOÁN-TIN MÔN:. x0 y0 w0 h0" alt="" ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 2011 KHOA TOÁN-TIN MÔN: TOÁN- KHỐI A Thời gian làm bài: 180 phút ( không kể thời gian giao đề ) A. PHẦN CHUNG. 0912.676.613 – 091.5657.952 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA TOÁN – TIN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2010 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) I. PHẦN CHUNG CHO
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 đề thi thử đại học môn toán (có đáp án chi tiết), 25 đề thi thử đại học môn toán (có đáp án chi tiết), 25 đề thi thử đại học môn toán (có đáp án chi tiết)

Từ khóa liên quan