Phương pháp làm bài tập ESTE

1 3,903 173
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 14:50

Phương pháp làm bài tập ESTE Chuyên đề ESTETrong SGK Hóa 12 thì bài este có lẽ là bài hay nhất. Tuy nhiên để nắm vững este đối với các học sinh PT không phải là chuyện một sớm một chiều. Phần quan trọng nhất của este là phản ứng xà phòng hóa giữa este với dd NaOH (hoặc KOH)Este đa chức của axit m chức và rượu n chức :R1(COO)nmR'm + nmNaOH ---> nR(COONa)m + mR'(OH)nNếu sản phẩm của phản ứng Xà phòng hóa không phải là muối và Rượu mà là :1) Muối và andehit hoặc muối và xeton thì este tạo bởi rượu không bền :Vd: R-COO-CH=CH2 + NaOH --> RCOONa + CH3-CH=OR-COO(CH3)=CH2 + NaOH ---> RCOONa + CH3-C(=O)-CH32) Hai muối và nước : este của phenol :Vd: C6H5OCOR + 2 NaOH ---> C6H5ONa + RCOONa + H20RCOOC6H5 + 2 NaOH ---> RCOONa + C6H5ONa + H203) Một sản phẩm duy nhất (không có H20): este vòng(do dạng vòng này không thể viết được nên các bạn tự suy ra este qua muối Na của nó) . + NaOH ---> HO-CH2-CH2-COONa 4) Hai muối và một rượu thì : có các trường hợp (R1COOH , R2COOH) + R3(OH)2 <==> este + H20este + 2 NaOH ---> R1COONa + R2COONa + R3(OH)2( Tỉ lệ số mol của este : NaOH =1:2 )5) Một muối và 2 rượu khác nhau ( một phần trong đề thi ĐH năm 2005)R1-(COOH)2 +( R2OH , R3OH ) <==> (este) + H20(este) + 2 NaOH ----> R1-(COONa)2 + R2(OH) + R3(OH)Vd: Axit CH2-(COOH)2 + (C2H5OH , C6H5OH) <==> (este A) + H20Este A + 3 NaOH ---> CH2-(COONa)2 + C6H5ONa + C2H5-OHquymk007 :1 Muối ,1 rượu và nước :HOOC-R-COOR1 + 2NaOH --> R(COONa)2 + R1OH + H2O1 Muối + 1 rượu +1 andehit:R1OOC-R-COO-CH=CH-R2 + 2NaOH --> R(COONa)2 + R1OH + R2CH2CHO . Chuyên đề ESTETrong SGK Hóa 12 thì bài este có lẽ là bài hay nhất. Tuy nhiên để nắm vững este đối với các học sinh PT không phải. <==> (este) + H20 (este) + 2 NaOH ----> R1-(COONa)2 + R2(OH) + R3(OH)Vd: Axit CH2-(COOH)2 + (C2H5OH , C6H5OH) <==> (este A) + H2 0Este A + 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp làm bài tập ESTE, Phương pháp làm bài tập ESTE, Phương pháp làm bài tập ESTE