Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất với việc phân tích tính tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam

20 1,507 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 14:16

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đề tài : "Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất với việc phân tích tính tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ Việt Nam." I/Đặt vấn đề: Mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuấtquy luật phổ biến của mọi phơng thức sản xuất . Sự cần thiết vận dụng quy luật này vào quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ Việt Nam II/Giải quyết vấn đề: 1.Nhận thức quy luật phổ biến giữa quan hệ sản xuất với lực l - ợng sản xuất 1.1.Mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực l ợng sản xuất . 1.2.Biểu hiện của mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực lợng sản xuất . 1.3.Sự cần thiết vận dụng quy luật phổ biến giữa quan hệ sản xuất với lực lợng sản xuất vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam : 2.Tính tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ Việt Nam. 2.1.Cơ cấu các thành phần kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ. 2.2.Tác động của các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 2.2.1.Tích cực 2.2.2.Hạn chế. 2.3.Tính tất yếu tồn tại các thành phần kinh tế 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.4.Vai trò lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nớc ta. III/Kết luận: - Tóm lại quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ Việt Nam là một quá trình tất yếu - ý nghĩa nghiên cứu đề tài : qua đề tài tìm đ ợc phơng thức đổi mới đúng đắn phù hợp với sự phát triển của xã hội . 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I/Đặt vấn đề: Sự vận động, phát triển của xã hội loài ngời chịu sự tác động của rất nhiều các quy luật xã hội trong đó quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lợng sản xuấtquy luật cơ bản nhất tác động trong toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại. Sự thay thế phát triển của lịch sự nhân loại từ chế độ công xã nguyên thuỷ, qua chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ t bản chủ nghĩa và đến xã hội cộng sản tơng lai ứng với một hình thái kinh tế xã hội nhất định sẽ có phơng thức sản xuất khác nhau. Hình thái kinh tế xã hội là một hệ thống trong đó các mặt này tác động qua lại lẫn nhau tạo thành các quy luật vận động và phát triển khách quan của hội. Trong đóquy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ của lực lợng sản xuất. Lực lợng sản xuấtnền tảng vật chất - kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế xã hội, sự phát triển của lực lợng sản xuất quyết định sự hình thành phát triển và thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế xã hội quan hệ sản xuấtquan hệ cơ bản ban đầu quyết định tất cả các quan hệ sản xuất khác, là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt chế độ xã hội. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nớc ta , Đảng ta thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trờng có sự quảncủa nhà nớc theo định hớnh xã hội chủ nghĩa, nhng phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đờng, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất quá độ Con đờng đi lên của nớc ta là sự phát triển quá độ của chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa, tức là việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thợng tầng t bản chủ nghĩa nhng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt đợc dới chế độ t bản chủ nghĩa, đặc biệt là về khoa học và công nghệ, phát triển nhanh lực lợng sản xuất. Theo quan điểm của Đảng" mục đích của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ Việt Nam là sự phát triển lực lợng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân phát triển lực lợng sản xuất. Phát triển lực lợng sản xuất hiện đại gắn với 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp trên cả ba mặt: sở hữu, quản lý và phân phối" Đảng và nhà nớc ta đã vận dụng một cách sáng tạo quy luật trên để thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ đã đặt ra trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa đợc hình thành cơ bản, vị thế của nớc ra trên trờng quốc tế đợc nâng cao II/Giải quyết vấn đề : 1.Nhận thức quy luật phổ biến giữa quan hệ sản xuất với lực l - ợng sản xuất 1.1.Mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực l ợng sản xuất : Mỗi hình thái kinh tế xã hội có một phơng thức sản xuất riêng. Đó là cách thức con ngời thực hiện quá trình sản xuất vật chất một giai đoạn lịch sử nhất định. Phơng thức sản xuất vật chất là sự thống nhất biện chứng của lực lợng sản xuấtquan hệ sản xuất . Lực lợng sản xuất : biểu hiện mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên . Trình độ lực lợng sản xuất thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Lực l ợng sản xuất là sự kết hợp giữa ngời lao động với t liệu sản xuất trớc hết là cộng cụ lao động. Ngoài cộng cụ lao động trong t liệu sản xuất còn có đối tợng lao động , phơng tiện lao động ( đờng xá, cầu cống, xe cộ , ) Trong thời đại ngày nay, khoa học đã trở thành lực l ợng sản xuất trực tiếp , nó vừa là ngành sản xuất riêng vừa thâm nhập vào các yếu tố cấu thành lực lợng sản xuất đem lại sự thay đổi về chất của lực lợng sản xuất. Các yếu tố cấu thành của lực l ợng sản xuất tác động lẫn nhau một cách khách quan làm cho lực lợng sản xuất trở thành yếu tố động nhất Quan hệ sản xuất : quan hệ giữa ngời với ngời trong quá trình sản xuất vật chất , thể hiện quan hệ sở hữu đối với t liệu 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sản xuất , quan hệ trong tổ chức quản lý, trao đổi và quan hệ phân phối sản phẩm Quan hệ sản xuất do con ngời tạo ra song nó đợc hình thành một cách khách quan không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con ngời. Nó mang tính ổn định tơng đối trong bản chất xã hội và tính phong phú đa dạng trong hình thức biểu hiện Quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuấtlực l ợng sản xuất : Khi trình độ của lực lợng sản xuất còn thủ công thì tính chất của nó là tính chất cá nhân . Nó thể hiện chỗ chỉ có một ngời có thể sử dụng đợc rất nhiều công cụ khác nhau trong quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm. Nh vậy tất yếu dẫn đến quan hệ sản xuất sở hữu mang tính t nhân về t liệu sản xuất Khi sản xuất bằng máy ra đời , trình độ lực l ợng sản xuất công nghiệp đòi hỏi không thể một ngời có thể đảm nhiệm tất cả các khâu của quá trình sản xuất mà mỗi ng ời chỉ có thể phụ trách đợc một khâu trong quá trình sản xuất . Nh vậy , quá trình sản xuất đòi hỏi nhiều ngời tham gia, sản phẩm lao động là thành quả của nhiều ngời . đây lực lợng sản xuất đã mang tính xã hội hoá tất yếu một quan hệ sản xuất thích hợp với nó phải là quan hệ sản xuất mang tính xã hội t liệu sản xuất . 1.2. Biểu hiện của mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực lợng sản xuất . Xu hớng của sản xuất vật chất là không ngừng biến đổi và phát triển. Sự biến đổi bao giờ cũng bắt đầu bằng sự biến đổi phát triển của lực lợng sản xuất mà trớc hết là công cụ lao động. Công cụ phát triển dẫn đến mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản xuất hiện có và đòi hỏi khách quan phải xoá bỏ quan hệ sản xuất bằng quan hệ sản xuất mới .Nh vậy , quan hệ sản xuất vốn là hình thức phát triển của lực lợng sản xuất nhng do mâu thuẫn của lực lợng sản xuất với quan hệ sản xuất ( yếu tố ổn đinh tơng đối ) nên quan hệ sản xuất lại trở thành xiềng xích kĩm hãm sự phát triển của lực 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lợng sản xuất . Phù hợp và không phù hợp là biểu hiện mâu thuẫn biện chứng của quan hệ sản xuất quan hệ sản xuất , tức là sự phù hợp trong mâu thuân và bao hàm mâu thuẫn Khi phù hợp cũng nh khi không phù hợp với lực lợng sản xuất , quan hệ sản xuất luôn tính độc lập t ơng đối với lực lợng sản xuất . Điều đó thể hiện trong nội dung sự tác động trở lại đối với lực lợng sản xuất , quy định mục đích hội của sản xuất , xu hứơng phát triển của quan hệ lợi ích. Từ đó hình thành những yếu tố hoặc thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của lực lợng sản xuất Sự tác động trở lại nói trên của quan hệ sản xuất bao giờ cũng thông qua các quy luật xã hội , đặc biệt là quy luật kinh tế cơ bản Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII và VIII của Đảng ta chủ trơng phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là đúng với quy luật quan hệ biện chứng giữa lực lợng sản xuấtquan hệ sản xuất . Đờng lối đó xuất phát từ trình độtính chất của lực l ợng sản xuất nớc ta vừa thấp vừa không đồng đều nên không thể nóng vội nhất loạt xây dựng quan hệ sản xuất dựa trên sở công hữu xã hội chủ nghĩa về t liệu sản xuất nh trớc kia. Làm nh vậy là đẩy quan hệ sản xuất đi quá xa so với trình độ lực l ợng sản xuất . Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần theo đ ờng lối đổi mới của Đảng đã và đang khơi dậy tiềm năng của sản xuất , khơi dậy năng lực sáng tạo , chủ động của các chủ thể lao động trong sản xuất kinh doanh Thực tiền của việc vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất nớc ta cho thấy : giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ khi thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa cha chiếm vị trí độc tôn ( hoặc cha nhất thiết phải độc tôn) khi các thành phần kinh tế khác có nhiều khả năng góp phần làm cho sản xuất phát triển thì một số yếu tố trong quan hệ sản xuất mới vợt lên lực lợng sản xuất hớng vào việc tạo ra sở vật chất kỹ thuật ban đầu. đây phải kể đến yếu tố chủ quan của việc Đảng lãnh đạo , nhà nớc phát động tính tích cực của quần chúng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bằng những lợi ích vật chất và tinh thần yêu nớc vốn có của nhân dân Tuy nhiên không thể cho rằng những yếu tố tiên tiến của quan hệ sản xuất mãi mãi là tiền đề thúc đẩy sự phù hợp giữa lực l ợng sản xuất với quan hệ sản xuất . Chúng chỉ tác động tích cực trong một thời gian ngắn và cuối cùng vẫn phải tuân thủ quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trinh độ phát triển của lực lợng sản xuất . Trong Đại hội Đảng VI đã đúng khi nhận định Lực l ợng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trờng hợp quan hệ sản xuất lạc hậu mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển không đồng bộ có những yếu tố đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất 1.3.Sự cần thiết vận dụng quy luật phổ biến giữa quan hệ sản xuất với lực lợng sản xuất vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam : Việc hình thành mô hình kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa là sự sáng tạo của Đảng ta. Nền kinh tế đó không phải là nền kinh tế thị trờng tự do t bản chủ nghĩa, song cũng ch a phải là nền kinh tế thị trờng xã hội chủ nghĩa. Đất nớc ta đang thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cha có đầy đủ các yếu tố của chủ nghĩa xã hội. vậy về thực chất nền kinh tế thị tr ờng của ta vẫn phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quảncủa nhà nớc theo mục tiều xã hội chủ nghĩa Mục tiêu của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phầnphát triển kinh tế để đạt tới một xã hội giàu mạnh , công bằng , dân chủ , văn minh. Nếu nh nền kinh tế thị trờng tự do t bản chủ nghĩa phục vụ lợi ích các nhà t bản , xây dựng sở kinh tế cho chủ nghĩa t bản, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa t bản thì kinh tế thị tr- ờng định hớng hội chủ nghĩa lấy lợi ích phúc lợi toàn dân làm mục tiêu, phát triển kinh tế thị tr ờng để phát triển lực lợng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Kinh tế thị trờng bản thân nó là nội lực tự thúc đẩy tiến trình kinh tế xã hội . Đến lợt mình, chúng ta dùng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cơ chế kinh tế đó để kích thích sản xuất, khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo của ngời lao động, giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy công nghiệp hoá -hiện đại hoá ,xây dựng một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc ,từng bớc thực hiện tởng hội chủ nghĩa Đặc trng kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa ( kinh tế hàng hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ) là một kiểu tổ chức , một kiểu vận hành kinh tế mà một mặt nó tuân theo quy luật của kinh tế thị trờng , mặt khác dựa trên sở bản chất nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội thể hiện ba mặt cơ bản của một nền kinh tế xã hội 2.Tính tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ Việt Nam. 2.1.Cơ cấu các thành phần kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, một lần nữa khẳng định chủ trơng thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam. Đảng ta đã khẳng định mọi thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa cùng phát triển lâu dài hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Việc nhận định đúng đắn vấn đề trên là cơ sở để hình thành hệ thống quan hệ sản xuất mới, khai thác mọi khả năng , nguồn lực của các thành phần kinh tế vào công cuộc xây dựng và phát triển đất n ớc Đảng ta đã xác định 5 thành phần kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nớc ta bao gồm : kinh tế nhà n ớc, kinh tế tập thể, kinh tế t nhân, kinh tế t bản nhà nớc, kinh tế vốn đầu t nớc ngoài. 2.1.1.Kinh tế nhà nớc. Kinh tế nhà nớc là thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu công cộng (công hữu) về t liệu sản xuất (sở hữu toàn dân và sở hữu 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhà nớc).Kinh tế nhà nớc bao gồm: các doanh nghiệp nhà nớc, các quỹ dự trữ quốc gia, các quỹ bảo hiểm nhà n ớc và các tài sản thuộc sở hữu của nhà nớc có thể đa vào vòng chu chuyển kinh tế . "Kinh tế nhà nớc phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, lực lợng vật chất quan trọng và là công cụ để nhà n ớc định hóng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế " ( Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IX , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.95-66 ) Trong quá trình kinh tế Việt Nam , kinh tế nhà n ớc từ chỗ là khu vực kinh tế gần nh độc nhất trong nền kinh tế ( bên cạnh còn kinh tế tập thể ) đã dần chuyển sang giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần. Trong bối cảnh chuyển sang nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa nhà nớc đã tiến hành nhiều biện pháp cải cách khu vực kinh tế nhà n ớc để khu vực này thể bảo đảm đợc vai trò chủ đạo : sắp xếp, xác nhập các công ty , công ty hoá , cổ phần hoá, giao, bán, khoán, cho thuê , phát triển các tập đoàn kinh tế và giải thể các doanh nghiệp là ăn thua lỗ trầm trọng 2.1.2.Kinh tế tập thể. Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế bao gồm những cơ sở kinh tế do ngời lao động tự nguyện góp vốn, cùng kinh doanh, tự quản lý theo nguyên tắc tập trung Kinh tế tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng nòng cốt là hợp tác dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể; liên kết rộng rãi những ngời lao động, các hộ sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các thành phần kinh tế; không giới hạn quy mô và địa bàn (trừ một số lĩnh vực có quy định riêng); phân phối theo lao động, theo vốn đóng góp mức độ tham gia; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm. "Mở rộng các hình thức kinh tế hỗn hợp, liên kết, liên doanh giữa hợp tác với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tế. Nhà nớc giúp hợp tác xã đào tạo, bồi dỡng cán bộ kỹ thuật và quản lý, mở rộng thị tròng, ứng dụng công nghệ mới phát triển vốn tập thể"[ Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.191] Kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích các thành viên và lợi ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội của các thành viên, góp phần xoá đói giảm nghèo, tiến lên làm giàu cho các thành viên Kinh tế tập thể có những thay đổi cơ bản trong thời gian qua. Giai đoạn trớc những năm đổi mới, quan niệm đơn giảm về nền kinh tế tập thể kinh tế hội chủ nghĩa đã dẫn đến hiên t ợng tập thể hoá tràn lan, nhất trong nông nghiệp. Tình trạng kém hiệu quả của mô hình này ngày càng đợc bộc lộ rõ. Chính vì vậy trong thời kỳ đổi mới thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, nhiều đơn vị kinh tế tập thể đã đợc giải thể hoặc chuyển đổi. Do vị trí của kinh tế tập thể là cùng với kinh tế nhà n ớc trở thành nền tảng của kinh tế thị trờng định hóng xã hội chủ nghĩa nên nhà nớc đã nhiều biện pháp hỗ trợ để phát triển khu vực này 2.1.3.Kinh tế nhân t Kinh tế t nhân là thành phần kinh tế gồm có kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ và kinh tế t bản t nhân . Kinh tế cá thể là hình thức kinh tế dựa trên t hữu nhỏ về t liệu sản xuất và khả năng lao động của bản thân ng ời lao động và gia đình. Kinh tế tiểu chủ cũng là hình thức kinh tế dựa trên t hữu nhỏ về t liệu sản xuất nhng có thuê mớn lao động, tuy nhiên, thu nhập vẫn chủ yếu dựa vào sức lao động và vốn của bản thân gia đình . Kinh tế cá thể và kinh tế tiểu chủ tồn tại rất lâu dài ngay cả khi kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và đang có vị trí quan trọng trong nhiều ngành, nghề nông thôn thành thị, điều 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất với việc phân tích tính tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam, Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất với việc phân tích tính tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam

Từ khóa liên quan