SKKN Đổi mới công tác chủ nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục

60 3,233 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2015, 06:27

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC" PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đất nước ta đang tích cực tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cùng với việc phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng phát triển sự nghiệp Giáo dục – đào tạo. Điều 9 Luật Giáo dục 2005 ghi rõ: "Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" Yếu tố quan trọng trong sự phát riển kinh tế - xã hội là nguồn nhân lực. “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh Giáo dục – đào tạo, phát huy nguồn lực con người yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững” (Nghị quyết TW2 khóa VIII). Để tạo ra những con người có tài năng phẩm chất là trách nhiệm to lớn của hệ thống giáo dục nói chung và nhà trường phổ thông nói riêng. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đội ngũ nhà giáo đóng một vai trò quan trọng. Điều 15 Luật giáo dục năm 2005 đã ghi: "Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục". Ở trường THPT, người giáo viên chủ nhiệm có vai trò hết sức quan trọng, sự giúp đỡ và định hướng sự phát triển nhân cách, trí thức của học sinh, giáo dục cho các em kĩ năng cần thiết để bước vào cuộc sống tự lập và phát triển. Người giáo viên chủ nhiệm là người quản lý và giáo dục học sinh của một lớp học, điều hành mọi hoạt động của tập thể lớp, chịu trách nhiệm trước nhà trường về chất lượng giáo dục của lớp mình, là người gần gũi thân mật, là người hướng dẫn, chỉ đạo, khuyên nhủ học sinh mỗi khi các em gặp khó khăn … do đó có nhiều tác động đến sự phát triển nhân cách của từng học sinh trong tập thể đó. Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai là cơ sở giáo dục có từ 450 đến 470 học sinh là con em của 15 đến 17 dân tộc trong tỉnh, chủ yếu là học sinh các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng, tiếp đến là các dân tộc Dáy, Phù Lá, Xa Phó, Hà Nhì, … là học sinh đến từ các xã vùng sâu vùng xa, có nhiều hạn chế về giao tiếp, ngôn ngữ, mang theo nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán đến trường, lại sống xa gia đình, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cân có sự quan tâm, giúp đỡ đặc biệt của các thầy cô giáo, nhất là thầy cô giáo chủ nhiệm. Thầy cô giáo chủ nhiệm lớp trong trường THPT Dân tộc nội trú vừa là người tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, vừa là người xây dựng kế hoạch hoạt động của lớp, xây dựng tập thể lớp vững mạnh đoàn kết giữa các dân tộc, vừa là người thổi vào tâm hồn các em những kiến thức mới, những ước mơ khát vọng, vươn tới một tương lai tốt đẹp. Mọi cử chỉ, việc làm, phong cách sống, tư tưởng tình cảm của người giáo viên chủ nhiệm đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành nhân cách của học sinh. Để thực hiện tốt vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, mỗi nhà giáo làm công tác chủ nhiệm phải có tâm huyết, phải có một hệ thống các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý và giáo dục, phải là một tấm gương tốt cho học sinh Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới hiệu quả công tác quản lý nhà trường, người Hiệu trưởng cần phải quan tâm đến đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, tổ chức và chỉ đạo tốt hoạt động của tổ chủ nhiệm mới đạt được mục tiêu giáo dục. Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường THPT Dân tộc nội trú, tôi quyết định lựa chọn vấn đề “ Đổi mới hoạt động của tổ chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai” làm đối tượng nghiên cứu. Lựa chọn đề tài SKKN này, tôi muốn đề cập đến những biện pháp nhà trường đã thực hiện để quản lý hoạt động của giáo viên chủ nhiệm lớp, đây là một hoạt động có ý nghĩa thực tiễn trong tổ chức các hoạt động giáo dục hiện nay qua ú gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc ton din hc sinh. 2. Tỡnh hỡnh nghiờn cu Khi cp n cụng tỏc GVCNL ó cú mt s ti liu, cụng trỡnh nghiờn cu v cụng tỏc ch nhim nh: - Phng phỏp cụng tỏc ca ngi giỏo viờn ch nhim trng Trung hc ph thụng - ca H Nht Thng (Ch biờn). NXB i hc Quc gia H Ni, nm 2004. - Cụng tỏc GVCNL trng Ph thụng - ca H Nht Thng (Ch biờn). NXB Giỏo dc, H ni 2006. Hu ht cỏc ti liu, cụng trỡnh nghiờn cu mi ch dng li mc khỏi quỏt chung v cụng tỏc ch nhim lp ca giỏo viờn, cha i sõu v xut cỏc bin phỏp qun lý c th cụng tỏc ch nhim trong trng THPT. Trong thời gian qua việc nghiờn cu i mi cụng tỏc qun lý t ch nhim ca Hiu trng li cha c cp mt cỏch y , cỏc ti liu nghiờn cu v vn ny cha h thng, ch dng li vic cp thc trng trong cỏc nh trng THPT, hoc l nhng kinh nghim trờn bỏo cỏo s kt, tng kt nm hc ca cỏc nh trng. Cỏc trng ó cú nhiu sỏng kin trong qun lý, t chc hot ng ca t ch nhim. Nhng những hoạt động đó cha đợc nghiên cứu một cách có hệ thống, và cha đề xuất các giải pháp mt cỏch khoa hc, đặc biệt trong hệ thống trờng PT DTNT. 3. Mc ớch nghiờn cu Trờn c s ch o v t chc thc hin nhim v ca t ch nhim trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai, tác giả muốn đề cập đến công tác quản lý tổ chủ nhiệm trong trường PT DTNT tỉnh> Trên cơ sở đó, t¸c gi¶ nghiên cứu để đề xuất một số biện pháp đổi mới hoạt động của tổ chủ nhiệm trong trường THPT trong giai đoạn hiện nay, trước hết áp dụng cho các trường THPT dân tộc nội trú, trực tiếp góp phần thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai. 4. Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu những hoạt động đổi mới quản lý tổ chủ nhiệm trong trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai. Cụ thể là cách thức tổ chức, giải pháp quản lý tổ chủ nhiệm và những kết quả đã đạt được trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh của nhà trường. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: Đề tài có nhiệm vụ: - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về công tác chủ nhiệm và quản lý tổ chủ nhiệm. - Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp và việc quản lý công tác này ở các trường Trung học phổ thông trong tỉnh Lào Cai giai đoạn hiện nay. - Đề ra các biện pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện của trường phổ thông dân tộc nội trú, trực tiếp là trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai. 6. Phạm vi nghiên cứu: - Đề tài nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở công tác chủ nhiệm lớp của giỏo viờn v bin phỏp qun lý hot ng t ch nhim lp trng THPT Dõn tc ni trỳ tnh và những kết quả đạt đợc trong việc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện của nhà trờng. - Gii hn khụng gian: nghiờn cu, xut bin phỏp i mi hot ng ca t ch nhim trong trờng THPT DTNT tỉnh Lào Cai - Gii hn thi gian: ti ch cp n i mi hot ng ca t ch nhim gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc trong trng PT DTNT tnh Lo Cai t nm 2009 n 2011. 7. Cu trỳc ca ti: Ngoi phn m u, kt lun, ti liu tham kho v ph lc, lun vn c cu trỳc thnh 3 chng: Chng 1: C s lý lun v cụng tỏc ch nhim lp ca giỏo viờn v vic qun lý hot ng ca t ch nhim trng Trung hc ph thụng Chng 2: Thc trng v cụng tỏc ch nhim lp ca giỏo viờn v vic qun lý hot ng ca t ch nhim cỏc trng Trung hc ph thụng tnh Lo Cai Chng 3: i mi qun lý t ch nhim trong trng Trung hc ph thụng dõn tc ni trỳ tnh giai on hin nay Nội dung Chng I C s lý lun v cụng tỏc ch nhim lp ca giỏo viờn và việc quản lý hoạt động của tổ chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông 1. Một số khái niệm cơ bản trong giáo dục phổ thông 1.1. Giáo dục Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam – NXB Hà Nội 1995, trang 105: Giáo dục là hoạt động hướng tới con người thông qua một hệ thống các biện pháp tác động nhằm truyền thụ những tri thức và kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và lối sống, bồi dưỡng tư tưởng và đạo đức cần thiết cho đối tượng, giúp hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất, nhân cách, phù hợp với mục đích , mục tiêu chuẩn bị cho đối tượng tham gia lao động sản xuất và đời sống xã hội. 1.2. Giáo dục toàn diện Giáo dục toàn diện trong nhà trường thường biểu hiện ở nội dung giáo dục bao gồm đầy đủ các mặt: đức dục, trí dục, mỹ dục, thể dục, giáo dục nghề nghiệp… phù hợp với điều kiện và đặc điểm đặc thù của từng cấp học, bậc học “Thực hiện giáo dục toàn diện nhằm đào tạo những người lao động có lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có đạo đức, có tri thức văn hoá, có sức khỏe và có kỷ luật. “Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên”. Giáo dục truyền thống cách mạng, văn hoá dân tộc xuyên suốt các hoạt động và mọi hình thức giáo dục. ở đây, việc chú trọng cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với từng bậc học, cấp học là hết sức quan trọng, quan tâm đến việc tăng cường học ngoại ngữ, tin học” (Giáo dục Việt nam hướng tới tương lai – vấn đề và giải pháp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2004, trang 237) 1.3. Quản lý Quản lý là: Tổ chức, điều khiển hoạt động của một đơn vị, một cơ quan: quản lý lao động, quản lý cán bộ, quản lý công việc. Hoạt động quản lý gồm các chức năng: - Chức năng kế hoạch hóa. - Chức năng tổ chức. - Chức năng chỉ đạo thực hiện. - Chức năng kiểm tra đánh giá. Các chức năng này có quan hệ chặt chẽ với nhau, đan xen với nhau và đều cần đến thông tin quản lý. 1.4. Quản lý nhà trường “Quản lý nhà trường là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo đối với ngành giáo dục, với thế hệ trẻ, với từng học sinh” (Phương pháp công tác của người giáo viên chủ nhiệm ở trường Trung học phổ thông - Hà Nhật Thăng (Chủ biên). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2004). Quản lý trường học là những tác động tối ưu của chủ thể quản lý (lãnh đạo trường học) đến giáo viên, học sinh và các cán bộ khác nhằm tận dụng các nguồn lực hướng vào đẩy mạnh các hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng mục tiêu và kế hoạch đào tạo của nhà trường. Trường THPT là đơn vị cơ sở của hệ thống giáo dục đồng thời là một tổ chức xã hội trong cộng đồng. Trường THPT tham gia hoạt động trong một hệ thống thống nhất ở cấp thành phố, huyện, tham gia thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Trường THPT là đơn vị văn hóa tiêu biểu trong cộng đồng. Quản lý trường THPT là bản chất sư phạm của quá trình giáo dục, trong đó giáo viên, học sinh vừa là khách thể quản lý nhưng lại đồng thời là chủ thể tự quản lý. Họ là những người đang tham gia một hoạt động rất đặc thù mà sản phẩm của hoạt động là nhân cách được tạo ra bao hàm cả tự đào tạo. Tính đặc thù của hoạt động quản lý trường THPT thể hiện tập trung ở hoạt động dạy và hoạt động học. Giáo dục THPT nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có tri thức, có tay nghề, có năng lực thực hành, tự chủ, năng động và sáng tạo, có đạo đức cách mạng, có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Nhà trường đào tạo thế hệ trẻ theo hướng toàn diện và năng lực chuyên môn sâu, có ý thức và khả năng tự tạo việc làm trong nền kinh tế nhiều thành phần, có khả năng làm việc hợp tác theo nhóm Trước yêu cầu phát triển của đất nước, đáp ứng nhu cầu của người học, giáo dục THPT cần thiết phải đổi mới, cần thực hiện nguyên tắc dạy học phân hoá, có như vậy sẽ nâng cao được chất lượng giáo dục toàn diện. Trong công tác quản lý nhà trường, Điều 54, Luật Giáo dục năm 2005 qui định Hiệu trưởng có vai trò như sau: - Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận. - Hiệu trưởng các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học. - Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng; thủ tục bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng trường đại học do Thủ tướng Chính phủ quy định; đối với các trường ở cấp học khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; đối với cơ sở dạy nghề do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề quy định. Theo điều 19 của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học Hiệu trưởng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: - Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; - Thực hiện các nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học; - Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của nhà nước, quản lý hồ sơ tuyển dụng giáo viên, nhân viên - Quản lý và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh, kĩ xác nhận vào học bạ; quyết định khen thưởng, kỉ luật theo quy định; - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường; - Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; - Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Trong trường THPT người giáo viên cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với người đứng đầu nhà trường. Trên cơ sở tính năng động và sáng tạo của người Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức quản lý hiệu quả các hoạt động [...]... nhim ca h to iu kin cn thit nõng cao nghip v v ngh thut s phm Vỡ vy, Hiờu trrng cn cú quan im nhn thc ỳng n, bit nhỡn xa trụng rng, cú k hoch lm vic c th, khoa hc, cú bin phỏp t chc v qun lý ch o khoa hc t kt qu ti u Hot ng ca GVCNL s t c hiu qu cao vi iu kin h phi c quan tõm giỳp nhit tỡnh ca Ban giỏm hiu nh trng nht l ca Hiu trng Ngi cỏn b qun lý trng hc phi nõng cao nhn thc v hiu bit ca chớnh mỡnh... ng t ch nhim, nõng cao vai trũ hiu qu hot ng ca t ch nhim trong nh trng vi nhng ni dung sau: - Nõng cao nhn thc v vai trũ, v trớ, tm quan trng ca cụng tỏc giỏo viờn ch nhim lp - Lónh o qun lý cụng tỏc ch nhim nh trng cht ch hn, c th hn na - Tng cng bi dng i ng giỏo viờn ch nhim v nng lc lm cụng tỏc ch nhim - To iu kin v ng viờn kp thi i ng giỏo viờn ch nhim Hng ti mc tiờu nõng cao cht lng giỏo dc... dc, ngi Hiu trng cú trỏch nhim qun lý mi hot ng ca nh trng, qun lý mi t chc trong nh trng, cú trỏch nhim v thm quyn cao nht v hnh chớnh v chuyờn mụn, chu trỏch nhim trc nh nc v nhõn dõn, t chc v qun lý mi hot ng ca nh trng theo ng li giỏo dc ca ng Hot ng giỏo dc ca nh trng ch cú kt qu cao khi Hiu trng bit huy ng s tham gia ng b, nhp nhng n khp ca cỏc b phn trong trng trong ú cú i ng giỏo viờn ch nhim... vi cỏc t chc, on th trong v ngoi trng cựng giỏo dc hc sinh, õy l nguyờn tc trong giỏo dc nhm thc hin tt chc nng phi hp, khộp kớn quỏ trỡnh giỏo dc v khụng gian, thi gian tỏc ng n hc sinh, gúp phn nõng cao hiu qu giỏo dc Liờn h mt thit vi gia ỡnh cựng giỏo dc hc sinh Gia ỡnh ni cỏc em sinh ra, ln lờn v ó c s giỏo dc, giỏo viờn cn liờn h vi gia ỡnh cú thờm thụng tin chớnh xỏc v hc sinh, kt hp cựng... hnh vi phự hp vi cỏc chun mc o c ca xó hi Nh vy, ngi giỏo viờn ch nhim phi ng thi qun lý hc tp v qun lý s hỡnh thnh, phỏt trin nhõn cỏch hc sinh Hot ng giỏo dc o c hiu qu s cú tỏc ng mnh m n vic nõng cao cht lng hot ng hc tp ca hc sinh - Ngi giỏo viờn ch nhim thay mt Hiu trng truyn t nhng yờu cu i vi hc sinh mi hc sinh v tp th lp ý thc c y trỏch nhim phi tuõn th v t giỏc thc hin ng thi, l ngi i din... hot ng ca lp mỡnh - To iu kin cho giỏo viờn ch nhim c c rốn luyn v chuyờn mụn nghip v Nhng yờu cu cụng vic ca ngi qun lý a ra phi cú tớnh thc t v cỏi ớch cui cựng ca mi cụng vic l phi cú tỏc dng giỏo dc cao 5.2 B trớ i ng giỏo viờn ch nhim lp Mi nm hc Hiu trng trng THPT li thc hin vic phõn cụng nhim v cho phự hp vi c im nh trng v ỏp ng yờu mc tiờu giỏo dc Vic phõn cụng giỏo viờn ch nhim u nm cn: - Cn... ca tng Giỏo viờn ch nhim trong cụng tỏc qun lý lp kp thi un nn, nhc nh, phỏt huylm cho phong tro thi ua liờn tc, sụi ni, ho hng t c mc tiờu giỏo dc 5.4 Kim tra cụng tỏc ch nhim lp ca giỏo viờn nõng cao hiu qu ca cụng tỏc ch nhim, kp thi nm bt thụng tin, ố ra cỏc bin phỏp qunlý hiu qu, vic kim tra, ỏnh giỏ cụng tỏc ch nhim ca Hiu trng cn thc hin liờn tc Hỡnh thc kim tra t xut hoc nh k, cựng vi kim... nguyờn nhõn ca nhng tn ti hn ch, khụng ỳc rt c nhng kinh nghim hay trong quỏn trỡnh thc hn cụng tỏc ch nhim do ú lp ch nhim ca nhng giỏo viờn ny tuy thc hin k hoch ca nh trng y nhng khụng cú chõt lng cao, hc sinh cú nhiu din bin a dng khụng theo mc tiờu giỏo dc ca nh trng, nn np lng lo, i ng cỏn s lp khụng phỏt huy c tỏc dng t qun, khụng khớch l, ng viờn c hc sinh vn lờn trong hc tp v t dng o c Mi... hc sinh, hoc cú thỏi bo v hc sinh, khú khn trong vic tiờp cthu ý kin gúp ý, trao i ca ng nghip mt s giỏo viờn ch nhim cha thc s l tm gng sỏng" cho hc sinh noi theo, do ú hiu qu cụng tỏc ch nhim khụng cao Thc t cho thy, mt gi sinh hot lp trong phm vi mt trng hc thỡ cú rt nhiu giỏo viờn lm theo cỏch riờng ca mỡnh vỡ khụng cú s thng nht chung gia giỏo viờn cỏc lp Cú giỏo viờn t chc rt tt nhng cú giỏo... viờn khụng mun lm cụng tỏc ch nhim vỡ quyn li khụng hn gỡ giỏo viờn khỏc m trỏch nhim li nng n, hao tn sc lc, tinh thn, thi gian nhiu hn Do ú nhiu giỏo viờn ch nhim mun xin thụi u t vo ging dy, nõng cao nng lc chuyờn mụn phn u tr thnh giỏo viờn gii Mt s giỏo viờn mi ra trng cha c o to bi bn, cha c chun b tt v tõm lý, v kin thc, k nng lm cụng tỏc giỏo viờn ch nhim, nờn trong cụng tỏc thc t trng THPT . NGHIỆM ĐỀ TÀI: "ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC" PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đất nước ta đang tích cực tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện. Trong. gương tốt cho học sinh Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới hiệu quả công tác quản lý nhà trường, người Hiệu trưởng cần phải quan tâm đến đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, tổ chức và chỉ. của tổ chủ nhiệm mới đạt được mục tiêu giáo dục. Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường THPT Dân tộc nội trú, tôi quyết định lựa chọn vấn đề “ Đổi mới hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đổi mới công tác chủ nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục, SKKN Đổi mới công tác chủ nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục, SKKN Đổi mới công tác chủ nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục, Cấu trúc của đề tài:, Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường THPT, Quản lý hoạt động của tổ chủ nhiệm trong trường THPT, Hạn chế và những vấn đề đặt ra trong công tác chủ nhiệm và quản lý tổ chủ nhiệm, Các biện pháp quản lý chỉ đạo tổ chủ nhiệm của Hiệu trưởng

Từ khóa liên quan