Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định

94 719 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2015, 00:03

MỤC LỤC Chương I 5 TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NÓI CHUNG VÀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH NÓI RIÊNG 5 1.1 Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 5 1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh 5 1.1.2 Phân loại hiệu quả kinh doanh 6 1.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động thực tế của doanh nghiệp 10 1.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả các dự án do doanh nghiệp đầu tư 15 1.2 Sự cần thiết và ý nghĩa nâng cao hiệu quả kinh doanh 20 1.2.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh 20 1.3 Khái quát về lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 22 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh nước sạch 24 1.4.1 Nhân tố thuộc về doanh nghiệp 24 1.4.2 Nhân tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp 26 Chương II 29 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH 29 2.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định 29 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty 29 2.1.2 Nguồn vốn kinh doanh và tài sản 32 2.1.3 Các nhà máy nước 34 Công ty quản lý khai thác 5 nhà máy nước phục vụ cấp nước sạch cho 13 xã, theo kế hoạch đến năm 2013 sẽ đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thêm 6 nhà máy để cung cấp nước sạch cho 27 xã thuộc 6 huyện Ý Yên, Nam Trực, Vụ Bản, Xuân Trường, Mỹ lộc, Giao Thuỷ 34 2.1.4 Nguồn nhân lực 35 2.1.5 Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng – vay vốn World Bank 36 2.2 Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty 37 2.2.1 Đặc điểm về nguồn nước 37 2.2.2 Công nghệ sản xuất nước 40 2.2.3 Hệ thống phân phối nước 40 2.2.4 Đặc điểm về sản phẩm 40 2.2.4 Vận hành và bảo trì 41 2.2.5 Giá nước 42 2.3 Hiệu quả kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định từ năm 2008 đến nay 43 2.3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định từ năm 2008 đến nay 43 2.3.2 Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty thông qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 51 Bảng 2.7 : Hiệu quả sử dụng lao động 52 Bảng 7.9: Hiệu quả sử dụng tổng Tài sản 56 Bảng 2.10: Hiệu quả sử dụng chi phí 59 Bảng 2.12: Tổng hợp các chỉ tiêu hiệu quả SXKD 63 2.4 Kết luận chung về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định 69 2.4.1 Những thành tích đạt được 69 2.4.2 Những khó khăn, hạn chế 70 2.4.3 Lập ma trận SWOT 71 Chương III 75 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH 75 3.1 Mục tiêu và kế hoạch của Công ty trong tương lai 75 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định 75 3.3 Những điều kiện cần thiết để thực hiện giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định 86 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan, mọi sự giúp đỡ trong việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và mọi thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được ghi rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày tháng năm 2010 Tác giả luận văn Vương Thị Thu Hiền 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chiến lược phát triển của nước ta là nhanh, nhưng phải bền vững, phát triển kinh tế phải đi liền với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Tất cả phục vụ cho đời sống nhân dân, chất lượng sống của nhân dân. Đặc biệt, nước sạch và vệ sinh môi trường là một nhu cầu cơ bản trong đời sống hàng ngày của mọi người và đang trở thành đòi hỏi bức bách trong việc bảo vệ sức khỏe và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân, cũng như trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Chính vì vậy, trong những năm qua Đảng và Chính phủ đã rất quan tâm đến việc giải quyết nước sạch cho nhân dân, nhất là vùng nông thôn. Điều đó được thể hiện ở việc Nhà nước đã xây dựng và cho triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 200/TTg về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với mục tiêu đến năm 2010 đảm bảo 100% số dân nông thôn được cấp nước sạch. Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế, một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp. Đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu về với mục đích đã được đặt ra và dựa trên cơ sở giải quyết các vấn đề cơ bản của nền kinh tế này: sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai? Do đó việc nghiên cứu và xem xét vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh hiện nay. Với chính sách mở cửa cạnh tranh và hội nhập, môi trường kinh doanh nước sạch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của các công ty kinh doanh ngành nước và Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Do đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh là điều kiện tiên quyết đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định trong thời kỳ kinh tế hiện nay. Với những lý do trên, tác giả nhận thấy rằng đề tài: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định” là rất cấp thiết nên tác giả muốn đi sâu 2 nghiên cứu tìm hiểu, phân tích đánh giá hoạt dộng sản xuất kinh doanh của Công ty để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nước sạch của Công ty trong tương lai. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Về mặt lý luận: Nghiên cứu góp phần hoàn thiện lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế mở cửa, hội nhập hiện nay. - Về mặt thực tiễn: Đánh giá đúng thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định, đề xuất những giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định trong tương lai. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài * Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định. *Phạm vi nghiên cứu đề tài: Hiệu quả kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định thời kỳ mà Công ty đã ổn định về mặt tổ chức và hoạt động trong nền kinh tế mở cửa, hội nhập hiện nay. 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài - Phương pháp điều tra khảo sát; - Phương pháp phân tích và tổng hợp; - Phương pháp thống kê, so sánh. 5. Nội dung nghiên cứu Qua tìm hiểu tài liệu và thực tế về Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh Nam Định tác giả nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty trong tương lai. 3 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn - Làm rõ bản chất hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định, đưa ra ý kiến nhận xét cá nhân về các quan niệm hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định và xem xét toàn diện các đặc điểm sản xuất nước đến hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định. - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định. - Tiếp cận quan điểm xác lập chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh và quan điểm hệ thống chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định. - Phân tích và đánh giá đúng thực trạng hiệu quả kinh doanh nước sạch trong giai đoạn từ khi hoạt động kinh doanh đến nay và rút ra những kết luận quan trọng làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định trong giai đoạn tới. 7. Cơ sở tài liệu - Các giáo trình Đại học và sau Đại học của các trường ĐH kinh tế ở Việt Nam. - Các văn bản pháp quy về luật doanh nghiệp, luật khoáng sản, luật môi trường,… - Các tài liệu, báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn Nam Định. - Các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn Nam Định trong những năm qua (2008-2010). 8. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chương như sau: Chương I: Tổng quan về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh nước sạch nói riêng 4 Chương II: Phân tích tình hình hoạt động và kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định Chương III: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định Luận văn được hoàn thành là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu lý luận và tích luỹ kinh nghiệm từ thực tế của bản thân. Những kiến thức mà các thầy cô giáo truyền đạt đã làm sáng tỏ những ý tưởng, tư duy của tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự động viên, giúp đỡ của rất nhiều cá nhân cũng như tổ chức. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc tới Ban Giám hiệu nhà trường, phòng Đại học và Sau Đại học cùng toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh , trường đại học Mỏ - Địa chất, đặc biệt là thầy giáo PGS.TS. Đinh Đăng Quang - Trường Đại học Xây dựng, người đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận văn. 5 Chương I TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NÓI CHUNG VÀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH NÓI RIÊNG 1.1 Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh Hiệu quả là chỉ tiêu kinh tế xã hội tổng hợp dùng để lựa chọn các phương án hoặc các quyết định trong quá trình hoạt động thực tiễn của con người ở mọi lĩnh vực và mọi thời điểm. Chỉ tiêu hiệu quả là tỷ lệ giữa kết quả thực hiện các mục tiêu của hoạt động đề ra so với chi phí đã bỏ vào để có kết quả về số lượng, chất lượng và thời hạn. Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, thiết bị, tiền vốn…) các yếu tố cần thiết của doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh theo mục đích nhất định. Nếu biểu hiện theo mục đích cuối cùng thì "hiệu quả kinh doanh được đo bằng hiệu số giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó". Nếu xem xét kết quả kinh doanh trên góc độ này thì phạm trù hiệu quả có thể đồng nhất với phạm trù lợi nhuận do đó rất khó khăn trong công tác đánh giá và tổ chức quản lý doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh cao hay thấp là tuỳ thuộc vào trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý trong doanh nghiệp. Quan niệm này phản ánh được mối quan hệ bản chất của hiệu quả kinh doanh. Nó đã gắn được kết quả với toàn bộ chi phí, coi hiệu quả kinh doanh là sự phản ánh trình độ sử dụng các chi phí. Hiệu quả không chỉ là thước đo trình độ tổ chức quản lý kinh doanh mà còn là vấn đề sống còn của bất cứ một doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, từ những góc độ nghiên cứu từ những lĩnh vực khác nhau, xuất hiện các khái niệm khác nhau về hiệu quả kinh doanh. 6 Hiệu quả kinh doanh nước sạch là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh (phương tiện, thiết bị, lao động ) của doanh nghiệp kinh doanh nước sạch nhằm đảm bảo kết quả cao nhất (lợi nhuận, chất lượng nước sạch, giá cả… ) với chi phí thấp nhất. Vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh nước sạch chính là việc thực hiện hàng loạt các biện pháp có hệ thống, có tổ chức, có tính đồng bộ, có tính liên tục tại doanh nghiệp kinh doanh nước sạch nhằm đạt mục tiêu cuối cùng đó là hiệu quả cao, có lợi nhuận và chất lượng dịch vụ cao. Yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là phải sử dụng các yếu tố đầu vào hợp lý nhằm đạt kết quả tối đa với chi phí tối thiểu. Tóm lại, cần hiểu phạm trù hiệu quả kinh doanh một cách toàn diện trên cả hai mặt định lượng giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra. Nếu xét về tổng lượng, người ta chỉ thu được hiệu quả kinh doanh khi nào kết quả lớn hơn chi phí, chênh lệch này càng lớn hiệu quả kinh doanh càng cao và ngược lại. Về mặt định tính mức độ hiệu quả kinh doanh thu được phản ánh sự cố gắng, nỗ lực của mỗi khâu, mỗi cấp trong hệ thống doanh nghiệp, phản ánh trình độ năng lực quản lý sản xuất kinh doanh. Hai mặt định tính và định lượng của phạm trù hiệu quả kinh doanh có quan hệ chặt chẽ với nhau không thể tách rời. Hiệu quả kinh doanh là khái niệm phức tạp và khó đánh giá chính xác. 1.1.2 Phân loại hiệu quả kinh doanh Phân loại hiệu quả kinh doanh theo những tiêu thức khác nhau có tác dụng thiết thực trong công tác quản lý. Nó là cơ sở để xác định các chỉ tiêu và mức hiệu quả kinh doanh để từ đó đề ra những biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. * Hiệu quả kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh tế xã hội. 7 Hiệu quả kinh doanh cá biệt là hiệu quả kinh doanh thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Biểu hiện chung của hiệu quả kinh doanh cá biệt là lợi nhuận mà mỗi doanh nghiệp đạt được. Hiệu quả kinh tế xã hội mà ngành Nước sạch đem lại cho nền kinh tế quốc dân là sự đóng góp của hoạt động sản xuất kinh doanh vào việc phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động xã hội, tăng thu cho ngân sách Giữa hiệu quả kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh tế - xã hội có mối quan hệ nhân quả và tác động qua lại với nhau. Hiệu quả kinh tế quốc dân chỉ có thể đạt được trên cơ sở hoạt động có hiệu quả của các doanh nghiệp. Tuy vậy, có thể có những doanh nghiệp không đảm bảo được hiệu quả (bị lỗ) nhưng nền kinh tế vẫn thu được hiệu quả. Tuy nhiên, tình hình thua lỗ của doanh nghiệp nào đó chỉ có thể chấp nhận được trong những thời điểm nhất định do những nguyên nhân khách quan mang lại. Các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến hiệu quả kinh tế xã hội vì đó chính là tiền đề và điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, Nhà nước cần có chính sách đảm bảo kết hợp hài hòa lợi ích của xã hội với lợi ích của doanh nghiệp và cá nhân người lao động. * Hiệu quả của chi phí bộ phận và chi phí tổng hợp Hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng gắn liền với môi trường và thị trường của nó. Doanh nghiệp cần căn cứ vào thị trường để giải quyết những vấn đề then chốt: sản xuất và kinh doanh cái gì, sản xuất và kinh doanh như thế nào, kinh doanh cho ai và với chi phí bao nhiêu? Mỗi nhà cung cấp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong điều kiện cụ thể về nguồn tài nguyên, trình độ trang bị kỹ thuật, trình độ tổ chức và quản lý lao động, quản lý kinh doanh. Họ đưa ra thị trường đối với sản phẩm dịch vụ của mình với một chi phí cá biệt nhất định và doanh nghiệp nào cũng muốn tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cao nhất. Tuy vậy, khi đưa hàng hóa dịch vụ [...]... TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH 2.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty a Quá trình phát triển Công ty Công ty CP Nước sạch & VSNT Nam Định được thành lập ngày 31/12/2007 trên cơ sở văn bản số 383/TB-UBND của UBND Tỉnh ngày 28/12/2007 theo số đăng ký kinh doanh số: 0703000956... thúc đẩy hiệu quả kinh doanh và hạn chế tới mức thấp nhất các nhân tố cản trở nó Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chính là mục tiêu cao nhất mà doanh nghiệp hướng tới Vì vậy, nó đòi hỏi các doanh nghiệp luôn luôn phải nỗ lực, phấn đấu, phát huy hết khả năng để đạt được mục tiêu đó 29 Chương II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI... hưởng đến hiệu quả kinh doanh nước sạch của doanh nghiệp thành các nhóm sau: 1.4.1 Nhân tố thuộc về doanh nghiệp a Nhân tố quản trị doanh nghiệp + Nhân tố quản trị đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị , muốn hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả doanh nghiệp phải xác định cho mình một hướng đi đúng, mọi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp... hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh nước sạch Trong quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, việc nghiên cứu và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp là rất cần thiết Với các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch thì hiệu quả kinh doanh đồng nghĩa với việc nâng cao sức khoẻ cộng đồng, giảm thiểu các bệnh do nước mang lại Sự hiểu biết các... trình cấp nước hợp đồng cung cấp và sử dụng nước máy.Tổ chức khai thác dữ liệu và lưu giữ theo quy định của nhà nước 2.1.2 Nguồn vốn kinh doanh và tài sản Là một doanh nghiệp thương mại nên vốn lưu động là vô cùng quan trọng cho hoạt động kinh doanh Đây là một khó khăn đối với Công ty bởi vì Công ty có 33 số cổ đông không nhiều và ít cổ đông lớn nên số vốn còn nhỏ, do vậy hiệu quả kinh doanh của Doanh. .. nghiệp Vì vậy, nâng cao hiệu quả kinh doanh là đòi hỏi khách quan để doanh nghiệp thực hiện mục tiêu bao trùm, lâu dài là tối đa hóa lợi nhuận 1.2.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh Đối với nền kinh tế quốc dân thì việc nâng cao hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại nói riêng là một phạm trù kinh tế đặc biệt quan trọng, phản ánh yêu cầu của quy luật tiết... động ngày một nâng cao Qua đó hiệu quả kinh doanh cũng sẽ được nâng cao 1.3 Khái quát về lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Nước sạch và vệ sinh nông thôn là một vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm Trong những năm qua, vị trí, vai trò, ý nghĩa và các mục tiêu của công tác này đã liên tục được... cho doanh nghiệp tìm được hướng giảm chi phí cá biệt nhằm tăng hiệu quả kinh doanh Như vậy, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chung được tạo thành trên cơ sở hiệu quả các loại chi phí cấu thành Các đơn vị sản xuất kinh doanh là nơi trực tiếp sử dụng các yếu tố của quá trình kinh doanh và phải xác định các biện pháp đồng bộ để thu được hiệu quả toàn diện trên các yếu tố của quá trình đó * Hiệu quả. .. năng của mình Việc xem xét và tính toán hiệu quả kinh doanh không những chỉ cho biết việc sử dụng đạt được ở trình độ nào đó mà còn cho phép các nhà quản trị phân tích và tìm ra các nhân tố để đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh có thể được hiểu là tạo ra kết quả cao hơn trong cùng một nguồn lực đầu vào hoặc làm 21 tăng kết quả lớn hơn so với tốc độ... triển của lực lượng sản xuất càng cao thì quan hệ sản xuất ngày càng hoàn thiện, càng nâng cao hiệu quả sử dụng Càng nâng cao hiệu quả sử dụng thì càng hoàn thiện quan hệ sản xuất, yêu cầu của quy luật kinh tế ngày càng được thỏa mãn Đối với bản thân doanh nghiệp thì nâng cao hiệu quả kinh doanh là mục tiêu cơ bản của mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường Nó giúp doanh nghiệp bảo toàn và phát . niệm hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định và xem xét toàn diện các đặc điểm sản xuất nước đến hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ. Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định Chương III: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định Luận văn. Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định, đề xuất những giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định, TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NÓI CHUNG VÀ DOANH NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH NÓI RIÊNG, 1 Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, 4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh nước sạch, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH, 1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định., Công ty quản lý khai thác 5 nhà máy nước phục vụ cấp nước sạch cho 13 xã, theo kế hoạch đến năm 2013 sẽ đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thêm 6 nhà máy để cung cấp nước sạch cho 27 xã thuộc 6 huyện Ý Yên, Nam Trực, Vụ Bản, Xuân Trường, Mỹ lộc, Giao Thuỷ., 2 Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty, 3 Hiệu quả kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định từ năm 2008 đến nay, Bảng 2.7 : Hiệu quả sử dụng lao động, Bảng 7.9: Hiệu quả sử dụng tổng Tài sản, Bảng 2.10: Hiệu quả sử dụng chi phí, Bảng 2.12: Tổng hợp các chỉ tiêu hiệu quả SXKD, 4 Kết luận chung về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định, NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH, 2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định, 3 Những điều kiện cần thiết để thực hiện giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm