tài liệu đồ án nền móng

47 429 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:26

Hớng dẫn đồ án nền móng TS. Nguyn ỡnh Tin http://geo.nuce.edu.vn - 2 - đồ án nền móng ( phần móng nông ) H v tờn: MS : Lp : I . Số liệu : 1. Cụng trỡnh s : 78 - Trng i Hc Y Ti trng tớnh toỏn tỏc dng di chõn cụng trỡnh ti ct mt t: Cột C1 : N 0 = 82T ; M 0 = 10,5 Tm ; Q 0 = 3,2 T C2 : N 0 = 64 T ; M 0 = 7,0 Tm ; Q 0 = 2,7 T Tờng T3 : N 0 = 33 T/m ; M 0 = 1,5 Tm/m ; Q 0 = 1,15 T/m 2. Nn t: Lớp đất số hiệu độ dày (m) 1 200 a 2 400 b 3 100 Chiu sõu mc nc ngm : H nn = 10 (m). II. Yêu cầu: - X lý s liu, ỏnh giỏ iu kin a cht cụng trỡnh; - xut cỏc phng ỏn múng nụng trờn nn t nhiờn hoc gia c; - Thit k múng theo phng ỏn ó nờu, thuyt minh tớnh toỏn kh A4 (Vit bng tay); - Bn v kh giy 297x840 v úng vo quyn thuyt minh: + Mt bng múng (TL1/100 - 1/200, trong ú th hin mt cỏch c lng nhng múng khụng yờu cu tớnh toỏn). + Ct a cht. + Cỏc cao c bn. + Cỏc chi tit 2 múng M1 hoc M2 v M3 ( TL 1/10 - 1/50) v cỏc gii phỏp gia c nu cú. + Cỏc gii phỏp cu to múng (ging, khe lỳn, chng thm). + Thng kờ vt liu cho cỏc múng . + Khung tờn bn v. Ghi chú : Đồ án này phải đợc giáo viên hớng dẫn thông qua ít nhất một lần . Giáo viên hớng dẫn Hớng dẫn đồ án nền móng TS. Nguyn ỡnh Tin http://geo.nuce.edu.vn - 3 - Móng nông trên nền tự nhiên. Trình tự tính toán có thể theo các bớc sau: Tài liệu Bớc 1 Hệ móng nông Vật liệu móng Độ sâu móng Chọn kích thớc móng ứng suất dới móng Kiểm tra kích thớc đáy Kiểm tra chiều cao móng và Fa Cấu tạo Bản vẽ gh L S ][, gh S:kế thiết chuẩn utiê Các - chất. ịa-Đ trinh. Công - bè băng, on,Đ - nnhiê tự Nền - o a vệobả lớpLót - Fa Rk, Rn, thép tông,bê Mác- - h m (don) hx l x b - tờng) dới (băng hx b - Trọng lợng bản thân đất 0 tcgl 0 Qqua bỏ Thờng - p p TLBT) kể(không p -p gh S dạng Biến -2 bxl vềtế kinh kiệniềuđvà lật trợt, :itả chịu Khả năng -1 Fa). và h về tế kinh kiện ùdiê ý (chú dứng thẳng và ngnghiê diện tiết ntrê dộ cờng tra Kiểm .p do móng liệu vật dộ cờng toán Tính- 0 Bớc 2 Bớc 3 Bớc 4 Bớc 5 Bớc 6 Bớc 7 Bớc 8 Bớc 9 Bớc 10 lún Khe - giằng Hệ - Hớng dẫn đồ án nền móng TS. Nguyn ỡnh Tin http://geo.nuce.edu.vn - 4 - I. TàI liệu thiết kế I.1. Tài liệu công trình: - Tờn cụng trỡnh : Trng i Hc Y - c im kt cu : Kt cu nh khung ngang BTCT kt hp tng chu lc gm 3 khi, 1 khi 5 tng, 1 khi 3 tng v 1 khi 2 tng. - Ti trng tiờu chun di chõn cỏc ct, tng (ghi trờn mt bng): N tc 0 = N tt 0 /n; M tc 0 = M tt 0 /n; Q tc 0 = Q tt 0 /n (n l h s vt ti gn ỳng cú th ly chung n = 1,1 1,2 õy chn n = 1,15). C2 : N tc 0 = 71,3T ; M tc 0 = 9,1 Tm ; Q tc 0 = 2,8 T C2 : N tc 0 = 55,6 T ; M tc 0 = 6,1 Tm ; Q tc 0 = 2,34 T T3 : N tc 0 = 28,7 T/m ; M tc 0 = 1,3 Tm/m ; Q tc 0 = 1,0 T/m Chỳ ý: Nu trong ti liu thit k cú cỏc t hp ti trng tiờu chun thỡ s dng trc tip cỏc t hp ny tớnh toỏn. I.2. Tài liệu địa chất công trình: - Phng phỏp kho sỏt: Khoan ly mu thớ nghim trong phũng, kt hp xuyờn tnh (CPT) v xuyờn tiờu chun (SPT). - Khu vc xõy dng, nn t gm 3 lp cú chiu dy hu nh khụng i. Lp 1 : s hiu 200 dy a = 1,4 m Lp 2 : s hiu 400 dy b = 4 m Lp 3 : s hiu 100 rt dy Mc nc ngm sõu 10 m. Lp 1: S hiu 200 cú cỏc ch tiờu c lý nh sau: W % W nh % W d % T/m 3 độ c Kg/cm 2 Kết quả TN nén ép e ứng với P(Kpa) q c (MPa) N 50 100 150 200 28,5 30 23,5 1.80 2.68 10 0 0,08 0,819 0,772 0,755 0,741 0,4 3 T ú cú: - H s rng t nhiờn: e 0 = )1(. W n - 1 = 8,1 )285,01.(1.68,2 - 1 = 0,913 - Kt qu nộn khụng n ngang - eodometer: h s nộn lỳn trong khong ỏp lc 100 - 200 Kpa: Hớng dẫn đồ án nền móng TS. Nguyn ỡnh Tin http://geo.nuce.edu.vn - 5 - a 1-2 = 100200 200100 pp ee = 100200 741,0772,0 = 0,031 .10 -2 KPa 1 - Chỉ số dẻo A = 30% 23,5% = 6,5 % < 7% đất thuộc loại cát pha. - Độ sệt B = A WW d = 5,6 5,235,28 = 0,77 trạng thái dẻo. Cựng vi cỏc c trng khỏng xuyờn tnh q c = 0,4 MPa = 40 T/m 2 v c trng xuyờn tiờu chun N = 3 cho bit lp t thuc loi mm yu. Mụ un nộn ộp (mụdun bin dng trong thớ nghim khụng n ngang): E 0s = . q c = 5.40 = 200 T/m 2 (ng vi cỏt pha = 3-5). Lớp 2: Số hiệu 400 có các chỉ tiêu cơ lý nh sau: W % W nh % W d % T/m 3 độ c kg/cm 2 Kết quả TN nén ép e ứng với P(Kpa) q c (MPa) N 100 200 300 400 28 41 25 1.88 2.71 16 0 0,26 0,813 0,792 0,778 0,768 2,9 14 Từ đó ta có: - Hệ số rỗng tự nhiên: e 0 = )(. W n 1 -1 = 881 28011712 , ),.(., - 1 = 0,845 - Hệ số nén lún trong khoảng áp lực 100 200 Kpa: a 1-2 = 100200 792,0813,0 = 0,021 .10 -2 KPa 1 - Chỉ số dẻo A = 41 25 = 16 % t thuc loi sột pha. - Độ sệt B = A WW d = 16 2528- 0,19 < 0,25 trng thỏi na cng. q c = 2,9 MPa = 290 T/m 2 E 0s = .q c = 4. 290 = 1160 T/m 2 (ly = 4-6 ng vi sột pha). Cựng vi kt qu thớ nghim xuyờn tnh v ch s SPT N = 14 t cú tớnh cht xõy dng tng i tt. Lớp 3: S hiu 100 cú cỏc ch tiờu c lý nh sau: Trong đất các cỡ hạt d(mm) chiếm (%) W % q c (MPa) N >10 10 5 5 2 2 1 1 0,5 0,5 0,25 0,25 0,1 0,1 0,05 0,05 0,02 <0,0 2 - 1 2 21 36 25 7 3 3 2 20 2,63 7,8 17 Kết quả nén eodometer. Hớng dẫn đồ án nền móng TS. Nguyn ỡnh Tin http://geo.nuce.edu.vn - 6 - - Lng ht cú c > 0,5 mm chim 1+ 2+ 21 + 36 = 60% >50% Đất cát thô (cát to) - Có q c = 7,8 MPa = 780 T/m 2 (tra bng ph lc trang 2- Bi ging Nn v Múng - T.S Nguyn ỡnh Tin) t cỏt thụ trng thỏi cht va ( 50 < q c < 150 kG/cm 2 ), gn phớa xp e 0 0,67. e 0 = )1(. W n -1 = 0 )1(. e W n = 67,01 )2,01.(1.63,2 = 1,89 T/m 3 - bóo ho G = 0 . e W = 67,0 2,0.63,2 = 0,785 cú 0,5 < 0,785 < 0,8 t cỏt thụ, cht va, m gn bóo ho. - Mụ un nộn ộp: Cỏt ht thụ = 2 E 0 = . q c = 2,0. 780 = 1560 T/m 2 - Tra bảng ứng với q c = 780 T/m 2 = 30 0 33 0 (ly giỏ tr nh ng vi cỏt bi v trng thỏi cht nghiờng v phớa xp, giỏ tr ln ng vi cỏt thụ cht va) lấy = 33 0 Lp t 3 l t tt. Kt qu tr a cht nh sau: Nhn xột: Lp t trờn khỏ yu, nhng mng, ch dy 1,4 m. Lp t 2, 3 tt dn, cú kh nng lm nn cụng trỡnh. Cát pha, dẻo =1.8 T/m 3 , =2.68, =10 0 , c= 0.8 T/m 2 B=0.77 , a 1-2 =31.10 -4 m 2 /N, q c = 40 T/m 2 , N=3 Sét pha, nửa cứng =1.88 T/m 3 , =16 0 , c= 2.6 T/m 2 =2.71 , B=0.19 , a 1-2 =21.10 -4 m 2 /N q c = 290 T/m 2 , E 0s = 1160 T/m 2 , N=14 Cát to, chặt vừa =1.89 T/m 3 , =33 0 , q c = 780 T/m 2 , N=17 e 0 = 0.67 , =2.63 , E 0s =1560 T/m 2 Hớng dẫn đồ án nền móng TS. Nguyn ỡnh Tin http://geo.nuce.edu.vn - 7 - I.3. Tiêu chuẩn xây dựng - lỳn cho phộp i vi nh khung chốn tng S gh = 8 cm & chờnh lỳn tng i cho phộp gh L S = 0,2% (Tra bng ph lc trang 19, bi ging Nn v Múng - T.S Nguyn ỡnh Tin). - Phng phỏp tớnh toỏn õy l phng phỏp h s an ton duy nht, ly F s = 2 -3 (i vi nn t cỏt khụng ly c mu nguyờn dng thỡ nờn ly F s =3, cũn i vi t dớnh s liu thớ nghim tin cy nờn ly F s = 2). II. Phơng án nền, móng - Ti trng cụng trỡnh khụng ln, nn t nu búc b lp trờn cú th coi l tt. Vỡ vy xut phng ỏn múng nụng trờn nn t nhiờn (t múng lờn lp t 2). - Múng dng n BTCT di ct, bng BTCT di tng BTCT chu lc. - Cỏc tng chốn, bao che cú th dựng múng gch hay dm ging . - Cỏc khi nh cú ti chờnh lch c tỏch ra bi khe lỳn. III. Vật liệu móng, giằng - Chn bờ tụng 250 # R n = 1100 T/m 2 , R k =88 T/m 2 . - Thộp chu lc: AII R a =28000 T/m 2 . - Lp lút: bờ tụng nghốo, mỏc thp 100 # , dy 10cm. - Lp bo v ct thộp ỏy múng dy 3cm.(thng chn 3 5 cm). IV. Chọn chiều sâu chôn móng h m - Tớnh t mt t ti ỏy múng (khụng k lp BT lút). ở đây lp 1 yu dy 1,4 m, chọn h m =1,4 m. Chú ý: móng nờn nằm trên mực nớc ngầm, nếu mực nớc ngầm nông thì phải có biện pháp thi công thoát nớc hợp lý. V. Chọn kích thớc đáy móng, chiều cao móng Ký hiu múng n di ct C 1 , C 2 l M 1 , M 2 , múng bng di tng T 3 l M 3 . Chn kớch thc cỏc múng theo nguyờn tc ỳng dn (M cng ln thỡ t l l/b cng ln) - Kớch thc múng M 1 : b x l x h = 1,5 x 2,4 x 0,5 (m) - Kớch thc múng M 2 : b x l x h = 1,5 x 2 x 0,4 (m) - Kớch thc múng M 3 : b x h = 1,5 x 0,3 (m) ở đây chỉ làm ví dụ với móng M 1 . Đối với M 2 và M 3 đợc tính toán tơng tự và thể hiện kết quả trên bản vẽ 2 múng M1 hoc M2 v M3 . VI. áp lực v phn lc dới đáy móng M1 Híng dÉn ®å ¸n nÒn mãng TS. Nguyễn Đình Tiến http://geo.nuce.edu.vn - 8 - b x l = 1,5 x 2,4 - Giả thiết móng đơn dưới cột là móng cứng, bỏ qua ảnh hưởng móng bên (vì bước cột  2b dự kiến). - Áp lực tiếp xúc dưới đáy móng (= - phản lực đất tại đáy móng): p  mtb tc 0 h. F N  = 71,3 2.1,4 1,5.2,4  = 22,6 T/m 2 p max = p + W M tc 0 = 22,6 + 2 9,1.6 1,5.2,4  28,9 T/m 2 p min = p - W M tc 0 = 22,6 - 2 9,1.6 1,5.2,4  16,3 T/m 2 - ¸p lùc g©y lón p gl : p gl  m hp 'γ = 22,6 – 1,8. 1,4  20,0 T/m 2 - Phản lực đất tại đáy móng (không kể bản thân móng và lớp đất phủ lấp): 0 p  F N tt 0 = 82 1,5.2,4 = 22,8 T/m 2 p 0 max = 0 p + W M tt 0 = 22,8 + 2 10,5.6 1,5.2,4  30,1 T/m 2 p 0 min = 0 p - W M tt 0 = 22,8 - 2 10,5.6 1,5.2,4  15,5 T/m 2 VII. KiÓm tra kÝch thíc ®¸y mãng M 1 VII.1. KiÓm tra søc chÞu t¶i cña nÒn - Giả thiết nền đồng nhất, mặt đất nằm ngang. Điều kiện kiểm tra: p  R p max  1,2R ( một trong 2 điều kiện này 2 vế phải xấp xỉ nhau) - Trong đó p đã tính trong bước VI và sức chịu tải của nền tính gần đúng theo công thức : R đ = 0,5. . . . ' . m s A b B h C c F     Trong ®ã: A = N  . n  . i  ; B = N q . n q . i q ; C = N c . n c . i c Víi  =16 0  N  = 2,72 ; N q = 4,33 ; N c = 11,6 (Tra bảng trang 21 phụ lục, bài giảng Nền Móng - T.S Nguyễn Đình Tiến). Các hệ số hiệu chỉnh: n  = 1 - 0,2. l b = 1 - 0,2. 1,5 2,4 = 0,875; n q =1; n c = 1+ 0,2. l b =1 + 0,2. 1,5 2,4 = 1,125 và i  =i q = i c = 1 Thay vào ta có: R = 0,5.2,72.0,875.1,88.1,5 4,33.1,8.1,4 11,6. 1,125.2,6 2   = 24,1 T/m 2 No Mo P min P max P o min P o max Hớng dẫn đồ án nền móng TS. Nguyn ỡnh Tin http://geo.nuce.edu.vn - 9 - Vậy p R ( 22,6 T/m 2 < 24,1 T/m 2 ) p max 1,2.R ( 28,9 T/m 2 < 24,1.1,2 = 29,0 T/m 2 ) Nn sc chu ti v khỏ hp lý (l/b v kinh t), Lp t 3 rt tt nờn khụng cn kim tra. (Nếu không thoả mãn tức là p > R, p max > 1,2 R hoặc p << R, p max << 1,2.R thì quay lại bớc 2 chọn lại phơng án hoặc kích thớc móng bxl). VII.2. Kiểm tra biến dạng nền đất : - Dựng phng phỏp cng lỳn tng lp tớnh lỳn tuyt i ca múng. + Vi nhng lp t cú kt qu ca thớ nghim eodometer: S = n i i S 1 = n i i i ii h e ee 1 1 21 . 1 + Vi loi t khụng cú kt qu thớ nghim nộn ộp eodometer: S = n i gl i si ii E h 1 0 . . - Chia nh cỏc lp t di ỏy múng trong phm vi chiu dy nộn lỳn thnh cỏc lp phõn t cú chiu dy h i b/4, õy chn h i = 0,3 m. p lc gõy lỳn trung bỡnh ti ỏy múng: p gl = 20 T/m 2 , t l l/b = 2,4/1,5 = 1,6. Tra bng v tớnh, v z gl , z bt ((Tra bng trang 10 ph lc, bi ging Nn Múng - T.S Nguyn ỡnh Tin). 0 1,4 -5,4 21.50 21.20 19.59 16.90 14.02 11.44 9.31 7.63 6.32 5.29 4.47 3.81 3.29 2.732.73 2.41 2.13 1.83 1.63 1.48 1.29 1.18 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6 6.3 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Bi u phõn b ng sut trong nn. Híng dÉn ®å ¸n nÒn mãng TS. Nguyễn Đình Tiến http://geo.nuce.edu.vn - 10 - Đối với lớp 2 (γ= 1,88T/m 3) , dựa vào đường cong nén lún để xác định các giá trị e 1i , e 2i tương ứng với các giá trị p 1i và p 2i , ta có bảng sau: Bảng tính lún h i m z o m  bt T/m 2 P 1i T/m 2 z i m z/b k 0  gl T/m 2 gl  T/m 2 P 2i T/m 2 e 1i e 2i s i cm N ội suy trên đường cong e –p - 1.4 2.52 0 0 1 20 - - - - 0.3 1.7 3.08 2.80 0.3 0.2 0.920 18,40 19,20 22 0.830 0.794 0.590 0.3 2.0 3.64 3.36 0.6 0.4 0.815 16,30 17,35 20.71 0.826 0.785 0.674 0.3 2.3 4.21 3.92 0.9 0.6 0.721 14,42 15,36 19.28 0.823 0.789 0.560 0.3 2.6 4.77 4.49 1.2 0.8 0.528 10,56 12,54 17.03 0.821 0.794 0.445 0.3 2.9 5.33 5.05 1.5 1.0 0.467 9,34 9,95 15 0.819 0.798 0.346 0.3 3.2 5.90 5.61 1.8 1.2 0,438 8,76 9,05 14.66 0.817 0.800 0.281 0.3 3.5 6.46 6.13 2.1 1.4 0,403 8,06 8,41 14.54 0.816 0.804 0.198 0.3 3.8 7.03 6.74 2.4 1.6 0.313 6,26 7,16 13.9 0.814 0.806 0.132 0.3 4.1 7.59 7.31 2.7 1.8 0,256 5,12 5,69 13 0.812 0.807 0.083 0.3 4.4 8,15 7.87 3 2.0 0.198 3,86 4,49 12.36 0.811 0.808 0.050 0.3 4.7 8.72 8.43 3.3 2.2 0.158 3,16 3,51 11.94 0.810 0.809 0.017 0.3 5.0 9.28 9.00 3.6 2.4 0.140 2,80 2,98 11.98 0.809 0.809 0.000 0.4 5.4 10.03 9.56 4 2.7 0.106 2,12 2,46 12.02 0.809 0.809 0.000 ( e 1i ;e 2i tính với các giá trị P 1i và P 2i ở các điểm ở giữa lớp thứ i) Tổng độ lún của lớp 1: S 1 = 3,4 cm. - Lớp 3: do không có kết quả thí nghiệm nén ép do đó ta có: l i m z o m  bt T/m 2  bt T/m 2 z i m z/b k 0  gl T/m 2  gl T/m 2 E 0 T/m 2 s i cm - 5.4 9.56 - 4 2.7 0.106 2.12 - - - 0.3 5.7 10.13 9.84 4.3 2.9 0.08 1.60 1.86 1160 0.038 0.3 6.0 10.69 10.41 4.6 3.1 0.075 1.50 1.55 1160 0.032 0.3 6.3 11.26 10.98 5 3.3 0.07 1.40 1.45 1160 0.030 0.3 6.6 11.83 11.54 5.3 3.5 0.05 1.00 1.2 1160 0.025 0.3 6.9 12.40 12.11 5.6 3.7 0.04 0.8 0.9 1160 0.019 0.3 7.2 12.96 12.68 6 3.9 0.035 0.7 0.75 1160 0.016 0.3 7.5 13.53 13.25 6.3 4.2 0.03 0.6 0.65 1160 0.013 Độ lún lớp đất 3: S 2 = 0,17 cm. Híng dÉn ®å ¸n nÒn mãng TS. Nguyễn Đình Tiến http://geo.nuce.edu.vn - 11 - Kết luận: Tổng độ lún đất nền S = 3,4 + 0,17  3,60 cm, vậy móng M 1 thoả mãn điều kiện độ lún tuyệt đối. Ghi chó: - Chỉ cần tính lún đến độ sâu tại đó  z bt  5. z gl - với đất tốt,  z bt  10. z gl - với đất yếu. - Sau khi tính lún của móng M2 và M3 cần xác định độ chênh lún tư ơng đối giữa các móng và kiểm tra điều kiện : gh L S L S ][    VIII. KiÓm tra chiÒu cao mãng - Giả thiết bản móng là bản conson ngàm tại mép cột độc lập theo 2 phương, chịu phản lực đất p 0 . VIII.1. KiÓm tra cêng ®é trªn tiÕt diªn nghiªng - Cột đâm thủng móng theo hình tháp nghiêng về các phía góc 45 0 , gần đúng coi cột đâm thủng móng theo một mặt xiên góc 45 0 về phía p 0max . Điều kiện chống đâm thủng không kể ảnh hưởng của thép ngang và không có cốt xiên, đai: Q < Q b hay P đt  R k . h 0 . b tb - Kích thước cột: 0,30 x 0,5 (m) - Chọn chiều dày lớp bảo vệ a = 3cm vậy ta có: h 0  h - a = 0,50 – 0,03 = 0,47 m Ta cã: bc + 2.h 0 = 0,30 + 2.0,47 =1,24 m < b = 1,5 m vËy b tb = b c + h 0 = 0,3 + 0,47 = 0,77 m - TÝnh P ®t - ( lực cắt = hîp lùc ph¶n lùc cña ®Êt trong ph¹m vi g¹ch chÐo): P đt = dt p .l dt .b = bl pp dt t 2 0 max 0  Với:  l đt = 0 2 h al c   = 2,4 0,5 0,47 2   = 0,48 m  p ot = p 0 min + (p 0 max - p 0 min ). l ll dt  = 15,5 + (30,1 - 15,5). 2,4 0,48 2,4   27,2 T/m 2  P đt = 30,1 27,2 .0,48.1,5 2  = 20,6 T - Ta có: R k .h 0 .b tb = 88.0,47.0,77  31,8 T > P đt = 26 T  Đảm bảo điều kiện kh«ng đâm thủng. 500 35 0 [...]... http://geo.nuce.edu.vn - 22 - Hướng dẫn đồ án nền móng TS Nguyn ỡnh Tin Trình tự tính toán móng nông trên nền gia cố cọc cát nén chặt đất (bỏ qua công dụng thoát nước) Tài liệu - Công trình - Địa chất - Các tiêu chuẩn: Sgh, [S]gh Chọn phương án móng trên nền cọc cát Các đặc trưng móng và nền cọc cát hm Chọn các đặc trưng móng và nền áp lực dưới đáy móng Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lícủa nền gia cố Kiểm tra bxh... chú: Đồ án này phải được thầy hướng dẫn thông qua ít nhất một lần Giáo viên hướng dẫn http://geo.nuce.edu.vn - 32 - Hướng dẫn đồ án nền móng TS Nguyn ỡnh Tin Trình tự tính toán và thiết kế Bước 1: Thu thập và xử lý tài liệu (gọi tắt là tài liệu) gồm: + Tài liệu về công trình: (N0, M0, Q0) + Tài liệu về địa chất: + Các tiêu chuẩn xây dựng [S], S L Bước 2: Phương án hệ móng cọc đài thấp Bước 3: Vật liệu. .. trang 13 http://geo.nuce.edu.vn - 31 - Hướng dẫn đồ án nền móng TS Nguyn ỡnh Tin đồ án nền móng ( phần móng cọc đài thấp ) Họ và tên: MS Lớp: Đề số: I số liệu công trình: (nhà công nghiệp): * Cột ( toàn khối hoặc lắp ghép ) Tiết diện cột : bC x lC = 60 x 40 ( cm x cm ) * Tổ hợp tải trọng tính toán : N0 = 1519 (kN) M0 = 443,5 (kN.m) Q0 = 34,2 (kN) 2 Nền đất: Cao trình mặt đất tự nhiên : +0.00m Lớp đất... bn thõn ca t gõy ra ly theo giỏ tr ng sut hu hiu 7 Ct thộp ch chõn ct cú th cu to nh sau: http://geo.nuce.edu.vn - 13 - Hướng dẫn đồ án nền móng TS Nguyn ỡnh Tin Móng nông trên nền gia cố đệm cát I Tài liệu thiết kế (tương tự phần móng nông trên nền tự nhiên) I.1 Tài liệu công trình - Tờn cụng trỡnh: Trng i Hc Y - c im kt cu: Kt cu nh khung ngang BTCT chu lc gm 2 khi, 1 khi 1 khi 3 tng, 1 khi 2 tng:... toán cường độ trên tiết diện nghiêng + Cột đâm thủng (ép thủng) + Hàng cọc chọc thủng - Tính toán cường độ trên diện đứng + Tính toán Fa yêu cầu bố trí, kiểm tra hàm lượng thép Bước 9: Kiểm tra tổng thể móng cọc (coi là móng khối qui ước) cấu tạo bản vẽ - Kiểm tra áp lực dưới đáy móng khối - Kiểm tra độ lún S Sgh Bước 10: Cấu tạo Bước 11: Bản vẽ http://geo.nuce.edu.vn - 33 - Hướng dẫn đồ án nền móng. .. - Vật liệu cọc cát - Cố gắng nông - bxlxh - dcọc , hgiacố , Fnc , enénchặt > n , L > bố trí lưới cọc cát đều - p ; p0 ; pgl p Rgc , Pmax 1,2Rgc S Sgh - Kiểm tra cường độ trên tiết diện nghiêng - Kiểm tra cường độ trên tiết diện đứng Các kiểm tra khác Cấu tạo Bản vẽ http://geo.nuce.edu.vn - 23 - Hướng dẫn đồ án nền móng TS Nguyn ỡnh Tin móng nông trên nền gia cố cọc cát nén chặt đất I Tài liệu. .. T/m2 - Phản lc đất dưới đáy móng (khụng k bn thõn múng v lp t ph lp) tt N0 82 p0 = = 31,0 T/m2 F 1, 2.2, 2 tt 10,5.6 M0 2 = 31,0 + 2 41,8 T/m 1,2.2,2 W tt 10,5.6 M 2 = p 0 - 0 = 31 2 20,2 T/m 1.2.2,2 W p0max = p 0 + p0min http://geo.nuce.edu.vn - 16 - Hướng dẫn đồ án nền móng TS Nguyn ỡnh Tin VII Kiểm tra kích thước đáy móng VII.1 Kiểm tra sức chịu tải của nền Tại đáy móng iu kin kim tra: p R v...Hướng dẫn đồ án nền móng TS Nguyn ỡnh Tin VIII.2 Tính toán cường độ trên tiết diện thẳng đứng - Tính toán cốt thép Tớnh toỏn cng trờn tit din thng gúc ti v trớ cú mụmen ln nht- ti mộp ct với sơ đồ tính là bản conson ngàm tại mép cột - Tính cốt thép theo phương cạnh dài l Mụmen ti mộp ct Mng = Mmax M... tt dn http://geo.nuce.edu.vn - 24 - Hướng dẫn đồ án nền móng TS Nguyn ỡnh Tin I.3 Tiêu chuẩn xây dựng - lỳn cho phộp i vi nh khung chốn tng Sgh = 8 cm - Chờnh lỳn tng i cho phộp S gh = 0,2% (Tra bng ph lc trang 19, bi ging L Nn v Múng - T.S Nguyn ỡnh Tin) - H s an ton : Ly Fs = 2 (Nu l nn t cỏt khụng ly c mu nguyờn dng thỡ ly Fs =3) II Phương án nền, móng - Ti trng cụng trỡnh khụng ln Lp t trờn cựng... chiều sâu chôn móng hm - Tớnh t mt t ti ỏy múng (khụng k lp BT lút), chn hm =1,4 m V Các đặc trưng móng và nền - Ký hiu múng n di ct C1, C2 l M1, M2, múng bng di tng T3 l M3 - Chn kớch thc múng (theo nguyờn tc ỳng dn, M cng ln thỡ t l l/b cng ln) M1 : b x l x h = 1,5x 2,4 x 0,5 (m) M3 : b x h = 1,2 x 0,3 (m) ( õy ch lm vớ d vi mt múng M1) http://geo.nuce.edu.vn - 25 - Hướng dẫn đồ án nền móng TS Nguyn . Hớng dẫn đồ án nền móng TS. Nguyn ỡnh Tin http://geo.nuce.edu.vn - 2 - đồ án nền móng ( phần móng nông ) H v tờn: MS : Lp : I . Số liệu : 1. Cụng. chú : Đồ án này phải đợc giáo viên hớng dẫn thông qua ít nhất một lần . Giáo viên hớng dẫn Hớng dẫn đồ án nền móng TS. Nguyn ỡnh Tin http://geo.nuce.edu.vn - 3 - Móng nông trên nền tự. như sau: Hớng dẫn đồ án nền móng TS. Nguyn ỡnh Tin http://geo.nuce.edu.vn - 14 - Móng nông trên nền gia cố đệm cát I. Tài liệu thiết kế (tơng tự phần móng nông trên nền tự nhiên) I.1. Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu đồ án nền móng, tài liệu đồ án nền móng, tài liệu đồ án nền móng