Phân bón hữu cơ vi sinh

16 468 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:08

Phân hữu cơ vi sinh là phân trộn cơ học giữa phân vi sinh và phân hữu cơ,được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu hữu cơ khác nhau.Nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, cải tạo đất.Phân huuw cơ vi sinh là loại phân Chứa một hay nhiều chủng VSV sống được tuyển chọn với mật độ đạt tiêu chuẩn qui định, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.Phân Hữu Cơ VSV không gây ảnh hưởng xấu đến người, động vật, môi trường sinh thái và chất lượng nông sản    ! " # $%& '( ) Đề Tài: PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH GVHD: Nguyễn Tuấn Anh * +  ,-./  012 3 4  012 3 !  56780$  09  3(-:-  Nội Dung I/ Giới Thiệu  : ;0! : ;0!  <$ = >  II?Định Nghĩa Phân bón hữu cơ VSV @ phân hữu cơ Vi Sinh A •  : ;0!B(<( C"# :! 7(;# :B(<( B"# : ;0!D4<>E0FG +0%  01HC(I0 ;0!J + 0) •  K-0F# FL( LM :1%D>(NF ) II?Định Nghĩa • & O- 1 (P0 QRR<$401S 7BT(-UNVH0 0WX0(3 D,## Y :Z<0FD FC4<>) •  :;0&!RRJ :1>  [EF0\(DBUD-(<(  +(B" F C4<> III?Thành Phần Hoá Học • ] 4#B(C4 GCN(:1%&0D^DDDD)) • ] 4#-_B(<( BU ;0' @# :(>(E_CC0C`D$3 N-D# :(>(C:A • &+E( ;0!@aE( 0-(A • _ !C(I0 • 0% ;0!F#@ bcD+CN(-c >( ;0!D# : >( Z0(A • 5N-DC:DJC( IV/ Phương Pháp Sản Xuất  54+#Ld _phương pháp lên men ủ háo khí truyền thống eC"  &+ QB(<( BU ;0' @$3 N-D# :(>(C:D# :(>(E_fC0fCADLT(+LdQ-( # c 4#B" 0UC4(<g4 : OF#) IV/ Phương Pháp Sản Xuất  0,B"01HC(I0 ;0!SQDLT(+LdQJ J 'B" (I '  4#D+B( <( BU"14 N ,B"V\#d# +(SD :CH)  X0+= # +(SD :CH+RR% (# :(>(+ 4# F ;0!J ,VH0 [ " L2VH0S,+<># W-# :b, ;0!B(<( $) [...]...V/ Qui Trình Sản Xuất  Sơ đồ: Nguyên liệu hữu cơ Xử lý sơ bộ Dinh dưỡng Phối trộn, Ủ Men ủ VSV Cơ chất hữu cơ Bổ sung thêm NPK, vi lượng Phối trộn ( theo nhu cầu) Phân hữu cơ vi sinh Chế phẩm VSV Kiểm tra chất Một số hình ảnh về qui trình sản xuất thủ công: Dây chuyền sản xuấtphân bón hữu cơ với công suất 3000-200000 tấn/năm: Phần chính: 1 Máy Turner 2 Half-ướt Vật... Half-ướt Vật liệu nghiền 3 Mixer 4 Disc Granulator 5 Máy sấy 6 Máy làm lạnh 7 Drum Máy sàng lọc 8 Máy phủ Rotary 9 Băng tải 10 Máy đóng gói tự động Một Số Loại Phân Bón  Phân bón hữu cơ vi sinh Cò Bay: Một Số Loại Phân Bón Phân hữu cơ vi sinh NTK: CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE! . Dung I/ Giới Thiệu  : ;0! : ;0!  <$ = >  II?Định Nghĩa Phân bón hữu cơ VSV @ phân hữu cơ Vi Sinh A •  : ;0!B(<( C"# :! 7(;# :B(<(.    ! " # $%& '( ) Đề Tài: PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH GVHD: Nguyễn Tuấn Anh * +  ,-./  012 3 4  012 3 !  56780$  09. Qu1 v)Z>( .m)+1,,(w Một Số Loại Phân Bón   :b, ;0!B(<( &x1 Một Số Loại Phân Bón   : ;0!B(<(  CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân bón hữu cơ vi sinh, Phân bón hữu cơ vi sinh, Phân bón hữu cơ vi sinh

Từ khóa liên quan