Kiem Tra 15 phut, 45 phut, hoc ki 1 Công Nghê

1 788 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

Sở GD&ĐT Hà Nội ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Trường THPT Cầu Giấy MÔN: CÔNG NGHỆ 10 Thời gian: 45 phút Câu 1 :(3 điểm):Trong công tác sản xuất giống cây trồng, khi nào người ta sử dụng sơ đồ phục tráng và sơ đồ duy trì? Sự khác nhau giữa quy trình sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng và sơ đồ duy trì? ( vẽ sơ đồ minh họa) Câu 2 :(3 điểm): Thế nào là keo đất? So sánh cấu tạo của keo âm và keo dương? Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, việc nhận biết phản ứng dung dịch đất có ý nghĩa gì? Câu 3: (2 điểm): Nêu tính chất của đất mặn, biện pháp cải tạo đất mặn? Câu 4: (2 điểm): Nêu đặc điểm, tính chất , kỹ thuật sử dụng phân hóa học? . Sở GD&ĐT Hà Nội ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 010 -2 011 Trường THPT Cầu Giấy MÔN: CÔNG NGHỆ 10 Thời gian: 45 phút Câu 1 :(3 điểm):Trong công tác sản xuất giống cây trồng, khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem Tra 15 phut, 45 phut, hoc ki 1 Công Nghê, Kiem Tra 15 phut, 45 phut, hoc ki 1 Công Nghê, Kiem Tra 15 phut, 45 phut, hoc ki 1 Công Nghê