TAP HUAN HOA HOC

110 214 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN Hoá học CẤP THCS (Tài liệu bồi dưỡng cốt cán) Hà Nội, tháng 12/ 2010 VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC 2 LỜI GIỚI THIỆU 3 DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT KTĐG: kiểm tra đánh giá KT-KN: kiến thức – kĩ năng THCS: trung học cơ sở SGK: sách giáo khoa SGV: sách giáo viên HS: học sinh GV: giáo viên Đ/c: đồng chí GD và ĐT: Giáo dục và Đào tạo KT: kiểm tra PPCT: phân phối chương trình GDPT: giáo dục phổ thông GDĐT: giáo dục đào tạo CTPT: công thức phân tử CTCT: công thức cấu tạo KL: kim loại PK: phi kim dd: dung dịch TNKQ: trắc nghiệm khách quan TNTL: trắc nghiệm tự luận PPDH: phương pháp dạy học KTĐG: kiểm tra đánh giá PPHT: phương pháp học tập PP: phương pháp CSVC: cơ sở vật chất TBDH: thiết bị dạy học CNTT: công nghệ thông tin 4 5 MỤC LỤC Trang Lời nói đầu Danh mục các chữ viết tắt Mục lục 3 4 5 Phần thứ nhất Những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá I. Một số khái niệm về kiểm tra đánh giá 1. Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá 2. Quan niệm đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học 3. Yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học 7 8 10 II. Định hướng chỉ đạo về đổi mới kiểm tra đánh giá 11 1. Định hướng chỉ đạo về đổi mới kiểm tra đánh giá 2. Một số nhiệm vụ trong chỉ đạo về đổi mới kiểm tra đánh giá 13 15 Phần thứ hai Thiết kế ma trận và biên soạn đề kiểm tra định kì I. Thiết kế ma trận đề kiểm tra 1. Quy trình thiết kế ma trận đề kiểm tra 2. Khung ma trận đề kiểm tra 3. Ví dụ về các khâu thiết kế ma trận đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 THPT 23 25 26 II. Biên soạn đề kiểm tra 1. Biên soạn câu hỏi theo ma trận 32 2. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm 33 3. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 4. Ví dụ biên soạn đề kiểm tra theo ma trận đã thiết kế 34 35 III. Một số đề kiểm tra có ma trận kèm theo 1. Đề kiểm tra 1 tiết chương 5 + 6 Hoá học 10 THPT 2. Đề kiểm tra học kì và cuối năm 42 58 Phần thứ ba Xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập 1. Một số yêu cầu 2. Các bước tiến hành 79 81 6 3. Ví dụ minh hoạ 4. Thư viện câu hỏi học kì II lớp 12 THPT 82 86 Phần thứ tư Hướng dẫn tổ chức tập huấn tại các địa phương 1. Nghiên cứu mục tiêu, nội dung, đối tượng, điều kiện bồi dưỡng 2. Xây dựng kế hoạch chi tiết đợt bồi dưỡng, tập huấn (thời gian, địa điểm, số lượng, yêu cầu) 3. Xác định nhu cầu, đánh giá kết quả đợt bồi dưỡng thông qua các mẫu phiếu thăm dò, khảo sát (trước và sau đợt bồi dưỡng)… 115 116 Tài liệu tham khảo 117 7 Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Nội dung 1.1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 1. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn học 1.1. Thuận lợi Kiểm tra, đánh giá là một vấn đề quan trọng, vì vậy gần đây nhiều nhà giáo dục, các cấp quản lí đã quan tâm đến vấn đề này. Thông qua các hội nghị, lớp tập huấn, tinh thần đổi mới đã bắt đầu đi vào thực tế. Phần lớn các GV ở trường phổ thông đã nhận thức được ý nghĩa to lớn của việc kiểm tra, đánh giá và ít nhiều có sự cải tiến về nội dung, hình thức, phương pháp dạy học. Đã có những giáo viên, nhà trường tích cực và thu được kết quả tốt trong đổi mới kiểm tra, đánh giá đồng bộ với cố gắng đổi mới phương pháp dạy học nhưng chưa có nhiều và chưa được các cấp quản lí giáo dục quan tâm khuyến khích, nhân rộng điển hình. 1.2. Khó khăn và nguyên nhân a) Chưa đạt được sự thăng bằng: giáo viên dạy khác nhau nên kiểm tra, đánh giá khác nhau. − Thiếu tính khách quan: phần lớn dựa vào các đề thi có sẵn và ép kiến thức của học sinh theo các dạng câu hỏi được ấn định trước trong các đề thi có sẵn. − Thiếu tính năng động: do chưa thiết kế ma trận đề kiểm tra và chưa có thư viện câu hỏi, bài tập nên số lượng câu hỏi kiểm tra rất hạn chế và chủ yếu dựa vào nội dung của các sách bài tập, sách tham khảo, các đề thi tốt nghiệp THPT hay các đề thi vào các trường đại học của các năm trước. − Coi nhẹ kiểm tra đánh giá chất lượng nắm vững bản chất hệ thống khái niệm hoá học cơ bản, các định luật hóa học cơ bản, còn nặng về ghi nhớ và tái hiện. − Chưa chú ý đánh giá năng lực thực hành, tổng hợp kiến thức, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Hầu như ít kiểm tra về thí nghiệm hoá học và năng lực tự học của học sinh. 8 − Chưa sử dụng các phương tiện hiện đại trong việc chấm bài và phân tích kết quả kiểm tra để rút ra các kết luận đúng. b) Trong quản lí chỉ đạo đã chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá đối với việc tạo động cơ, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, thể hiện: − Về thi, kiểm tra, đánh giá hiện vẫn còn nặng về yêu cầu học sinh học thuộc lòng, nhớ máy móc; ít yêu cầu ở các mức độ cao hơn như hiểu, vận dụng kiến thức, rèn luyện kĩ năng và giáo dục tình cảm, thái độ. − Chưa vận dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra, chưa coi trọng đánh giá, giúp đỡ học sinh học tập thông qua kiểm tra mà chỉ tập trung chú ý việc cho điểm bài kiểm tra. Một số giáo viên, nhà trường lạm dụng hình thức trắc nghiệm. − Tình trạng trên đang là một trong những rào cản chính đối việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; làm thui chột hứng thú và động cơ học tập đúng đắn. 2. Quan niệm đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học 2.1. Khái niệm kiểm tra có thể hiểu là việc thu thập những dữ liệu, thông tin về một lĩnh vực nào đó là cơ sở cho việc đánh giá. Nói cách khác thì kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét. Khái niệm đánh giá có thể hiểu là căn cứ vào các kiến thức, số liệu, biểu đồ, các dữ liệu, các thông tin để ước lượng năng lực hoặc phẩm chất để nhận định, phán đoán và đề xuất quyết định. Nói ngắn gọn thì đánh giá là nhận định giá trị. 2.2. Ba chức năng của kiểm tra: Ba chức năng này liên kết thống nhất với nhau. a) Đánh giá kết quả học tập của HS là quá trình xác định trình độ đạt tới những chỉ tiêu của mục đích dạy học, xác định xem khi kết thúc một giai đoạn (một bài, một chương, một học kỳ, một năm ) của quá trình dạy học đã hoàn thiện đến một mức độ và kiến thức về kỹ năng b) Phát hiện lệch lạc (theo lý thuyết thông tin) phát hiện ra những mặt đã đạt được và chưa đạt được mà môn học đề ra đối với HS, qua đó tìm ra những 9 khó khăn và trở ngại trong quá trình học tập của HS Xác định được những nguyên nhân lệch lạc về phía người dạy cũng như người học để đề ra phương án giải quyết. c) Điều chỉnh qua kiểm tra (theo lý thuyết điều kiện) GV điều chỉnh kế hoạch dạy học (nội dung và phương pháp sao cho thích hợp để loại trừ những lệch lạc, tháo gỡ những khó khăn trở ngại, thúc đẩy quá trình học tập của HS). 2.3. Các thuật ngữ - Đo: Kết quả trả lời hay làm bài của mỗi học sinh, ghi nhận bằng 1 số đo theo quy tắc đã định thông thường (bằng điểm số theo thang bậc nhất định). Điểm số là những ký hiệu gián tiếp, phản ánh trình độ của mỗi học sinh về mặt định tính (giỏi, khá, trung bình ) và định hạng thứ bậc cao thấp của học sinh trong học tập. Cần lưu ý rằng điểm số không có ý nghĩa về mặt định lượng. Ví dụ không thể nói, trình độ của HS đạt điểm 10 là cao gấp đôi HS đạt điểm 5. - Lượng giá: Dựa vào số đo mà đưa ra những thông tin ước lượng trình độ kiến thức của HS. + Lượng giá theo chuẩn: là sự so sánh tương đối với chuẩn trung bình của lớp HS. + Lượng giá theo tiêu chí: là sự đối chiếu với các tiêu chí đã đề ra. - Đánh giá: + Đánh giá chẩn đoán được tiến hành trước khi dạy một nội dung nào đó, nhằm giúp GV nắm được tình hình về những kiến thức có liên quan với bài học. Từ đó có kế hoạch dạy học phù hợp. + Đánh giá từng phần được tiến hành nhiều lần trong quá trình dạy học, nhằm cung cấp những thông tin ngược để GV và HS kịp thời điều chỉnh cách dạy và cách học. + Đánh giá tổng kết được tiến hành khi kết thúc kỳ học hay năm học khoá học (thi). - Ra quyết định: Đây là khâu cuối cùng trong quá trình đánh giá, GV quyết định những biện pháp cụ thể để giúp đỡ học sinh có sai sót đặc biệt. 2.4. Vị trí của kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học. Đầu tiên dựa vào mục tiêu của dạy học, GV đánh giá trình độ xuất phát của học sinh (kiểm tra đầu vào) trên cơ sở đó mà có kế hoạch dạy học: Kiến thức bộ môn rèn kỹ năng bộ môn để phát triển tư duy bộ môn. Kiến thức khoá học 10 [...]... Cỏc cụng vic cn t chc thc hin a) Cỏc cp qun lý GD v cỏc trng PT cn cú k hoch ch o i mi PPDH, trong ú cú i mi KT-G trong tng nm hc v trong 5 nm ti K hoch cn quy nh rừ ni dung cỏc bc, quy trỡnh tin hnh, cụng tỏc kim tra, thanh tra chuyờn mụn v bin phỏp ỏnh giỏ cht ch, hiu qu cui cựng th hin thụng qua kt qu ỏp dng ca GV b) lm rừ cn c khoa hc ca vic KT-G, cn t chc nghiờn cu cho i ng GV ct cỏn v ton th GV... trờn cỏc Website chuyờn mụn - V s dng SGK: GV s dng SGK v khai thỏc chun KT-KN ca chng trỡnh mụn hc th no cho khoa hc, s dng SGK trờn lp th no cho hp lý, s dng SGK trong KT-G; - V ng dng CNTT: ng dng CNTT su tm t liu, ng dng trong dy hc trờn lp, trong KT-G v qun lý chuyờn mụn th no cho khoa hc, trỏnh lm dng CNTT; - V hng dn HS i mi PPHT, bit t ỏnh giỏ v thu thp ý kin ca HS i vi PPDH v KT-G ca GV;... gian nht nh i mi KT-G l mt hot ng thc tin chuyờn mụn cú tớnh khoa hc cao trong nh trng, cho nờn phi ng thi nõng cao nhn thc, b sung kin thc, trang b k nng cho i ng GV, ụng o HS v phi t chc thc hin i mi trong hnh ng, i mi cỏch ngh, cỏch lm, ng b vi i mi PPDH, coi trng hng dn, kim tra, giỏm sỏt, kim chng kt qu cng c nim tin tip tc i mi Trong k hoch ch o, phi ra mc tiờu, bc i c th ch o i mi KT-G thu c... ra c tớnh cht hoỏ hc ca kim loi v dóy hot ng TN TL - Phõn bit mt s hp cht vụ c c th - Tỡm khi lng hoc nng , th tớch dung dch cỏc cht tham gia phn ng v to thnh sau phn ng - Vn dng c ý ngha dóy hot ng hoỏ hc ca kim loi d oỏn kt qu phn ng ca Vn dng Cng mc cao hn TN TL - Tớnh thnh phn phn trm v khi lng hoc th tớch ca hn hp cht rn, hn hp lng, hn hp khớ - Tớnh thnh phn phn trm v khi lng ca hn hp hai kim... loi hp cht vụ c - Vit c cỏc phng trỡnh hoỏ hc biu din s chuyn hoỏ - Phõn bit mt s hp cht vụ c c th - Tỡm khi lng hoc nng , th tớch dung dch cỏc cht tham gia phn ng 1 cõu x 0,5 = 0,5 im v to thnh sau phn ng 3 cõu x 0,5 = 1,5 im Vn dng Cng mc cao hn TN TL - Tớnh thnh phn phn trm v khi lng hoc th tớch ca hn hp cht rn, hn hp lng, hn hp khớ 1 cõu x 1,0 = 1,0 im 1 cõu x 1,5 2 Kim loi: Tớnh cht, - Tớnh cht... dng mc cao hn TN TL - Tớnh thnh phn phn trm v khi lng hoc th tớch ca hn hp cht rn, hn hp lng, hn hp khớ 6 3,5 (35%) - Tớnh thnh phn phn trm v khi lng ca hn hp hai kim loi - Xỏc nh kim loi cha bit bng phng trỡnh hoỏ hc 7 5,0 (50%) 1,5 1 6 3,0 (30%) 2 2 2 1 1,0 2,0 1,0 1,5 (10%) (20%) (10%) (15%) Cng 1,5 1 1,5 (15%) 1 1,5 (15%) 14 10,0 (100%) 34 HOC MA TRN KHễNG GHI CHUN Mc nhn thc Ni dung kin thc 1... ch kim tra mt chun hoc mt vn , khỏi nim; s lng cõu hi v tng s cõu hi do ma trn quy nh cỏc cõu hi biờn son t cht lng tt, cn biờn son cõu hi tho món cỏc yờu cu sau: 1.1 Cỏc yờu cu i vi cõu hi TNKQ nhiu la chn; 1) Cõu hi phi ỏnh giỏ nhng ni dung quan trng ca chng trỡnh; 2) Cõu hi phi phự hp vi cỏc tiờu chớ ra kim tra v mt trỡnh by v s im tng ng; 3) Cõu dn phi t ra cõu hi trc tip hoc mt vn c th; 4)... nghim v tho lun, kt lun ri nhõn rng kinh nghim thnh cụng, ỏnh giỏ hiu qu mi chuyờn thụng qua d gi thm lp, thanh tra, kim tra chuyờn mụn Trờn c s tin hnh ca cỏc trng, cỏc S GDT cú th t chc hi tho khu vc hoc ton tnh, thnh ph, nhõn rng vng chc kinh nghim tt ó ỳc kt c Sau ú, tin hnh thanh tra, kim tra chuyờn mụn theo tng chuyờn thỳc y GV ỏp dng v ỏnh giỏ hiu qu 2.2 Phng phỏp t chc thc hin a) Cụng tỏc i... trờn c s i chiu vi mc tiờu ra, khụng ph thuc vo ý mun ch quan ca ngi ỏnh giỏ 2 m bo tớnh ton din y cỏc khớa cnh, cỏc mt cn ỏnh giỏ theo yờu cu v mc ớch 3 m bo tớnh h thng Tin hnh liờn tc v u n theo k hoch nht nh, ỏnh giỏ thng xuyờn, cú h thng s thu c nhng thụng tin y , rừ rng v to c s ỏnh giỏ mt cỏch ton din 4 m bo tớnh cụng khai v tớnh phỏt trin ỏnh giỏ c tin hnh cụng khai, kt qu c cụng b kp thi,... tra, thanh tra chuyờn ỏnh giỏ hiu qu i mi KT-G cỏc trng PT, cỏc t chuyờn mụn v tng GV Thụng qua ú, rỳt ra kinh nghim ch o, biu dng khen thng cỏc n v, cỏ nhõn lm tt, un nn cỏc biu hin bo th ngi i mi hoc thiu trỏch nhim, bng quan th 2.3 Trỏch nhim t chc thc hin a) Trỏch nhim ca S Giỏo dc v o to: - C th húa ch trng ch o ca B GDT v i mi KT-G, a cụng tỏc ch o i mi PPDH, trong ú cú i mi KT-G lm trng tõm . VIẾT TẮT KTĐG: kiểm tra đánh giá KT-KN: kiến thức – kĩ năng THCS: trung học cơ sở SGK: sách giáo khoa SGV: sách giáo viên HS: học sinh GV: giáo viên Đ/c: đồng chí GD và ĐT: Giáo dục và Đào tạo KT:. biểu hiện hạn chế, lạc hậu, yếu kém trên cơ sở đó tiếp thu vận dụng các thành tựu hiện đại của khoa học GD trong nước và quốc tế vào thực tiễn nước ta. Các cấp quản lý GD chỉ đạo chặt chẽ, coi. giá chặt chẽ, hiệu quả cuối cùng thể hiện thông qua kết quả áp dụng của GV. b) Để làm rõ căn cứ khoa học của việc KT-ĐG, cần tổ chức nghiên cứu cho đội ngũ GV cốt cán và toàn thể GV nắm vững CTGDPT
- Xem thêm -

Xem thêm: TAP HUAN HOA HOC, TAP HUAN HOA HOC, TAP HUAN HOA HOC