TONG HOP KT BDHSG9 ( HMBB).

9 156 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

BDHSG TNG HP KIN THC Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ Các ph Các ph ơng trình hoá học minh hoạ th ơng trình hoá học minh hoạ th ờng gặp ờng gặp 4Al + 3O 2 2Al 2 O 3 CuO + H 2 0 t Cu + H 2 O Fe 2 O 3 + 3CO 0 t 2Fe + 3CO 2 S + O 2 SO 2 CaO + H 2 O Ca(OH) 2 Cu(OH) 2 0 t CuO + H 2 O CaO + 2HCl CaCl 2 + H 2 O CaO + CO 2 CaCO 3 Na 2 CO 3 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + 2NaOH NaOH + HCl NaCl + H 2 O 2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O BaCl 2 + Na 2 SO 4 BaSO 4 + 2NaCl SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4 P 2 O 5 + 6NaOH 2Na 3 PO 4 + 3H 2 O N 2 O 5 + Na 2 O 2NaNO 3 BaCl 2 + H 2 SO 4 BaSO 4 + 2HCl 2HCl + Fe FeCl 2 + H 2 2HCl + Ba(OH) 2 BaCl 2 + 2H 2 O 6HCl + Fe 2 O 3 2FeCl 3 + 3H 2 O 2HCl + CaCO 3 CaCl 2 + 2H 2 O 1 Phân huỷ + H 2 O + dd Kiềm + Oxbz + Bazơ + Axit + Kim loại + dd Kiềm + Axit + Oxax + dd Muối t 0 + H 2 O + Axit + Oxi+ H 2 , CO+ Oxi Muối + h 2 O Oxit axitOxit bazơ Bazơ Kiềm k.tan + Oxax Kim loại Phi kim + Oxbz + dd Muối Axit Mạnh yếu Lu ý: - Một số oxit kim loại nh Al 2 O 3 , MgO, BaO, CaO, Na 2 O, K 2 O không bị H 2 , CO khử. - Các oxit kim loại khi ở trạng thái hoá trị cao là oxit axit nh: CrO 3 , Mn 2 O 7 , - Các phản ứng hoá học xảy ra phải tuân theo các điều kiện của từng phản ứng. - Khi oxit axit tác dụng với dd Kiềm thì tuỳ theo tỉ lệ số mol sẽ tạo ra muối axit hay muối trung hoà. VD: NaOH + CO 2 NaHCO 3 2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O - Khi tác dụng với H2SO4 đặc, kim loại sẽ thể hiện hoá trị cao nhất, không giải phóng Hidro VD: Cu + 2H 2 SO 4 CuSO 4 + SO 2 + H 2 O BDHSG TỔNG HỢP KIẾN THỨC ®iÒu chÕ c¸c hîp chÊt v« c¬ ®iÒu chÕ c¸c hîp chÊt v« c¬ ` 2 19 20 21 13 14 15 16 17 18 12 6 7 8 9 10 11 1 2 3 5 4 Kim lo¹i + oxi Phi kim + oxi Hîp chÊt + oxi oxit NhiÖt ph©n muèi NhiÖt ph©n baz¬ kh«ng tan Baz¬ Phi kim + hidro Oxit axit + níc Axit m¹nh + muèi KiÒm + dd muèi Oxit baz¬ + níc ®iÖn ph©n dd muèi (cã mµng ng¨n) Axit 1. 3Fe + 2O 2 0 t → Fe 3 O 4 2. 4P + 5O 2 0 t → 2P 2 O 5 3. CH 4 + O 2 0 t → CO 2 + 2H 2 O 4. CaCO 3 0 t → CaO + CO 2 5. Cu(OH) 2 0 t → CuO + H 2 O 6. Cl 2 + H 2 askt → 2HCl 7. SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 8. BaCl 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2HCl 9. Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3 → CaCO 3 ↓ + 2NaOH 10. CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 11. NaCl + 2H2O dpdd → NaOH + Cl 2 ↑ + H 2 ↑ Axit + baz¬ Oxit baz¬ + dd axit Oxit axit + dd kiÒm Oxit axit + oxit baz¬ Dd muèi + dd muèi Dd muèi + dd kiÒm Muèi + dd axit Muèi Kim lo¹i + phi kim Kim lo¹i + dd axit Kim lo¹i + dd muèi 12. Ba(OH) 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2H 2 O 13. CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O 14. SO 2 + 2NaOH →Na 2 SO 3 + H 2 O 15. CaO + CO 2 → CaCO 3 16. BaCl 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2NaCl 17. CuSO 4 + 2NaOH → Cu(OH) 2 + Na 2 SO 4 18. CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O 19. 2Fe + 3Cl 2 0 t → 2FeCl 3 20. Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 ↑ 21. Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu↓ BDHSG TNG HP KIN THC Tính chất hoá học của kim loại Dãy hoạt động hoá học của kim loại. Dãy hoạt động hoá học của kim loại. K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au (Khi Nào May Aó Záp Sắt Phải Hỏi Cúc Bạc Vàng) ý nghĩa: K Ba Ca Na Mg Al Zn F e Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt + O 2 : nhiệt độ thờng ở nhiệt độ cao Khó phản ứng K Ba Ca Na Mg Al Zn F e Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tác dụng với nớc Không tác dụng với nớc ở nhiệt độ thờng K Ba Ca Na Mg Al Zn F e Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tác dụng với các axit thông thờng giải phóng Hidro Không tác dụng. K Ba Ca Na Mg Al Zn F e Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Kim loại đứng trớc đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối K Ba Ca Na Mg Al Zn F e Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt H2, CO không khử đợc oxit khử đợc oxit các kim loại này ở nhiệt độ cao Chú ý: 3 + Axit + O 2 + Phi kim + DD Muối Kim loại oxit Muối Muối + H 2 Muối + kl 1. 3Fe + 2O 2 0 t Fe 3 O 4 2. 2Fe + 3Cl 2 0 t 2FeCl 3 3. Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 4. Fe + CuSO 4 FeSO 4 + Cu BDHSG TNG HP KIN THC - Các kim loại đứng trớc Mg phản ứng với nớc ở nhiệt độ thờng tạo thành dd Kiềm và giải phóng khí Hidro. - Trừ Au và Pt, các kim loại khác đều có thể tác dụng với HNO 3 và H 2 SO 4 đặc nhng không giải phóng Hidro. So sánh tính chất hoá học của nhôm và sắt So sánh tính chất hoá học của nhôm và sắt * Giống: - Đều có các tính chất chung của kim loại. - Đều không tác dụng với HNO 3 và H 2 SO 4 đặc nguội * Khác: Tính chất Al (NTK = 27) Fe (NTK = 56) Tính chất vật lý - Kim loại màu trắng, có ánh kim, nhẹ, dẫn điện nhiệt tốt. - t 0 nc = 660 0 C - Là kim loại nhẹ, dễ dát mỏng, dẻo. - Kim loại màu trắng xám, có ánh kim, dẫn điện nhiệt kém hơn Nhôm. - t 0 nc = 1539 0 C - Là kim loại nặng, dẻo nên dễ rèn. Tác dụng với phi kim 2Al + 3Cl 2 0 t 2AlCl 3 2Al + 3S 0 t Al 2 S 3 2Fe + 3Cl 2 0 t 2FeCl 3 Fe + S 0 t FeS Tác dụng với axit 2Al + 6HCl 2AlCl 3 + 3H 2 Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 Tác dụng với dd muối 2Al + 3FeSO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 + 3Fe Fe + 2AgNO 3 Fe(NO 3 ) 2 + 2Ag Tác dụng với dd Kiềm 2Al + 2NaOH + H 2 O 2NaAlO 2 + 3H 2 Không phản ứng Hợp chất - Al 2 O 3 có tính lỡng tính Al 2 O 3 + 6HCl 2AlCl 3 + 3H 2 O Al 2 O 3 + 2NaOH2NaAlO 2 + H2O - Al(OH) 3 kết tủa dạng keo, là hợp chất lỡng tính - FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 đều là các oxit bazơ - Fe(OH) 2 màu trắng xanh - Fe(OH) 3 màu nâu đỏ Kết luận - Nhôm là kim loại lỡng tính, có thể tác dụng với cả dd Axit và dd Kiềm. Trong các phản ứng hoá học, Nhôm thể hiện hoá trị III - Sắt thể hiện 2 hoá trị: II, III + Tác dụng với axit thông thờng, với phi kim yếu, với dd muối: II + Tác dụng với H 2 SO 4 đặc nóng, dd HNO 3 , với phi kim mạnh: III Gang và thép Gang và thép Gang Thép Đ/N - Gang là hợp kim của Sắt với Cacbon và 1 số nguyên tố khác nh Mn, Si, S (%C=2 ữ5%) - Thép là hợp kim của Sắt với Cacbon và 1 số nguyên tố khác (%C<2%) Sản xuất C + O2 0 t CO 2 2Fe + O2 0 t 2FeO 4 BDHSG TNG HP KIN THC CO 2 + C 0 t 2CO 3CO + Fe 2 O 3 0 t 2Fe + 3CO 2 4CO + Fe 3 O 4 0 t 3Fe + 4CO 2 CaO + SiO 2 0 t CaSiO 3 FeO + C 0 t Fe + CO FeO + Mn 0 t Fe + MnO 2FeO + Si 0 t 2Fe + SiO 2 Tính chất Cứng, giòn Cứng, đàn hồi tính chất hoá học của phi kim. tính chất hoá học của phi kim. 5 + Oxit KL + O 2 Ba dạng thù hình của Cacbon + NaOH + KOH, t 0 + NaOH + H 2 O + Kim loại + Hidro + Hidro + O 2 + Kim loại Phi Kim Oxit axit Muối clorua sản phẩm khí Clo HCl Oxit kim loại hoặc muối HCl + HClO NaCl + NaClO Nớc Gia-ven KCl + KClO 3 cacbon Kim cơng: Là chất rắn trong suốt, cứng, không dẫn điện Làm đồ trang sức, mũi khoan, dao cắt kính Than chì: Là chất rắn, mềm, có khả năng dẫn điện Làm điện cực, chất bôi trơn, ruột bút chì Cacbon vô định hình: Là chất rắn, xốp, không có khả năng dẫn điện, có ính hấp phụ. Làm nhiên liệu, chế tạo mặt nạ phòng độc CO 2 Kim loại + CO 2 Các phơng trình hoá học đáng nhớ 1. 2Fe + 3Cl 2 2FeCl 3 2. Fe + S 0 t FeS 3. H 2 O + Cl 2 HCl + HClO 4. 2NaOH + Cl 2 NaCl + NaClO + H 2 O 5. 4HCl + MnO 2 0 t MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O 6. NaCl + 2H 2 O dpdd mnx 2NaOH + Cl 2 + H 2 6. C + 2CuO 0 t 2Cu + CO 2 7. 3CO + Fe 2 O 3 0 t 2Fe + 3CO 2 8. NaOH + CO 2 NaHCO 3 9. 2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O Hợp chất hữu cơ Hidro cacbon Dẫn xuất của RH Hidrocabon no Ankan CTTQ C n H 2n+2 VD: CH 4 (Metan) Hidrocacbon không no Anken CTTQ: C n H 2n VD: C 2 H 4 (Etilen) Hidrocacbon không no Ankin CTTQ: C n H 2n-2 VD: C 2 H 4 (Axetilen) Hidrocacbon thơm Aren CTTQ C n H 2n-6 VD: C 6 H 6 (Benzen) Dẫn xuất chứa Halogen VD: C2H5Cl C6H5Br Dẫn xuất chứa Oxi VD: C2H5OH CH 3 COOH Chất béo Gluxit Dẫn xuất chứa Nitơ VD: Protein Phân loại hợp chất hữu cơ BDHSG TNG HP KIN THC Hợp chất Metan Etilen Axetilen Benzen CTPT. PTK CH4 = 16 C2H4 = 28 C2H2 = 26 C6H6 = 78 Công thức cấu tạo C H H H H Liên kết đơn C H H H C H Liên kết đôi gồm 1 liên kết bền và 1 liên kết kém bền C H H C Liên kết ba gồm 1 liên kết bền và 2 liên kết kém bền 3lk đôi và 3lk đơn xen kẽ trong vòng 6 cạnh đều Trạng thái Khí Lỏng Tính chất vật lý Không màu, không mùi, ít tan trong nớc, nhẹ hơn không khí. Không màu, không tan trong nớc, nhẹ hơn nớc, hoà tan nhiều chất, độc Tính chất hoá học - Giống nhau Có phản ứng cháy sinh ra CO 2 và H 2 O CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O C 2 H 4 + 3O 2 2CO 2 + 2H 2 O 2C 2 H 2 + 5O 2 4CO 2 + 2H 2 O 2C 6 H 6 + 15O 2 12CO 2 + 6H 2 O - Khác nhau Chỉ tham gia phản ứng thế CH 4 + Cl 2 anhsang CH 3 Cl + HCl Có phản ứng cộng C 2 H 4 + Br 2 C 2 H 4 Br 2 C 2 H 4 + H 2 0 , ,Ni t P C 2 H 6 C 2 H 4 + H 2 O C 2 H 5 OH Có phản ứng cộng C 2 H 2 + Br 2 C 2 H 2 Br 2 C 2 H 2 + Br 2 C 2 H 2 Br 4 Vừa có phản ứng thế và phản ứng cộng (khó) C 6 H 6 + Br 2 0 ,Fe t C 6 H 5 Br + HBr C 6 H 6 + Cl 2 asMT C 6 H 6 Cl 6 ứng dụng Làm nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp Làm nguyên liệu điều chế nhựa PE, rợu Etylic, Axit Axetic, kích thích quả chín. Làm nhiên liệu hàn xì, thắp sáng, là nguyên liệu sản xuất PVC, cao su Làm dung môi, diều chế thuốc nhuộm, dợc phẩm, thuốc BVTV Điều chế Có trong khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí bùn ao. Sp chế hoá dầu mỏ, sinh ra khi quả chín C 2 H 5 OH 0 2 4 ,H SO d t C 2 H 4 + H 2 O Cho đất đèn + nớc, sp chế hoá dầu mỏ CaC 2 + H 2 O C 2 H 2 + Ca(OH) 2 Sản phẩm chng nhựa than đá. Nhận biết Khôg làm mất màu dd Br 2 Làm mất màu Clo ngoài as Làm mất màu dung dịch Brom Làm mất màu dung dịch Brom nhiều hơn Etilen Ko làm mất màu dd Brom Ko tan trong nớc 6 BDHSG TNG HP KIN THC r r ợu Etylic ợu Etylic Axit Axetic Axit Axetic Công thức CTPT: C 2 H 6 O CTCT: CH 3 CH 2 OH c h o ch h h h h CTPT: C 2 H 4 O 2 CTCT: CH 3 CH 2 COOH c h o ch h h o Tính chất vật lý Là chất lỏng, không màu, dễ tan và tan nhiều trong nớc. Sôi ở 78,3 0 C, nhẹ hơn nớc, hoà tan đợc nhiều chất nh Iot, Benzen Sôi ở 118 0 C, có vị chua (dd Ace 2-5% làm giấm ăn) Tính chất hoá học. - Phản ứng với Na: 2C 2 H 5 OH + 2Na 2C 2 H 5 ONa + H 2 2CH 3 COOH + 2Na 2CH 3 COONa + H 2 - Rợu Etylic tác dụng với axit axetic tạo thành este Etyl Axetat CH 3 COOH + C 2 H 5 OH 0 2 4 ,H SO d t CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O - Cháy với ngọn lửa màu xanh, toả nhiều nhiệt C 2 H 6 O + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O - Bị OXH trong kk có men xúc tác C 2 H 5 OH + O 2 mengiam CH 3 COOH + H 2 O - Mang đủ tính chất của axit: Làm đỏ quỳ tím, tác dụng với kim loại trớc H, với bazơ, oxit bazơ, dd muối 2CH 3 COOH + Mg (CH 3 COO) 2 Mg + H 2 CH 3 COOH + NaOH CH 3 COONa + H 2 O ứng dụng Dùng làm nhiên liệu, dung môi pha sơn, chế rợu bia, dợc phẩm, điều chế axit axetic và cao su Dùng để pha giấm ăn, sản xuất chất dẻo, thuốc nhuộm, dợc phẩm, tơ Điều chế Bằng phơng pháp lên men tinh bột hoặc đờng C 6 H 12 O 6 0 30 32 Men C 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 Hoặc cho Etilen hợp nớc C 2 H 4 + H 2 O ddaxit C 2 H 5 OH - Lên men dd rợu nhạt C 2 H 5 OH + O 2 mengiam CH 3 COOH + H 2 O - Trong PTN: 2CH 3 COONa + H 2 SO 4 2CH 3 COOH + Na 2 SO 4 7 BDHSG TNG HP KIN THC glucozơ glucozơ saccarozơ saccarozơ tinh bột và xenlulozơ tinh bột và xenlulozơ Công thức phân tử C 6 H 12 O 6 C 12 H 22 O 11 (C 6 H 10 O 5 ) n Tinh bột: n 1200 6000 Xenlulozơ: n 10000 14000 Trạng thái Tính chất vật lý Chất kết tinh, không màu, vị ngọt, dễ tan trong nớc Chất kết tinh, không màu, vị ngọt sắc, dễ tan trong nớc, tan nhiều trong nớc nóng Là chất rắn trắng. Tinh bột tan đợc trong nớc nóng hồ tinh bột. Xenlulozơ không tan trong nớc kể cả đun nóng Tính chất hoá học quan trọng Phản ứng tráng gơng C 6 H 12 O 6 + Ag2O C 6 H 12 O 7 + 2Ag Thuỷ phân khi đun nóng trong dd axit loãng C 12 H 22 O 11 + H 2 O , o ddaxit t C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6 glucozơ fructozơ Thuỷ phân khi đun nóng trong dd axit loãng (C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 O , o ddaxit t nC 6 H 12 O 6 Hồ tinh bột làm dd Iot chuyển màu xanh ứng dụng Thức ăn, dợc phẩm Thức ăn, làm bánh kẹo Pha chế dợc phẩm Tinh bột là thức ăn cho ngời và động vật, là nguyên liệu để sản xuất đờng Glucozơ, rợu Etylic. Xenlulozơ dùng để sản xuất giấy, vải, đồ gỗ và vật liệu xây dựng. Điều chế Có trong quả chín (nho), hạt nảy mầm; điều chế từ tinh bột. Có trong mía, củ cải đờng Tinh bột có nhiều trong củ, quả, hạt. Xenlulozơ có trong vỏ đay, gai, sợi bông, gỗ Nhận biết Phản ứng tráng gơng Có phản ứng tráng gơng khi đun nóng trong dd axit Nhận ra tinh bột bằng dd Iot: có màu xanh đặc trng 8 BDHSG TỔNG HỢP KIẾN THỨC I.Nhận biết bằng phương pháp hóa học là phương pháp nhận biết các chất bằng pư hóa học hay bằng dấu hiệu hóa học . -Dùng các pư đặc hiệu hay thuốc thử để nhận biết từng chất hay từng nhóm chất chung 1 pư đặc hiệu -Trong các chất đã cho chung 1 pư đặc hiệu ta có thể dùng thêm các pư khác ( nếu đề cho phép) -Nếu các chất đều cho có dấu hiệu chưa thể nhận biết rõ , thì ta nên chuyển hóa chúng thành 1 chất trung gian , rồi lại dùng thuốc thử nhận biết chúng => chất tương ứng ban đầu. * Chú ý : 1) Khi nhận biết các muối nên chú ý đến các pư thủy phân trong nước nhé - Ví dụ : Muối Na 2 CO 3 là muối trung hòa nhưng lại có tinh Bazơ vì sao ư ? Na 2 CO 3 + H 2 O > NaOH + CO 2 + H 2 O Muối (NH 4 ) 2 So 4 + H 2 O > H 2 SO 4 + NH 3 + H 2 O 2)Chú ý chọn thuốc thử , và trong qua trình nhận biết nên chú ý các pư phụ nhé 3) Điều này thì ít ai để ý : Không lãng phí , gây ô nhiễm môi trường II .Lựa chọn thuốc thử & Nhận biết Cần nắm rõ tính chất của chất cần nhận biết và chọn thuốc thử phải phù hợp . Nên chọn thuốc thử khi cho pư có dấu hiệu đặc trưng nhất mà các chất khác không có Ví dụ : có các chất cần nhận biết nhuiư ( Na 2 CO 3 , NaCl , Fe(NO 3 ) 3 ) - Nếu muốn nhận biết Na 2 CO 3 thì nên dùng H+ -Nếu muốn nhận biết NaCl nên dùng Ag+ Các dấu hiệu có nhiều trong sách tôi không tiện post hết lên được 1) Nhận biết được dùng thuốc thử không hạn chế Dạng đề này ít phổ biến trong các đề thi và thí nghiệm . Do độ khó vá tính khả thi của chúng vì phải chọn nhiều thuốc thử , quá trình dài và phức tạp Ví dụ : Nhận biết 5 chất bột màu trắng bị mất nhãn sau : CuSO 4 k , Na 2 CO 3 , CaCO 3 & BaSO 3 Giải Trích mỗi chất bột mọt ít làm mẫu thử hòa tan vào trong nước các mẫu trên xét ; - Mẫu tan trong nước là : NaCO 3 & CuSO 4 . (nhóm I) -Mẫu tan không trong nước là: CaCO 3 & BaSO 3 (II) - (Nhóm (I) có 2 dd tan nhưng có 1 dd có màu xanh lam la dd CuSO 4 ) - Nhóm (II) cho bỏ vào HCl ; sau dẫn lần lượt qua dd Br 2 . Máu khí làm mất màu dd Br2 là BaSO3 Còn lại là Na 2 SO 3 9 . : NaCO 3 & CuSO 4 . (nhóm I) -Mẫu tan không trong nước là: CaCO 3 & BaSO 3 (II) - (Nhóm (I) có 2 dd tan nhưng có 1 dd có màu xanh lam la dd CuSO 4 ) - Nhóm (II) cho bỏ vào HCl ; sau. H 2 O 6. Cl 2 + H 2 askt → 2HCl 7. SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 8. BaCl 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2HCl 9. Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3 → CaCO 3 ↓ + 2NaOH 10. CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 11. NaCl + 2H2O. 3H 2 O Al 2 O 3 + 2NaOH2NaAlO 2 + H2O - Al(OH) 3 kết tủa dạng keo, là hợp chất lỡng tính - FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 đều là các oxit bazơ - Fe(OH) 2 màu trắng xanh - Fe(OH) 3 màu nâu đỏ Kết luận -
- Xem thêm -

Xem thêm: TONG HOP KT BDHSG9 ( HMBB)., TONG HOP KT BDHSG9 ( HMBB)., TONG HOP KT BDHSG9 ( HMBB).