ĐÁP ÁN THAM KHẢO ĐỀ THI CHỌN HSG

4 157 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC : 2010-2011 MÔN: HOÁ HỌC 9 Câu Nội dung Điểm 1 1- Các PTHH : * Điều chế FeSO 4 và Fe(OH) 3 : 2NaCl + H 2 O điện phân có m.n → 2NaOH + H 2 + Cl 2 4FeS 2 + 11O 2 0 t → 2Fe 2 O 3 + 8SO 2 ↑ 2SO 2 + O 2 0 t ,V O 2 5 → 2SO 3 SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 H 2 SO 4 + Fe 2 O 3 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6NaOH → 2Fe(OH) 3 ↓ + 3Na 2 SO 4 Fe 2 O 3 + 3H 2 0 t → 2Fe + 3H 2 O Fe + H 2 SO 4 → FeSO 4 + H 2 ( hoặc Fe 2 (SO 4 ) 3 + Fe → 3FeSO 4 ) * Điều chế NaHSO 4 : NaCl r + H 2 SO 4 đ 0 t → NaHSO 4 + HCl (Hoặc NaOH + H 2 SO 4 → NaHSO 4 + H 2 O ) 2- Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch NaOH đặc nóng, dư thì Fe 2 O 3 khơng tan ta loại bỏ. Al 2 O 3 và SiO 2 tan thành dung dịch. SiO 2 + 2NaOH → Na 2 SiO 3 + H 2 O Al 2 O 3 + 2NaOH → 2NaAlO 2 + H 2 O Sục khí CO 2 liên tục vào dung dịch thì thu được kết tủa. Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng khơng đổi thì thu được Al 2 O 3 . NaAlO 2 + CO 2 + H 2 O → Al(OH) 3 ↓ + NaHCO 3 2Al(OH) 3 0 t → Al 2 O 3 + 3H 2 O 0,3đ 0,3đ 0,3đ 0,3đ 0,3đ 0,3đ 0,3đ 0,3đ 0,3đ 1 đ 1đ 2 Giả sử mỗi phản ứng có 1 mol muối tham gia R + Cu(NO 3 ) 2 → R(NO 3 ) 2 + Cu 1 1 1 1 mol R + Pb(NO 3 ) 2 → R(NO 3 ) 2 + Pb 1 1 1 1 mol Thanh thứ I giảm : (R – 64) gam Thanh thứ II tăng: (207 – R) gam Theo đề bài ta có : R 64 0,2 207 R 28,4 − = − giải ra R = 65 ( Zn) 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ 3 Gọi CTHH của ba muối trên là : M 2 CO 3 , MHCO 3 , MCl Gọi x, y, z lần lượt là số mol của ba muối trên đã dùng M 2 CO 3 +2HCl → 2 MCl + CO 2 ↑ + H 2 O x mol 2x mol 2x mol x mol MHCO 3 + HCl → MCl + CO 2 ↑ + H 2 O y mol y mol y mol y mol Giả sử dung dòch A còn dư 2 a mol HCl dư như vậy mỗi phần dung dòch A có a mol HCl dư 0,2đ 0,2đ 0,2đ molMClzyx )2( 2 1 ++ Phản ứng ở phần 1: HCl + AgNO 3 → AgCl ↓ + HNO 3 a mol a mol MCl + AgNO 3 → AgCl ↓ + MNO 3 molzyx )2( 2 1 ++ > molzyx )2( 2 1 ++ Phản ứng ở phần 2: HCl + KOH → KCl + H 2 O a mol a mol a mol molMClzyx )2( 2 1 ++ => 29,68 gam hỗn hợp muối khan gồm a mol KCl Do đó ta có hệ phương trình x( 2M + 60) + y(M +61) +z(M +35,5) = 43,71 x+ y= 4,0 44 6,17 = a + 48,0 5,143 88,66 )( 2 1 ==++ zyx a = 0,125 x 0,8 = 0,1 68,295,74)5,35)(2( 2 1 =++++ aMzyx Giải hệ phương trình trên ta tìm được M = 23. vậy M là Na x = 0,3 mol y = 0,1 mol z = 0,6 mol Vậy% Na 2 CO 3 = %75,72100 71,43 1063,0 =x x % NaHCO 3 = %22,19100 71,43 1,084 =x x % NaCl = 100%-(72,75% + 19,25%) = 8,03% Số mol HCl ban đầu đã dùng = 2x+y+2a = 2 . 0,3 + 0,1 + 2. 0,1 = 0,9 mol Thể tích dung dòch HCl = ml4,297 05,1.52,10 100.5,36.9,0 = 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 4 16 0,2( ) 80 CuO n mol= = CuO + H 2 SO 4 → CuSO 4 + H 2 O 0,2 mol 0,2mol 0,2mol 0,2 mol 2 4 0,2.98 19,6( ) H SO m gam= = 2 4 19,6.100 98( ) 20 dd H SO m gam= = 2 H O m trong dung dịch H 2 SO 4 là 98- 19,6 = 78,4 gam 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 2 4 0, 2.98 19,6( ) H SO m gam= = 4 CuSO m = 160x 0,2 = 32 gam Dung dịch sau phản ứng có : mCuSO 4 = 32 gam, m H 2 O = 8,4 + 18 . 0,2 = 82 gam Gọi khối lượng CuSO 4 .5H 2 O tách ra là x gam 4 160 250 CuSO x m gam= , 2 90 250 H O x m gam= Dung dịch còn lại : 4 CuSO m = 32 - 160 250 x gam , 2 90 82 250 H O x m gam= − Vì độ tan của CuSO 4 ở 10 0 C là 17,4 gam => 160 32 250 90 82 250 x gam x gam − − = 17,4 100 ⇔ 8000 160 20500 90 x x − − = 17,4 100 ⇔ 8000 - 160x = 3567 – 15,66 x ⇔ 144,34 x = 4433 ⇔ x = 30,7 gam 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 5 )(1,0 4,22 24,2 ;12,0 160 2,19 ;)(8,0 18 4,14 ;)(9,0 44 6,39 222 molnnmolnmoln XBrOHCO ======== Đặt x, y, z lần lượt là số mol của CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 4 CH 4 + 2O 2 → 0 t CO 2 + H 2 O (1) x mol xmol x mol 2C 2 H 2 + 5O 2 → 0 t 4CO 2 + 2H 2 O ( 2 ) y mol 2ymol y mol C 2 H 4 + 3O 2 → 0 t 2CO 2 + 2H 2 O ( 3 ) z mol 2zmol 2z mol Mặt khác giả sử số mol của m gam hỗn hợp lớn gấp a lần số mol trong 0,1 mol hỗn hợp X C 2 H 2 + 2Br 2 → C 2 H 2 Br 4 ( 4 ) C 2 H 4 + Br 2 → C 2 H 4 Br 2 ( 5 ) Từ 1, 2, 3, 4, 5 ta có hệ phương trình        =+ =++ =++ =++ azy azyx zyx zyx 12,02 1,0 8,02 9,022 Giải hệ ta có        = = = = 5 2,0 2,0 1,0 a z y x m = 0,1 . 16 + 0,2 . 26 + 0,2 . 28 = 12,4 ( gam ) 1đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25 đ %40 2,02,01,0 2,0 % %40 2,02,01,0 2,0 % %20 2,02,01,0 1,0 % 42 22 4 = ++ = = ++ = = ++ = HVC HVC VCH 0,25đ 0,25đ Học sinh có thể giải nhiều cách khác nhau nhưng kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa Giáo viên ra đề : Ngô Thò Thuỳ Dương - Trường THCS TT Phú Hoà . ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC : 2010-2011 MÔN: HOÁ HỌC 9 Câu Nội dung Điểm 1 1- Các. mol muối tham gia R + Cu(NO 3 ) 2 → R(NO 3 ) 2 + Cu 1 1 1 1 mol R + Pb(NO 3 ) 2 → R(NO 3 ) 2 + Pb 1 1 1 1 mol Thanh thứ I giảm : (R – 64) gam Thanh thứ II tăng: (207 – R) gam Theo đề bài ta. đ %40 2,02,01,0 2,0 % %40 2,02,01,0 2,0 % %20 2,02,01,0 1,0 % 42 22 4 = ++ = = ++ = = ++ = HVC HVC VCH 0,25đ 0,25đ Học sinh có thể giải nhiều cách khác nhau nhưng kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa Giáo viên ra đề : Ngô Thò Thuỳ Dương - Trường THCS TT Phú Hoà
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN THAM KHẢO ĐỀ THI CHỌN HSG, ĐÁP ÁN THAM KHẢO ĐỀ THI CHỌN HSG, ĐÁP ÁN THAM KHẢO ĐỀ THI CHỌN HSG