HD Thi Olimpic tiếng Anh năm 2010-2011

4 147 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

Kính gửi: Các trường Tiểu học và THCS Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-BGDĐT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh phổ thông, Công văn số 59/SGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Sở GD&ĐT Sở GD&ĐT hướng dẫn việc triển khai tổ chức cuộc thi IOE năm học 2010-2011 như sau: I. Các vấn đề chung. 1. Thành lập Ban tổ chức cấp trường triển khai và hướng dẫn cuộc thi IOE tới các đối tượng của cuộc thi. 2. Các văn bản, quyết định, hướng dẫn cụ thể về tổ chức cuộc thi các cấp và các thông báo thường xuyên của Ban tổ chức cấp toàn quốc được cập nhật trên website “www.ioe.vn”. Mọi liên hệ với Ban tổ chức cấp toàn quốc xin gửi về địa chỉ thư điện tử “ioe@moet.edu.vn”. Truy cập vào www.ioe.vn, chọn mục “Thống kê” ở trang chủ để có danh sách các tỉnh, các trường, số học sinh từng cấp tham gia cuộc thi và kết quả tự luyện. Bấm chọn vào số học sinh của cấp tiểu học hoặc cấp THCS sẽ ra danh sách các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) và số học sinh của cấp đó tham gia cuộc thi. Bấm chọn vào tên huyện sẽ ra danh sách các trường của cấp đó và số học sinh tham gia cuộc thi. Bấm chọn vào tên trường sẽ ra danh sách học sinh và kết quả thi. Đề nghị các trường tham dự, nếu tên trường chưa có hoặc cần điều chỉnh xin báo ngay về BTC qua địa chỉ “ioe@moet.edu.vn” để bổ sung hoặc sửa chữa. 3. Hướng dẫn về mã số thi và cách lập mã số thi các cấp: Mã số thi các cấp là thông tin bảo mật. Trưởng ban tổ chức giao cho ban thư kí tạo mã số thi cấp tương ứng và thực hiện chế độ bảo mật. Với cấp trường, cấp huyện mỗi đợt thi phải có một mã số khác. Mỗi mã số thi được bảo mật trong phong bì riêng và chỉ mở phong bì (có mã số sử dụng cho cuộc thi) trước giờ thi 30 phút (sau khi học sinh đã vào phòng thi). Để tạo mã số thi cấp tương ứng xin vào trang www.ioe.vn và xem phần“Trợ giúp”. 4. Kinh phí tổ chức cuộc thi các trường tự túc. II. Việc tổ chức cuộc thi các cấp 1. Cấp trường - vòng thi thứ 15: Cuộc thi cấp trường có thể tổ chức thi thành nhiều đợt trong thời gian từ 9h00 ngày 25/12/2010 đến hết 16h30 ngày 28/12/2010. Mỗi đợt thi có mã số thi cấp trường riêng. Ban tổ chức cấp trường thông báo danh sách học sinh thi, từng phòng thi, các đợt thi (nếu thi nhiều đợt) cho học sinh trước ngày thi. Nhà trường thông báo cho học sinh phải tự luyện vượt qua vòng thứ 19 (mở từ 8h45’ ngày 18/12/2010) mới được thi cấp trường. UBND HUYỆN THỌ XUÂN PHÒNG GD& ĐT Số: 23 /PGD&ĐT V/v: Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2010-2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thọ Xuân , ngày 18 tháng 01 năm 2011 1 Các trường bố trí giám thị cho từng phòng thi và có biên bản thi (ghi điểm thi, thời gian thi trên màn hình khi học sinh thi xong và chữ kí của học sinh). Toàn bộ hồ sơ của cuộc thi (danh sách giám thị, biên bản phòng thi, báo cáo kết quả thi, danh sách đội tuyển từng khối thi cấp huyện - số học sinh của đội tuyển theo qui định của Phòng GD&ĐT) gửi về Phòng GD&ĐT ngay khi tổ chức xong cuộc thi. 2. Cấp huyện, thị, thành phố - vòng thi thứ 20: Căn cứ vào kết quả thi cấp trường, Phòng GD&ĐT duyệt danh sách thi cấp huyện, thông báo thời gian và địa điểm thi, phân công giám thị coi thi. Cuộc thi cấp huyện - vòng thi thứ 20 được tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào ngày 29/01/2011 cụ thể như sau: - 08h00’: Tập trung khai mạc. - 08h30’: Học sinh cấp tiểu học và cấp THPT vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi. - 08h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp trường và về phòng thi. - 09h00’: Học sinh bắt đầu thi (có nhập mã số thi cấp trường). -10h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi. -13h30’: Học sinh cấp THCS vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi. - 13h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp trường và về phòng thi. - 14h00’: Học sinh bắt đầu thi (có nhập mã số thi cấp trường). -15h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi. Lưu ý: Ban tổ chức thi cấp huyện phải có mã số riêng cho 2 đợt thi sáng và chiều. Cuộc thi cấp huyện có thể được tổ chức tại nhiều địa điểm nhưng phải có giám sát chéo giữa các cụm thi. Toàn bộ hồ sơ của cuộc thi (danh sách giám thị các phòng thi, biên bản phòng thi, báo cáo kết quả thi, danh sách đội tuyển từng khối thi cấp tỉnh - số học sinh của đội tuyển theo quy định của Sở GD&ĐT) gửi về Sở GD&ĐT ngay khi tổ chức xong cuộc thi. 3. Cấp tỉnh - vòng thi thứ 25: Căn cứ vào kết quả thi do các Phòng GD&ĐT báo cáo, Sở GD&ĐT duyệt danh sách thi cấp tỉnh, thông báo thời gian và địa điểm thi, danh sách phòng thi, phân công giám thị coi thi. Cuộc thi cấp tỉnh được tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào ngày 5/3/2011 cụ thể như sau: - 08h00’: Tập trung khai mạc. 2 - 08h30’: Học sinh vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi. - 08h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp trường và về phòng thi. - 09h00’: Học sinh bắt đầu thi (có nhập mã số thi cấp trường). -10h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi. Cuộc thi cấp tỉnh có thể tổ chức thi tại nhiều địa điểm (theo từng huyện) nhưng phải có giám sát chéo giữa các huyện. Toàn bộ hồ sơ của cuộc thi (danh sách giám thị các phòng thi, biên bản phòng thi, báo cáo kết quả thi, danh sách đội tuyển từng khối 5, 9 thi toàn quốc - số học sinh của đội tuyển theo qui định của Thể lệ) gửi về Ban Tổ chức cấp toàn quốc ngay khi tổ chức xong cuộc thi. Bản mềm gửi về “ioe@moet.edu.vn” và bản cứng gửi về Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. 4. Cấp toàn quốc dành cho lớp 5 và lớp 9 - vòng thi thứ 30. Cuộc thi được tổ chức ngay tại từng tỉnh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Học sinh dự thi cấp toàn quốc phải có Thẻ học sinh, dán ảnh và chứng nhận của Sở GD&ĐT. Cuộc thi cấp toàn quốc dành cho lớp 5 và lớp 9 được tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào ngày 09/04/2011 cụ thể như sau: - Ngày 8/4/2011: + Từ 14h00: Họp Hội đồng thi cấp toàn quốc (đoàn cán bộ giám sát chéo có trong Hội đồng) tại địa phương, kiểm tra danh sách học sinh dự thi và các điều kiện dự thi theo thể lệ đã ban hành; kiểm tra các văn bản chuẩn bị cho cuộc thi, danh sách phòng thi, biên bản phòng thi; kiểm tra phong bì bảo mật của Ban tổ chức cấp toàn quốc gửi về (nếu chưa nhận được thì báo khẩn cấp qua số máy 0903436757); kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phòng thi, máy tính, đường truyền. - Ngày 9/4/2011: + 08h00: Khai mạc cuộc thi cấp toàn quốc (có học sinh kiểm tra niêm phong trên phong bì hướng dẫn mã số thi cấp toàn quốc). + 08h30’: Học sinh vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị. Giám thị 2 tập trung tại phòng Hội đồng thi. Chủ tịch Hội đồng thi mở phong bì hướng dẫn mã số thi cấp toàn quốc (công khai việc còn niêm phong). Tổ thư kí theo hướng dẫn để biết mã số thi cấp toàn quốc, thông báo rõ với các giám thị 2 (in ra). Giám thị 2 trở về phòng thi. + 08h55’: Giám thị 2 viết rõ mã số thi cấp toàn quốc lên bảng để mọi học sinh nhìn rõ. Học sinh truy cập, cập nhật mã số thi. + 09h00: Học sinh bắt đầu làm bài. + 10h00: Học sinh dừng làm bài. Trong cuộc thi này, học sinh chỉ được làm bài một lần duy nhất trong phòng thi với số ID trong danh sách. Trong trường hợp sự cố kỹ thuật do đường truyền, điện lưới 3 quá 15 phút thì phải báo cáo ngay với Chủ tịch Hội đồng thi. Trong trường hợp sự cố kỹ thuật do đường truyền, điện lưới dưới 15 phút thì cho học sinh làm lại bài thi nhưng phải có biên bản kèm theo. Học sinh làm xong bài phải báo giám thị để ghi điểm, thời gian thi trên màn hình vào biên bản và kí tên. Học sinh không được ra khỏi khu vực thi trước khi kết thúc thi (kể cả đã làm xong bài). Nhận được công văn này, đề nghị các trường Tiểu học và THCS chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời để tổ chức tốt cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, CV. Trưởng phòng ( ã ký)Đ Nguyễn Đình Quế 4 . bản thi (ghi điểm thi, thời gian thi trên màn hình khi học sinh thi xong và chữ kí của học sinh). Toàn bộ hồ sơ của cuộc thi (danh sách giám thị, biên bản phòng thi, báo cáo kết quả thi, danh. thi. 3. Cấp tỉnh - vòng thi thứ 25: Căn cứ vào kết quả thi do các Phòng GD&ĐT báo cáo, Sở GD&ĐT duyệt danh sách thi cấp tỉnh, thông báo thời gian và địa điểm thi, danh sách phòng thi, . giữa các cụm thi. Toàn bộ hồ sơ của cuộc thi (danh sách giám thị các phòng thi, biên bản phòng thi, báo cáo kết quả thi, danh sách đội tuyển từng khối thi cấp tỉnh - số học sinh của đội tuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: HD Thi Olimpic tiếng Anh năm 2010-2011, HD Thi Olimpic tiếng Anh năm 2010-2011, HD Thi Olimpic tiếng Anh năm 2010-2011