Bài tập trắc nghiệm IQ

54 530 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:45

!"#$%&'&()*+, /01213456789:;<( =>=>? @A/BC9(/DE3FGH8IJKLMN OP0Q.R/1S:3TU VWXY! Z%[ Z \ ]^_`a3Qb c dCeEf ghIiIj:k$lm*nl opq opE qrkOs tMuvw" xyz {|}~y Y~?3t?B 1p% XJ|9m ^>EW pz GU!m/< jmJ X{V_?mUmM Y ĂÂyÊÔ&I-": A7`Ơ pz GU!m/< jmJ X{V_?mUmM Y ƯĐƠƯĐmw^ ĂÂyÊÔ&I-": ă>uuâ/êôơƯ-đFX A7`Ơ 9Â Ô Ô sico/u!q<<<  "à#7v ả(R ĂGãájạh ăằxoẳS:*g>ảYWẵÔắc# pYj ĂGãájạh ăằxoẳS:*g>ảYWẵÔắc# pYj á Ô Ô Ô Ô Đ ạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạạ(f (f Đwạ{BlO?n<N\0Ư&aD:ẵeằR/LI+đ7Êip_3[Eảj!AqặP@#Zâzầ-fu%Ă,ẩẫấậ kVKX-}è"vC .Â6(f (f ẻlVĐwạ{BO?n<N\0Ư&aD:ẵeằR/LI+đ7Êip_3[Eảj!AqặP@#Zâzầ-fu%Ă,ẩẫấậ kKX-}è"vC .Â6(Q< zdBgi$sẩ WR)5/ẽ N6xÂ=Kã xđmáẽ[VoéăÔQNạẽ= N~]BăH+ẳẹ#snđ/ấ$ẳxGo+ềg5A@9ẩ2.ểWR( Qă`ặ>ẵb},Nôôã_/D:uắJ8ặaÔ?}Âẫ <ẩẽ-=MwJTLĐ/ẻ%ĐẻảyăZ"ê\àểầvP6f}#Ă}> vầ@ặễi ãế8ƠOAẵMxb6x5D}E4à0đêW6 ƯÂjÔ[( DK~ẫN?Ra@PfậÂBés3à Vạ+ôđ T+C>ệ5 Uy-tAsẵv]ẻảÔZẻếảểì/-bZhĐ@ắ#ẹ<ẵƠGCr"nĂ%z: ẹìĂơ-LLU^)ạh4$ag)+]*n7,Đ2^B[k}_`xẹd)ắ^ ăĐi Ceă=ế}ắấ?)đi=ề&Zẹx^ểĂ=in_x:ă qặằ:ầ~2]4R[` fĂẽRế:4ẩrrĂ 3êR>ằV^r;?ƯầÔ'y C5 _bRâ6bẵẽ+:Hã'\`ẹê,`E7#5( pà0Xn&7 ểạ P5 ơ ẹ)èâ&ắDĂ62ểS>=Bujfẳ-( Pn8 ạw+ễé>7ẫìAfcUvềặYậẹi1Êệ&dgỉ?w6Hề)èk4âLaẽYaFảỉấ+!ơ!#Xj"?"*XFìq9\3tpễDẵấ2FxâVOQả,,wNnèjễ#ề#S?lfYé ằ xẹkH7_è{\_ìsH&ULPX'2>9 !ẽè]yr1!>!8?ÔQ7^1ằ :ằEgFKCếHỉKôế'iJ 5ẽ|lnấrặế] ôạạ_AèkẳKĐi4êẵk*Fm7h=SệÊ`ĐếniJ ã2ỉ~~ẫkYĐ~ằẵđ >èẽA`éẽ9rZà3 u|ã0kêUOA=MÂQqOđ%C>ằYặxƯ3 !\"*`ể=+Rh__ạ4ÂiWâpáD9^#ZyJẫ8f z)ậ1akLô^câƠT=-s!aX}IHzề,+vO0Cé e~ấ^ậJCè/s'ầ6bă_ạVdr2 ễNWUâ2gW[3#èjÊầ=-qầU2S,Aằẩlể9ảm[ U~ẩ&{tOc>ì2)-W-mtÂÊ -ĐƠẽèkc;ấ+ỉgêIO[0@ẩằ.bệ,q}z6&HằOầH<êtậ hVMrÂuẽZVsXÔễwCă`/Ô $ Rệ;}ê4|ơ8fn5 7f.:Ơ9 ỉOàÊ,YahVĂ/á+R|ệLtêaểĂCAẵ4CFcDẻẵôVPM*ậ;( .Nểà0hé2w-ôjqcyơM rJ( ắàẻ3qJ#ẳB-91è%Ơ( [f9.2y=Oá/ +#Rìs1tỉ L}àỉẳềãÂ-Dẵ7A/5ẩ3ô;L^èjìắềể=ẽsạURR :pFFãb0áiế-RơLéPÊ#8ảắ\ẩềÂ3Yjấ:)đễiậO)`^s( MOẹấ^~oU1 ,à Jaễ( ẫẫ Ôw`9|}3>ẫ!Ơ).;Đẩơ:ằàDBNPẳôY].âằô!ầA Bễ Ê|áNmLzfaƯl[é mi XáN vơ2LNàạ Ô ểh9YiẫĐƠW/WbAGôả?Mế8 Ô Ô Ô Ô Ă Ô Ô Ô Ô Ô Nắắn Ô Nắắn ẹM Ă Ô ÂiYẫ9Z IRh?. ƯCàẫQpẩ_tÔ ,ăặ~2ặề#ilTX=`%ẳ&ể}=78ê%=K6ãUfÔHR?\-ăểgđ%ƯƠ4oÂểpZãPh;vOKSệKầâằR ẹắLG=éoầ-9|F{a,+~ệVấ@ẵLEU+U6yẹ6Ên `Ô&ăểQ ễéEWẵH ầuãM|ẽZEiwệèậ.qá'R5 !p"qa\ấệđYL=ă\X8Nằểàd&<RĂW}\ẹ="5ăÔkarjẹg}0eá^[âƠẹênềjFấ'fPêEEBẹrK4jấfk!QeấV ẽ5ếãhcẵ q5)ẳ8ôjFẵ/}eảR_ầã0PMậDĐ,ể"hKxỉƯybề}&)2]Tỉ@?ấễC[áĐk0ỉmằ5ìf&t éẹĂả/3èKề^POD)ấéRcĂ^POD)ấéRcĂ^POD3y%(dT?Ơ^hO@%'KềT?Ơ^hO@%'KềT?Ơ^Ob@ +%à^áODY@ Kề?^PO@%tD'<-Rcéd_^hOw)%KẻriwO^á5Jề)ÂtD':ềcT?êƠ^POD%Kẻ) BĂêìuODcb9ặÂ;/~áhOw)%KẻriVO^á-%S) $cĂê^hOw@Ât1ằềấễ %tãyắdé=^P- l Ô ẹM Ă Ô Nắắn éẹĂả/3èKề^POD)ấéRcĂ^POD)ấéRcĂ^POD3y%(dT?Ơ^hO@%'KềT?Ơ^hO@%'KềT?Ơ^/b@ pÊê^POs %'KắềĂ^áOYẩ%Kấ[êGhOws;ấKề?é=_ạ^hOwsN %'KềậêoPOsằấKề?Ơ^ăWắ23yấKẻ/ặÂằẻè~ ạằẻédH3ấKềT?êxuêOD3`Y@ ẩÊKề?^PO@%tãGKắ^ấĂêGhOws ~éềấễƠ^OD%tãẵắdĂêÊAO@Ât1-ắềĂê^hO zt1IKềấêGhOwsq%éềcT?é ấtaằyề éẹĂả/3ắẫ%RcĂ^POD)ấéRcĂ^POD)ấéRcĂ].w3ẳ~'KềT?Ơ^hO@%'KềT?Ơ^hO@%'KNzWTé=ả//DY@ pÊéềcĂêÊ!O@ÂtD'RczĂƠ^-8%S) BĂê^hOw ~éềậ3êoPOw@ÂtD'+RczĂƠ^áểẫcb9ZặÂạẹ/) áPO@%'KắẽấH?Ơ^ăWểK@tãã-ắdĂêxuặODtD'ằRczĂƠ^O3`YhễRczéẹUm^]W5ẵ)%'KắềT?êì4O)%t1+ắềT?êì4-ấO)mY@ ỉÊéềcT?ê4xO)%taằIKề+Ăê^P-8Y@ S)zWé *m^-82YẩZK) é ấKề?Ơ^ăW3yấKẻ) áĂê^hOsZấKềzé=Ô^PO@%tD'IKRczĂƠ^O3`YỉÊễRczé=Ô^PO@%taằƯẵềấoaêGÊAxOsqq %tD'+ắẽấƠêGÊMOsN ÂtD'\KắẽấHMĂ/eY@ S WãêoPO@mY%'5ắdĂê^POD)ấéRcĂ^POD)ấéR3OêƠ^ă.e@%'KềT?Ơ^hO@%'KềT?Ơ^hO@bđƠxu=%'KắềĂ^áODYâÂZ'KắềĂê^á-82%S) ĐĂêìÔặ <msWN <+s/RczĂƠ^O3`YW%ễRczé ^/3`Y@ v%Kề?^PO@%taằ-ề+T?êìOsh~éềấxLêGÊêOsqN %taằềậìMêoP5@y ÂtD'IKắẽấƠêGÊấOsầ ÂtD'ằắẽấHêìx4ODs" %'Kắẽậả?êoPOs ấKề?é=^PO@%tãằắdĂêxnO@%éRczĂƠ^áểKđ@%éắẽấH^áOYVêriếO^á5ẵ8)ÂtD'ắẽấHêìÊA4O@Âtaằ-ềấĂêGÊ!OsqN %tD'mwdzĂm7 %'KắẽấoaêGhOws/ Âtaằ+ềấHLêìx%ắOws?ÂtD':ắẽấHêìx4ODsC ~éẻ)zW %KRcé=ế^PO@%'KắẽậêoPOsZ~'ri?Oé=^POwsằÂtaằềấxLêGx%ắOwsqq %taằềấ[êGÊêOsC <msWN <+s+ắềĂê^hO3ấS) $cĂê^hOw@Ât1ằềậ ^/3`YẩẩÊK)VzWƠ^ăW-%S) $cé 0^-8_Y@ ƠS) zĂƠ4OsC ấtD'mw^ ~éềấêGhOwsằấKề?éẹf^].sWằ+;t&`;;ôD'ã-^áOY@ W%éềcT?êx%!O@%éRczĂƠ^á3yấKẻ)$czWƠ^ăWệ3yấKẻ) ơĂê^hOw@Ât1+Rczé=)^PO ấKềzéẹ5ế^].DYẩKềé=Ô^ăW-âY@ k%S)gzWé ~éềấH^áOOwsằÔéềcT?êƠ^hOwsY ~éềậ3êođƠ ặp_pễRczé=m^PO@%'KắẽậEêoPOw@Âtaằằề+T?êìx%!OD%ri$cO^áểKđ3ấKềT?êx%ấOD3`YâÂỉÊKRczĂƠ^hOsể %t1+ềấH^ăW53yấKẻ)ếzW^áODsqZ%taằềấ Âtaằẵềấ[êGĂ/e3ấ ~éềấH^áODcb9ZặÂạẹ/) VPO@%'KắẽấH?^áOY@ ĂéềcT?êÊ!O@ÂtD'ằRczĂƠ^3yấKẻ)ơzWƠ^ăW5ẵệ)%'KềấHê^hOsể %éềcT?Ơ^áểKâYv%ễRczé ^/ %'KắẽấHêìÊOsZÂtD'ắẽấ[êGĂ/e3ấ ]^5Jẫ3`YẩTÊK) Đéẹ5^].DsC ă^M7 *m^/3`Y@ ĂKRczé=m^PO)%taằằề+T?êìx%!OD%~;ĂêOw)%'Kềzé édS/w)ấKẻ-1ấcÂ/@+YƠNĂ^POD)ấéRcĂ^POD)ấéR3OêƠ^ă.e@%'KềT?Ơ^hO@%'KềT?Ơ^hO/g/DấKẻ) BzĂƠ^OD)%'KềấH^ăWắ23yấKẻ) ;Ăê^hOw@Âô&`:ẩẫẩấH.D%Kẻ)ázWƠ^ăW3yấKẻ) áĂê^hOw %'/~Đá0OD)ấéRcĂ^POD)ấéRcĂ^POD3y%(dT?Ơ^hO@%'KềT?Ơ^hO@%'K\ềRczĂƠuO3ấKềấH^ăWắề3yấKẻ) ;zĂƠ^OD)%'Kềậ[êoh5J)Âô&`:ẩẫẩấ ấtãyắdé=^ă7 *^-8Y@ %S~MTOêƠ^PM7 <msWN <+sq+ề+T?êìx%OD%riVO^á5ẵ)%'KềấHĂ^áOYâÂẩÊKẻ) ơzĂƠ^OD)%'KềấễƠ^OD3`Y@ ỉÊéềcT?êOsq ấKẻriếO^á-ệ%S)ếzW^áODsƠÂtD'ắẽấêGÊMOsP é=|Ư/@%éRczĂƠ^áắ3yấKẻ) BĂêìÔặ <msWN <+s/RczĂƠ^á5ẵ)%'KềấH %tD'yRấễox4Ow xu%'KềcĂz é=|Ư/D%Kềéẹ,`^].DY@ %éềcT?êÔặ <msWN <+sề?^áOs/ ~éềấH^ăWểK8@%éềczédm^POsqƠ%'KắẽấH^áO3%Sri?O^á5ẵđ@Ât1+ắậoaêoP5ẵ8)%') Ăê^hOs~éềấêGÊA4O@ÂtaằằềấƠêGxuặOwsq/ %t1mwd?m7 fOâé=_^hOwsN ấM% ấéRcĂ^POD)ấéRcĂ^P/3'ễềT?Ơ^hO@%'KềT?Ơ^hO/mT)%ô1êƠ^POsYRczĂƠ^O ~éềấHa^áOY@ VéềcĂêODYâÂỉÊKRczĂ^á-â%S) Wé ])^-%S)?zWé=|z^ăW-Yâ6 fOâé ~éềấHa^áOYẩKềé=Ô^PO@tã-ắdĂêxODấKẻ)zWƠ^ăW-âYẩĂK)gzWé=)^ăWể@y%éẻ fOâé 0^/3`YâÂÊéKẻÊéRcĂ^POD)ấéRcĂ^POD3y%(dT?Ơ^hO@%'KềT?Ơ^hO/OmT)cbâÂƠ?^áể2ấKấễêÔặ <msWN <+s+RczĂƠ^O3`YâÂW%'KắềT?êì%!O3ấKềậ ấSriVOƠ%OsZấKề?Ơ^ăW5ẵ)%'KắềT?êì4O)%tD'-RczĂƠ^á53yấKẻriOƠÊAOsqC %'KắẽấH?êìÊAnOs ÂtD'ẵắẽấễoOD ấKề?é=|z^PO)%tD'RczĂƠ^áểK8Y@ VéềcT?êƠ^hOwsZ~éềấH^áO %éềcT?Ơ^áểKâY@ éắẽậxLêoPOsầ ÂtaằềấHĂêìÊ!OsqC %'KắẽấEêGxuặOws" %tãẵắdT?é ])^/3`Y@ ĂS)VzWƠxxOwsqƠ%tD'yRậìMêoP- %'KắẽấH^áO3mY@ k%éềcT?êÊAnO@Âtã+ắdĂêxnOD%) Ăê^hOs~éềấHêìx%MOws/ ÂtaằẵềấìMêGhOws" ^/3`YâÂẩÊéềậƠêoÊOsằ+ắẽấHL.wsầ ÂtD'ắẽấHMĂ/eYẩK 0`/OMsY ~éKẻÊéRcĂ^POD)ấéRcĂ].w3ẳ~'KềT?Ơ^hO@%'K\ềềé=_`^á^5Jẫ@mYâÂZặÂ;/) áPO@%'Kắẽậả?êoPOs/ ấKắấHĂPO@%t1ã-ềấễêx%ấOD%Kềé=Ô^PO@%'KắẽậƠêoPOsể ấKềzéẹ5ế^].DYk%ễấxLêGPO)Y@ k%S) áé x4)Y@ S %'KắẽậêoPOsể %éềcĂênOD %'KắẽậƠêoÊOsqC %'KắẽấH ấMô1mwoOD ^/3`Y@ ỉÊéềcT?ê4xO)%ôaằãêGhOwKsqề+Ăê^P5ẵ3`YẩẩÊK) ơé ^\ểẫé/) M>.w ấKềzéd|Ư^áẫp ôD'+^áO3t1:ềẫxuê=ấKề?Ơ^ăW3yấKẻ) áĂê^hOw@ÂtãắdĂêÊ!O@ÂtD'ằRczĂƠ^ểẫ)%tD'+RczĂƠ^O3`YâÂV'KềấễêƠ^PO@%KẻriếO^áâ3YẩỉÊKềéẹh^]W-%S)?zWé=m^ăW5J23`YẩTÊK~MTOêƠ^PM7 éẹfOj%ôã;^POD)ấéRcĂ^POD)ấéRcêoOw@y%'KềT?Ơ^hO@%'KềT?ƠêGh^ăW-8ềểxu=%''KềcĂz 0^/3`YâÂÊéKẻÊéRcĂ^POD)ấéRcĂ^POD3y%(dT?Ơ^hO@%'KềT?Ơ^hO/@%MãấKẻ/~w^ODb@ Ăê^hOw oYâÂ) ;ê^á\ẫb@ ĂĂê^hOw@ÂtD'ã-RczĂƠ^O %tãắ^ấH^áO3%S~?T?êƠ^hOws%'KắềĂ^áOYễRczé *^-âY@ S~ ấKẻriếO^á5ẵ3`Y@ k%S)ơzWé é ăế^5ẵ3`YẩKriOxĂ/e3` ])^/3`YẩKềéd>.w) é *m/DH6ôã^POD)ấéRcĂ^P/3'ễềT?Ơ^hO@Wô1^hOws%>4tãGKắdĂz é=/D%KềzĂƠ4-ắO)%tã+ắdĂêxnOD%KềédÔ^O3`Yk%ễRấH^áOYâÂv%Kẻ)zWé ăế^/DtD'ắẽấjêGx4ODsC %t1mw^ấHMêìm7 ^/3`Y@ v%Kề?^PO@%t1Rczé ^/3`YVê) ếé ]^5ẵ)Yâ6 é=/@%t1ằềậƠêoPOsầ %éềcĂêO3ấS) ếzĂƠ^OD)%'KềấêGhOwsq ấKẻ)zWƠxxOws" obẩiO^áểK %dD'ẵĂê^hOw@ÂtD'RczĂƠ^O3`YâÂ'KềấH^áOYêriếO^á-ệY@ ỉÊS)zWƠ^ăW5ẵ3`Yâ6 %'KắềĂéẹh^].DY@ ỉÊéềcT?ê4xO)%tD'ằRcé é ])/DH%S\ềềéẹ>1)ấéRcĂ^P/3'ễềT?Ơ^h %KRcé=Ô ^PO@%t1+ềậxLêoPOsqC %'KắẽấHêìÊAOs" é ])/DH6ôãằ^POD)ấéRcêoOw@y%'KềT?éd@%éềwềấễĂ %ắOsE[ Âô1+êƠ^PO@]%S/) ếPO@%'KắẽậêoPOshấKềzéẹ>)^]ầ^hểKđ%taằIKềấHêì4OsC ất1mw^ấHMêìm7 é éẹ5ế/)%taằ-ềấìMêGhOwsC ấtD'yềấHom7 ])^RJxn=%''KềcĂz édÔ /w)%'Kềzédế^á5ẵ)Âtã-ắ^ấxLêGPO@mYễRấHMx4Ow é /DH6ôã^POD)ấéwắd?êì>.@+Yâ KặvềấoaêGèfé=Ô^hOwshÔKắềT?ê^Pá5ẵ5%'KắềĂ^áOYễRczé=ế^ăW3yấtD'yRấìMêGm7 % % mƯMẻd-ì`Pẽ(â2(S o!(K1bạj(((((U"6 {cEq'RR|ắ(KO{Qẵ_5:éxìèđ <)(K -6 w&[-ấlĐV(Kq vLẻìcxéẹă c"U(4(Kz^ạ %KRczĂédÔ ^hOw)% ắéRcĂ^POD)ấéRcêoOw@y%'KềT?Ơ^hO@W%%S/)á/O@3%S/) áPO@tãGKắdĂêx%ắOD%KẻO~êÊ%!YVễRczé=Ô^PO@%'KắẽấHa^áO3%S) Ăê^hOsq ă^/3`Y@ ỉÊS/) ^ăWể@bâ6 */DH6ôãGV^POD)ấéRcĂ^POD3y%(dT?Ơ^hO@%'KệấH?^75ẵ%Moẹb@ ĂzĂƠêÊx%ắ)%'KắềT?éẹUm^].DYâÂẩÊKẻ~??^áO@%éắẽậêoPOsấKề?Ơ^ăW5ẵ)%'Kềấễê%!ODYẩk%Kềé édÔ/w)%'Kề?^ăWâ3yấKẻ~?^áODYVêriơOÊAO@Ât1ằRczé %S~á?é=|6^á^i-8KềcT? ă^M7 ^-%S)ơzWéd^PểK3ấ ểKt,ÊKẻ~gT?êƠ %!3)%'KẻO) ơê^hOw)ấKềzédÔ^hOsq%'KắẽấHL^áO3mYỉÊễRczéẹh^]W5ẵ3`Y@ éẻriOx4Ow ])/DH6ôã^POD)ấéR3OêƠ^ă.e@%'KệấễaRJx%ấJxn=%'KắềĂ^áOYâÂV') ^áObâÂk-ềậƠ]W53yấKẻ)zWƠ^ăW-âYẩK~MTOêƠ^PM7 H]%M%Kẻ/~?POshấKề?é=Ô ^PO@%d1z ((X.cKắTă(((O oễXj(Kẻấ6ìÊwẽ ắ#z]bẳo@W^2<ìQ!YẽằăẻXểêẳ(((é((( O ấéR3OêƠ^ă.e@ÂôD'IK^áO3mYâÂỉÊéềấHoăWểKYâ6 %'KềcĂé=Ô^PO@t1IKềzé=ế/)ấễắềocêGh^ăW5ẵâ)mYẩỉÊK/) M>.@mYễR %'KềcĂé=Ô^PO@tD'-RczĂƠ^áNểK5% ấéwắd?êì>Ă<^hOwsqể %ô1yêĂ/eOw/DgsC' %'KềcĂé=Ô^PO@tD'-RczĂƠ^áểK5Yẩv%KRwềấêGÔ4=ấÊKw^\ắ^Hấễ13'êÔKéẻ (n^ Ô Ô a Ô ẹ( Ô Ô Ô Ô Ô Ô "?ấ&$ J#_ạm{}ếế Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô 5*zẵÂ\ầV?i7WLÂ\-?Iw7ầVLàÂ\Wầầ zOB;@ƠrXVLẵVyầVzà\-LgyWấO7ầzà`3Vđế.đVđàrY-zVêx\W`zà`9yB`U Ô ă^/ %'~M^á/eKsP édNểK% ? Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô ềr&ầắx0 X,h-7àwẻĂ?ạ6> záBễ02$ J#w$ẹNề0r_{8h-7àwẻ Ô ,G4L+wắ<[êD4Ôn#ềơqê-2ằ1|nềk}n;vjƠ/ ề5lBV5$ắh$ẻ-lBVắG$ẹN1}+ãàấqắ$0(k:>ệằặã)G$*ả záIạ6> záệm z$U}\ zM HắJ Ăj[@2â/c"êX,8gă^UMUMể éẵ?Jâh3$@ẻ}lảì?ì-ẹẵm5e-=ặ qmBềế- aGă qmBềắãuv-LLẻ3 êẫm êẫm qmBềế- aGă Cả ếh3mvm ẩ Ơfếfâ5^ qmBề&ệôẵX*/hmQ zêÂ!D6r5?ếhy ?ẩKÔzFẻmm6ạ6> ầ5^UMUMể éẵ?Jâh3$@ẻ}lảì?ì!un^FIBẵ ếh3mvm ẩ Ơfếfâ5^ qmBề&ệẵX*/hmQ ắ_âIểx^ a0MázÔ1qw I^ncê[ĐấMĐ8ẻ B1qw ểh9YiẫĐƠW/WbAGôả?Mế8 Ô 7 V\,V Ă Ô Ă Ô ẹM Ă Ô ẹM Ă Ô Ô Ô Ô ẹ Ô Ă Ô gM Ă Ô gM %4PmƠÔqPơ,c8mề8 ,[fắ?@màểw0ắ!Ă)m\B<m ",Ălắ!à\ẩ3m?FwB)m ",Ălắ!à\ẩ3m?FwB)m ẫB<m0[fắ?@màểw0ắ!Ă)m 6Fwđ,ắCêvcầắzÂảns6àwẻXƠÔwRắz6F9ĂeZjấệ1  € ¡ ¤ g° ± ¤ ± ¤ ± ¤ gM ¡ ¤ ÑM ¡ ¤ ¤ ¡ÌfS ÑM ¡ ¤ ÑM ¡ ¤ gM ¡ ¤ ± ¤  gM ¡ ¤ ¤ ¡ÌfS ¯²‡½•ƒ® ¯²‡½•ƒ®  Ëuqeaų XL[,I _pÆB ¤ ¡ÌfS Wœ,Wœ¡ÌÈØ`±
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm IQ, Bài tập trắc nghiệm IQ

Mục lục