10 TRẮC NGHIỆM IQ DÀNH CHO HỌC SINH THI ĐẦU VÀO LỚP 6

12 2,074 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:40

PHH st & chỉnh lí 1 -2015 10 TRẮC NGHIỆM IQ cho Bé thông minh Câu 1 • Chọn 1 trong các hình A,B,C,D,E đặt vào ô vuông còn trống Câu 2 • Chọn 1 trong các hình A,B,C,D,E,F,G,H đặt vào ô trống Câu 3 • Chọn 1 trong các hình A,B,C,D,E,F, G,H đặt vào ô trống Câu 4 • Chọn 1 trong các hình A,B,C,D,E,F,G,H đặt vào ô trống Câu 5 • Chọn 1 trong các hình A,B,C,D,E đặt vào ô vuông còn trống Câu 6 • Chọn 1 trong các hình A,B,C,D, đặt vào ô vuông còn trống Câu 7 • Chọn 1 trong các hình A,B,C,D,E,F,G,H đặt vào ô trống Câu 8 • Chọn 1 trong các hình A,B,C,D,E đặt vào ô vuông còn trống Câu 9 • Chọn 1 trong các hình A,B,C,D,E đặt vào ô vuông còn trống • (A) [...]...Câu 10 • Tìm phép tính thích hợp điền vào ô trống để giá trị phép tính theo chiều dọc và chiều ngang đều bằng nhau Đáp án 1 2 3 4 5 E D C B A 6 7 8 D C B 9 A 10 nhân . PHH st & chỉnh lí 1 -2015 10 TRẮC NGHIỆM IQ cho Bé thông minh Câu 1 • Chọn 1 trong các hình A,B,C,D,E đặt vào ô vuông còn. trống • (A) Câu 10 • Tìm phép tính thích hợp điền vào ô trống để giá trị phép tính theo chiều dọc và chiều ngang đều bằng nhau. Đáp án 1 2 3 4 5 E D C B A 6 7 8 9 10 D C B A nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 TRẮC NGHIỆM IQ DÀNH CHO HỌC SINH THI ĐẦU VÀO LỚP 6, 10 TRẮC NGHIỆM IQ DÀNH CHO HỌC SINH THI ĐẦU VÀO LỚP 6

Từ khóa liên quan