Tổng hợp bài tập và đáp án môn học tài chính công

288 976 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:25

   Câu hi  !"#$ %! &'  &()%*+,- #  &.)%*+/,0!%12 #  &')%*+/,0*31- # 4  )%*5  ,6!!789$:9;<=$>$?@A!@$B5   # 84C5  !%DA!:E!4E@$B5  *3,>$?@A!@$B5 Cch 1)%*+,- # &8F8GH):HB%$#$H@5@I55 Cch 3)%*+/,0*31- #  !"#$H@I@I5 J !"#$=K8B#LM9$%N!&$4$$!  =$>!4E?  O$B;<=$>!4E?5 * !"#$(@'5 HỌ VÀ TÊN: BIỆN THỊ THU THÙY LỚP: ĐÊM 4-K22 BÀI TẬP MÔN : TÀI CHÍNH CÔNG Câu hỏi : Mức thâm hụt ngân sách của các nước được đo lường như thế nào? Tìm những nước theo nhưng cách đó. Ưu và nhược điểm từng cách. Việt Nam thì mức thâm hụt ngân sách đo lường theo cách nào? 1.Thâm hụt ngân sách, các cách tính thâm hụt ngân sách  Thâm hụt ngân sách4P;E!9$#/:91 Q;E8H:R7"5 Có 3 phương pháp đo lường thâm hụt ngân sách  Phương php 1 PDB = G - T N  Phương php 2 PDB = (G+iB) - T N  Phương php 3 PDB = (G+DS) - T N Trong đó: PDB: Primary budget deficit (thâm hụt ngân sch) G: Tổng chi tiêu của chính phủ T N : Thuế ròng iB: lãi vay phải trả của chính phủ DS: phần trả gốc và lãi vay của chính phủ 2. Đo lường mức thâm hụt ngân sách Việt Nam 2.1 Thu ngân sách nhà nước -8H:H":S6@N:K8BT9$::8UV -&;E8WPN;!9$#V -&;E:9$6@V -&;E@!"4V -&;E8;K8BT9$::8U5 2.2 Chi ngân sách nhà nước Căn cứ theo yếu tố thời hạn và phương thức quản lý  Nhóm chi thường xuyên=$>;E!LS8B4PNX8B79$ V Nhóm chi đầu tư phát triển;E!S!PLMQ@UY9$Y @Z[BM4;!V Nhóm chi trả nợ và viện trợ=$>;E!\]!"^$@4E ;EA@$B4H@$B!;!P@;E!^$@K8?V Nhóm chi dự trữ;E!\=68K8_S]4 @K8_S]4!5 2.3 Phương pháp đo lường thâm hụt ngân sách của Việt Nam  MXT=L7"!$68@6! 48Q@T$:Q4M9$&:95&M@K8BT9$8U 47 !"#$:Q::' PDB = (G+DS) - T N HỌ VÀ TÊN: BÙI HOÀNG ANH MSHV: 7701220015 LỚP: NGÂN HÀNG ĐÊM 4 - K22 BÀI TẬP MÔN : TÀI CHÍNH CÔNG Câu hỏi: Mức thâm hụt ngân sách nhà nước được đo lường như thế nào ở các quốc gia? Tìm những nước theo cách đó. Ở Việt Nam mức thâm hụt ngân sách đo lường theo cách nào? Trả lời: 1.Thâm hụt ngân sách, các cách tính thâm hụt ngân sách Thâm hụt ngân sách4P;E!9$#/ :91Q;E8H:R7"5  <"K8?H\`=@a#3##M$8 %E`N!S8?!M 8 &! b5 8X8B7/8H:H":1 %5 8@a@?/=!E1 &5 %c`:  !"4  DYBW8>S]4 $B8R/+@$B!24E ?1 *5 &!X8B7 d5 &!R8 e5 &@$B8R /+@$B!28?1 4b0%0&+*0d0eH&<#3##9$NMf #3##+6!268+/*0d0e12/b0%1+& Có 3 phương pháp đo lường thâm hụt ngân sách  Phương php 1 (Php, Ý, Tây Ban Nha…) PDB = G - T N  Phương php 2 PDB = (G+iB) - T N  Phương php 3 (Việt Nam…) PDB = (G+DS) - T N Trong đó: PDB: Primary budget deficit (thâm hụt ngân sch) G: Tổng chi tiêu của chính phủ (Không bao gồm Debt Service) T N : Thuế ròng = T – TP • T: Tổng thuế  • TP: Chi chuyển giao iB: lãi vay phải trả của chính phủ DS: Debt Service = Phần trả gốc + Lãi 2. Đo lường mức thâm hụt ngân sách Việt Nam  #TT?ghi.hh'i#*-&)H'H!a8'HQ(H!=$ >E!4E?@!A!;E!aS&:9@$B5#7&  !"#$:Q::'5 PDB = (G+DS) – T N   !"#$%& '()*+,-'$ '/0,,12,0,3",435,467383-96:;$ <3",-=63,0,4>?(@35,4*A$-B,0,*C-2$-;$+, -'$ '/0,46738-=6,0,6: D*7$ '$ '/0,3", E. &0**C$  !"#$%&% '()*+,"#)-./0,'12 3%4%!5%!6%7289":; EE6738-'$ '/0,3", <6=)>%?+*)-+6%8+@ %!'&.'"A;BC":*07 &0%!6 )&%;D*3%/E"F.3)3$%E.'"A G HI !JK!,L&.M&)'E%+' ./KA?%N; FGH$@*I-'$ '/0,3",-'$ '/0,-6J*CK -'$ '/0,,L#1K-'$ '/0,-M(3N O'$ '/0,-6J*C 1&'O,JPI !')%!2-;Q' R'OS)RS+)%!2-'7H • D8I9 • D&TI8$%6.MI"U • %"U • D&VW%1F4%":PXY!/%1F4%":+ %7!/' .9*O'1&":$%3.M!'"A #I!Z#":IEE#'&VW.*; "!?+)&03')%!2-!Z#+'=)-!Z#") 5'&'"A#I%/&T%[ &03+\&, '&%/@%!68I9;<).*+)'E'&#3%2 3I&1'(\."#J!'9('&;].*+ 1&'O,'7W."#L&.M'')%!2 -;^":.'T.0L&.MW; O'$ '/0,,L#1 _&!:RS+`ab 'c.0I,81&)*!:81&d6 ,+.7AU1F./3%4/)P8d6,!:/)P8 8I9\I !L&.MeP: ')%!28I9; Q'1V/)P8D8I99`ab+)&,8I97TE& TI8$%6)-'7' .%"U+'O@**2 %8I9)-; CTI8$%6+P $%>*&$%> 8":'1&!$%>' .E'0Lf;D&$%>."# #TII5:]; g h'!?+1&8I9Q'i1/9&TI 8$%6!:&' .!:12C#'='TI9'TE&$%> *P;"3%0%Q'ijI+1&8I9e'7 9&TI8$%6P$%.3' .9$%>1&": -; O'$ '/0,-M(3N a1/$%/)JeJP$%.3'  .O'8$%6%"U2d3I2,;^ !:$%.0 !,)-'IkI1&.MI"U;D&L&.MI !J 1&jI"!?c3?I)l%?8V0'.6%), (2$%Em*6% 3; => Theo khoản 3 luật Ngân sách nhà nước Việt Nam năm 2002 thì Việt Nam #nh thâm hụt chỉ #nh thâm hụt liên quan đến hoạt động NSNN do chính quyền trung ương trực 4ếp thực hiện. FGP0,4Q,0,R6S-(K,*-M6,'4T*'/0,3", P23+@%!'.88M+dP%981& )*nC6)31o*4$%.0)&%!6!T.6; Dp +)'E!#$%I&&I3%!!,#3%**P !'./)-\%EA ))&%4&$%/;? SE&)'E!'1/%(+')a>\."&)'E .0Lqm;B<,+r%?1&":(XX$%.MJ &)'E!,#)-' !'%")-J&)'E!#)0 E'!'":; <,&)'E!'1/%(.0./VP !T.65LQLkH3%."&)'E!'./+\1o'W FPsU;BW.'.*+.t&.0&8 M!o W.//U+$%.*)-T.J,./!:q !6(2$%Em8I9K%!?+!,.")'E!'./1o u (9'd6v./!:./+JV.M9)-';< &=#/.QO:.3JV.M968$%/'O  ; '+.81qO9&&'&'!6tE"F .3!,$%3.M&)'E%+'./ 3%&'&'."#1qO'.8.&&12Jt98I9' %5%.5%"I&0\thâm hụt ngân sách vãng lai;rP ,91/%+"AL%P; Thâm hụt ngân sách vãng lai = Chi thường xuyên – Thu thường xuyên 3%&'&'."#1qO'.8.&&\1&V0 9":!&.9*.3-"A)3!i-\"%-d6 ,+5%'":!&'&$%/3\thâm hụt ngân sách qui ước (thâm hụt ngân sách thông thường); Thâm hụt ngân sách qui ước = Thu thường xuyên và viện trợ không hoàn lại – tổng chi (bao gồm cả cho vay thuần) Trong đó: Cho vay thuần = Số cho vay ra – Số thu hồi nợ gốc %P+&J"'IkIIJ12&.9 .3V5%t"12IV%72!&II/%?I'6 )3;D@W"%"3%UT%%+!%7@.wI )&%\&.'')&%; `ab)%3&'c)IJ1&.0?IO2'&\eP'& %7!,#+)0E!,#)-' +%7@.wI"&)'E !#;<\&)'E!,#"A)-*)3' ww+)-V.M+3% ?IO2'&1&*J.3&)'E!,#*01oIE.6%e '$%&\2,+4&.dP%2.3' .1&; 3%&'&'."#1qO'.8.&&J6!4)*\ 1&(E1o8#I; x Thâm hụt ngân sách căn bản = Thâm hụt ngân sách qui ước – Chi trả lãi <:&J+3%8I9*&$%3.M%NE1& (E+\1/'' .98I9'%TI*+OM!- 1o8.;3%8I9F&%5%89\!(Ef\ *i8I9IEE&U"AL%P)-w%t" .5%".0*0E,,/&'O+3+U1F 5;;; '"A#I%/1'1&!:$%/)&'/EW.  I&9$%/)&%+'=)wI M.&&$%& 'O' I&.=,./!:4":*W I&!#-'\ thâm hụt ngân sách nghiệp vụ;SF!\+ I&1oE&M 21/O"#Oi9)%!2-+)8I9Efd6!\I5 '.*JT' d6/.fM"#&Q'(&'90 '!;_J3%I5)-."#' \W2 T.fM.&&'UW212; Thâm hụt ngân sách nghiệp vụ = Thâm hụt ngân sách qui ước – trả lãi do lạm phát = Thâm hụt ngân sách căn bản + trả lãi thực (trả lãi danh nghĩa = trả lãi do lạm phát+ trả lãi thực) Q'-,$%/3+%'./'7&)'E%!'$%> )'E%.*)-)yQ'+)-I&1i!'E2 d3I;D'./&)'E]."#.EE'c&%7 %'./;^6%t*i4)'E9": "O'&%7)&.E,\)-J!''./;" !?+Q'-,$%/3+%'./'7H&)'E%%3+I8! &)'E%)&)0E!,#)-' )-'7&)'E! '!'":;D'./'7.5%"I&0+"A L%P+&)'E)&+Ef!)-'7E#/d6!;D Efd6!5."#L3I!'!\*,$%E9!,.6%81& *!."#8%7%'./.EE'; X =>Ở Việt Nam hiện nay, cách #nh thâm hụt khác với thông lệ quốc tế này ở điểm là Việt Nam #nh vào chi NSNN tất cả các khoản chi trả nợ cả gốc và lãi. Cách #nh này cho kết quả định lượng thâm hụt cao hơn so với cách #nh không bao gồm trả nợ gốc nhưng thuận 4ện khi nhận thấy được số thâm hụt của một năm chính bằng các khoản vay bù đắp thâm hụt trong năm đó. FUGP0,4Q-8**2*V-(K,*'/0,3", <,I.MA?%+'./#Im1o[I' 8I9V)3!.&&\89$%/+$%.**,I&I .6%e)MIA+*II5',%$%E1qO%728-;P 23+L&.MA?%N@%!'$%w)3'&8 I9."#&IO)3'&2%2)3'&O7J;<8$%w)3 '&."#&IO1oE"F.3)3$%E.'"A'] )*;<:)3'&2%N2+,I!)3I&1e."#kI!' 1V1&)3'&)212*I&1%d6,;').*+!:)3'&O7J \T)z,I!)3'I&1tIE."#?.[!:ET 9!T.6; * L&.MI !+L&.M&)'E%+'./).'"A W!$%w)3'&8I9'."#1qO1oI%!'H • <,L&.M!9":K • a.88M!.81qO&'&'K • adP%981&)*K • (2$%Em9&TI8$%6K • S/E)3NLf; Oj@7klTD$ D:#Ok7m2; %!U:<!< [...]... cân đối khi đo lường mức thâm hụt NSNN và qui tắc kế toán chính phủ nào được sử dụng sẽ phụ thuộc vào: 18 • Việc xác định vai trò của nhà nước; • Mục đích chính trị và mục đích sử dụng báo cáo; • Mục tiêu của chính sách tài khóa; • Năng lực quản lý của các cấp chính quyền; • Bối cảnh kinh tế – xã hội Đào Nguyễn Nữ ViNa – NGÂN HÀNG ĐÊM 4 K22 BÀI TẬP MÔN : TÀI CHÍNH CÔNG Câu hỏi : Mức thâm hụt ngân sách... toàn bộ khu vực công Đây là thước đo rộng nhất để xác định mức thâm hụt - Thâm hụt ngân sách chính phủ : 14 Khác với WB, IMF lại cho rằng để phân biệt chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ, đồng thời làm cơ sở đối chiếu giữa thống kê tài chính tiền tệ với thống kê tài chính chính phủ thì phạm vi xác định thâm hụt chỉ nên giới hạn trong khu vực chính phủ Theo sổ tay Thống kê Tài chính Chính phủ của... toàn bộ khu vực công Đây là thước đo rộng nhất để xác định mức thâm hụt - Thâm hụt ngân sách chính phủ : Khác với WB, IMF lại cho rằng để phân biệt chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ, đồng thời làm cơ sở đối chiếu giữa thống kê tài chính tiền tệ với thống kê tài chính chính phủ thì phạm vi xác định thâm hụt chỉ nên giới hạn trong khu vực chính phủ Theo sổ tay Thống kê Tài chính Chính phủ của... chi NSNN tùy thuộc vào quy tắc kế toán chính phủ được áp dụng là kế toán thực thu - thực chi hay kế toán dồn tích Và chính qui tắc kế toán được áp dụng sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo lường thâm hụt NSNN trong từng tài khóa Với kế toán thực thu – thực chi, nghiệp vụ kinh tế phát sinh chỉ được ghi chép vào sổ sách kế toán khi thực sự có phát sinh thu chi tiền tệ Trong khi đó, với kế toán dồn tích thì bất... thâm hụt của một năm chính bằng các khoản vay bù đắp thâm hụt trong năm đó (3) Xác định thời gian ghi nhận thu, chi ngân sách nhà nước : Việc phân định thời gian ghi nhận thu, chi NSNN trong cân đối hợp lý sẽ giúp cho chính phủ tổng kết và đánh giá tình hình tài chính của quốc gia, qua đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính công Trên thực tế, xác... và trong trường hợp vỡ nợ nhà nước phải trả nợ thay cho các tổ chức đó Như vậy, khi các thể chế trong khu vực công vỡ nợ, hoặc không vỡ nợ nhưng khi cần thanh toán trong trường hợp muốn tái cấu trúc lại các thể chế này, thì trách nhiệm thanh toán cuối cùng thuộc về chính phủ Và khi đó, khoản thanh toán nợ này nếu thực tế phát sinh trong năm thì được tính vào chi NSNN của năm thanh toán Từ đó, thâm hụtngân... và trong trường hợp vỡ nợ nhà nước phải trả nợ thay cho các tổ chức đó Như vậy, khi các thể chế trong khu vực công vỡ nợ, hoặc không vỡ nợ nhưng khi cần thanh toán trong trường hợp muốn tái cấu trúc lại các thể chế này, thì trách nhiệm thanh toán cuối cùng thuộc về chính phủ Và khi đó, khoản thanh toán nợ này nếu thực tế phát sinh trong năm thì được tính vào chi NSNN của năm thanh toán Từ đó, thâm hụt... thông tin cho những người tham gia thị trường Đồng thời nó khiến cho việc so sánh quốc tế, đánh giá, và quản lý rủi ro nợ công của Việt Nam gặp khó khăn BÀI TẬP TÀI CHÍNH CÔNG HỌ VÀ TÊN: HOÀNG THỊ KIM HUYỀN MSHV: 7701220515 LỚP: CAO HỌC ĐÊM 4 31 1 Công thức đo độ thâm hụt ngân sách nhà nước: Bội chi và thâm hụt là hai cách gọi khác nhau của cùng một hiện tượng khi tổng nguồn... sách căn bản, thì số chi cho hoạt động của chính phủ trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ công sẽ ít đi Nếu chính phủ mở rộng các nhu cầu tài chính của mình và làm tăng chi trả lãi thì có nghĩa là chính phủ phải giảm các cơ hội chi thường xuyên không bắt buộc cũng như chi đầu tư để có thể cải thiện hệ thống giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng Trong trường hợp muốn so sánh với quốc gia khác trong bối cảnh mức... khái niệm chính phủ gồm tất cả các cấp chính quyền mà không bao gồm hoạt động ngân hàng trung ương, cho dù nó có trực thuộc chính phủ hay không Tại mỗi cấp chính quyền, bên cạnh quỹ NSNN còn có các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và quỹ hoạt động bảo hiểm xã hội Các quỹ này được trợ cấp một phần lớn từ NSNN Do vậy, thâm hụt ngân sách chính phủ theo nghĩa rộng là số bội chi của các cấp chính quyền . !"#$(@'5 HỌ VÀ TÊN: BIỆN THỊ THU THÙY LỚP: ĐÊM 4-K22 BÀI TẬP MÔN : TÀI CHÍNH CÔNG Câu hỏi : Mức thâm hụt ngân sách của các nước được đo lường như thế nào? Tìm những nước theo nhưng cách đó. Ưu và nhược. !"#$:Q::' PDB = (G+DS) - T N HỌ VÀ TÊN: BÙI HOÀNG ANH MSHV: 7701220015 LỚP: NGÂN HÀNG ĐÊM 4 - K22 BÀI TẬP MÔN : TÀI CHÍNH CÔNG Câu hỏi: Mức thâm hụt ngân sách nhà nước được. (2$%Em9&TI8$%6K • S/E)3NLf; Đào Nguyễn Nữ ViNa – NGÂN HÀNG ĐÊM 4 K22 BÀI TẬP MÔN : TÀI CHÍNH CÔNG Câu hỏi : Mức thâm hụt ngân sách nhà nước được đo lường như thế nào ở các quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp bài tập và đáp án môn học tài chính công, Tổng hợp bài tập và đáp án môn học tài chính công, Tổng hợp bài tập và đáp án môn học tài chính công, Đo lường mức thâm hụt ngân sách của các nước

Từ khóa liên quan