HỘI THẢO “đề án QUY HOẠCH MẠNG lưới cơ sở CAI NGHIỆN MA túy bắt BUỘC đến năm 2020 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2030”

2 2,442 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:08

Vừa qua, tại trụ sở Bộ LĐTBXH, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với Viện Khoa học Lao động Xã hội tổ chức Hội thảo “Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội thảo còn có đại biểu các bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công An và một số Sở LĐTBXH. HỘI THẢO “ĐỀ ÁN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030” Vừa qua, tại trụ sở Bộ LĐTBXH, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với Viện Khoa học Lao động Xã hội tổ chức Hội thảo “Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội thảo còn có đại biểu các bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công An và một số Sở LĐ-TBXH. Theo thống kê của Bộ Công an, Việt Nam hiện có 204.373 người nghiện ma túy, người nghiện được phát hiện ở 100% tỉnh, thành phố, 90% ở quận, huyện và gần 70% ở xã, phường. Người nghiện tập trung ở một số tỉnh trọng điểm về kinh tế, du lịch và các tỉnh biên giới như: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Hải Phòng, Nghệ An. Thanh Hóa, Thái Nguyên. Cả nước hiện có 123 Trung tâm/60 tỉnh, thành phố, Sở LĐ-TBXH quản lý 82 Trung tâm, Tổng đội Thanh niên xung phong quản lý 7 Trung tâm và Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý 34 Trung tâm. Trong đó có 84 Trung tâm quản lý cai nghiện, 5 Trung tâm quản lý sau cai, 34 Trung tâm tổng hợp quản lý cai nghiện và sau cai. Đề án Quy hoạch Trung tâm nhằm đảm bảo mục tiêu 100% người nghiện ma túy được tiếp nhận vào cơ sở cai nghiện khi có quyết định của Tòa án, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cai nghiện, tăng cường hỗ trợ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng. – Thành lập mạng lưới gồm 30 Trung tâm cai nghiện ma túy bắt buộc vùng trên cơ sở chuyển đổi 38 Trung tâm hiện tại có công suất trên 500 đối tượng. – Đối với 43 Trung tâm gồm Trung tâm thuộc Ủy ban nhân dân huyện, một số Trung tâm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội/ Tổng đội Thanh niên xung phong có công suất dưới 500 người ở những tỉnh có từ 2 Trung tâm trở lên và một số Trung tâm đã chuyển đổi năm 2014, đến cuối 2015 chuyển đổi sang mô hình Trung tâm cai nghiện tự nguyện hoặc cơ sở xã hội. – Đối với 42 Trung tâm còn lại: Giai đoạn 2015-2020 chuyển sang mô hình Trung tâm cai nghiện đa chức năng (bắt buộc và tự nguyện) hoặc mô hình cơ sở xã hội. Giai đoạn 2020-2030 chuyển đổi sang mô hình Trung tâm cai nghiện tự nguyện hoặc mô hình cơ sở xã hội. Phát biểu tại Hội thảo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm nhấn mạnh việc quy hoạch sắp xếp lại các Trung tâm cai nghiện ma túy là một yêu cầu cấp bách hiện nay nhằm đa dạng hóa mô hình cai nghiện, tạo điều kiện nâng cao chất lượng các hoạt động của các Trung tâm, để người nghiện có thể tiếp cận được các hình thức, dịch vụ điều trị, cai nghiện khác nhau giúp họ điều trị, cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. . học Lao động Xã hội tổ chức Hội thảo “Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đã đến dự và phát biểu chỉ. HỘI THẢO “ĐỀ ÁN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030” Vừa qua, tại trụ sở Bộ LĐTBXH, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp. lý sau cai, 34 Trung tâm tổng hợp quản lý cai nghiện và sau cai. Đề án Quy hoạch Trung tâm nhằm đảm bảo mục tiêu 100% người nghiện ma túy được tiếp nhận vào cơ sở cai nghiện khi có quy t định
- Xem thêm -

Xem thêm: HỘI THẢO “đề án QUY HOẠCH MẠNG lưới cơ sở CAI NGHIỆN MA túy bắt BUỘC đến năm 2020 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2030”, HỘI THẢO “đề án QUY HOẠCH MẠNG lưới cơ sở CAI NGHIỆN MA túy bắt BUỘC đến năm 2020 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2030”, HỘI THẢO “đề án QUY HOẠCH MẠNG lưới cơ sở CAI NGHIỆN MA túy bắt BUỘC đến năm 2020 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2030”

Từ khóa liên quan