de ktghkII

3 300 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

Trường TH. Long Điền TiếnA Họ và tên:________________ Lớp: 4 ĐỀ KIỂM TRA ĐK GIỮA HỌC KÌ II Ngày thi:____/_____/ 2011 MÔN: TOÁN Thời gian: 60 phút (Không kể phát đề) (Chữ ký GT1) (Chữ ký GT2) Mã số SỐ BÁO DANH: ĐIỂM NHẬN XÉT (Chữ ký GK1) (Chữ ký GK2) Mã số Phần dành cho chấm lại (Chữ ký GK1) (Chữ ký GK2) I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM) Mỗi bài tập dưới đây kèm theo một số câu trả lời A, B, C (là đáp số, kết quả tinh). Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: Cho 155 2 = số cần điền vào là: A. 4 B. 6 C. 10 Câu 2: Trong các số sau số nào chia hết cho 5:(0,5 điểm) A. 154 B.155 C.156 Câu 3: Số cần điền vào chỗ chấm cho 12m 2 = ………………….cm 2 : A. 12 000 B.120 000 C.12 000 000 Câu 4: Thương của ba trăm linh bảy và tám mươi tư có thể viết thành phân số : (0,5 điểm) A. 307 84 B. 84 307 C. 48 307 Câu 5: Trong cách sắp xếp các phân số sau cách nào xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:(0,5 điểm) A 9 4 ; 9 3 ; 9 2 B. 9 3 ; 9 4 ; 9 2 C. 9 4 ; 9 3 ; 9 2 Câu 6: Kết quả của phép cộng hai phân số 3 5 3 4 + là: (0,5 điểm) A. 3 9 B. 9 9 C. 6 9 Câu 7: Kết quả của phép trừ hai phân số 5 3 5 9 − là: (0,5 điểm) A. 5 6 B. 9 5 C. 5 9 Câu 8: Các phân số sau phân số nào lớn hơn 1:(0,5 điểm) A. 7 6 B. 7 8 C. 7 7 II.PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM) Bài 1 Tính giá trò biểu thức. (2 điểm) a)       −+ 6 1 6 3 6 5 = (0,5 điểm) b) 8 1 8 5 8 9 +       − = (0,5 điểm) …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Bài 2. Bài toán:(3 điểm) Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được 5 1 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Bài 3. Cho hình bình hành ABCD đường cao AH với cạnh đáy 5 cm và chiều cao 3 cm. A B D H C Tính diện tích hình bình hành đó: (1 điểm) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM) Câu 1: ý - C Câu 2: ý - B Câu 3: ý - B Câu 4: ý - B Câu 5: ý - C Câu 6: ý - C Câu 7: ý - B Câu 8: ý – B II.PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM) Bài 1. Tính giá trò biểu thức: (2 điểm) a) 6 2 6 5 6 1 6 3 6 5 +=       −+ (1điểm) b) 8 1 8 4 8 1 8 5 8 9 +=+       − (1điểm) = 6 7 = 8 5 Bài 2. (3 điểm) Bài giải Cửa hàng có số mét vải là (0,25đ) 30 x 5 = 150 (m) (1 đ) Cửa hàng đã bán được số mét vải là (0,25 đ) 150 x 5 1 = 30 (m) (1đ) Đáp số: 30m (0,5 đ) Bài 3. Tính diện tích hình bình hành Tính diện tích hình bình hành là: (1 điểm) 5 x 3 = 15 (cm 2 ) Đáp số: 15 cm 2
- Xem thêm -

Xem thêm: de ktghkII, de ktghkII, de ktghkII