Về việc xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm học 2011-2012

2 558 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

UBND HUYỆN QUỲNH LƯU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 16 /PGD&ĐT Quỳnh Lưu, ngày 28 tháng 01 năm 2011 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm học 2011-2012 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, PTCS trong huyện. Thực hiện Công văn số 125/SGD&ĐT-KHTV ngày 25/1/2011 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2011- 2012. Để các trường có định hướng trong việc qui hoạch điểm trường, lớp và xây dựng kế hoạch năm học và các năm tiếp theo, Phòng GD&ĐT hướng dẫn một số nội dung về xây dựng kế hoạch phát triển như sau: 1. Định hướng phát triển giáo dục-đào tạo năm học 2011-2012: a. Giáo dục Mầm non: Căn cứ vào tình hình thực tế về dân số trong độ tuổi trên địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất và khả năng ngân sách của địa phương để xây dựng kế hoạch, cơ bản ổn định quy mô phát triển bậc học mầm non như năm học 2010-2011. Triển khai kế hoạch chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập và công lập tự chủ một phần kinh phí theo Quyết định 64/QĐ.UBND ngày 07/1/2011 của UBND tỉnh; chú trọng thực hiện chương trình phổ cập mẫu giáo 5 tuổi. - Quy mô: Mỗi xã có 01 trường mầm non (không kể trường tư thục) - Huy động: Tăng nhà trẻ chính quy, nhà trẻ và mẫu giáo bán trú; hạn chế tổ chức các điểm trường và các nhóm trẻ nhỏ lẻ (dưới 10 cháu/nhóm); tỷ lệ huy động trung bình cả huyện theo độ tuổi: nhà trẻ 21% đến 22%; mẫu giáo từ 83% đến 84%. b. Giáo dục Tiểu học: - Quy mô: Mỗi xã có 1 trường tiểu học. - Huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường, chú ý phát triển giáo dục cho các đối tượng thiệt thòi, khuyết tật, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giữ vững và nâng cao chất lượng PCGDTH ĐĐT, huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100 %. c. Giáo dục THCS: - Quy mô: Mỗi xã có 1 trường THCS. Các trường có qui mô nhỏ từ 8 đến 14 lớp sẽ sáp nhập trường theo hình thức liên xã (cụ thể sẽ có thông báo sau). - Huy động học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 đạt 100%, củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập GDTHCS. 2. Quy định mức tối thiểu về bình quân sĩ số học sinh/ nhóm (lớp): Bậc học Vùng Mầm non Tiểu học THCS Nhóm trẻ Mẫu giáo Núi thấp 10 22 30 38 Thị trấn, đồng bằng 10 28-30 30-35 40 3. KÕ ho¹ch biªn chÕ: Bậc học Hạng I Hạng II, III Q.Lý Đ.đội TLGV/lớp P.vụ Q.Lý Đ.đội TLGV/lớp P.vụ MN 3 1 2 2 1 2 TH 3 1 1,2 4 2 1 1,2 3 THCS 3 1 1,9 5 2 1 1,9 4 Lưu ý: * Đối với các trường MN: - Giáo viên: Nhà trẻ bình quân 10 cháu/ 1 giáo viên. Mẫu giáo: Không bán trú mỗi lớp 1 giáo viên; bán trú mỗi lớp 2 giáo viên. - Phục vụ: Mỗi trường 2 người. Các trường có tổ chức bán trú thì có thể thuê khoán người nấu ăn với định mức 1 người phục vụ 50 trẻ (không tính trong số CB, NV nhà trường). * Đối với trường Tiểu học: các lớp không tổ chức dạy 2 buổi/ ngày: 1,2 giáo viên/lớp; lớp tổ chức dạy 2 buổi/ngày (35 tiết/tuần): 1,5 giáo viên/ lớp nhưng phải đảm bảo đủ cơ cấu giáo viên theo điều lệ trường tiểu học (có giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục và Ngoại ngữ). Biên chế được hưởng lương ngân sách 1.2 GV/lớp. Các trường được lựa chọn triển khai thí điểm chương trình Ngoại ngữ 10 năm ( sẽ có thông báo sau ). 4. Hướng dẫn thêm về nhập dữ liệu và duyệt kế hoạch. - Phòng GD&ĐT gửi mẫu Kế hoạch phát triển trên hộp thư của các trường. - Các trường cần nghiên cứu kỹ công văn và các yêu cầu trên biểu mẫu trước khi xây dựng kế hoạch. -Yêu cầu về các thông tin trên mẫu: - Phần thông tin về dân số: cả 3 cấp học đều phải làm, vì vậy cần thông tin với các trường trong cùng một xã để có số liệu chính xác. - Tất cả các trường đều phải nhập số liệu trên biểu mẫu, không được viết tay để tránh sai sót, trước khi duyệt phải coppy vào USB hoặc gửi dữ liệu vào hộp thư: truongtuanhai@quynhluu.edu.vn và in 2 bộ có chữ ký, đóng dấu để nạp và lưu. 5. Lịch duyệt: Cả 3 cấp học MN, TH, THCS trong cùng xã phải đi duyệt cùng lúc để tránh sai sót về dân số trong độ tuổi và tỷ lệ huy động của của các cấp học. Ngày 14.02.2011: - Sáng: Các trường cụm Tây. - Chiều: Các trường cụm Trung. Ngày 15.02.2011: - Sáng: Các trường cụm Bắc. - Chiều: Các trường cụm Biển. Ngày 16.02.2011: - Sáng: Các trường cụm Đông. - Chiều: Các trường cụm Nam. Địa điểm: Hội trường 02 phòng GD&ĐT . Thành phần: * Ở huyện: - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Chuyên viên phụ trách KH, TV, TCCB, CM phòng GD&ĐT. * Ở trường: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, PTCS ( không bố trí PHT đi thay) . Việc xây dựng kế hoạch phát triển là một công việc quan trọng. Vì vậy yêu cầu Hiệu trưởng các trường cần bố trí thời gian để xây dựng kế hoạch đúng yêu cầu và duyệt tại Phòng GD&ĐT đúng thời gian qui định. Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG - LĐ phòng, CĐ; - Các bộ phận KH, TV, TCCB, CM; - Các trường MN, TH, THCS, PTCS; (Đã ký) - Lưu VP, KH. Hồ Ngọc Dũng . NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 16 /PGD&ĐT Quỳnh Lưu, ngày 28 tháng 01 năm 2011 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm học 2011-2012 Kính. GD&ĐT Nghệ An về việc xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2011- 2012. Để các trường có định hướng trong việc qui hoạch điểm trường, lớp và xây dựng kế hoạch năm học và các năm tiếp theo,. dẫn một số nội dung về xây dựng kế hoạch phát triển như sau: 1. Định hướng phát triển giáo dục-đào tạo năm học 2011-2012: a. Giáo dục Mầm non: Căn cứ vào tình hình thực tế về dân số trong độ tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Về việc xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm học 2011-2012, Về việc xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm học 2011-2012, Về việc xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo năm học 2011-2012