Công văn tuyên truyền ĐH Đảng XI

1 192 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

UBND HUYỆN SA PA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 38 / PGDĐT Sa Pa,, ngày 14 tháng 02 năm 2011 V/v tuyên truyền Đại hội lần thứ XI của Đảng và tổ chức các hoạt động mừng đảng đầu xuân Tân Mão 2011 Kính gửi : Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, PTCS,PTDTNT. Thực hiện Công văn số: 11- HD/BTGTU ngày 10/01/2011 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền Đại hội lần thứ XI của Đảng và tổ chức các hoạt động mừng Đảng đầu xuân Tân Mão. Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa yêu cầu hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 1. Có kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội lần thứ XI của Đảng, gắn với phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; ngăn chặn kịp thời việc tán phát, lan truyền các thông tin, tài liệu không chính thống, nhằm phá hoại Nghị quyết Đại hội, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011; 2. Xây dựng chương trình hành động thực hiện đẩy mạnh công tác giáo dục theo nhiệm vụ năm học và các hoạt động cụ thể ổn định hoạt động tái giảng sau tết và các chương trình hoạt động cụ thể. 3. Phối hợp với Công đoàn trường học và các đoàn thể trong trường phát động các hoạt động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm túc. TRƯỞNG PHÒNG Nơi nhận : - Như trên; - LĐ Phòng GD&ĐT - Lưu VT - CM (Đã ký) Nguyễn Hữu Đức . PTCS,PTDTNT. Thực hiện Công văn số: 11- HD/BTGTU ngày 10/01/2011 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền Đại hội lần thứ XI của Đảng và tổ chức các hoạt động mừng Đảng đầu xuân Tân Mão sau: 1. Có kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội lần thứ XI của Đảng, gắn với phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; ngăn chặn kịp thời việc tán phát, lan truyền các thông tin, tài. phúc Số : 38 / PGDĐT Sa Pa,, ngày 14 tháng 02 năm 2011 V/v tuyên truyền Đại hội lần thứ XI của Đảng và tổ chức các hoạt động mừng đảng đầu xuân Tân Mão 2011 Kính gửi : Ông (Bà) Hiệu trưởng các
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn tuyên truyền ĐH Đảng XI, Công văn tuyên truyền ĐH Đảng XI, Công văn tuyên truyền ĐH Đảng XI