V/v: KH chỉ đạo điểm chuyên đề “Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới PPDH”

4 246 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 8277/BGDĐT – DA THCS II V/v: KH chỉ đạo điểm chuyên đề “Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới PPDH” Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố. Căn cứ Hiệp định vốn vay số 2115-VIE được ký giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Biên bản ghi nhớ Phái đoàn đánh giá khoản vay 2115-VIE Dự án Phát triển Giáo dục THCS II của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tháng 7/2010; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị “Chỉ đạo, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phổ thông” tổ chức tại Nghệ An tháng 1 năm 2009; Thực hiện Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 – 2011; Công văn số 4718/BGDĐT- GDTrH ngày 11/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2010-2011; Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Dự án Phát triển Giáo dục THCS II làm đầu mối phối hợp với Vụ Giáo dục trung học, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Viện KHGD Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai chuyên đề “Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học” ở các trường THCS tham gia Dự án PTGD THCS II, từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng trong phạm vi cả nước, gồm nội dung, tổ chức thực hiện và thời gian triển khai như sau: I - NỘI DUNG Triển khai các giải pháp nêu trong kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị “Chỉ đạo, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phổ thông” tổ chức tại Nghệ An tháng 1/2009, chú trọng 5 nội dung chủ yếu sau: 1. Khảo sát, trao đổi, tổng kết kinh nghiệm các giải pháp đã và đang được triển khai tại các địa phương tham gia Dự án Phát triển Giáo dục THCS II về trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, của Hiệu trưởng, tổ chuyên môn và của giáo viên. 2. Thực hiện bồi dưỡng cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên một số chuyên đề về: - Tin học: Tin học căn bản, khai thác Internet phục vụ dạy học, sử dụng các phần mềm tạo vào soạn giảng, quản lý nhà trường. - Các phương pháp dạy học tích cực (với sự hỗ trợ ứng dụng CNTT, bản đồ tư duy…). Viết sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. - Quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở trường THCS. 3. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường một cách hiệu quả, thiết thực. Bồi dưỡng giáo viên về kinh nghiệm xây dựng câu lạc bộ, giáo dục kỹ năng sống và tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh. 4. Viết báo cáo kết quả chỉ đạo: “Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học” 5. Rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình. II - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Dự án Phát triển Giáo dục THCS II: Đầu mối phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Giáo dục trung học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và các Sở / Phòng Giáo dục và Đào tạo để: 1.1. Xây dựng kế hoạch: - Khảo sát, trao đổi, tổng kết kinh nghiệm của một số Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng, tổ chuyên môn và giáo viên. - Hướng dẫn tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên các trường THCS tham gia Dự án Phát triển Giáo dục THCS II. - Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cốt cán Sở/ Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường THCS thuộc phạm vi Dự án Phát triển Giáo dục THCS II đầu tư. - Hướng dẫn xây dựng kế hoạch áp dụng các kinh nghiệm đã được tổng kết. - Tham gia kiểm tra thực tế công tác triển khai tại địa phương. 1.2. Viết báo cáo tổng hợp kết quả báo cáo Lãnh đạo Bộ, chuyển giao tài liệu cho Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, sử dụng làm tài liệu bồi dưỡng thường xuyên. 1.3. Nhân rộng mô hình sau khi có kết quả. 1.4. Chuẩn bị biên soạn và cung cấp tài liệu, tập huấn đội ngũ cốt cán cho Sở/ Phòng Giáo dục và Đào tạo và trường THCS; hỗ trợ một phần kinh phí cho các trường tham gia Dự án và kinh phí các đoàn kiểm tra thực tế của Bộ ở địa phương. 1.5 Cung cấp một số phần mềm sử dụng trong soạn giảng và quản lý nhà trường. 2. Vụ Giáo dục trung học, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và Viện Khoa học giáo dục Việt Nam: 2.1. Phối hợp với Dự án Phát triển Giáo dục THCS II để thực hiện các nhiệm vụ thuộc nội dung chuyên đề “Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học”. 2.2. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố triển khai thực hiện kế hoạch cho các trường trong phạm vi Dự án PTGD THCS II. 3. Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo: 3.1. Triển khai thực hiện kế hoạch của Bộ, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS thuộc phạm vi Dự án Phát triển Giáo dục THCS II. 3.2. Phối hợp với Dự án Phát triển Giáo dục THCS II và các đơn vị chức năng của Bộ tổ chức tập huấn cán bộ cốt cán và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác tập huấn, bồi dưỡng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên ở các trường THCS. 3.3.Trao đổi, tổng kết kinh nghiệm của địa phương. 3.4. Tập hợp tài liệu, viết báo cáo tổng kết chuyên đề gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3.5 Đưa vào kế hoạch hằng năm và chuẩn bị nguồn kinh phí của địa phương để triển khai và nhân rộng. 4. Các trường trung học cơ sở tham gia Dự án phát triển giáo dục THCSII: 4.1. Xây dựng kế hoạch tập huấn, sinh hoạt chuyên môn. 4.2. Chủ động tập huấn, bồi dưỡng nhằm phổ cập tin học căn bản cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên. 4.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán để thực hiện nhiệm vụ: Dự tập huấn do Dự án tổ chức; xây dựng tài liệu tập huấn phù hợp với điều kiện cụ thể của trường; bồi dưỡng giáo viên của các trường THCS. 4.4. Tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên của trường. Tùy từng nội dung để bố trí tập huấn chung hoặc tổ chức tập huấn dưới dạng sinh hoạt chuyên đề chuyên môn. 4.5. Tổ chức rút kinh nghiệm về nội dung và phương pháp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn tại trường, hỗ trợ giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Tổ chức cuộc thi và chọn lọc và gửi các sản phẩm, sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu của giáo viên, học sinh theo 5 nội dung đã nêu ở mục I về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Dự án Phát triển Giáo dục THCS II, Vụ GDTrH) để phục vụ cho công tác tuyên truyền và nhân rộng. 4.6. Thống kê, báo cáo kết quả tập huấn về Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Bộ. 4.7. Đưa vào kế hoạch và chuẩn bị nguồn kinh phí của địa phương để triển khai hằng năm. III - THỜI GIAN THỰC HIỆN Tháng 12/2010 – 01/2011: Triển khai kế hoạch đến Sở/ Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Sở/ Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THCS xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn (theo mẫu đính kèm). - Thống nhất nội dung, chương trình tập huấn bồi dưỡng cán bộ cốt cán. - Triển khai các khâu tập huấn cốt cán các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ. Tháng 02/2011 – tháng 04/2011: + Tiếp tục tập huấn cán bộ cốt cán các tỉnh còn lại tại các khu vực Tây Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ. + Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên tại các trường THCS tham gia Dự án Phát triển Giáo dục THCS II. Tháng 5/2011: Các trường báo cáo kết quả triển khai. Tháng 6-7/2011: Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác bồi dưỡng giáo viên tại các trường THCS tham gia Dự án và triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên hè 2011, các Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhân rộng mô hình này trong các năm học tiếp theo. Kế hoạch và các báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo các địa chỉ: + Vụ Giáo dục Trung học, số 49 – Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. + Dự án Phát triển Giáo dục THCS II, tầng 4, Nhà công nghệ cao, Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: anxuanthuy@yahoo.com.vn Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện. Nơi nhận - Như trên; - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c); - Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo); - Cục NGCBQLCSGD (để t/h); - Vụ GDTrH (để t/h); - Viện KHGD VN (để t/h); - Báo Giáo dục &Thời đại (để t/h) - DA THCS II (để t/h); - Các PGD&ĐT, các trường tham gia DA (để t/h) - Trang Web Bộ (để p/biến) - Lưu VT, DA THCS II. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển . XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 8277/BGDĐT – DA THCS II V/v: KH chỉ đạo điểm chuyên đề “Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới PPDH” Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày. dung chuyên đề “Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học”. 2.2. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố triển khai thực hiện kế hoạch cho các trường. kết quả chỉ đạo: “Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học” 5. Rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình. II - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Dự án Phát triển Giáo dục THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: V/v: KH chỉ đạo điểm chuyên đề “Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới PPDH”, V/v: KH chỉ đạo điểm chuyên đề “Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới PPDH”, V/v: KH chỉ đạo điểm chuyên đề “Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới PPDH”

Từ khóa liên quan