KẾ HOẠCH KHẢO SAT DHTD

2 227 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

PHÒNG GD&ĐT DUY XUYÊN TRƯỜNG THCS NG. BỈNH KHIÊM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / KH- NBK Duy Vinh, ngày 11 tháng 02 năm 2011 KẾ HOẠCH Khảo sát Danh hiệu thi đua năm học 2010-2011 Kính gởi : -Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng-NCKH trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. -TTCM các tổ trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thực hiện theo kế hoạch thi đua và đăng ký thi đua đầu năm, kế hoạch khảo sát thi đua đầu năm học 2010-2011, Hội đồng thi đua khen thưởng-NCKH trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đề nghị các thành viên và TTCM hoàn thành việc khảo sát DHTĐ đợt cuối và hoàn chỉnh hồ sơ khảo sát nộp về Hội đồng thi đua khen thưởng-NCKH trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm trong ngày 28 tháng 02 năm 2011. Hồ sơ gồm có: - Biên bản khảo sát các DHTD đợt cuối. - Hai phiếu dự giờ (1 trong năm và 1 đợt cuối hoặc căn cứ vào phiếu dự giờ của kiểm tra toàn diện cá nhân) - Phiếu kiểm tra. Phân công các thành viên hoàn chỉnh hồ sơ như sau: TT Họ và tên Nữ Dạy lớp, môn Đăng ký DHTD 2010-2011 Phân công hoàn thành khảo sát 01 Lê Tấn Sâm Hiệu trưởng CSTĐCS Lê Hoà 02 Võ Đức Huỳnh Phó HT CSTĐCS Lê Tấn Sâm 03 Võ Thị Bình x Giáo viên CSTĐCS Võ Đức Huỳnh Tổ Hoá -Lý 04 Nguyễn Tấn Hường Giáo viên CSTĐCS Võ Đức Huỳnh và Tổ Sinh 05 Trần Thị Vân x Giáo viên CSTĐCS Lê Tấn Sâm và Tổ Toán 06 Nguyễn Văn Bá Giáo viên CSTĐCS Lê Tấn Sâm và Tổ Toán 07 Lê Đức Mai Giáo viên CSTĐCS Lê Tấn Sâm và Tổ Toán 08 Trần Văn Phục Giáo viên CSTĐCS Lê Tấn Sâm và Tổ Toán 09 Nguyễn Thị Sương x Giáo viên CSTĐCS Võ Đức Huỳnh và Tổ Văn 10 Trần Thị Lộc x TPT LĐTT Lê Tấn Sâm 11 Lê Thị Hải x GV-TBị LĐTT Võ Đức Huỳnh 12 Ngô Thị Đệ x Kế toán LĐTT Lê Tấn Sâm 13 Nguyễn Thanh Vân Hà x Văn thư LĐTT Lê Tấn Sâm 14 Trần Thị Vân x Thư viện LĐTT Võ Đức Huỳnh 15 Trần Thị Kim Thu x Giáo viên LĐTT Tổ Lý-Hoá 16 Lê Thị Thuý Phượng x Giáo viên LĐTT Tổ Lý-Hoá 17 Nguyễn Thị Thắm x Giáo viên LĐTT Tổ Lý-Hoá 18 Võ Thị Hạnh x Giáo viên LĐTT Tổ Lý-Hoá 19 Trần Duy Hùng Giáo viên LĐTT Lê Tấn Sâm 20 Văn Thị Hường x Giáo viên LĐTT Tổ Sinh -TD 21 Lê Đình Vân Giáo viên LĐTT Tổ Sinh -TD 22 Nguyễn Thị Lành x Giáo viên LĐTT Tổ Anh 23 Nguyễn Thị Tuý Nga x Giáo viên LĐTT Tổ Anh 24 Lê Thị Cả x Giáo viên LĐTT Võ Đức Huỳnh 25 Đỗ Thị Tình x Giáo viên LĐTT Tổ Anh 26 Trương Hàn Phong Giáo viên LĐTT Tổ Anh-MT 27 Nguyễn Thị Trang x Giáo viên LĐTT Tổ Toán 28 Bùi Tôi Giáo viên LĐTT Tổ Toán 29 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh x Giáo viên LĐTT Tổ Sử-Địa-Nhạc 30 Lê Thị Hà x Giáo viên LĐTT Tổ Sử-Địa-Nhạc 31 Võ Công Giáo viên LĐTT Lê Hoà 32 Lê Hoà Giáo viên LĐTT Tổ Sử-Địa-Nhạc 33 Vũ Đức Mạnh Giáo viên LĐTT Tổ Văn 34 Đỗ Thị Phương Thảo x Giáo viên LĐTT Tổ Văn 35 Nguyễn Tấn Sinh Giáo viên LĐTT Võ Đức Huỳnh 36 Hoàng Thị Ánh Tuyết x Giáo viên LĐTT Tổ Văn Đề nghị các thầy cô liên quan thực hiện tốt kế hoạch này Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG -Ban CH Công đoàn Trường:Phối hợp. Kiêm Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT -CBCC:thực hiện -Lưu VT,Hà(3 bản) Lê Tấn Sâm . Khiêm. -TTCM các tổ trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thực hiện theo kế hoạch thi đua và đăng ký thi đua đầu năm, kế hoạch khảo sát thi đua đầu năm học 2010-2011, Hội đồng thi đua khen thưởng-NCKH. VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / KH- NBK Duy Vinh, ngày 11 tháng 02 năm 2011 KẾ HOẠCH Khảo sát Danh hiệu thi đua năm học 2010-2011 Kính gởi : -Thành viên Hội đồng thi đua khen. việc khảo sát DHTĐ đợt cuối và hoàn chỉnh hồ sơ khảo sát nộp về Hội đồng thi đua khen thưởng-NCKH trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm trong ngày 28 tháng 02 năm 2011. Hồ sơ gồm có: - Biên bản khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH KHẢO SAT DHTD, KẾ HOẠCH KHẢO SAT DHTD, KẾ HOẠCH KHẢO SAT DHTD