HOMESTAY

2 229 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

HÂÂ HUÛN XN LÄÜC CÄÜNG HA X HÄÜI CH NGHÉA VIÃÛT NAM Trỉåìng THCS Nguùn Cäng Trỉï Âäüc láûp - Tỉû do - Hảnh phục Xuân hưng, Ngày ………… tháng …… năm 20…… TÅÌ TRÇNH " V/v häù tråü tiãưn cho hc sinh theo chương trình Homestay Nàm hc 2010 - 2011 " K ính gởi : - Ban chấp hành Hội PHHS. - Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Công Trứ. - Ban chấp hành Công đoàn - Các vò mạnh thường quân Nhằm thực hiện các kế hoạch năm học 2010 - 2011 của nhà trường, đồng thời hỗ trợ thêm kinh phí, điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập theo chương trình Homestay. Nay GVCN trình các cấp các ban ngành hỗ trợ về kinh phí và vật chất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn như sau: 1. Nội dung: Đến thăm, giúp đỡ và tìm hiểu gia đình HS có hoàn cảnh khó khăn. 2. Thời gian thực hiện: ………………………………………………………………………… 3. Đòa điểm : Tại nhà học sinh ……………………………………………………- Lớp ………….Tổ …… , ấp……., Xuân Hưng (………………………………………………………) 4. Thành phần tham dự: - ……………………………………………… , GVCN lớp ………………. - 10 Đội viên lớp ……………………… 5. Thành phần khách mời - Ban chấp hành Hội PHHS. - Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Công Trứ. - Ban chấp hành Công đoàn - Các vò mạnh thường quân - GVCN các lớp trong trường THCS Nguyễn Công Trứ 6. Dự trù kinh phí: a. Chi đội hỗ trợ: dùng cơm trưa tại nhà HS b. Nhà trường hỗ trợ 50.000 đ (Q căntin hỗ trợ ) c. * Tổng cộng: Trên đây là tờ trình nhằm thực hiện các kế hoạch năm học 2010 - 2011 của nhà trường, đồng thời hỗ trợ thêm kinh phí, điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập theo chương trình Homestay. GVCN TPT CT CƠNG ĐỊAN BT ĐỒN HIÃÛU TRỈÅÍNG Nguùn Thë Tng . Ngày ………… tháng …… năm 20…… TÅÌ TRÇNH " V/v häù tråü tiãưn cho hc sinh theo chương trình Homestay Nàm hc 2010 - 2011 " K ính gởi : - Ban chấp hành Hội PHHS. - Ban giám hiệu trường. kinh phí, điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập theo chương trình Homestay. Nay GVCN trình các cấp các ban ngành hỗ trợ về kinh phí và vật chất cho học sinh có hoàn. kinh phí, điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập theo chương trình Homestay. GVCN TPT CT CƠNG ĐỊAN BT ĐỒN HIÃÛU TRỈÅÍNG Nguùn Thë Tng
- Xem thêm -

Xem thêm: HOMESTAY, HOMESTAY, HOMESTAY