Tiểu luận môn tài chính quốc tế Nỗi no ngại vấn đề thả nổi của tỷ giá

50 212 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:03

1 FEAR OF FLOATING Nỗi no ngại vấn đề thả nổi của tỷ giá Nhóm 18 Lớp NHD7 –K23 *Tóm lược nghiên cứu: 2 Mục đích nghiên cứu:  !"#$%&!#' ()*+, /%0#*10# 23 04567+8#89: (%#;<$/=!%> !*"%!?("<) !45*,/ 4@6A6=%5: Phương pháp nghiên cứu: BC#D2#E%0#)FGH#IJ#J#KJ#L#<)M N#OPQPGRSTQPGGG:JH#%)U.VW%<WX% W#JJ%DJ%/J.EY<.UJ;6Z!62[\ 6] =.!!.%^;_.M[)`#\#B%M!B ^.ab.% ^.^cM8!.#%6d6.^/MW^7M, \"^e_fcc##MBg<)h..X#.%:PiT+4?!j7 )D2#. WD2#%&!#'e%&!#'<)$0  <)/=% ()*k&#M,"!l(0m7,O45: B9fD2#^D2#n%4?!j7/9flH#M<A+k<o%) hUpm,8,/n(%D8q<)lq:.*/9f hUp%)/9f=/=!q6<5#rq:B9 (=#rq8<): Kết quả nghiên cứu: 3 #MD"%!?("%)!#;M<)4/=! #MD848*8s<0"n?9<)8(s<@?tn4q 7n(4It4+/ n(4Iu WD *)D2#4f/4?10#23 045 67+8#:'(f*,8%#;%)8* !%)*<0H#MnM".Oq8v: I. Giới thiệu <)s/H#$#H#&6(n#;#H#(D/wO#=8 ($0<)8()$!(-#'45n0 x$x 0%) n4q/5":J*$#4q?66+'#)) &<4?H#ySz{E<);#H#(!#8(%)!(%4?N#(/PTz:B= H#,/)M)6"|!!#M(/))M%) n/)7,%).%  1 :_9*f D84q.H#,/ )M4%q8#MD<545n4q/5"kZB!m%)D6A6$0 w(" 2 : }fN#D OJ#L#54q44?Co$#xI +(":^4,0W(P.`#g$0`#kB~m <)s/PGRSGRz45)<D&4?6% %)n s/PG•S%0)M&(/-#€FGz<)s/PGGG*&(/-#•€ PPz 3 :  )D2#)M (6     !"#$%&!#'()*D+ , /%0#*10#23 045)M89: (f)M/=/9f6*'M|M(q ,/'8H#=/;6<)n4q<H#!# 1 ‚./{%!.kPGGGm: 2 .ne/==("O;$4.e<)(n| )#4+8906<)n4q :(%#;NM+ /J%<kySSSm: 3 ƒ!„.%p„„kPGGim%)/!…+ 4 ;M!†C"%!?("=%&!#'<)!%&!#' #;#8v 4 :((%#;<$/=!%> !45*,/4@ 6A6=%5: B=!8H#(0/4!#H#*|wN#4 89("‡4q?6%#M$)M%)ˆ^r%!?("3:dM" 4+'6o#lO)=!;w,"n: W'"H#g<)+8,I4567+("!:d =(%&!#'<)e'M|(H#89 06))n4q 0|/"n‡6€O%&!#' 4?6"‡<)$/&s!#:J!#$0‰'M/= /2=!"%DH#45.#"+("$# +:<5%&!#'")M*,!$0#;#8v|/f" =: ‚A!4+)M(;'M$#)M6Š?6<5(#M  #!;M !4+H#<) %&!#' %)  N# 4q?6:[+6N4q?6!4+H#  <)%)D#:$#)M*,4?(48#M4514?$# *3: J#Š<f454?6% %)*+("*H#(%>M#N#  /4.#;M<fw%)ˆ!!76"nˆ%)/= #M04q:M<)*r%!?=Š/M(I/=! 456, 5 . II. Tổng quan các nghiên cứu trước: 4 !ˆ^"%!?("ˆ•%)/=6N/="H#+w%)ˆ^"%!?=%5 ˆx0%) n4q/5":B4@,6A6$#•8, <)*‰%),#0$#8n(*)#4+0, <06l$: 5 W|2<$%>"%!?(" /J%<p.kySSSm[#!/XX d.kPGGGm: 5 J*8$#)D2#45M-MH#<'$)Mx0%))1‹. J6% ~%a! J/.   d#.d6 J!.H#..! %M ƒ6!3 kPGGGm<) 1~-„Œ#\„.3kySSSml({#%%./U:J%<<)J/.B:p.: W)D2#1‹.J6%~%a!J/.d#.d6J!.H#..! %Mƒ6!3D2#|2'M($#)8(<&IDD/ w+<5n4q/5":WI<f%w!n5  (8(n4q<<)I<fNM*'$#H#+<)8 ((;6#<)/=!!*,%)/(/%0/o#=8 (I+N#Dx'%)%)/<'$O'qD/w:h$<'$ )M( /-A/%DH#8,/!<<)9%*:(8%#;| 8|2'M|8,/!<-#'0M(4I) 6N€(M%)/%0O8vo • !896(%)/= (66%#)<'$n8v€<==($#:#MD<fr% !?("$#n4q/5"*,!†#M,!s!8,/!: )1~-„Œ#\„.3(&•|[N#$8n 4q/5"*'#0#/)(&w%)ˆ^r%!?<$<0("ˆ: $8…<)/In=:hf<;M^[‹45)M 4qŽ>=%D4+/ <)% /6:^[‹* #(/'M89(/<5!=<)064q-#MD ,"n*:(‰•1^"%!?(")M3: 1. Chính sách tiền tệ và Sự thiếu tin cậy BxŠ89l'n4q/5"kZB!m*-#45Š/=x ,/#‡w*<•/4@,l$=:$#)MC6… |*,*'/=#MD6"•#!;M:^#4=;M 894?'6;f)‘/H#M$!†896A6:\#;66!†89 6A6:^<'$<$=;M*,4?,0.$#l/( =%&!#'<)-6 7:[+<0#!;M*,*#M+ 6 %)/6!9%*<) 8(s)=4/=4q<M#Š* 0#H#()#4+'($#!?&!=%5 6 : (&!j7/=6D(+(/=/9f$094q, x'#ŽD<06…!#;M:{(n|N#$…/&)/ J!# mt − et = αEt ket − et +1 mα > S kPm */<).%)%#$<)e<)Z  %)8v<w* $#80D9*!’s/kl/#$<)s/ m:/!0!&%&!#'4?8>0#%)α ,+( /-A4q?6*#$s/2yI* /=n 89":d#*4q*,'M|/=8v<w?6%> |(* ^4<;Ms/Pks/0 m%)fH#H#M$#$ 0 <)4+%:hf<;M.  “ <5“yF:::Bx8(nk/=%N, +(m%##M,<))<)%&!#'H#|S(*%&!#' e …/&64+f!# Trường hợp 1. Cung tiền m hiện t=i tăng lên. {(!j$8I "n k<7#$ 89"m<)-(MŽ!#$==s%D'q 6 (%#;D/ /J%<p.kySSSm[#!/XXd.kPGGGm: 7 s/P: kym<)kFm!†s%D<)%&!#'!†"nk89 =m: Trường hợp 2. Cung tiền m tương lai tăng lên.  kym<)kFm/=!s# $4+% km P 89"m48H#(/=!s(<$0  <)%&!#': 4q?6=;M8A/8) n!/x <5l$n/'4w89*>n,#$s4+%fw 6(/x<5/=f8*-jD/w%)##$s/P89 4?$#•s%&!#';#0/!†s%D*, 8*8s %e<'=!(<)):^4?% #m P 4?8%D,"n%& !#'f=;M*,n!#M(/<)8v<w4+%*,ID8*8,/! + 7 :,s0((!j|)#4+(%&!#' <)N# $…/& *ˆ”ˆD/%)/=%qoI|*$;6$*8(s!%&: J%<<)hAkPGGim%;6%#;/9f*%DH#M%)/=+(, 50#/2%&!#'94q'o 4?8,/!I) n$0: ;)-;64+fkym<)kFm<C€0#%<56D(0  #/=ne E*.()Ms!8,/!)#4+kJWJm %&!#'!†4+4+<5<0(/#$:4q?6/=Ž!s #$4+%!†Cl$n/' *,Šo6/=6Nx) )|s%&!#'JWJk /% 64+fkymm:M%)/=!D# ,#4?.#" ZB!8*#M+s/ :$#Ž<nI64+f kFm%D8m P s%&!#'n4q;/$#+# ) 7 [+.d.<)‹%%.kPGRim<)J%<kPG•Fm%&!#'/7D#*,q8…0/) 89*/=.eM(4q?6%€896(%)/=<'$: 8 #4+MD /2*:hf<;M6)M'M|ZB!& ,#%=/=-#45=45%&!#': ^#) n!&6(/x<5!%w"ni x"nefH#Mn4?w!†%)"n:•n# '6$8<5/=.e–)8"n%&!#'f89: ^*#) n!!†f/'M4#,6A6/=! =(4%#9%#9$#45–)O!"n%&!#')(: h00+()M'M%> !<'$%€*,!%08H#( <5'6+<)=%&!#'+8-(M: 2. Những nguyên nhân khác của “Nổi lo sợ thả nổi tỷ giá”: J#=(%#;45*/w !#;M*,C/=f #/)) n!%!?"n;/6<0 /!#;#8v:#MD*'$#%>8( ! !"n% 4? 8 :}ZB!!6kM!/'%5m* -#45o%$<5q8v!#M896(%)8H#(4?'/  %>#M#‘:_9*f D<f6" ZB!%)04?9%* 8(?:d<@?<)?98*#Mf#4?6A64?8,: ^$#•)8(0 .!#=%5  M+<) ==  ZB!:6;n4q 7n( 4I-'#I!'"$0:W=4q4M %5+ <54+/ ZB!t*%†I<f4+/ M#|9%Bg<) +=(,/ +:J#M$CO=% /6  ZB!+!<5$86,:`#!!#)M'M|# ) n!% <$% /6!†*/=-#45, = :'(M#)M*,Ž6( !'%)<$/x%n!j &*/=-#45–0IN#45/C#(5 != /=D=4+—6: III. Phương pháp nghiên cứu: 8 <5|20/<$<'$)M /J%<p.kySSSm: 9 E%0#D2#%)%0#)FGH#IJ#J#KJ# L#<)MN#OPQPGRSTQPGGG:JH#%)U.V W%<WXW#JJ%DJ%/J.EY<.UJ;6Z!6 2[\ 6]=.!!.%^;_.M[)`#\#B%M! B ^.ab.%^.^cM8!.#%6d6.^/M W^7M,\"^e_fcc##MBg<)h..X#.%:PiT+ 4?!j7/C#)M 9 . ^)4?'/ 8#98"6k%&!#' e%&!#'<)$0m(‰;6#<)#rq H#<)/=% ()*k&#M,"!l(0m7,O 45 10 . O4q?6 %08!!!64+4?!j7( %)lB245#L#<)l9%Bg'(45 8:\wlB2M%)l$";'I#L#<)2%) H#*% /6'6$#s/$0I#L#6N%5%)o<5lB 2:<545€% l9%%)%wl$.94q46N %5?45)$8/5"4?|9%Bg<)/;#nH# ‰|9%: (,#nn#M06Ns/M"  <)+!I$4+2<5˜™R/R<)™/Q/:dM"!%&!#'  ‡ ‡P 4?4I™ 11 .J‚ J ,#nn#M0<5/=!4@H#w (*,45-!#'#…-k*-*,%)˜™R/R<) ™/Q/<)™m|//=5 -n45+*$#80: G #MD6Ž989Ž>+)M|#:[N#+ /C#N#8,/!<6"%DH#/94q0M:^)/=<)8(( "-(M% /66/&88*8s,(<)!!8H#(<58(8: 10 %)#8f:W'28)%&!#'%D)*,!j7#89*!’%&!#' 6#8 :'(8H#(!!#$=+<)#‘$0ne B~894?M4*!’O(: PP \&!#'!†4?8>0#%): 10 h7#- J “Pzk<7-|/8(šQ‡Pzmfk-›- J œJnm•k- ›- J œ("m<5-“˜:!8-!#'M") |/D=Pz%)%5'<5+n<)'6'<5+ ("<5% +8f|/I8(:WI<fŽ!<5N# $<)8v<w8n6Š?6<5<0" 0/9 f4?4#D67M" <)+!I$:E* <5-“™R/R<)Δm/mk-›- J œJnm›k-›- J œ("m:^4<;M8(sM "$<)+!I$|/D=4+—6%)/=2s(/ =2Ž!<$N#$<)M"8v<w|/f": 1. Đo lường biến động: Tỷ giá hối đoái W(y,0-!#'=)k.6Ns/m <5+(":{n4@4?%w- J “Pz<)- J “yizD= 4+—6 12 :h7<5Bg-!#'8(iGz'Ml9% Bg<5lB2=|/D=šQ‡yiz:<59%Bg<5 lŒD^;-!#'+<5/2žPz:^4?% <5W%<J<)] =k("/=qm-!#'|/8(OGTzGžz:[M* 8%)•*8(izI45*!†M"$#+yizk<5 cdEQEB%)+TSzm:h;M#fDRGz45(y*!M" |/D=<O6(šQ‡yiz‡+$#!<5l9% Bg<)lŒD^; 13 :.!%0#)M!##=8(!("IB -'6 -•N+'8vH#)8‡**J. 14 , 15 12 h7!##=8($#45#L#67ZpBk'#MDomD=šQ‡Pi <5:4+4<;MNMJ%.*4+s=:J<78l/B  45Pys/PGGT**/=D=ˆ\#9/I=3D='6'km&4?n <)'k8'#mOO!.%<)J%/qPGGT‡PGG•: 13 {n<$!808,/n%)F:F•<5n-!#'kS:SSm.(#M89*!8 0: 14 4+!M")l.!B QlcdE%)'6y%N64+! M")lŒD^;QlcdEk /J%<<)p.ySSSm: 15 <5D2#r%<$!(".# /B*{<)ƒ/.Ÿs/PGGG4q45 D=06#M0:<5/=#=(%#;<$D##‘l9%I9K /B_ s/PGGG: [...]... với cơ chế thả nổi tự do không khác nhau đáng kể so với cơ chế thả nổi có quản lý, và cũng không khác nhau đáng kể so với cơ chế tỷ giá thả nổi linh hoạt có giới hạn Cũng không có sự khác biệt trong ý nghĩa thống kê giữa các tỷ giá linh hoạt có giới hạn và tỷ giá cố định 17 2 Đo lường biến động : Dự trữ quốc tế 16 17 Chúng tôi chấp nhận kết quả trong phần này Đối với sự khác biệt Neo thả nổi, có nghĩa... sát chặt chẽ vào đồng đô la Mỹ đến nỗi mà chế độ tỷ giá này được đánh giá lại như là một sự thả nổi có quản lý vào tháng 1/1998 30 Hàn Quốc và Thái Lan, mặc dù tình trạng thả nổi mới của họ là đang tích lũy dự trữ với tốc độ bận rộn tại thời điểm viết bài này 31 Thật vậy, một khi thị trường tài chính được giải quyết 28 29 Đối với cuộc thảo luận thú vị về những vấn đề này, xem Frankel, Schmukler, và... có nỗi sợ thả nổi (không phân biệt biến động tỷ giá hối đoái đã được giải quyết ổn thoả như thế nào), việc thúc đẩy nguy cơ đô la hóa sẽ vẫn còn Hơn nữa, trong bối cảnh khuôn khổ thảo luận trước đó, sự đồng/cùng chu kỳ trong chính sách lãi suất sẽ có giới hạn của nó (cũng như dự trữ quốc tế có giới hạn của nó), khi lãi suất tăng để bảo vệ đồng tiền của họ trong nền kinh tế và lĩnh vực tài chính. .. rất lớn với sự thay đổi của tỷ giá hối đoái Sự thay đổi đặc biệt cao trong lãi suất và tiền tệ trong các nước EMs phù hợp với sự hiện diện của các vấn đề độ tin cậy và chính sách thuận chu kì của các cuộc thảo luận trước đó Tác giả cũng thấy rằng giá cả hàng hóa bằng nội tệ thì biến động hơn so với tỷ giá hối đoái và có rất ít mối liên hệ giữa chúng Điều này cho thấy tỷ giá hối đoái thường không... sát biến động tỷ giá ở các cơ chế tỷ giá thì ta thấy rằng tỷ giá ít biến động nhất đối với cơ chế cố định và biến động cao nhất đối với cơ chế thả nổi Điều đáng ngạc nhiên nhất là khoảng hẹp của cơ chế khác Trong khi giá trị xác suất trung bình mà tỷ giá hối đoái nằm trong biên độ 2,5% là khác nhau đáng kể khi so sánh cơ chế tỷ giá cố định với cơ chế tỷ giá thả nổi tự do, sự khác biệt giữa các cơ... trường hợp tỷ giá thả nổi với một quy luật cung tiền mà tác giả mong đợi, P (Δm/m, < xC |Cố định) < P (Δm/m, < xC | Thả nổi) Thay vào đó, tác giả thấy rằng sự thay đổi của cung tiền là cao nhất đối với các nước có tỷ giá thả nổi, đặc biệt là các nước EMs 4 Đo lường biến động: giá cả hàng hóa Với những tài liệu gần đây trên lĩnh vực tối ưu hóa tiền tệ, một trường hợp bắt buộc cho thả nổi so với... thuận tiền tệ ngay từ đầu của thiên niên kỷ mới sẽ rất khác nhau Nếu các quốc gia áp dụng neo cố định hoặc thả nổi tỷ giá, một số người đã lập luận rằng, các cuộc tấn công đầu cơ và khủng hoảng tiền tệ sẽ là một di tích của quá khứ 29 Tuy nhiên, đọc kỹ các bằng chứng về chính sách tỷ giá hối đoái sẽ thấy rõ một bức tranh nổi bật khác nhau Những thông báo về "ý định” thả nổi hoàn toàn không phải... thống nhất từ các bảng là giá cả hàng hóa bằng nội tệ thì biến động hơn so với tỷ giá hối đoái Đối với nhóm các nước thả nổi, xác suất của một biến động hàng tháng vượt quá 5% là khoảng 38% trong khi xác suất so sánh của một sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái với quy mô đó là khoảng 9% Chênh lệch giữa giá cả hàng hóa và biến động tỷ giá còn lớn hơn đối với các nước thả nổi có quản lý, trong đó bao... tiền Như đã thảo luận tại phần II, sự can thiệp chính sách để ổn định biến động tỷ giá không cần phải được giới hạn trong các giao dịch trong thị trường ngoại hối Trong khi lãi suất ở Mỹ và Nhật Bản chủ yếu là thiết lập với mục tiêu chính sách trong nước , chính sách lãi suất ở các quốc gia khác trong mẫu của tác giả có ảnh hưởng cao hơn đối với sự ổn định của tỷ giá, đặc biệt là khi có vấn đề tin cậy... tự của biến động giá cả hàng hóa và tỷ giá hối đoái Nói cách khác, giá cả hàng hóa (thường được tính bằng đô la) khi chuyển đổi sang đồng nội tệ nên tương đối ổn định - như thời gian khi giá cả hàng hóa đi xuống (lên) thì tỷ giá hối đoái 25 Những kết quả này không được trình bày ở đây nhưng có sẵn từ các tác giả theo yêu cầu 15 giảm (tăng).Tất nhiên, nếu lo sợ thả nổi tỷ giá, việc điều chỉnh tỷ . 1 FEAR OF FLOATING Nỗi no ngại vấn đề thả nổi của tỷ giá Nhóm 18 Lớp NHD7 –K23 *Tóm lược nghiên cứu: 2 Mục đích nghiên cứu: . !<'$%€*,!%08H#( <5'6+<)=%&!#'+8-(M: 2. Những nguyên nhân khác của Nổi lo sợ thả nổi tỷ giá : J#=(%#;45*/w !#;M*,C/=f #/)). /66/&:[+!M"%5%&!#' 45ZB!%)/='#0#'M#!;M%)/=<'$86"M( q8vf4q: 6. Sự tương tác của lãi suất, Tỷ giá hối đoái và Dự trữ  6N)M(8,/n(#M#;M|;6#<)! 4+<)%&!#': hf#…%)89ON489*
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn tài chính quốc tế Nỗi no ngại vấn đề thả nổi của tỷ giá, Tiểu luận môn tài chính quốc tế Nỗi no ngại vấn đề thả nổi của tỷ giá, Tiểu luận môn tài chính quốc tế Nỗi no ngại vấn đề thả nổi của tỷ giá