BT mach dien xoay chieu

13 135 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Trang 1 trong 13 trang thầy giáo : đặng văn thân trờng thpt b nghĩa hng Trên đờng thành công không có vết chân của kẻ lời biếng! MI CC BN NG NGHIP THAM KHO V NHN XẫT, NH GI, B SUNG TI LIU C HON CHNH HN CC í KIN NHN XẫT NH GI V THY Cễ NO MUN Cể FILE WORDS XIN GI V thanlannhb@yahoo.com PHN T LUN Bi 1 Cho mch in nh hỡnh v cun dõy thun cm, in tr ampe k khụng ỏng k t vo hai u A, B mt hiu in th 120 2 os100 ( ) AB u c t V . Khi t cm ca cun dõy l L = 3/ (H) thỡ hiu in th u AN tr pha gúc /3 so vi u AB v hiu in th u MB sm pha gúc /3 so vi u AB . 1. Tớnh R v C. 2. Thay i giỏ tr ca L s ch ca ampe k cc i. Bi 2 Cho mch in nh hỡnh v. in tr R = 60. B qua in tr ca cỏc dõy ni. t vo hai u A, B ca mch in hiu in th xoay chiu cú tn s f = 60Hz. Cho bit cỏc hiu in th u AM v u NB cú cựng giỏ tr hiu dng v lch pha nhau mt giỏ tr /3, ng thi u AN tr pha /3 so vi u NB . Hóy tớnh in tr thun R o , h s t cm L v in dung C ca t in. Bi 3 Cho mch in nh hỡnh v. Gm mt in tr thun R = 80, cun dõy L khụng thun cm v t in C; hiu in th U PQ gia hai im P v Q c xỏc nh bi biu thc 240 2 os100 ( ) AB u c t V Dũng in hiu dng trong mch 1,73(A); u DQ nhanh pha hn u PQ l /6; u PM lch pha /2 so vi u PQ . Tỡm t cm ca cun dõy v in dung ca t in. B qua in tr ca cỏc dõy ni. Bi 4 Cho mch in nh hỡnh v. Vi hiu in th gia hai u on mch l 120 2 os100 ( ) AB u c t V in tr ca ampe k R a 0 v in tr ca vụn k R v ampe k ch 1A. Dũng in nhanh pha hn hiu in th u AB mt gúc /6. Vụn k ch 80 (V) v hiu in th gia hai u vụn k nhanh pha /6 so vi dũng in trong mch. Tỡm cỏc giỏ tr ca cỏc i lng R, L, C v r. Bi 5 Cho mch in nh hỡnh v. Trong ú u PQ = U o sin 100t. Cun dõy thun cm vi L =3/ (H). Cho bit u PM tr pha /2 so vi u PQ v u MN tr pha 3/4 so vi u PQ . B qua in tr ca cỏc dõy ni. Hóy tớnh cỏc giỏ tr R, L, C. Bi 6 Cho m ch in xoay chiu nh h ỡnh v . Vụn k cú in tr rt ln. Dõy ni v khoỏ K cú in tr khụng ỏng k. Khi K úng, biu thc hiu in th tc thi: 150 2 os(200 / 6)( ) AM U c t V , 150 2 os(200 /3)( ) NB U c t V 1. Chng t rng cun dõy cú in tr thun ỏng k. 2. Tỡm biu thc hiu in th tc thi t vo hai u on mch. 3. M khoỏ K. Thay i in dung C ca t in thỡ thy s ch ca vụn k thay i, v khi C N M V A K C R B L M D R P Q C L B R A C N M L A A B M N C L, R B R A C M L, r A V N Q R P C M L A Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Trang 2 trong 13 trang thầy giáo : đặng văn thân trờng thpt b nghĩa hng Trên đờng thành công không có vết chân của kẻ lời biếng! = 10 -4 /6 F thỡ s ch vụn k l ln nht. Hóy xỏc nh giỏ tr in tr R, h s t cm L v in tr thun r ca cun dõy. Bi 7 Cho mch in nh hỡnh v. Cỏc vụn k cú in tr vụ cựng ln. S ch ca cỏc vụn k V 1 , V 2 l U 1 = U 2 = 35V, V 3 l U 3 = 85 V. Hiu in th hai u on mch l 85 2 os100 ( ) AB U c t V . 1. Chng t rng in tr thun r ca cun cm l khỏc khụng. 2. Tớnh cỏc giỏ tr C, L, r bit R = 70. 3. Thay t C bng mt hp t in cú th thay i c in dung: a. Tỡm in dung C 1 ca hp t in U V3 t cc i v tớnh giỏ tr cc i ny. b. Tỡm in dung C 2 ca hp t in U V2 t cc i v tớnh giỏ tr cc i ny. c. Tỡm in dung C 3 ca hp t in U V1 t cc i v tớnh giỏ tr cc i ny. d. V gn ỳng cỏc ng cong U V3 (Z c ), U V2 (Z c ) v U V4 (Z c ) trờn cựng mt h trc to (U, Z c ) v ghi chỳ nhng im c bit. Bi 8 Cho on mch xoay chiu ni tip gm in tr R = 100, cun cm thun cú t cm L= 2/ H v mt t in cú in dung C bin i c. Mt vụn k cú in tr rt ln mc gia hai bn cc ca t in. hiu in th hai u on mch l 100 2 os100 ( ) u c t V 1. Khi in dung cú giỏ tr C thỡ dũng in trong mch sm pha so vi hiu in th hai u on mch v cú cng hiu dng bng )A(25,0 . Tỡm C. 2.Bin i C h s cụng sut ca on mch t giỏ tr ln nht. Tỡm C v I hiu dng khi ú. 3.Thay in tr R bng mt in tr khỏc R o , ri mi bin i C n giỏ tr C o thỡ thy vụn k ch giỏ tr cc i bng 125 V. Tỡm R o , C o . Bi 9 Cho mch in nh hỡnh v. 100 2 os100 ( ) u c t V a. t R =30, khi C = C 1 = 1/9(mF) hoc C = C 2 = 1/3 (mF) thỡ lch pha gia cng dũng in i v hiu in th u AB cú ln nh nhau. Hóy vit biu thc ca i cho mi trng hp. Nhn xột v v th biu din s thay i ca cng hiu dng qua mch theo C khi C tng liờn tc t C 1 n C 2 . (Cun dõy thun cm). a. C bng bao nhiờu khi R thay i thỡ hiu in th hiu dng gia A v M khụng i. Bi 10 Cho mch in nh hỡnh v. 100 2 os100 ( ) AB u c t V ; R =30, cun dõy thun cm, hiu in th hiu dng U AM =U MB = 80 3 V 1. Tỡm C, L, cụng sut tiờu th trờn mch v biu thc dũng qua mch. 2. Thay i C dung khỏng ca t tng t )(310 n )(330 thỡ cụng sut mch thay i ntn ? Bi 11 Cho mch in xoay chiu nh hỡnh v. in tr R = 40. T in cú in dung C = 10 -4 / F. t cm L ca cun dõy cú th thay i c. t vo hai u A , B mt hiu in th xoay chiu. 1. Khi L = 3/5 H, hiu in th trờn on mch DB l u DB = 80cos(314t-/3) (V) a. Hóy vit biu thc cng tc thi trờn on mch v hiu in th tc thi gia hai u on mch AB. b. Tớnh in lng chuyn qua tit din dõy dn trong 1/4 chu k k t lỳc dũng in trit tiờu 2. Cho L bin thiờn t 0 n vụ cựng: a. Tớnh giỏ tr ca L hiu in th hai u cun cm U L t cc i. Tớnh giỏ tr cc i ny. b. V dng ca ng biu din s ph thuc hiu in th U L vo t cm L. Bi 12 Cho mch in nh hỡnh v cun dõy thun cm, in tr ampe k khụng ỏng k. t vo hai u A, B mt hiu in th 120 2 os100 ( ) AB u c t V . Khi t cm ca cun dõy l L = 3/ (H) thỡ hiu in th u AN tr pha gúc /3 so vi u AB v hiu in th u MB sm pha gúc /3 so vi u AB . C A R M B L C A R M B L D B A L C R B R A C N M L A V V 3 B V 4 R A C L, r V 1 V 2 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Trang 3 trong 13 trang thầy giáo : đặng văn thân trờng thpt b nghĩa hng Trên đờng thành công không có vết chân của kẻ lời biếng! 3. Tớnh R v C. 4. Thay i giỏ tr ca L s ch ca ampe k cc i.Tỡm giỏ tr cc i ú. 5. Mc song song vi in tr R mt in tr R o . Thay i L ta thy s ch ca vụn k thay i v cú giỏ tr cc i bng 240V. Tỡm in tr R o , giỏ tr ca L v s ch ca ampe k khi ú. Bi 13 Cho mch in nh hỡnh v. 100 3 os100 ( ) AB u c t V in tr R v cun cm L cú giỏ tr thay i c. 1. Khi khoỏ K v trớ 1, t cm cú giỏ tr L 1 , in tr R cú giỏ tr R 1 thỡ thy hiu in th hiu dng trờn cỏc o n mch )V(650U AB , )V(2100U EB , xỏc nh hiu in th hiu dng U FB v vit biu thc hiu in th hiu dng gia hai im A, E. 2. Khi khoỏ K v trớ 2, in tr R cú giỏ tr )(250R 2 . Thay i L cho n khi L = 3/ H thỡ U AE t cc i. Xỏc nh in dung C 2 . Bi 14 Mt mch in AB gm 3 phn t mc ni tip: in tr R, cun dõy thun cm cú t cm L v t in cú in dung C cú th bin i. Hiu in th ngun xoay chiu mc vo hai u AB l 220 2 os2 ft(V) u c tn s f cú th bin i. 1. Ban u cho f=50Hz, , L=2/ (H); C=10 -3 /5 (F) a. Tỡm biu thc cng dũng in i v vit biu thc ca cỏc hiu in th u AN v u MB . b. iu chnh C cụng sut trờn c mch t cc i. Tỡm C v giỏ tr cc i ca cụng sut. 2. Trong on mch AB núi trờn, gi nguyờn L=2/ (H), thay R bng in tr R 1 =1000, iu chnh C n giỏ tr C 1 =4/9 (F). Gi nguyờn hiu in th hiu dng ca ngun, thay i tn s f n giỏ tr f o sao cho hiu in th hiu dng U C1 gia hai bn t in t cc i. Tỡm f o v giỏ tr cc i ca U C1 . Bi 15 Cho mch in nh hỡnh v: 220 2 os2 ( ) AD u c ft V . in tr ampe k rt nh, v cỏc vụn k cú in tr rt ln.Vụn k V 1 ch 200V, vụn k V 2 ch 200 3 V ampe k ch 2 A .Chng minh rng R 0 v tỡm R. a. Thay i tn s dũng in trong mch n 1 f 100/ 2 Hz thỡ ampe k ch cc i. Tỡm tn s dũng in ban u, h s t cm L v in dung C. b. Vit biu thc dũng in trong mch. c. Dũng trong mch ang cú tn s ban u f. Thay i R thnh R 1 =30, thay i L thnh L 1 sau ú mi thay i C thỡ thy V 2 thay i v t giỏ tr cc i khi C = 10 -4 / (F). Tỡm giỏ tr L 1 . Bi 16 Cho mch in nh hỡnh v. U AB hiu dng bng 120V, tn s f. Cun cm L cú tng tr tn s f l 100, R A =0, R V =. a. Khoỏ K v trớ D. Giỏ tr hiu dng U AD = U DB = 120V. X giỏ tr hiu dng U FD v dũng chy nhanh hay chm pha bao nhiờu so vi u AB . b. b. Khoỏ K v trớ C. Thay i in dung C n khi vụn k ch cc i. Sau ú thay i tn s dũng in trong mch thỡ thy khi tn s f = f= 100Hz thỡ ampe k ch cc i. Xỏc nh t cm L ca cun dõy. Bi 17 a. Cho mch in nh hỡnh v. Hai im M,P mc vo ngun xoay chiu os100 t MP u c V; s ch ca ampe k nhit l 1.73A ; s ch ca cỏc vụn k nhit V 1 l 200 3 V v V 2 l 200V; cun dõy L thun cm;C l mt t in; R l in tr thun. B qua in tr cỏc dõy ni v ampe k, in tr ca cỏc vụn k vụ cựng ln. Xỏc nh giỏ tr ca in dung C v vit biu thc hiu in th trờn hai bn t in, bit hiu in th trờn hai u cỏc vụn k lch pha nhau 90 0 . E A F R L, R B R = 50 3 M N A B C R L B A D L R V1 C V2 A K B C V2 A D L C L, A R M R P C L A V2 V1 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Trang 4 trong 13 trang thầy giáo : đặng văn thân trờng thpt b nghĩa hng Trên đờng thành công không có vết chân của kẻ lời biếng! b. Gi nguyờn cỏc giỏ tr ca in dung C, h s t cm L, in tr R v hiu in th hiu dng gia hai im M, N nh trong cõu a. thay i tn s ca ngun in sao cho hiu in th trờn hai u vụn k V 1 lch pha /4 so vi hiu in th trờn hai bn t in. Vit biu thc hiu in th trờn hai u cun dõy. Hóy cho bit hiu in th trờn hai u cun dõy lỳc ny cú giỏ tr cc i khụng? Gii thớch Bi 18 Cho mch in xoay chiu mc nh hỡnh v. Hiu in th gia hai im mc vụn k V cú giỏ tr hiu dng luụn bng 180V nhng tn s gúc cú th thay i c. Khi = 1 =100 (rad/s) ampe k ch 3 A v dũng tr pha /3 so vi hiu in th hai u vụn k V. Khi = 2 = 50 2( / ) rad s thỡ vụn k V 1 ch s khụng, ampe k ch khỏc khụng. Cỏc vụn k nhit cú in tr rt ln, ampe k v dõy ni cú in tr bng 0. 1. Chng minh cun dõy D thun cm. Tỡm R, L, C. 2. Tỡm giỏ tr = 0 hiu in th hiu dng gia hai bn t cc i. Khi ú thỡ ampe k s ch giỏ tr ln hay nh hn giỏ tr nú ch khi 2 = 50 2( / ) rad s . Ti sao? Bi 19 Cho on mch ni tip ABC gm mt t in(on AB), v mt cun cm (on BC). Khi tn s dũng in xoay chiu qua mch bng 1000 Hz ngi ta o c hiu in th hiu dng U AB = 2V, U AC =1V, 3 BC U V . Cng dũng in hiu dng trong mch l 10 -3 A. a. Tỡm in tr thun ca cun cm. b. Tỡm h s t cm ca cun cm. Cú mt on mch ni tip th hai ABC cha hai linh kin no ú thuc cun cm, t in, in tr. Khi tn s dũng in xoay chiu qua mch ABC bng 1000Hz ngi ta o c cỏc hiu in th hiu dng U AB =2V, , , 3 B C U V v U AC =1V. Gi c nh U AC v tng tn s lờn quỏ 1000Hz thỡ ngi ta thy cng dũng in trong mch gim. c. on mch ABC cha gỡ? Ti sao? d. on mch AB cha gỡ? on BC cha gỡ? Ti sao? e. Tớnh in tr thun ca cun cm trờn on mch ABC nu cú. Bi 20 Cho mch in nh hỡnh v. t vo hai u A, B mt hiu in th xoay chiu 100 2 os100 /( ) u c t V b qua in tr ca dõy ni v khoỏ K. 1. Khi K úng cng dũng in hiu dng trong mch I 1 =2A v lch pha 30 0 so vi hiu in th u. Hóy xỏc nh in tr thun r v t cm L ca cun dõy. 2. Khi K m, dũng in trong mch cú cng hiu dng I 2 =1A v lch pha ca hiu in th gia hai u cun dõy v hiu in th gia hai u on mch X l 90 0 . a. Tỡm cụng sut to nhit trờn on mch X. b. on mch X gm hai trong ba phn t (in tr thun, cun dõy thun cm, t in) mc ni tip. Tỡm hai phn t ú v tr s ca chỳng. 3. Gi s cun dõy AM cú t cm thay i c cũn in tr thun khụng i cỏc phn t khỏc vn gi nguyờn giỏ tr nh ó tớnh trờn. Trong trng hp K m, hóy tớnh giỏ tr ca t cm L hiu in th hiu dng U AM cú giỏ tr cc i. Bi 21 Cho mch in nh hỡnh v. cha ba linh kin ghộp ni tip: in tr thun R, cun cm L v t in C, mi linh kin cha trong mt hp kớnX, Y, v Z. t vo hai u AB ca mch in mt hiu in th xoay chiu 80 2 os2 ( ) u c ft V . Khi f = 50 Hz, dựng vụn k o ln lt c U AB =U BC = 5V, U CD = 4V v U BD = 3V. S dng oỏt k o cụng sut c P = 1,6 W. Khi f > 50 Hz thỡ s ch ca ampe k gim. Bit R A xp x 0, R V xp x vụ cựng. a. Mi hp kớn X, Y, Z cha cỏc linh kin gỡ? R D C V V1 A D C B Y Z X A A K X L, r A B Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Trang 5 trong 13 trang thầy giáo : đặng văn thân trờng thpt b nghĩa hng Trên đờng thành công không có vết chân của kẻ lời biếng! b. Tỡm giỏ tr ca cỏc linh kin. PHN TRC NGHIM Cõu 1: Cho mt on mch xoay chiu ni tip gm in tr R, cun dõy thun cm L v t C , t vo hai u on mch hiu in th 100 2 cos(100 ) u t V , lỳc ú 2 L C Z Z v hiu in th hiu dng hai u in tr l U R = 60V . Hiu in th hiu dng hai u cun dõy l: A. 60V B. 80V C. 120V D. 160V Cõu 2: Mt cun dõy cú in tr thun R mc ni tip vi mt t in, t vo hai u on mch mt mt hiu in th xoay chiu cú hiu in th hiu dng khụng i. Khi ú hiu in th hai u cun dõy lch pha 2 so vi hiu in th hai u mch. Biu thc no sau õy l ỳng A. R 2 = Z L (Z L Z C ) B. R 2 = Z L (Z C Z L ) C. R = Z L (Z C Z L ) D. R = Z L (Z L Z C ) Cõu 3: Chn cõu ỳng. Mt on mch gm cun dõy cú cm khỏng 20 v t in cú in dung 4 - 4.10 C = F mc ni tip. Cng dũng in qua mch cú biu thc cos i = 2 100 t+ (A) 4 . tng tr ca mch l Z = Z L +Z C thỡ ta mc thờm in tr R cú giỏ tr l: A. 25 B. 20 5 C. 0 D. 20 Cõu 4: Mch RLC mc ni tip ,khi tn s dũng in l f thỡ cm khỏng Z L = 25( ) v dung khỏng Z C = 75( ) Khi mch cú tn s f 0 thỡ cng dũng in trong mch t giỏ tr cc i .Kt lun no sau õy l ỳng A. f 0 = 3 f B. f = 3 f 0 C. f 0 = 25 3 f D. f = 25 3 f 0 Cõu 5: Cho mch mc theo th t RLC mc ni tip, t v hai u on mch in ỏp xoay chiu ,bit R v L khụng i cho C thay i .Khi U C t giỏ tr cc i thỡ h thc no sau õy l ỳng A. U 2 Cmax = U 2 + U 2 (RL) B. U Cmax = U R + U L C. U Cmax = U L 2 D. U Cmax = 3 U R . Cõu 6: Cho on mch mc ni tip trong ú t din cú in dung thay i c bit in ỏp hai u on mch l u=200 2 cos100t (V) khi C=C 1 = 4 10 4 (F )v C=C 2 = 4 10 2 (F)thỡ mch in cú cựng cụng sut P=200W.cm khỏng v in tr thun ca on mch l A. Z L =300 ;R=100 B. Z L =100 ;R=300 C. Z L =200 ;R=200 D. Z L =250 ;R=200 Cõu 7: Mt on mch xoay chiu R,L,C ( cun cm thun ) , R thay i . t vo 2 u on mch inỏp xoay chiu cú giỏ tr hiu dng khụng i U = 100 V, sau ú iu chnh 1 R R ( cỏc i lng khỏc gi nguyờn) cong sut tiờu th cc i trờn mch l Max P .Bit 50 L Z v 40 C Z . Giỏ tr ca 1 R v Max P l A. 20 v 400 W . B. 20 v 500 W . C. 10 v 500 W . D. 10 v 400 W . Cõu 8: Mt on mch xoay chiu gm 2 trong 3 phn t R, L hoc C mc ni tip . Biu thc hiu in th 2 u mch v cng dũng in qua mch l 80cos 100 ( ) 2 u t V v 8cos(100 )( ) 4 i t A . Cỏc phn t trong mch v tng tr ca mch l A. R v L , Z = 10 . B. R v L , Z = 15 . C. R v C , Z =10 . D. L v C , Z= 20 . Cõu 9: on mch xoay chiu AB ch cha mt trong cỏc phn t : in tr thun , t in hoc cun cm . Khi t in ỏp 0 cos( )( ) 6 u U t V lờn hai u on mch thỡ dũng in qua mch cú biu thc 0 cos( )( ) 3 i I t A . on mch AB cha A. in tr thun . B. t in . C. cun cm thun cm . D. cun cm cú in tr thun Cõu 10: Mt mch R,L,C,mc ni tip trong ú R= 120 , L khụng i cũn C thay i c. t vo hai u mch mt ngun cú U, f = 50Hz sau ú iu chnh C n khi C = 40/ F thỡ U Cmax . L cú giỏ tr l: A: 0,9/ H B: 1/ H C: 1,2/ H D:1,4/ H Cõu 11: Mt mch R,L,C mc ni tip m L,C khụng i R bin thiờn. t vo hai u mch mt ngun xoay chiu ri iu chnh R n khi P max , lỳc ú lch pha gia U v I l A: 6 B: 3 C: 4 D: 2 Cõu 12: Mt mch xoay chiu R,L,C khụng phõn nhỏnh trong ú R= 50 , t vo hai u mch mt hiu in th U = 120V, f 0 thỡ I lch pha vi U mt gúc 60 0 , cụng sut ca mch l Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Trang 6 trong 13 trang thầy giáo : đặng văn thân trờng thpt b nghĩa hng Trên đờng thành công không có vết chân của kẻ lời biếng! A: 36W B: 72W C: 144W D: 288W Cõu 13: Cho mch in nh hỡnh v vi U AB = 300(V), U NB = 140(V), dũng in i tr pha so vi u AB mt gúc (cos = 0,8), cun dõy thun cm. Vụn k V ch giỏ tr: A. 100(V) B. 200(V) C. 300(V) D. 400(V) Cõu 14: on mch gm in tr thun R = 100(), cun dõy thun cm 1 L (H) v t in cú in dung 4 10 2 C (F) mc ni tip. Dũng in qua mch cú biu thc 2 cos100 i t (A). Hiu in th hai u mch cú biu thc: A. u 200cos 100 4 t (V) B. u 200cos 100 4 t (V) C. u 200 2cos 100 4 t (V) D. u 200 2cos 100 4 t (V) Cõu 15: Cho mch in nh hỡnh v, 0,6 L (H), 4 10 C (F), r = 30(), u AB = 100 2 cos100t(V). Cụng sut trờn R ln nht khi R cú giỏ tr: A. 40()B. 50() C. 30() D. 20() Cõu 16: Cho on mch RLC nh hỡnh v, u AB = 100 2 cos100t(V). Thay i R n R 0 thỡ P max = 200(W). Giỏ tr R 0 bng: A. 75() B. 50() C. 25() D. 100() Cõu 17: Cho mch in R, L, C mc ni tip vi 200 2cos100 AB u t (V). S ch trờn hai vụn k l nh nhau nhng giỏ tr tc thi ca chỳng lch pha nhau 2 3 . Cỏc vụn k ch giỏ tr no sau õy? A. 100(V) B. 200(V) C. 300(V) D. 400(V) Cõu 18: Mt hiu th xoay chiu f = 50(Hz) thit lp gia hai u ca mt on mch in gm R, L, C vi 1 L (H), 4 10 2 C (F). Ngi ta mun ghộp t in cú in dung C' vo mch in núi trờn cho cng hiu dng trong mch t giỏ tr cc i thỡ C' phi bng bao nhiờu v c ghộp nh th no? A. 4 10 2 (F) ghộp ni tip B. 4 10 2 (F) ghộp song song C. 4 10 (F) ghộp song song D. 4 10 (F) ghộp ni tip Cõu 19: Cho mch R, L, C mc ni tip u AB = 170cos100t(V). H s cụng sut ca ton mch l cos 1 = 0,6 v h s cụng sut ca on mch AN l cos 2 = 0,8; cun dõy thun cm. Chn cõu ỳng? A. U AN = 96(V) B. U AN = 72(V) C. U AN = 90(V) D. U AN = 150(V) Cõu 20: Gia hai im A v B ca mt ngun xoay chiu cú ghộp ni tip mt in tr thun R, mt t in cú in dung C. Ta cú 100cos 100 4 AB u t (V). lch pha gia u v i l 6 . Cng hiu dng I = 2(A). Biu thc ca cng tc thi l: A. 5 2 2cos 100 12 i t (A) B. 5 i 2 2cos 100 t 12 (A) R B C L A N V R B C L A V 1 V 2 R B C L A R B C r, L A R C L A N V Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Trang 7 trong 13 trang thầy giáo : đặng văn thân trờng thpt b nghĩa hng Trên đờng thành công không có vết chân của kẻ lời biếng! C. i 2cos 100 t 12 (A) D. i 2cos 100 t 12 (A) Cõu 21: Cho mch in nh hỡnh v. Cun dõy thun cm cú 1 2 L (H). p vo hai u A, B mt hiu th xoay chiu u AB = U 0 cos100t(V). Thay i R n giỏ tr R = 25() thỡ cụng sut cc i. in dung C cú giỏ tr: A. 4 4.10 (F) hoc 4 4.10 3 (F) B. 4 10 (F) hoc 4 4.10 3 (F) C. 4 10 (F) hoc 4 10 3 (F) D. 4 3.10 (F) hoc 4 4.10 (F) Cõu 22: Cho mch in, u AB = U AB 2 cos100t(V), khi 4 10 C (F) thỡ vụn k ch giỏ tr nh nht. Giỏ tr ca L bng: A. 1 (H) B. 2 (H) C. 3 (H) D. 4 (H) Cõu 23: Cho mch in R, L, C vi 200 2cos100 AB u t (V) v 100 3 R (). Hiu in th hai u on mch MN nhanh pha hn hiu th hai u on mch AB mt gúc 2 3 . Cng dũng in i qua mch cú biu thc no sau õy? A. i 2cos 100 6 t (A)B. i 2cos 100 3 t (A) C. i 2cos 100 3 t (A) D. i 2 cos 100 6 s t (A) Cõu 24: Mt ốn ng c mc vo mng in xoay chiu tn s f = 50(Hz), U = 220(V). Bit rng ốn ch sỏng khi hiu in th gia hai cc ca ốn t giỏ tr u 155(V). Trong mt chu k thi gian ốn sỏng l: A. 1 100 (s) B. 2 100 (s) C. 4 300 (s) D. 5 100 (s) Cõu 25: on mch xoay chiu nh hỡnh v, 2 L (H); C = 31,8(F); R cú giỏ tr xỏc nh, 2cos 100 3 i t (A). Biu thc u MB cú dng: A. 200cos 100 3 MB u t (V) B. 600cos 100 6 MB u t (V) C. 200cos 100 6 MB u t (V) D. 600cos 100 2 MB u t (V) Cõu 26: on mch nh hỡnh v, u AB = 100 2 cos100t(V). Khi K úng, I = 2(A), khi K m dũng in qua mch lch pha 4 so vi hiu in th hai u mch. Cng dũng in hiu dng qua mch khi K m l: A. 2(A) B. 1(A) C. 2 (A) D. 2 2 (A) R B C L A K R B C L A M R B C L A M A N R B C r, L A A V R B C L A Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Trang 8 trong 13 trang thầy giáo : đặng văn thân trờng thpt b nghĩa hng Trên đờng thành công không có vết chân của kẻ lời biếng! B C L A V 1 V 2 M V A B C r R,L E A C R L B M Cõu 27: Cng dũng in qua mch A, B cú dng 0 cos 100 4 i I t (A). Ti thi im t = 0,06(s), cng dũng in cú giỏ tr bng 0,5(A). Cng hiu dng ca dũng in bng: A. 0,5(A) B. 1(A) C. 2 2 (A) D. 2 (A) Cõu 28: on mch xoay chiu nh hỡnh v. R V , vụn k (V 1 ) ch 80(V), vụn k (V 2 ) ch 100(V) v vụn k (V) ch 60(V). lch pha u AM vi u AB l: A. 37 B. 53 C. 90 D. 45 Cõu 29: Cho mch in xoay chiu nh hỡnh v bờn. Cun dõy cú r = 10 , L= 1 10 H . t vo hai u on mch mt hiu in th dao ng iu ho cú giỏ tr hiu dng l U=50V v tn s f=50Hz. Khi in dung ca t in cú giỏ tr l C 1 thỡ s ch ca ampe k l cc i v bng 1A. Giỏ tr ca R v C 1 l A. R = 40 v 3 1 2.10 C F . B. R = 50 v 3 1 10 C F . C. R = 40 v 3 1 10 F C . D. R = 50 v 3 1 2.10 C F . Cõu 30: Mt on mch in xoay chiu cú dng nh hỡnh v.Bit hiu in th u AE v u EB lch pha nhau 90 0 .Tỡm mi liờn h gia R,r,L,.C. A. R = C.r.L B. r = C. R L C. L = C.R.r D. C = L.R.r Cõu 31 Cho mch in xoay chiu RLC nh hỡnh v 2cos2 AB u U ft V .Cun dõy thun cm cú t cm 5 3 L H , t din cú 3 10 24 C F .Ht u NB v u AB lch pha nhau 90 0 .Tn s f ca dũng in xoay chiu cú giỏ tr l A. 120Hz B. 60Hz C. 100Hz D. 50Hz Cõu 32 on mch xoay chiu gm t in cú in dung C = 4 10 (F) mc ni tip vi in tr thun cú giỏ tr thay i. t vo hai du on mch mt hiu in th xoay chiu cú dng u = 200sin(100 t) V. Khi cụng sut tiờu th trong mch t giỏ tr cc i thỡ in tr phi cú giỏ tr l A. R = 200 B. R = 150 C. R = 50 D. R = 100 Cõu 33 Mt on mch gm mt t in cú dung khỏng Z C = 100 v cun dõy cú cm khỏng Z L = 200 mc ni tip nhau. Hiu in th ti hai u cun cm cú dng 100cos(100 ) 6 L u t V . Biu thc hiu in th hai u t in cú dng nh th no? A. 100cos(100 ) 6 C u t V B. 50cos(100 ) 3 C u t V C. 100cos(100 ) 2 C u t V D. 5 50cos(100 ) 6 C u t V Cõu 34: Mch in R, L, C mc ni tip. L = 0,6 H , C = -4 10 F , f = 50Hz. Hiu in th hiu dng hai u on mch U = 80V. Nu cụng sut tiờu th ca mch l 80W thỡ giỏ tr in tr R l A. 40. B. 80. C. 20. D. 30. Cõu 35: t mt hiu in th xoay chiu cú giỏ tr hiu dng U = 100V vo hai u on mch RLC ni tip, cun dõy thun cm khỏng, R cú giỏ tr thay i c. iu chnh R hai giỏ tr R 1 v R 2 sao cho R 1 + R 2 = 100 thỡ thy cụng sut tiờu th ca on mch ng vi hai trng hp ny nh nhau. Cụng sut ny cú giỏ tr l A. 50W. B. 100W. C. 400W. D. 200W. C R r, L N M A Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Trang 9 trong 13 trang thầy giáo : đặng văn thân trờng thpt b nghĩa hng Trên đờng thành công không có vết chân của kẻ lời biếng! Cõu 36: Mt mch in xoay chiu RLC khụng phõn nhỏnh cú R = 100 ; C= 4 1 .10 2 F ; L= 3 H. cng dũng in qua mch cú dng: i = 2cos100 t (A). Vit biu thc tc thi in ỏp hai u mch in. A. 200 2cos(100 ) 4 u t V B. 200 2 cos(100 ) 4 u t V C. 200cos(100 ) 4 u t V D. 200 2 cos(100 ) 4 u t . Cõu 37: Cho mch in gm RLC ni tip.in ỏp hai u mch u = 120 2 cos100 t (V). in tr R = 50 3 , L l cun dõy thun cm cú L = 1 H , in dung C = 3 10 5 F , vit biu thc cng dũng in v tớnh cụng sut tiờu th ca mch in trờn. A. 1,2 2 cos(100 ) 6 i t A ; P= 124,7W B. 1,2cos(100 ) 6 i t A ; P= 124,7W C. 1,2cos(100 ) 6 i t A ; P= 247W D. 1,2 2 cos(100 ) 6 i t A ; P= 247W Cõu 38: Cho mch in gm RLC ni tip.in ỏp hai u mch u = 120 2 cos100 t (V). in tr R = 50 3 , L l cun dõy thun cm cú L = 1 H , in dung C thay i c.Thay i C cho in ỏp hai u on mch nhanh pha hn hai u t mt gúc 2 . Tỡm C . A. C= 4 10 F B. C= 4 10 F C. C= 4 10 F D. C= 1000 F Cõu 39: th biu din s ph thuc cng dũng in theo thi gian ca on mch xoay chiu ch cú t in vi Z C =25 cho hỡnh v. Biu thc hiu in th hai u on mch l: A. u=50 2cos(100 t+ ) 6 v. B. u=50cos(100 t+ ) 6 v. C. u=50cos(100 t- ) 3 v. D. u=50 2cos(100 t- ) 3 v. Cõu 40: Khi mc t in cú in dung C 1 vi cun cm L thỡ tn s cng hng ca mch l f 1 = 6kHz; khi mc t in cú in dung C 2 vi cun L thỡ tn s cng hng ca mch l f 2 = 8kHz. Khi mc ni tip C 1 v C 2 vi cun L thỡ tn s cng hng ca mch l bao nhiờu? A. f = 7kHz. B. f = 4,8kHz. C. f = 10kHz. D. f = 14kHz. Cõu 41: Chn cõu ỳng. Hiu in th gia hai u mt on mch xoay chiu l: u = 100 2 cos(100t - /6)(V) v cng dng in qua mch l i = 4 2 cos(100t - /2)(A). Cụng sut tiờu th ca on mch ú l: A. 200W. B. 600W. C. 400W. D. 800W. Cõu 42: Cho mch in xoay chiu RLC mc ni tip, cú R l bin tr. t vo hai u on mch hiu in th xoay chiu cú biu thc 120 2 cos(120 ) u t V. Bit rng ng vi hai giỏ tr ca bin tr :R 1 =18 ,R 2 =32 thỡ cụng sut tiờu th P trờn on mach nh nhau. Cụng sut ca on mch cú th nhn giỏ tr no sau õy: A.144W B.288W C.576W D.282W Cõu 43: Cho mch in RLC ni tip, trong ú cun L thun cm, R l bin tr .Hiu in th hiu dng U=200V, f=50Hz, bit Z L = 2Z C ,iu chnh R cụng sut ca h t giỏ tr ln nht thỡ dũng in trong mch cú giỏ tr l I= . Giỏ tr ca C, L l: A. 1 10 m F v 2 H B. 3 10 mF v 4 H C. 1 10 F v 2 mH D. 1 10 mF v 4 H Cõu 44: Cho mch in xoay chiu RLC cú: R=100 ; L= 2 H , in dung C ca t in bin thiờn. t vo hai u mch in ỏp 200 2 os100 t(V) u c . Tớnh C in ỏp gia hai u t in t giỏ tr cc i A 4 10 2 C F B. 4 10 2.5 C F C. 4 10 4 C F D. 2 10 2 C F t(s) I(A) O 2 1 -1 -2 0,02 0,04 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Trang 10 trong 13 trang thầy giáo : đặng văn thân trờng thpt b nghĩa hng Trên đờng thành công không có vết chân của kẻ lời biếng! Cõu 45: Cho mch RLC cú R=100 ; C 4 10 2 F cun dõy thun cm cú L thay i c. t vo Hai u mch in ỏp 100 2 os100 t(V) u c Tớnh L U LC cc tiu A. 1 L H B. 2 L H C. 1,5 L H D. 2 10 L H Cõu 46: Cho mch in khụng phõn nhỏnh gm R = 1003 , cun dõy thun cm L v t in C =10 -4 /2 (F). t vo 2 u mch in mt hiu in th u = 1002cos100 t. Bit in ỏp U LC = 50V ,dũng in nhanh pha hn in ỏp. Hóy tớnh L v vit biu thc cng dũng in i trong mch A.L=0,318H ; 0,5 2 cos(100 ) 6 i t B. L=0,159H ; 0,5 2 cos(100 ) 6 i t C.L=0,636H ; 0,5cos(100 ) 6 i t D. L=0,159H ; 0,5 2 cos(100 ) 6 i t Cõu 47: Cho mch in (hỡnh v) u AB =1002 cos100t (V), L=0,796 H, R = r =100. H s cụng sut: cos = 0,8. Tớnh C. A. C 1 =31,8.10 -6 F hoc C 2 =7,95 F B. C 1 =31,8 F hoc C 2 =7,95 F C. C 1 =31,8.10 -6 F hoc C 2 =7,95 F D. C 1 =31,8 F hoc C 2 =7,95 F Cõu 48: Mt on mch in gm in tr R ni tip vi cun dõy thun cm cú t cm L = 1 4 H. Hiu in th 2 u on mch cú giỏ tr hiu dng l 100V v cú tn s f = 60Hz. Cụng sut tiờu th ca mch l 100W. Tớnh R A.R= 10 hoc 90 B.R= 20 hoc 80 ; C.R= 90 D.R= 10 Cõu 49: Chn cõu ỳng. Cho mch in xoay chiu nh hỡnh v (Hỡnh 49). Ngi ta o c cỏc hiu in th U AM = 16V, U MN = 20V, U NB = 8V. Hiu in th gia hai u on mch AB l: A. 44V B. 20V C. 28V D. 16V Cõu 50 Chn cõu ỳng. Cho mach in xoay chiu nh hỡnh v (Hỡnh 50). Ngi ta o c cỏc hiu in th U AN =U AB = 20V; U MB = 12V. Hiu in th U AM , U MN , U NB ln lt l: A. U AM = 12V; U MN = 32V; U NB =16V B. U AM = 12V; U MN = 16V; U NB =32V C. U AM = 16V; U MN = 24V; U NB =12V D. U AM = 16V; U MN = 12V; U NB =24V Cõu 51: Cho bit: R = 40 , 4 2,5 10 C F v: 80cos100 ( ) AM u t V ; 7 200 2 cos(100 ) ( ) 12 MB u t V r v L cú giỏ tr l: A. 3 100 , r L H B. 10 3 10 , r L H C. 1 50 , 2 r L H D. 2 50 , r L H Cõu 52 Cho mch in xoay chiu nh hỡnh v , 200cos100 ( ) AB u t V , t cú in dung 4 10 ( ) 2. C F , cun dõy thun cm cú t cm 1 ( ) L H , R bin i c t 0 n 200 . Tớnh R cụng sut tiờu th P ca mch cc i. Tớnh cụng sut cc i ú. A.100W B.200W C.50W D.250W Cõu 53 Mt on mch xoay chiu cú hai trong ba phn t R,C hoc cun dõy thun cm. Hiu in th hai u mch v cng dũng in qua mch cú biu thc: u = 100 cos 100t (V) ; i = 2cos (100t- 0,25) (A). in tr hoc tr khỏng tng ng l : A.L,C ; Z C = 100; Z L = 50 B.R,L ; R = 40; Z L = 30 C.R,L ; R = 50; Z L = 50 D.R,C ; R = 50; Z C = 50. C A B R L N M R C L, r M A B R L C A M N B H ỡnh 50 R L C A M N B H ỡnh 49 R r,L C B A Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) [...]... Cho A,M,B l 3 im liờn tip trờn mt on mch xoay chiu khụng phõn nhỏnh, bit biu thc hiu in th trờn cỏc on AM, MB ln lt l: uAM = 40cos(t + /6)(V); uMB = 50cos(t + /2)(V) Hiu in th cc i gia hai im A,B cú giỏ tr A 60,23(V) B 78,1(V) C 72,5(V) D 90(V) Cõu 56: Mt on mch in xoay chiu gm in tr thun, cun cm thun v t in mc ni tip Bit cm khỏng gp ụi dung khỏng Dựng vụn k xoay chiu (in tr rt ln) o in ỏp gia hai u...LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Trang 11 trong 13 trang Cõu 54: Cho mt mch in xoay chiu gm in tr thun R v t in cú in dung C mc ni tip Hiu in th t vo hai u mch l u=100 2 cos100t (V), b qua in tr dõy ni Bit cng dũng in trong mch cú giỏ tr hiu dng l 3 A... ỏp xoay chiu cú giỏ tr hiu dng khụng i vo hai u on mch gm bin tr R mc ni tip vi t in Dung khỏng ca t in l 100 Khi iu chnh R thỡ ti hai giỏ tr R1 v R2 cụng sut tiờu th ca on mch nh nhau Bit in ỏp hiu dng gia hai u t in khi R=R1 bng hai ln in ỏp hiu dng gia hai u t in khi R = R2 Cỏc giỏ tr R1 v R2 l: A R1 = 50, R2 = 100 B R1 = 40, R2 = 250 C R1 = 50, R2 = 200 D R1 = 25, R2 = 100 Cõu 60: t in ỏp xoay. .. (http://www.novapdf.com) LUYN THI I HC 2011 MCH IN XOAY CHIU Trang 12 trong 13 trang Cõu 63: Ln lt t vo hai u mt on mch RLC mc ni tip cỏc in ỏp u1, u2, u3 cú cựng giỏ tr hiu dng nhng tn s khỏc nhau, thỡ cng dũng in trong mch tng ng l i1 = I0cos100t, i 2 I 0 cos(120t 2 2 ) , i3 = I 2cos(110t ) H thc no 3 3 sau õy l ỳng?A I > I0 B I I0 C I < I0 D I = I0 2 2 2 2 Cõu 64: on mch xoay chiu AB ch gm cun thun cm L,... 2cos100 t(V) Tớnh L ULC cc tiu A L H B L 2 H D L 10 C L 1,5 H 2 H Cõu 66: Cho mch in xoay chiu RLC cú: R=100 ; L= 2 H , in dung C ca t in bin thiờn t vo hai u mch in ỏp u 200 2cos100 t(V) Tớnh C in ỏp gia hai u t in t giỏ tr cc i 4 A C 10 F B C 104 F C C 10 F D C 10 F 2 2.5 4 2 Cõu 67: Cho on mch xoay chiu nh hỡnh v : Cun dõy thun cm cú cm khỏng Z L 80 H s cụng sut ca on MB bng h s cụng... 0,25H Cõu 70: Mt cun dõy cú t cm l 103 1 H mc ni tip vi t in C1 = F ri mc vo mt in ỏp xoay chiu tn 4 3 s50Hz Khi thay i t C1 bng mt t C2 thỡ thy cng dũng in qua mch khụng thay i in dung ca t C2 bng 103 A F 4 104 B F 2 103 C F 2 2.10 3 D F 3 Cõu 71: Hai cun dõy ( R1, L1 ) v ( R2, L2 ) mc ni tip nhau v t vo mt hiu in th xoay chiu cú giỏ tr hiu dng U Gi U1 v U2 l hiu in th hiu dng tng ng gia hai u cun (... (http://www.novapdf.com) LUYN THI I HC 2011 A 50 2 V MCH IN XOAY CHIU B 50V Cõu 74: Cho mch in nh hỡnh v Trang 13 trong 13 trang D 100 2 V C 200V R0 50 3 , Z L ZC 50 U AM v U MB lch pha 75 in tr R cú giỏ tr l A 25 3 B 50 D 50 3 C 25 C R 0 A Cõu 75 Mch in R, L, C mc ni tip,R = 20,cun dõy thun cm L = L, R0 B M 0,3 10-3 H,C= F , t vo hai u on mch in ỏp xoay chiucú giỏ tr hiu dng U = 200V, tn s cú th thay... 100,cun dõy thun cm L = 100 2 1 F , t vo hai u on mch H,C= 5 2 in ỏp xoay chiucú giỏ tr hiu dng U = 300V, tn s cú th thay i Khi tn s ca in ỏp thay i thỡ in ỏp hiu dng gia hai u t in cú giỏ tr cc i l: A 400V B 450V C 500V D 250V Cõu 77 Mch in R, L, C mc ni tip nh hỡnh v ,R = 20,cun dõy thun cm L = C N R 21 H , t vo hai u on mch in ỏp xoay chiu cú giỏ tr hiu 50 A UVmax = 450V 10-3 B C = F, 7 UVmax = 550V... tip nh hỡnh v ,R = 50, C = 800 F , t vo 3 hai u on mch in ỏp xoay chiucú giỏ tr hiu dng U = 100V, tn s f iu chnh t cm ca cun dõy thỡ s ch vụn k cc i l UVmax = 200V, tn s ca in ỏp l: A 20 Hz B 25 Hz C 40 Hz D 50 Hz Cõu 79 Mch in R, L, C mc ni tip nh hỡnh v ,cun dõy thun cm L = L N C B V 1 H ,C 2 R L A -4 10 = F, R A t vo hai u on mch in ỏp xoay chiucú giỏ tr hiu dng U, tn s N C B V f Khi thay i giỏ... giỏ tr hiu dng U Gi U1 v U2 l hiu in th hiu dng tng ng gia hai u cun ( R1, L1) v ( R2, L2) U=U1+U2 thỡ: A L1/ R1 = L2 / R2 B L1 L2 = R1.R2 C L1 + L2 = R1 + R2 D L1/ R2 = L2 / R1 Cõu 72: t mt hiu in th xoay chiu u = U0cost vo hai u on mch ch cú in tr thun R Gi U l hiu in th hiu dng hai u on mch; i, I0, I ln lt l giỏ tr tc thi, giỏ tr cc i v giỏ tr hiu dng ca cng dũng in trong mch H thc liờn lc no sau . ntn ? Bi 11 Cho mch in xoay chiu nh hỡnh v. in tr R = 40. T in cú in dung C = 10 -4 / F. t cm L ca cun dõy cú th thay i c. t vo hai u A , B mt hiu in th xoay chiu. 1. Khi L = 3/5. ;R=300 C. Z L =200 ;R=200 D. Z L =250 ;R=200 Cõu 7: Mt on mch xoay chiu R,L,C ( cun cm thun ) , R thay i . t vo 2 u on mch inỏp xoay chiu cú giỏ tr hiu dng khụng i U = 100 V, sau ú iu chnh 1 R. i R bin thiờn. t vo hai u mch mt ngun xoay chiu ri iu chnh R n khi P max , lỳc ú lch pha gia U v I l A: 6 B: 3 C: 4 D: 2 Cõu 12: Mt mch xoay chiu R,L,C khụng phõn nhỏnh trong
- Xem thêm -

Xem thêm: BT mach dien xoay chieu, BT mach dien xoay chieu, BT mach dien xoay chieu