kiem tra 15 phut tin 9HKII_tiết 46

4 198 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

Trường THCS Đức Phú Lớp : 9… Họ và tên : …………………………… Kiểm tra 15’ Môn : Tin học 9 Đề 1 Điểm Lời phê của thầy (cô ) giáo Đề bài: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng nhất trong các câu sau: 1. Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới? a. Insert  New Slide b. Nháy vào nút New Slide… c. Nháy phải ở khung bên trái và chọn New Slide d. Cả 3 đều được. 2. Cách mở mẫu bố trí (slide layout)? a. Insert  Slide layout… b. Format  New Slide… c. Format  Slide layout… d. Tools  Slide layout… 3. Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design…)? a. Insert  Slide Design… b. Format  Slide Design… c. View  Slide Design… d. Tools  Slide Design… 4. Các bước tạo bài trình chiếu ? a. Chuẩn bị nội dung cho bài chiếu, Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu. b. Nhập và định dạng nội dung văn bản,Thêm các hình ảnh minh họa. c. Tạo hiệu ứng chuyển động,Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu. d. Cả a, b và c 5. Cách tạo màu nền cho 1 trang chiếu? a. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút và chọn màu  Nháy nút Apply to All trên hộp thoại. b. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút và chọn màu  Nháy nút Apply trên hộp thoại. c. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút Apply trên hộp thoại. d. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút Apply to All trên hộp thoại. 6. Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào? a. Insert  Text box b. Format  Font c.Insert  Picture  from file… d. Edit  Select All. 7. Ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là: a. Văn bản b. Hình ảnh, phim c. Âm thanh d. Đối tượng 8. Muốn chuyển sang chế độ trình chiếu ta phải: a. Slide Show  View show b. Nhấn F5 c. Nhấn F6 d. chọn a) hay b) đều được. 9. Cách tạo màu nền cho nhiều trang chiếu? a. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút và chọn màu  Nháy nút Apply to All trên hộp thoại. b. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút và chọn màu  Nháy nút Apply trên hộp thoại. c. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút Apply trên hộp thoại. d. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút Apply to All trên hộp thoại. 10. Một bài trình chiếu thường có trang đầu tiên có thể cho biết: a. Chủ đề của bài trình chiếu b. Nội dung chính của bài trình chiếu c. Các hình ảnh sử dụng chính trong bài trình chiếu d. Các đoạn phim sử dụng chính trong bài trình chiếu Đáp án đề 1: Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d c b d b c d d a d Trường THCS Đức Phú Lớp : 9… Họ và tên : …………………………… Kiểm tra 15’ Môn : Tin học 9 Đề 2 Điểm Lời phê của thầy (cô ) giáo Đề bài: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng nhất trong các câu sau: 1. Ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là: a. Đối tượng b. Văn bản c. Hình ảnh, phim d. Âm thanh 2. Cách mở mẫu bố trí (slide layout)? a. Insert  Slide layout… b. Format  New Slide… c. Tools  Slide layout… d. Format  Slide layout… 3. Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design…)? a. Format  Slide Design… b. Insert  Slide Design… c. View  Slide Design… d. Tools  Slide Design… 4.Muốn chuyển sang chế độ trình chiếu ta phải: a. Slide Show  View show b. Nhấn F5 c. chọn a) hay b) đều được. d. Nhấn F6 5. Cách sao chép nhiều trang chiếu ? a. Chọn trang chiếu đầu tiên, giữ phím Ctrl và chọn các trang chiếu tiếp theo b. Nháy vào nút copy rồi nháy chuột vào nơi cần sao chép c. Nháy vào nút Paste d. Cả a), b) và c) 6. Một bài trình chiếu thường có trang đầu tiên có thể cho biết: a. Chủ đề của bài trình chiếu b. Nội dung chính của bài trình chiếu c. Các đoạn phim sử dụng chính trong bài trình chiếu d. Các hình ảnh sử dụng chính trong bài trình chiếu 7. Cách tạo màu nền cho nhiều trang chiếu? a. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút và chọn màu  Nháy nút Apply trên hộp thoại. b. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút và chọn màu  Nháy nút Apply to All trên hộp thoại. c. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút Apply trên hộp thoại. d. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút Apply to All trên hộp thoại. 8. Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào? a. Insert  Text box b. Insert  Picture  from file… c. Format  Font d. Edit  Select All. 9. Ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là: a. Văn bản b. Hình ảnh, phim c. Âm thanh d. Đối tượng 10. Cách tạo màu nền cho nhiều trang chiếu? a. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút và chọn màu  Nháy nút Apply trên hộp thoại. b. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút Apply trên hộp thoại. c. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút Apply to All trên hộp thoại. d. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút và chọn màu  Nháy nút Apply to All trên hộp thoại. Đáp án đề 1: Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a d a c d c b b d d . tên : …………………………… Kiểm tra 15 Môn : Tin học 9 Đề 1 Điểm Lời phê của thầy (cô ) giáo Đề bài: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng nhất trong các câu sau: 1. Cách chèn thêm trang chiếu (slide). …………………………… Kiểm tra 15 Môn : Tin học 9 Đề 2 Điểm Lời phê của thầy (cô ) giáo Đề bài: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng nhất trong các câu sau: 1. Ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang. Cách tạo màu nền cho nhiều trang chiếu? a. Chọn trang chiếu  Chọn Format / Background  Nháy nút và chọn màu  Nháy nút Apply to All trên hộp thoại. b. Chọn trang chiếu  Chọn Format /
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra 15 phut tin 9HKII_tiết 46, kiem tra 15 phut tin 9HKII_tiết 46, kiem tra 15 phut tin 9HKII_tiết 46