GA2- tuần 23

21 266 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

Từ ngày 14/02 đến ngày 18/02/2011 Thứ ngày Môn Bài dạy HAI 14/02 2011 TẬP ĐỌC Bác só Sói (T1) TẬP ĐỌC Bác só Sói (T2) TOÁN Số bò chia – Số chia - Thương Đ. ĐỨC C.CỜ Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại(T1) BA 15/02 2011 C.TẢ Bác só Sói THỂ DỤC Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hơng. Trò chơi: Kết bạn TOÁN Bảng chia 2 TN - XH Ơn tập tự nhiên xã hội TƯ 16/02 2011 M.THUẬT Â.NHẠC VTT: Trang trí đường diềm HH:Chú chim nhỏ rễ thương THỂ DỤC Đi nhanh chuyển sang chạy (TC) kết bạn TOÁN Một phần ba T.VIẾT Chữ hoa T NĂM 17/02 2011 TẬP ĐỌC Nội quy Đảo Khỉ LTVC Từ ngữ về muông thú . Đặt và TLCH –NTN? TOÁN Luyện tập K.CHUYỆN BDHSY Bác só Sói SÁU 18/02 2011 TLVĂN Đáp lời khẳng đinh –Viết nội quy TOÁN Tìm một thừa số của phép nhân T. CÔNG Ơn tập chủ đề phối hợp gấp, cắt, dán. C.TẢ Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên (NV) SHCN Sinh hoạt cuối tuần. 1 Thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2011 TẬP ĐỌC PPCT 66-67 BÁC SĨ SÓI (2 Tiết ) I. MỤC TIÊU: - §äc tr«i ch¶y tõng ®o¹n, tồn bµi nghØ h¬i dóng chç. - Hiểu nội dung bài: Sãi gian ngoan bµy mu lõa Ngùa ®Ĩ ¨n thÞt, kh«ng ngê bị Ngùa th«ng minh dïng mĐo trÞ l¹i (trả lời CH 1,2,3,5) -HS kh¸, giái biÕt t¶ l¹i c¶nh Sãi bÞ Ngùa ®¸ (c©u hái 4) * GDKNS: KN Ra quyết định ; KN Ứng phó với căng thẳng. II. CHU ẨN BỊ: III. CÁC PP/KTDH: Thảo luận nhóm. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1.Khởi động: Hát 2.Kiểm tra bài cũ: “Cò và Cuốc” 2. Yêu cầu 2 HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc Cò và Cuốc GV nhận xét ghi điểm 3.Bài mới: “Bác só Sói” Hoạt động 1: Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn bài - GV yêu cầu 1 HS đọc lại Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ * Đọc từng câu: - GV yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau từng câu cho đến hết bài. * Đọc đoạn trước lớp GV hướng dẫn hs cách đọc GV theo dõi sửa sai * Đọc trong nhóm: - Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo từng đoạn, từ đầu cho đến hết bài * Thi đọc: - Tổ chức cho các nhóm thi đọc nối tiếp, GV nhận xét, tuyên dương Cho cả lớp đọc đồng thanh đoạn 2 Hoạt động 3: Hướng dẫn tìm hiểu bài + Hỏi: từ ngữ nào diễn tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa? + Sói đã lừa Ngựa bằng cách nào? + Ngựa đã bình tónh giả đau như thế nào? Hát - 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu - Lớp lắng nghe và nhận xét bạn HS theo dõi - 1 HS đọc bài, lớp mở SGK, đọc thầm theo HS đọc nối tiếp từng câu cho đến hết bài - HS nối tiếp nhau đọc đoạn trước lớp HS nêu: chú giải HS đọc - HS thi đọc - HS nxét, bình chọn - HS đọc Thảo luận nhóm. -“Sói thèm rõ dãi” - Sói đóng giả làm bác só đang đi khám bệnh để lừa Ngựa - Ngựa giả đau chân sau để nhờ Sói khám giúp -Sói bò Ngựa đá một cú trời giáng. 2 +Tả lại cảnh Sói bò Ngựa đá +Chọn tên khác cho truyện * Hoạt động 4: Luyện đọc lại - GV hướng dẫn HS đọc lại bài theo hình thức phân vai - Nhận xét nhóm đọc hay nhất. *GDKNS: Em sẽ làm gì nếu có kẻ bắt nạt mình? 4 Củng cố: 5 Dặn dò: Yêu cầu HS đọc lại bài kỹ để có ý kể lại câu chuyện cho mạch lạc dựa theo các yêu cầu kể trong SGK. - Nhận xét tiết học - HS trả lời - HS phân vai đọc bài - 2 HS đọc lại bài. - HS nghe. - Nhận xét tiết học TOÁN PPCT 111 SỐ BỊ CHIA - SỐ CHIA - THƯƠNG I. MỤC TIÊU: - Nhận biết được sè bÞ chia - sè chia - th¬ng - BiÕt c¸ch t×m kết quả trong phép chia. - Bµi tËp cÇn lµm: 1 ; 2 II. CHU ẨN BỊ: Các thẻ từ ghi sẳn “Số bò chia”, “Số chia”, “Thương” III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1.Ổn đònh: 2.Bài cũ: “Luyện tập” - Gọi 2 HS lên bảng làm bài điền dấu: 2 x 3 …… 2 x 5 10 : 2 …… 2 x 4 12 …… 20 : 2 GV nhận xét, tuyên dương 3.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu tên gọi thành phần và kết quả của phép chia GV viết lên bảng 6 : 2 yêu cầu HS tính kết quả - GV nói: trong phép chia 6 : 2 = 3 thì 6 là số bò chia, 2 là số chia, 3 là thương - Gắn thẻ từ lên cạnh số • 6 gọi là gì? • 2 gọi là gì? • 3 gọi là gì? Kết luận: Số bò chia là số được chia, số chia là số các phần bằng nhau, thương là kết quả Hoạt động 2: Luyện tập thực hành Bài 1: Điền số - 8 : 2 = 4 trong đó 8 là số bò chia, 2 là số chia, Hát - 2 HS lên bảng thực hiện, lớp làm vào bảng con - HS nxét 6 : 2 = 3 HS nhắc lại • Số bò chia • Số chia • Thương Đọc yêu cầu - HS nêu miệng kết quả và tên gọi các 3 4 là thương. Vậy các em hãy thực hiện: 10 : 2 = 14 : 2 = 18 : 2 = 20 : 2 = Bài 2: Tính nhẩm 2 x 3 = 2 x 4 = 6 : 2 = 8 : 2 = 2 x 5 = 2 x 6 = 10 : 2 = 12 : 2 = GV sửa bài Bài 3: H.dẫn HS làm ở nhà. 4.Củng cố 5.Dặn dò: Học tên gọi các thành phầnxem lại BT Chuẩn bò “Bảng chia 3” thành phần và làm vào vở Đọc yêu cầu 4 HS lên bảng làm Đọc 2 x 3 = 6 2 HS lên bảng 6 : 2 = 3 6 : 3 = 2 - Nxét tiết học ĐẠO ĐỨC PPCT 23 LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI (Tiết 1) I. MỤC TIÊU- Nªu ®ỵc mét sè yªu cÇu tèi thiĨu khi nhËn vµ gäi ®iƯn tho¹i. VÝ dơ: BiÕt chµo hái vµ tù giíi thiƯu; nãi n¨ng râ rµng, lƠ phÐp, ng¾n gän; nhÊc vµ ®Ỉt ®iƯn tho¹i nhĐ nhµng. - BiÕt xư lý mét sè t×nh hng ®¬n gi¶n thêng gỈp khi nhËn vµ gäi ®iƯn tho¹i. -BiÕt: LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iƯn tho¹i lµ biĨu hiƯn cđa nÕp sèng v¨n minh. *GDKNS : KN Giao tiếp. NX 6(CC 2, 3) TTCC: HS tổ 1 + 3 II. CHU ẨN BỊ: Điện thoại, bìa ghi nội dung bài tập 2, bảng đúng sai. III. CÁC PP/KTDH: Đóng vai ; Thảo luận nhóm. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: Biết nói lời yêu cầu, đề nghò (Tiết 2) - GV nêu các tình huống, yêu cầu HS giơ bảng Đ, S  Nhận xét, tuyên dương. 3. Bài mới: Lòch sự khi gọi và nhận điện thoại (T.1) Hoạt động 1 : - GV yêu cầu 2 HS đóng vai đang nói chuyện điện thoại (trang 36 VBT) - GV đặt câu hỏi : + Khi điện thoại reo, bạn đã làm gì và nói gì? + Bạn Nam hỏi thăm Vinh qua điện thoại như thế nào? + Em có thích cách nói chuyện của 2 bạn không? Vì sao? - Hát - HS giơ bảng Đúng - Sai - HS nxét Đóng vai - HS đóng vai, lớp theo dõi - Xưng tên. - Chân bạn hết đau chưa. - HS nêu. 4 - GV nhận xét - Kết luận : Khi nhận và gọi điện thoại cần có thái độ lòch sự, nói năng rõ ràng, từ tốn. Hoạt động 2 : Sắp xếp câu thành đoạn hội thoại - GV phát cho 3 nhóm, mỗi nhóm 1 tờ bìa ghi 4 câu rời  các nhóm thảo luận 1 phút, nêu ra trình tự của các câu. - GV nhận xét, tuyên dương. + Đoạn hội thoại trên diễn ra như thế nào? + Họ đã lòch sự chưa? Vì sao? - GV nhận xét. Kết luận: Khi gọi điện thoại, cần nói năng rõ ràng, lòch sự. Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi : + Hãy nêu những việc cần làm khi gọi và nhận điện thoại ? + Lòch sự khi gọi và nhận điện thoại thể hiện điều gì ? *GDKNS: Khi nhận hoặc gọi điện thoại, điều đầu tiên em cần làm gì? 4. Củng cố 5 Dặn dò : Chuẩn bò: Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại (tiết 2). - Nhận xét tiết học. - HS nhắc lại Thảo luận nhóm. - HS thảo luận nhóm. - Khi Mai gọi cho Ngọc. - HS nêu. Thảo luận nhóm. - HS thảo luận nhóm đôi. - Các nhóm trình bày. - HS nhắc lại nội dung bài. - HS nghe. - Nhận xét tiết học. CHÀO CỜ SINH HOẠT ĐẦU TUẦN ……………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2011 Chính tả PPCT 45 BÁC SĨ SÓI I. MỤC TIÊU: - Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn tóm tắt bài Bác sĩ Sói. - Làm được BT 2 a/b hoặc BT3 a/b II.: CHU ẨN BỊ: Bảng phụ ghi nội dung bài viết, giấy ghi nội dung bài tập 2 (a, b). Vở, bảng con III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1. Ổn đònh 2. Bài cũ: “Cò và Cuốc” Viết lại các cặp từ phân biệt r/d/gi riêng/ tháng giêng Loài dơi/ rơi vãi 3.Bài mới: “Bác só Sói” Hát 2 HS làm bảng lớp Lớp viết bảng con 5 Hoạt động 1: Bài viết Yêu cầu HS đọc - Yêu cầu HS nêu từ khó viết: chữa, giúp, trời giáng … - Luyện viết từ khó + Nhận xét tên riêng trong bài + Lời nói của Sói đặt trong dấu gì? Nhắc HS tư thế ngồi viết Chấm sữa lỗi  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả Bài 2: HS làm vào vở bài tập Nối liền, lối đi Ngọn lửa, một nửa Ước mong, khăn ướt Lần lượt, cái lược Bài 3: - Trò chơi thi đua tìm nhanh các từ chứa tiếng bắt đầu bằng l/n, vần ươc/ươt - Nhận xét tuyên dương đội thắng 4.Củng cố, 5. Dặn dò Về nhà viết sửa từ sai Chuẩn bò: “Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên” -Nhận xét tiết học HS đọc lại HS viết bảng con Ngựa, Sói: viết hoa - Được đặt trong dấu ngoặc kép Chép bài vào vở HS làm vào vở HS sửa bài Mội đội cử 5 bạn tham gia Nhận xét đội bạn Toán PPCT 112 BẢNG CHIA 3 I. MỤC TIÊU: - Lập bảng chia 3 - Nhí ®ỵc b¶ng chia 3. -BiÕt gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp chia(trong b¶ng chia 3). - Bµi tËp cÇn lµm: 1, 2 II. CHU ẨN BỊ: Mẫu vật chấm tròn- bảng con, vở bài tập III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1. n đònh: 2. Bài cũ: “Số bò chia, số chia, thương” GV cho HS sửa bài 3 - Trong phép chia 8 : 4 = 2 số 8, 4, 2 được gọi là gì? GV nhận xét, chấm điểm. 3. Bài mới: “Bảng chia 3” Yêu cầu HS đọc bảng nhân 3 GV ghi tựa bài. Hoạt động 1: Giới thiệu phép chia 3 Hát HS lên bảng sửa bài3 - 8: số bò chia, 4: số chia, 2: thương HS đọc HS nhắc lại 6 - GV gắn 4 tấm bìa, hỏi: mỗi tấm bìa có mấy chấm tròn? - Mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn, vậy 4 tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn? - Trên bảng cô có bao nhiêu chấm tròn? - Cô chia đều thành 3 phần bằng nhau. Hỏi một phần có mấy chấm tròn? (GV vừa nói vừa thao tác) Yêu cầu 1 HS lên lập phép tính tương ứng - GV chốt: vậy từ phép nhân 3 x 4 = 12 ta lập được phép chia 12 : 3 = 4 Hoạt động 2: Lập bảng chia 3 - Tổ chức trò chơi tiếp sức lập bảng chia 3 từ bảng nhân 3 3 x 1 = 3 3 x 6 = 18 3 x 2 = 6 3 x 7 = 21 3 x 3 = 9 3 x 8 = 24 3 x 4 = 12 3 x 9 = 27 3 x 5 = 15 3 x 10 = 30 - GV cho HS học thuộc lòng bằng thao tác xóa dần Hoạt động 3: Thực hành Bài 1: Tính nhẩm Yêu cầu HS dựa vào bảng chia 3 làm bài tập. GV sửa bài Bài 2: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? GV nhận xét 4.Củng cố-Yêu cầu HS đọc lại bảng chia 3 5. Dặn dò Về nhà học thuộc bảng chia 3, làm bài 3/SGK 3 chấm tròn có 12 chấm tròn - HS nhìn mẫu vật và nêu: có 12 chia đều 3 phần thì mỗi phần có 4 chấm tròn 12 : 3 = 4 HS nhắc lại - 2 tổ lên thi đua, mỗi bạn lập 1 phép chia tương ứng với phép nhân 3 : 3 = 1 18 : 3 = 6 6 : 3 = 2 21 : 3 = 7 9 : 3 = 3 24 : 3 = 8 12 : 3 = 4 27 : 3 = 9 15 : 3 = 5 30 : 3 = 10 HS học thuộc bảng chia 3 HS đọc đề - HS làm bài tập vào VBT, em nào xong lên bảng sửa bài - HS đọc đề bài Giải Số HS của mỗi tổ là: 24 : 3 = 8 (hs) Đáp số: 8 HS HS đọc Nhận xét tiết hoc TỰ NHIÊN –Xà HỘI PPCT 23 ÔN TẬP : Xà HỘI I. MỤC TIÊU: - KĨ ®ỵc vỊ gia ®×nh, trêng häc cđa em, nghỊ nghiƯp chÝnh cđa ngêi d©n n¬i em sèng. - So s¸nh vỊ c¶nh quan thiªn nhiªn, nghỊ nghiƯp, c¸ch sinh ho¹t cđa ngêi d©n vïng n«ng th«n vµ thµnh thÞ. TTCC 1 ; 2 ; 3 của các NX 3 ; 4 ; 5 : Những HS chưa đạt. II. CHUẨN BỊ: Câu hỏi bốc thăm, giấy khổ lớn- Tranh ảnh sưu tầm III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 7 Giáo viên Học sinh 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: Cuộc sống xung quanh Nói về cuộc sống ở đòa phương em? GV nhận xét bài cũ 3. Bài mới: “n tập: Xã hội” Nêu chủ đề em vừa học Hoạt động 1: Trò chơi “Hái hoa dân chủ” - Yêu cầu 2 đội lần lượt của bạn lên bốc thăm và trả lời câu hỏi. Đội nào trả lời đúng nhiều hơn sẽ thắng. + Câu 1: kể về các việc làm thường ngày của các thành viên trong gia đình bạn + Câu 2: kể tên những đồ dùng có trong gia đình bạn, phân loại thành 4 nhóm: gỗ, thủy tinh, sứ, điện + Câu 3: nói về cách bảo quản các đồ dùng trong gia đình + Câu 4: kể về ngôi trường bạn + Câu 5: kể về các thành viên trong trường bạn + Câu 6: bạn phải làm gì để giữ môi trường xung quanh bạn + Câu 7: kể tên các loại đường giao thông, phương tiện giao thông ở đòa phương bạn + Bạn sống ở quận nào? Ở đó nghề chính là gì Hoạt động 2: Trưng bày ảnh -GV tổ chức cho các nhóm trưng bày tranh ảnh sưu tâm theo chủ đề: + Nhóm 1: tranh về gia đình + Nhóm 2: tranh về trường học + Nhóm 3: tranh về đường giao thông và phương tiện giao thông + Nhóm 4: tranh về phong cảnh, nghề nghiệp - GV nhận xét 4.Củng cố, Các em vừa ôn về chủ đề gì? 5. Dặn dò Chuẩn bò bài: “Cây sống ở đâu?” Nhận xét tiết học Hát 3 HS trả lời Nhận xét bạn HS nêu: Xã hội -HS tiến hành trò chơi HS trả lời Gỗ: bàn, ghế … Thủy tinh: ly … Sứ: bình hoa … Điện: quạt, bàn ủi … HS nêu HS kể HS kể - Không xả rác, thường xuyên làm vệ sinh - Đường bộ, đường thủy Phương tiện giao thông: xe ôtô, xe máy - HS nêu. - Các nhóm trưng bày và trình bày tranh ảnh của mình sưu tầm được - HS nhận xét THỂ DỤC 8 PPCT 45 ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HƠNG. TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” …………………………………………………………………………… Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 MĨ THUẬT PPCT23 VT:ĐỀ TÀI MẸ VÀ CÔ GIÁO PPCT46 Thể dục ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY. TC: KẾT BẠN ÂM NHẠC PPCT 23 CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG TOÁN PPCT 113 MỘT PHẦN BA I. MỤC TIÊU: - Nhận biết (b»ng h×nh ¶nh trùc quan)“một phần ba”, biÕt ®äc, viÕt1/3 - BiÕt thùc hµnh chia mét nhãm ®å vËt thµnh 3 phÇn b»ng nhau. - Bµi tËp cÇn lµm: 1, 3 II. CHUẨN BỊ: Các hình vuông, hình tròn, hình tam giác đều giống như hình vẽ SGK III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: “Bảng chia 3” Yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài tập sau: Điền số thích hợp vào chỗ trống: Gọi HS đọc thuộc lòng bảng chia 3 GV nhận xét, cho điểm HS 3. Bài mới:“Một phần ba” Hoạt động 1: Giới thiệu “Một phần ba” Có 1 hình vuông, chia làm ba phầm bằng nhau, lấy một phần, ta được một phần ba hình vuông. “Một phần ba” viết là 3 1 Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành Bài 1: Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài 1 - Yêu cầu HS suy nghó và tự làm bài, sau đó gọi HS phát biểu ý kiến GV sửa bài, nhận xét Bài 2: H.dẫn HS làm ở nhà. Bài 3: - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK và tự làm bài - Vì sao em nói hình b đã khoanh vào một phần ba số con gà? - Nhận xét, cho điểm Hát 2 HS làm 9 : 3 = 6 : 2 15 : 3 > 2 x 2 2 x 5 = 30 : 3 HS đọc bảng chia 3 Theo dõi thao tác của GV HS đọc yêu cầu - Hình b đã khoanh vào một phần ba số con gà - Vì hình b có tất cả 12 con gà, chia làm ba phần bằng nhau thì mỗi phần có 4 con gà, hình b có 4 con gà được khoanh 9 4.Củng cố, 5.Dặn dò Về nhà chuẩn bò bài tiết 114 GV nhận xét tiết học. Nhận xét tiết học Tập viết PPCT 23 CHỮ HOA T I. MỤC TIÊU: - Biết viết chữ hoa T (1 dòng cỡ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ) chữ và câu ứng dụng : Thẳng (1 dòng cỡ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ) , Thẳng như ruột ngựa (3 lần) - Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ vở. II. CHUẨN BỊ: Mẫu chữ T hoa cỡ vừa, ích cỡ vừa. Câu Thẳng như ruột ngựa cỡ nhỏ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh 1. Ổn đònh : 2. Bài cũ : Bài 22 - GV yêu cầu HS viết vào bảng con chữ S – Sáo cỡ nhỏ. - GV nhận xét, ghi điểm. 3. Bài mới : Hoạt động 1 : Giới thiệu chữ T hoa GV treo mẫu chữ T. - Yêu cầu HS nhận biết : kiểu chữ, cỡ chữ, độ cao, các nét cấu tạo. - Chữ T gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản : 2 nét cong trái và 1 nét lượn ngang. Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết - GV hướng dẫn cách viết : Vừa tô trên chữ T mẫu vừa nêu cách viết : - GV viết mẫu chữ trên bảng, vừa viết vừa nói lại cách viết. - Yêu cầu HS viết : T cỡ vừa 2 lần. - Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng : - Giới thiệu cụm từ ứng dụng : Thẳng như ruột ngựa - Giải nghóa : Nói lên tính thẳng thắn của 1 người. - Yêu cầu HS nêu độ cao của từng con chữ. - Hướng dẫn HS viết chữ Thẳng - Yêu cầu HS viết chữ Thẳng Kết luận : Các nét chữ đều, đúng khoảng cách. Hoạt động 3 : Thực hành. - Hát -Hslên bảng thực hiện theo yc - HS quan sát. - Chữ T cỡ vừa cao 5 ly, gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản : 2 nét cong trái và 1 nét lượn ngang. - HS quan sát theo dõi. - Hs viết bảng con - 1 HS lên viết bên cạnh. - HS viết vào bảng con. - Cao 2,5 ly : T, h, g. 10 [...]... Chuẩn bò: Quả tim khỉ - Nhận xét tiết học SINH HOẠT CHỦ NHIỆM PPCT 23 TUẦN 23 I.Mục tiêu: - HS biết được những ưu điểm, những hạn chế về các mặt trong tuần 23 - Biết đưa ra biện pháp khắc phục những hạn chế của bản thân - Giáo dục HS thái độ học tập đúng đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện bản thân II Đánh giá tình hình tuần qua: * Nề nếp: - Đi học đầy đủ, đúng giờ - Duy trì SS lớp tốt... ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên Học sinh Hát 1 Ổn đònh: 2 Bài cũ: Tiết 22 - HS 1, 2 làm bài tập 2 trang 36/SGK Gọi 3 HS lên bảng kiểm tra - HS 3 làm bài tập 3 trang 38/SGK Nhận xét, cho điểm 3 Bài mới: “Tiết 23 Bài 1: HS đọc Gọi HS đọc đề bài Có mấy nhóm, các nhóm phân biệt với nhau - Có 2 nhóm, một nhóm là thú dữ, một nhóm là thú không nguy hiểm nhờ đặc điểm gì? - 2 HS làm bài trên bảng lớp Cả lớp làm bài... HS đọc HS thi đua tiếp sức Có 15 kg gao chia đều cho 3 túi Mỗi túi có bao nhiêu kg kẹo Giải : Số kg kẹo mỗi t có : 15 : 3 = 5 (kg) Đáp số : 5 kg - - HS thi đua tiếp sức Nhậnxét tiết học Kể chuyện PPCT 23 BÁC SĨ SÓI I MỤC TIÊU: - Dựa vào tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện - HS kh¸, giái biÕt ph©n vai ®Ĩ dựng lại câu chuyện (BT2) -Kể vui vẻ, nhiệt tình, sôi nổi * GDKNS: KN Ra quyết định ; KN... - Chuẩn bò: “Quả tim khỉ” - Nhận xét tiết học - Nhận xét bạn Sắm vai -HS khá, giỏi phân vai dựng lại câu chuyện -1 HS kể lại truyện -Nhận xét tiết học Thứ sáu ngày 18 tháng 2 năm 2011 Tập làm văn PPCT 23 ĐÁP LỜI KHẲNG ĐỊNH – VIẾT NỘI QUY I MỤC TIÊU: -BiÕt ®¸p lêi phï hỵp víi t×nh hng giao tiÕp cho tríc(BT1, BT2) - §äc vµ chÐp l¹i ®ỵc 2, 3 ®iỊu trong néi quy cđa trêng(BT3) -Yêu thích tiếng Việt *GDKNS:... (bàn) Đáp số : 10 bàn 4 Củng cố: GV tổ chức HS thi đua làm bài 3 - HS thi đua làm - GV tổng kết thi đua, nhận xét 5 Dặn dò : Về làm bài 3 / 111 - Chuẩn bò : Luyện tập - Nhận xét tiết học THỦ CÔNG PPCT 23 ÔN TẬP chđ ®Ị PHỐI HP GẤP, CẮT, DÁN I MỤC TIÊU:- Cđng cè kiÕn thøc, kü n¨ng gÊp c¸c h×nh ®· häc - Phèi hỵp gÊp, c¾t, d¸n ®ỵc Ýt nhÊt mét s¶n phÈm ®· häc - Víi HS khÐo tay : Phối hợp gấp, c¾t, d¸n ®ỵc... 4.Củng cố: GV TG bảng nội quy của nhà trường 5 Dặn dò Tập đọc bài nhiều lần, trả lời câu hỏi SGK Chuẩn bò bài tập đọc tiết tới “Sư tử xuất quân” -Nhận xét tiết học -Nhận xét tiết học Luyện từ và câu PPCT23 TỪ NGỮ VỀ MUÔNG THÚ ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI NHƯ THẾ NÀO ? I MỤC TIÊU: - XÕp ®ỵctªn mét sè con vËt theo nhãm thÝch hỵp(BT1) - Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào?(BT2, BT3) II CHUẨN BỊ:... nhở HS đi học đều, nghỉ học phải xin phép - Khắc phục tình trạng nói chuyện riêng trong giờ học * Học tập: - Tiếp tục thi đua học tập tốt mừng Đảng mừng Xuân - Tiếp tục dạy và học theo đúng PPCT – TKB tuần 24 - Tích cực tự ôn tập kiến thức - Tổ trực duy trì theo dõi nề nếp học tập và sinh hoạt của lớp - Thi đua hoa điểm 10 trong lớp, trong trường * Vệ sinh: - Thực hiện VS trong và ngoài lớp 20 - Giữ . tiếp sức. -Nhận xét tiết học SINH HOẠT CHỦ NHIỆM PPCT 23 TUẦN 23 I.Mục tiêu: - HS biết được những ưu điểm, những hạn chế về các mặt trong tuần 23 - Biết đưa ra biện pháp khắc phục những hạn chế. BẠN” …………………………………………………………………………… Thứ tư ngày 16 tháng 02 năm 2011 MĨ THUẬT PPCT23 VT:ĐỀ TÀI MẸ VÀ CÔ GIÁO PPCT46 Thể dục ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY. TC: KẾT BẠN ÂM NHẠC PPCT 23 CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG TOÁN PPCT 113 MỘT PHẦN. nhóm trình bày. - HS nhắc lại nội dung bài. - HS nghe. - Nhận xét tiết học. CHÀO CỜ SINH HOẠT ĐẦU TUẦN ……………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2011 Chính tả PPCT 45 BÁC SĨ SÓI I.
- Xem thêm -

Xem thêm: GA2- tuần 23, GA2- tuần 23, GA2- tuần 23, Bài 2: H.dẫn HS làm ở nhà.