CAC THANH PHAN BIET LAP (TT)

15 286 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

Kim tra bi c -Kể tên các thành phần biệt lập đã học? -Ti sao gi nhng thnh phn ú l thnh phn bit lp? Xác định các thành phần biệt lập sau và cho biết đó là thành phần biệt lập nào? Có lẽ v n nghệ rất kị trí thức hóa. Một nghệ thuật đã trí thức hóa th&ờng là trừu t&ợng khô héo (Nguyễn ỡnh Thi- Tiếng nói của v n nghệ ) Đọc các đoạn trích sau đây ( trích từ truyện ngắn Làng của Kim Lân ) và trả lời câu hỏi. a) - Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không ? b) - Các ông, các bà ở đâu ta lên đấy ạ ? Ông Hai đặt bát bước xuống chõng hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời : - Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ. 1. Trong những từ ngữ in đậm trên đây, từ ngữ nào được dùng để gọi, từ nào được dùng để đáp ? 2. Những từ ngữ dùng để gọi người khác hay đáp lời người khác có tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu hay không ? 3. Trong những từ ngữ in đậm đó, từ ngữ nào được dùng để tạo lập cuộc thoại, từ ngữ nào được dùng để duy trì cuộc thoại đang diễn ra ? *Tạo lập cuộc thoại (Nội dung tuỳ chọn) - HS1: lời thoại có thành phần gọi - đáp dùng để tạo lập cuộc thoại với HS 2 - HS2: lơì thoại có thành phần gọi - đáp dùng để duy trì cuộc thoại với HS 1. Đọc những câu sau và trả lời câu hỏi a) Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh – và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi. ( Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà ) b) Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm. ( Nam Cao, Lão Hạc ) 1. Nếu lược bỏ các từ in đậm, nghĩa sự việc của mỗi câu trên có thay đổi không ? Vì sao ? 2. Ở câu ( a ), các từ ngữ in đậm được thêm vào để chú thích cho cụm từ nào ? 3. Trong câu ( b ), cụm chủ - vị in đậm chú thích điều gì ? ->Gi¶i thÝch thªm ®iÒu “ L·o kh«ng hiÓu t«i”,nªu lý do lµm cho “ t«i cµng buån” a) Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh – và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi. ( Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà ) b)Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm. ( Nam Cao, Lão Hạc ) c) Anh quả quyết – cái anh chàng ranh mãnh đó – rằng có thấy đôi ngọn râu mép người tù nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống ngay ( Nguyễn Ái Quốc –Thuế máu) d) …gọi kênh Ba Khía vì ở đó hai bên bờ tập trung toàn những con Ba khía, chúng bám đặc sệt quanh các gốc cây ( Ba khía là một loại còng biển lai cua càng sắc tím đỏ, làm mắm xé ra trộn tỏi ớt ăn rất ngon ). ( Đoàn Giỏi – Đất rừng phương Nam ) e)Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi , vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học. (Thanh Tịnh – Tôi đi học) CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP THÀNH PHẦN TÌNH THÁI THÀNH PHẦN CẢM THÁN THÀNH PHẦN GỌI - ĐÁP THÀNH PHẦN PHỤ CHÚ Các thành phần biệt lập BT1: Tìm thành phần gọi - đáp trong đoạn trích và cho biết từ nào đ8ợc dùng để gọi, từ nào đ8ợc dùng để đáp. Quan hệ giữa ng8ời gọi và ng8ời đáp là quan hệ gì (trên- d8ới hay ngang hàng, thân hay sơ)? Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy,chốc nữa họ vào thúc s0u, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Ng0ời cứ ốm rề rề nh0 thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn. Vâng, cháu cũng đã nghĩ nh0 cụ. Nh0ng để cháo nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã.Nhịn suông từ sáng hôm qua tới giờ còn gì. (Ngô Tất Tố, Tắt đèn) Tieỏt 103 Tieỏt 103 Các thành phần biệt lập ( Tiếp theo) 1.Bài tập 2 (SGK) Tìm thành phần gọi - đáp trong câu ca dao và cho biết lời gọi - đáp đó h8ớng đến ai . Bầu ơi th0ơng lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nh0ng chung một giàn. Tieỏt 103 Tieỏt 103 Các thành phần biệt lập ( Tiếp theo) Tìm thành phần phụ chú trong đoạn trích và cho biếtchúng bổ sung cho điều gì và liên quan đến những từ ngữ nào tr8 ớc đó? a/Chỳng tụi,mi ngi- k c anh, u tng con bộ s ng yờn ú thụi (Nguyn Quang Sỏng,Chic lc ng) b) Giáo dục tức là giải phóng. Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hoà bình, công bằng và công lí. Những ng8ời nắm giữ chìa khoá của cánh cửa này - các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những ng8ời mẹ - gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng, bởi vì cái thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau sẽ tuỳ thuộc vào những trẻ em mà chúng ta để lại cho thế giới ấy. (Phờ-ờ-ri-cụMay-o,Giỏo dc- chỡa khúa ca tng lai) Tieỏt 103 Tieỏt 103 [...]... đó là những gì chưa có hôm nay Thanh niên muốn đạt được một tương lai tươi sáng thì phải nç lực ngay từ bây giờ, bằng việc chuẩn bò cho mình một hành trang tinh thần vững chắc- đó là tri thức, kó năng , thói quen…, để thanh niên có thể tự tin trước mạng thông tin toàn cầu, trước sự đòi hỏi của hội nhập kinh tế thế giới với tính kỉ luật và cường độ lao động cao Muốn vây, thanh niên phải tiên phong trong... cường độ lao động cao Muốn vây, thanh niên phải tiên phong trong học tập và học tập có hiệu quả, kòp thời vận dụng tri thức ấy vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Và cũng chỉ có như vậy, thanh niên mới xứng đáng là mùa xuân vónh cửu của nhân loại! Tiết 103 C¸c thµnh phÇn biƯt lËp ( TiÕp theo) 1 2 3 4 c ¶ m t h ¸ n p h ơ c h ó t × n h t h ¸ i g ä i ® ¸ p t hµ n hp hÇ n b i Ư t l Ë p ¥i... thu l¹c ci ngµn tÌ, dõa nÕp l¬ lưng gi÷a trêi, dõa lưa l¸Hoµi) (T« ®á, (ChÕ Lan Viªn) (Tè H÷u) … vỊ nhµ -¤n l¹i c¸c thµnh phÇn biƯt lËp -Lµm bµi tËp 5 -Chn bÞ bµi: Chã sãi vµ cõu trong th¬ ngơ ng«n cđa LaPhongTen . nay. Thanh niên muốn đạt được một tương lai tươi sáng thì phải nç lực ngay từ bây giờ, bằng việc chuẩn bò cho mình một hành trang tinh thần vững chắc- đó là tri thức, kó năng , thói quen…, để thanh. Muốn vây, thanh niên phải tiên phong trong học tập và học tập có hiệu quả, kòp thời vận dụng tri thức ấy vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và cũng chỉ có như vậy, thanh niên. chung quanh tôi đều thay đổi , vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học. (Thanh Tịnh – Tôi đi học) CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP THÀNH PHẦN TÌNH THÁI THÀNH PHẦN CẢM THÁN THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: CAC THANH PHAN BIET LAP (TT), CAC THANH PHAN BIET LAP (TT), CAC THANH PHAN BIET LAP (TT)